c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد

دستور رئیس جمهوری امریکا برای استفاده از طیاره های بدون سر نشین در زمینه مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان و پاکستان نخستین اقدام دونالد ترامپ برای سرکوب این گروه ها است. از سال های 2008 میلادی به این سو مبارزه با گروه های تروریستی طور جدی توسط ارتش امریکا پیش گرفته شد، اما قبل بر آن امریکا از طیارات بی 52 برای سرکوب القاعده و طالبان استفاده نمود که به باور آگاهان نظامی، حملات هوایی طیارات بی 52 روحیه طالبان و القاعده را در هم شکست و سبب شد که آن ها از افغانستان متواری شوند، اما پس از فرار آنها از افغانستان ارتش پاکستان به صورت خزنده توانست گروه طالبان را از سال 2001 الی 2007 میلادی دوباره تجهیز و آنها را وارد میدان نبرد در افغانستان سازد که آهسته آهسته در همین سالها شبکه حقانی به عنوان مخوف ترین شبکه تروریستی عرض اندام نمود و همچنان شورا های کویته و پشاور به عنوان رهبری گروه طالبان به کار آغاز کرد. از سال 2008 میلادی به این سو جنگ دوباره شدت یافت؛ نخست آتش جنگ در مناطق جنوب و شرق افغانستان مشتعل گشت و پس از سال 2010 میلادی آهسته آهسته دامنه جنگ به شمال افغانستان نیز کشانیده شد که در چهار سال گذشته نسبت به هر سلاح و لشکری، طیارات بدون سر نشین توانستند اهداف مهم نظامی در داخل خاک افغانستان و در آن سوی مرز را در هم بکوبند. به باور آگاهان نظامی، استفاده از طیارات بدون سر نشین برای سرکوب طالبان و تروریزم بسیار مؤثر واقع شده است که به عن


ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد!

!جنایات طالبان در چهارصد بستر بسیار گسترده است

!اداره اصلاحات اداری فسـاد خـانه‌یی بیـش نبـود

!تجربه چهارصدبستر: هراس افگنان از داخل حمایت می شوند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

