تماس با ما

صاحب امتیاز: سیدشعیب پارسا

شماره تماس : 0700189494

ایمیل: shoaib.parsa@yahoo.com

بنیان گذار ومدیرمسوول: میرحیدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

ایمیل: mutahar.kabul@gmail.com