صفوف را بشکنید و برانحصار گرایی ها پایان دهید

چهار دهة جنگ ويرانگر و ادامة تراژيدي هاي خونين در کشور مشت هاي جنبش هاي چپ و راست را در کشور باز و سيما هاي رهبران آنان را عريان کرد و پرده از روي تمامي ناگفته ها افگند؛ نه تنها اين بل حتا  تشت رسوايي هاي آنان را از بام به زير افگند. اين جنگ هرچند حماسه هاي شکوهمند مجاهدان را به نمايش گذاشت و شهکار هاي نبرد تاريخ داد در برابر بيداد را به تماشا نهاد و اما ناکارايي و بيکاره گي ها و ناکامي هاي رهبران جهادي وسياسي کشور را به سان آفتاب آشکارا نمود.
استبداد رأي و انحصار گرايي هاي آنان جنبش اسلامي نوخواسته از متن جامعة استبداد زده و سخت درگير فقر و تنگدستي کشور را دچار چالش کرد و دستآورد هاي راهيان راه آزادي را به خاک و خون يک سان کرد. اين جنبش را که به گونه ناخواسته درگير يک جنگ جبري و فرسايشي با بزرگترين و تا دندان مسلح ترين کشور جهان شد، نتوانستند در عمقي از فرود حوادث به گونه درست رهبري کنند. آنان توانستند از احساسات و باور هاي مردم سوء استفاده کنند و از بسيج سراسري و خود جوش مردم بيشترين بهره بگيرند و توانستند تا در دورة تجاوز شوروي پيشين به افغانستان گروه هاي شان را در برابر ارتش شوروي به گونه نه چندان سازمان يافته يا آفاقي رهبري کنند؛ اما در دوران پس از تهاجم و پيروزي، از داشتن شايستگي هاي لازم براي رهبري و حکومتداري خوب چنان به دور رخ بنمودند که
حتا براي مردم افغانستان غير قابل باور بود.
درگيري هاي دروني، يکديگر ناپذيري، غارتگري و انحصار گرايي هاي آنان در سه دهة اخير نشان داد که شايستگي هاي لازم براي رهبري اين ملت را نداشتند و ندارند که در نتيجه پيروزي هاي بزرگ مجاهدين افغانستان را قرباني تختة شطرنج برد و باخت خود کردند و حالا خشم و انزجار نسل بعدي جهاد و نسل هاي جوانتر را برضد خود فراهم کرده اند. اين رويکرد آنان کادر هاي جوان اين گروه ها را دچار سر در گمي و سرگشتگي حيرت انگيزي کرده که حالا به نحوي نفرت بدل شده است؛ زيرا آنان پيروزي هاي خويش را برباد رفته يافته و خويش را ناگزيرانه سوگوار آرزو هايي مي دانند که رهبران شان به بهاي بازي با آرمان هاي آنان به نام و نان رسيده اند.اين بازي رهبران اکنون به کوهي از خشم در حال فوران اين نسل عاصي بدل شده است. حال بر کادر هاي جوان و سرخوردۂ اين گروه ها است تا با شکستن صفوف گذشتة گروهي و انحصار شکني هاي قدرت قامت هاي خويش را از زمين بلند کنند تا دوباره اثبات هويت نمايند و در غير اين صورت  در گرداب هويت کاذب قومي، مذهبي و گروهي  غرق خواهند شد که رسيدن به اين هويت ها بهاي کلاني مي طلبد که هويت ملي و ا قتدار ملي از کمترين قرباني آن به حساب مي رود.
آري اين نسل سرخورده و حيران نه تنها خود و سرنوشت خود؛ بلکه آرمان هاي خود را هم در زير تيغ معامله گري هاي  رهبران شان با چشمان اشک آلود در موجي از  ترفند هاي لکس و فيشني مشاهده مي کنند و با چشمان باز مي بينند که تفاوت راه از کجا تا به کجا است. مي بينند که چگونه رهبران شان  از نعمت هاي سرشار زنده گي و امکانات بلند حياتي برخوردار اند و اما زماني که در ميان مردم مي آيند، داد از رنج و دشواري هاي مردمي مي زنند که شب ها و روز ها  با خوان تلخ فقر دست و گريبان اند. چگونه ممکن است که به اين گونه رهبران باور کرد و به نيروي اعتماد به نفس آنان يقين داشت؛ زيرا آناني که بار ها ارزش هاي بزرگ را در معرض معامله قرار داده اند و در اين بازي ها بزرگترين اصول ها وموازين را زير پاي کرده اند. آيا ممکن است که بار بار آنان را فرصت داد تا از سوراخ هاي شان  بار بار گزيده شد و زخم هاي ناسور آنان را بازهم تحمل کرد. در حالي که از ديد شرع " نباید يک مسلمان را دوبار از يک  سوراخ مار بگزد" و اضافه تر از يک بار نه تنها ضعف ديني را در پي دارد و در ضمن درجة حماقت انسان را بلند تر مي کند و حتا گراف انسانيت زير پرسش مي رود.
اين نسل سرگشته و حيران که از سال ها به اين سو قرباني آجندا هاي قومي و مذهبي شده و  با سرنوشت شان بازي شده، پس از اين بيدار شده و مي خواهند اين زنجير ها را بشکنند و رسم و راه تازه را آغاز کنند. هرچند اين رسم تازه سنت شکني ديرپاي است  و عصياني فراگير در برابر ناهنجاري هاي کنوني و رويکرد  هاي گروهي و مافيايي و اما هرچه  باشد، بايد سنت شکني ها شکل و سيما هاي تازه بگيرند و قاعده هاي تازة بازي براي رسيدن به آرزو هاي بلند انساني از سر بنا شوند تا باشد که رسم بشکستن بشکستن را تازه آغاز کرد.
نسل کنوني دريافته است که بسياري از رهبران جهادي و سياسي براي بقا در رهبري و قدرت نه تنها اسلام زدايي؛ بلکه هويت زدايي نيز کردند و هويت  هاي اسلامي و ملي را قرباني هويت هاي قومي و مذهبي کردند و اسلام راستين را در پاي مليت و توحيد را در پاي شرک ذبح شرعي کردند. در حالي که نسل کنوني با داشتن انديشه هاي ديني کثرت گرا و اسلام وسط و معتدل راه به سوي افق هاي روشن را طي مي کنند و اما رهبران تماميت خواه با ايجاد بهانه ها مي خواهند انديشه هاي سيال و پوياي نسل نوين را گويا سلاخي کنند و با تهي کردن و برهنه کردن آن از انديشه هاي پويا و جامعه ساز راه چند ساله را در چند صد ساله بپيمايند. نسل کنوني که امروز خود را درمانده و وامانده مي بيند و از رويکرد هاي انحصار گرايانة رهبران خسته شده و به  ستوه آمده اند، نه تنها خود؛ بلکه همه چيز را در پايان خط به تماشا نشسته اند.
حال پرسش اين است که با به بن بست رسيدن گروه هاي جهادي پيشين و هاج و واج ماندن شان در جادة بن بست آيا هنوز هم اميد است و مي توان به آنان دل بست و به آيندة شان در راستاي ساخت يک نظام و به ويژه رهايي  افغانستان از بحران کنوني لحظه شماري کرد. اين پرسشي است که به ساده گي نمي توان به آن پاسخ گفت؛ زيرا که اين آقايان بادشواري هاي متعددي رو به رو اند که احساس خود کم بيني مي کنند و بدون در نظر داشت قوم و زبان به گونة طبيعي خود را انسان شماره دوم در قدرت احساس مي کنند. بدون ترديد شايد يکي از دلايل آش اين باشد که به آخر خط رسيده اند و رهبران شان براي ماندن به حيث فرد شماره دوم حکومت در حکومت هاي آينده تلاش مي کنند که اين علامة آشکار به بن بست رفتن و شايد يکي از دلايل عدول آنان از اصول هاي بنيادين مبارزاتي و دست ياري به غارت هاي کلان در کنار ضعف هاي وابستگي و روابط پروتوکولي آنان با شبکه هاي استخباراتي باشد که احساس شرم و ذلت مي کنند و مي خواهند که خم خم در ساية ديگران بروند. در کنار اين دشواري ناتواني هاي فکري و خودبزرگ بيني هاي بيش از حد، بر مصداق سخن " پهلوان زنده خوش است" مزيدي بر علت شده است تا در تعبير و تفسير حکومت اسلامي به معناي "سياست جدا از دين" و يا با "دين "؛ البته با تاويل تقليل دين در پاي "دولت ديني" و "دين دولتي" کوتاه آيند اين در حالي است که نحوة حکومت در اسلام يک بحث تاريخي و مربوط بي تجربه و تلاش انسان هاي هر عصر است که موضوع بيرون ديني است و نه درون ديني و با تأسف که تا کنون اين دو موضوع جدا از هم،  با يکديگر خلط شده و يا يکي به جاي ديگري  به کار گرفته شده و يا تعبير شده است. اين مقولة کهن مصداق خوبي بر حال شان است که "خود کرده را نه درد است و نه درمان"؛ زيرا سرقافله داران اين گروه ها در عرصه هاي گوناگون آنچه که نبايد انجام مي دادند، انجام دادند و حالا کار به پايان آن رسيده است و تيغ هم به استخوان هر دو. از سويي هم فرصت هاي خوب را از دست داده اند و براي هر دوي آن از خداوند منان مغفرت طلب مي کنم. دنيا را که باخته اند، خير و حالا کاري کنند تا گذشته هاي شان جبران شود ومتوجه آخرت خويش شوند. اين شعر بلند و عالي حافظ شيراز«اگر نمرده به فتواي من بر او  نماز کنيد»
 مصداق خوبي بر حال وهواي آنان است .
گفته هاي ياد شده به معناي دشمني شخصي با رهبران گروه هاي معظم نيست؛ بلکه ما خواهان توسعه و ترقي و پيشرفت آنان در عرصه هاي گوناگون هستيم؛ اما اين در صورتي ممکن است که گروه هاي افغانستاني در رويکرد هاي شان تغييرات جدي بوجود آورند و رهبران شان از بلنداي تماميت خواهي ها فرود آيند و آن معززان شان که در غارت و تاراج نامدار جهان شده اند، توبه کنند  و غارت شده ها را به مردم بازگردانند. آنان در ضمن تعهد بسپارند که با گذشتة بد بدرود گفته، به اصل پيوسته اند. پس از اين خدا را فراموش نمي کنند و با بنده گانش جفا نخواهند کرد. در غير اين صورت   اعضاي صفوف اين گروه ها با يک تهور انقلابي به قول صوفي صاحب عشقري " بشکن بشکن را آغاز کنند" و با پيمودن راه صد ساله در يک شب، يا به قول حافظ شيرازي با ريختن طرح نو به معناي" شگافتن فلک" راه خود را از رهبران شان جدا کنند و به فلسفة قحط الرجالي نقطة پايان بگذارند. در اين صورت ممکن است که خدا سبب سازي کند و خميرة اين گروه کار نوي را با تجربة تازه آغاز کند. در غير اين صورت همان آش است و همان کاسه و از هر دو نبايد اميدي داشت
 و دل بستن به آن ها خيال خام خواهد بود.


 

...


مقاله های سیاسی

پـرطـاووس هنـدوستان سـرزمین رنـگ‎هـا

2017-Mar-19 ||  نعمت الله توحیدی

اما با این وجود، هند بزرگ‌ترین اجتماع فرقة احمدیه و مذاهب ایرانی بهائی و زرتشتی نسبت به سراسر جهان دارا است. مسلمانان بیشتر در دهلی، بنگال غربی و نواحی شمال غربی کشور زنده‎گی می‌کنند و در کشمیر، بیشتر جمعیت را تشکیل داده‌اند. به این ترتیب، هند پس از اندونزیا و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمان است. زرتشتیان، از مهمترین اقلیت‌های دینی هند هستند که به پارسی معروف اند و طی بیش از پنج سده اولیه حمله اعراب به افغانستان   به هند مهاجرت کرده‌اند و بیشتر در مناطق مختلف گجرات و مهاراشترا به مرکزیت ممبئی اقامت دارند. اگر چه جمعیت آنان کمتر از۲۰۰ هزار نفر است، اما نزدیک به ۱۷ درصد اقتصاد هند را در دست دارند. شرکت‌های بزرگی مانند: «تاتا» و «گودریج»، متعلق به زرتشتیان است. گروه دیگری از اقلیت‌های کم جمعیت (بهایی‌ها) هستند که قدرت اقتصادی مهمی...

مشکل افغانستان در کوتاه مدت حل نخواهد شد

2017-Mar-19 ||  احمد سعیدی

گرچه از چندی به این سو جنرالان امریکایی مکرراً به سنای آن کشور می گویند جهت جلو گیری از بحران فراگیر در افغانستان ازدیاد قوت های نظامی خارجی در آن کشور یک ضرورت عینی است. به باور من در بهار سال آینده بر علاوه این که جنگ ها فروکش نخواهد کرد، بل بحران نا امنی ها فراگیر تر نیز خواهد شد، با در نظرداشت تجارب گذشته به خصوص زمانی که اضافه تر از 130 هزار قوت های خارجی در افغانستان وجود داشت جنگ ها هرگز فروکش نکرد، پس باید باور داشت که نمی‎توان از طریق حضور نیروهای خارجی امنیت سراسری را در افغانستان تأمین نمود  و یک کشور مدرن و دموکراتیک در این سرزمین ایجاد کرد. افغانستان کشوری است که مردمانش به خاطر امور مذهبی و باور های دینی خود در برابر حملات خارجی ها بسیار حساس هستند. شاید زمانی حضور نیرو های خارجی ضرورت بوده باشد آن هم در کوتاه مدت، اما در درازمدت این راه حل خوبی نیست و...

پـرطـاووس هنـدوستان سـرزمین رنـگ‎هـا

2017-Mar-18 ||  نعمت الله توحیدی

اما، آیا من می‌توانم؟ آیا  در  حد توان من است؟ آیا دوری از  خانواده،دوری از آن دو فرشته زمینی  برایم آسان خواهد بود. در ذهنم هزاران سوال هم مانند  این  خلق می‌شد که جوابی برایش  نداشتم. دلم خیلی  گرفته بود. می‌خواستم نفس‌های عمیقی  بگیرم، اما چیزی در عمق دلم مانع می‌شد، چیزی در آنجا سنگینی می‌کرد. نمی‌گذاشت دمی همه چیز را به باد  فراموشی بسپارم بروم به دنیای رویاها . شب تا صبح  ذهنم مصروف  نبرد با این همه سوالات بود. پلک هایم کم کم سنگینی می‌کرد وسرم از شدت درد منفجر می‌شد، نمی‌دانم ساعت چند شب بود، اما  سکوت مهیبی حکم فرما بود. گمان می‌رفت هیچ جنبنده  جز تک تک ساعت بیدار نیست. نمی‌دانم چه معجزه  شد که چشمانم بسته شد، انگار در  اراده من نباشد، به خواب سنگینی رفتم. دست ملایم  موهایم را شروع به  نو...

افغانستان؛ کشور فقیر با وجود مساعدت های بی سابقۀ جهانی

2017-Mar-18 ||  دکتور ضیا نظام

پس از دایر شدن کنفرانس بن، سیل مساعدت های مالی جهانی به صورت بی سابقه در افغانستان سرازیر شد که اگر به جا و به شکل درست به مصرف می رسید، کشور را به زاویةیکصدو هشتاد درجه به سوی انکشاف و ارتقا می کشانید؛زیرا حجم و مقدار این مساعدت ها نهایت زیاد بود. چنانچه از سال 2002م به بعد بیشتر از 140 بیلیون دالر به مقصد ایجاد و تقویت قوای امنیتی، بازسازی، حکومت داری خوب، مبارزه علیه مواد مخدر، فساد اداری و ظرفیت سازی در افغانستان به مصرف رسیده است که واقعاً یک رقم نهایت درشت، چشمگیر و بی پیشینه بوده و بالاتر از هر تصور و امکان پنداشته می‌شود؛زیرا در هیچ یک از مقطع های زمانی به هیچ یک از کشورهای جهان به این پیمانه کمک های اقتصادی و مساعدت های جهانی این طور سخاوتمندانه و با دست باز صورت نگرفته است. در حدود 117 میلیارد دالر که 5/4 حصه آن را ایالات متحده امریکا پرداخته است. این کمک ها در ح...

پیوسته به گذشته: از سرگیری مسابقات تسلیحات ذروی، تهدید خیلی ها جدی برای امنیت جامعه جهانی !

2017-Mar-18 ||  میر نجیب الله شمس

قسمت چهارم: در حال حاضر کشورهای امپریالیستی غربی امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بزرگترین کشورهای صادر کننده اسلحه مخرب و پیشرفته نظامی هواپیما ها، راکت ها، تانک ها، بمب های خوشه یی به کشورهای عربی و غیرعربی و خاور میانه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، اسرائیل و…)محسوب می شوند. چنانچه امارات متحده عربی بعد از کشورهای چین و هند مقام سوم را در تورید سلاح های متعارفی عصری به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر تورید طیاره ها  و راکت های رهبری شونده به کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی بیش از 45 فیصد افزایش یافته است. به تفسیر واضح تر کشور امارات متحده عربی 38 فیصد کل واردات اسلحه پیشرفته منطقه خاور میانه را به خود اختصاص داده است و مقام های دوم و سوم را کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل کسب کرده اند و مصر در مقام چهارم قرار دارد. این ...

پروژه جنگ افغانستان توسط قدرت های بزرگ جهانی طرح ریزی شده است

2017-Mar-15 ||  دکتور شهیرنثاری

همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می‌فروشند دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می‌فروشد وقتی روزگذشته سخنرانی آقای محمود صیقل، سفیر و نمایندۀ  کشور ما در سازمان ملل متحد مقیم  نیویارک را در جلسۀ شورای امنیت ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان شنیدم، یک احساس بسیار یأس و نا امیدی  برایم دست داد. این که سخنرانی نماینده کشور در مهمترین شورای امنیتی جهانی چقدر به جا ، منطقی ، سنجیده و برابر به اصول و مبانی دیپلوماتیک بود اصلاً بحثی وجود ندارد. ایشان تمام مسایل را بطور فشرده و سنجیده بیان نموده و نقش و دست اندازی بیگانگان را به وضاحت کامل روشن ساختند. آقای صیقل فرمودند: «ما در بیانیه های قبلی خویش در این شورا، بار ها از اقدامات پاکستان که فعالیت های تروریستی را در کشور ما تداوم می بخشد، یادآور شده ایم. امروز اجازه دهید تا از خود مقامات برجستۀ پاکستانی نقل...

کمال خان؛ بندی که به این زودی‎ها تکمیل نخواهد شد

2017-Mar-15 ||  عبدالحمید مبارز

وقتی در دوره سلطنت اعلیحضرت محمدظاهرشاه سازمان ملل متحد حاضر شد مبلغ سی میلیون دالر برای اعمار بند کمال خان بدهد پادشاه ایران که در آن زمان از پشتیبانی ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی به قدرت بود مانع اجرای این امداد سازمان ملل متحد گردید، به این ترتیب ایران نمی گذاشت بند کمال ساخته شود، هر کشوری که به افغانستان به این منظور پا پیش می‌گذاشت ممانعت می‌کرد.  وقتی سردارمحمد داوود جمهوریت را تأسیس کرد، کشور ایران از حرکات انقلابی که در افغانستان سلطنت کهنی را از بین برده بود ملاحظه می‎کردند، درسرحد نیمروز بالای یک مرکز سرحدی افغانستان شلیک نموده سه نفر از افراد عساکر افغان را به قتل رسانیدند همان بود که اینجانب را که برای پست مقام ولایت کابل در نظر داشت در مجلس وزیران صرف نظر و به ولایت نیمروز مؤظف ساختند. البته فیض محمد وزیر داخله برایم گفت که به دلی...

جنگ های نیابتی وپیامد های آن در افغانستان

2017-Mar-14 ||  فردوس "صمدی"

جنگ نیابتی  یا (proxywar) به جنگی می توان گفت  که در آن کشورهای قدرتمند و توان بالای نظامی به جای این که رو در رو وارد جنگ با کشور رقیب شوند چون جنگ رو در رو هزینه ی نهایت بالا می خواهد ، اما با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها یا گروه‌های متخاصم در کشور دیگری، سعی در تضعیف ساختن و یا فشار بر رقیب خویش می‌نمایند.  به طور مثال، افغانستان میان ( امریکا و روسیه ) ،کشمیر (میان هند و پاکستان) و کشور های خاور میانه که از این جنگ پلید رنج فراوان می برند که تا به حال هزاران نفر را به کام مرگ کشانده  و خسارات هنگفت مالی ، جانی هر روز از خود به جا می گذارد . باید گفت که افغانستان هم از این جنگ پلید مستسثنا نبوده و بیشتر از سه دهه است که این جنگ بزرگترین مصیبت مردم  درد کشیده افغانستان بوده و تلفات انسانی زیادی را متقبل شده است . این جنگ نه تن...

Previous   ||   Next