c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!زنگ های خطر در بیخ گوش نظام به صدا در آمده است

اوضاع در کشور به طور فزاینده ای نگران کننده است، حملات دشمن در شمال کشور بیشتر شده است و شرق کشور نیز گرفتار داعشی شده می رود و سایر نقاط مملکت نیز چندان وضعیت خوبی ندارد. رخداد کندز نشان داد که نفاق و چند دسته گی در درون نظام که حالا با پدیده قومگرایی ممزوج گردیده، سبب سقوط آن ولایت شده است ورنه کسی جرأت نمی کرد برای سقوط دادن آن شهر ذریعه وسایط شیشه سیاه طالب ها را به درون شهر بیاورند و در منازل مردم جابجا کنند تا شهر را از درون بشکنند که چنان هم شد که باید آن را بررسی کرد و عاملان آن را شناسایی و به محاکمه کشانید. حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است راهکار مناسبی را در پیش گیرد تا بربنیاد آن مؤلفه های سازنده امنیت بخشی و شکوفایی اقتصادی، تحکیم ثبات را در کشور بوجود آورد. حکومت در این مدت حتی قادر نشده است تا برای ولایت های کشور چهره های مناسبی را پیدا کند تا به جای والیان سرپرست زمام امور ولایت ها را بدست گیرند و برای مردم خدمت کنند. افزون براین ها اوضاع امنیتی در کشور روبه وخامت نهاده است و دامنه های جنگ در سراسر کشور روبه توسعه و چنین نمی نماید که با چنین مدیریتی خودکامه، بهبود یابد. حکومت در تأمین امنیت سراسری در کشور ناکام مانده است. دسته جات طالبان از جنوب به شمال کشانیده شده اند و اکنون این مناطق را بد امن کرده و ثبات ولایت هایی را که دولت در آن به گونه عادی امور خویش را اجرا می کرد، برهم زد. دشمنان مردم افغانستان تا ح


!جاسوسان پاکستانی، جنایات طالبان را توجیه می کنند

!وجدان‌های خفته‌یی که بیدار نشد

!وجدان‌های خفتهیی که بیدار نشد

!طالبان در قندز بی ناموس شدند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

بامیان از فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو کشیده خواهد شد

چون که جمع مستمع را خواب برد

سنگ های آسیاب را آب برد

با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو درسال ۲۰۰۲میلادی و بعد از طی مراحل مطالعات ابتدائی ساحة فرهنگی بامیان  و گزارش تثبیت معیار های لازم وضروری  وابسته بر ساحه فرهنگی بامیان از طرف متخصصین یونسکو، ساحة فرهنگی با میان  از طرف کمیته میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۰۳ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

تصمیم و تصویب  کمیته میراث جهانی یونسکو مبنی بر ثبت ساحة فرهنگی بامیان در فهرست میراث فرهنگی جهان  افتخار بس بزرگی بود که یونسکو، این سازمان بزرگ تعلیمی،علمی و فرهنگی ملل متحد به مردم  و فرهنگ افغانستان بخشید و به این صورت  بزرگی فرهنگ بودایی در کشور ما مورد ستایش و شناسایی جهانی قرار گرفت.

در متن این مضمون  سه موضوع مهمی که به ساحة فرهنگی بامیان رابطه دارند ارائه خواهند شد، تصمیم یونسکو در جهت انتخاب بامیان به صفت میراث فرهنگی جهانی و معیار هایی که هر مکان و یا اثر فرهنگی باید حد اقل یکی از آنها را برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارا باشد، شخصیت  و بزرگی فرهنگی بامیان و  مسؤولیت های دولت افغانستان در حفاظت این ساحة تأریخی و آثار گرانبهای آن:                                                           

۱-ـ میراث جهانی یونسکو و معیار هایی که هر مکان و یا اثر فرهنگی باید حد اقل یکی از آنها را برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارا  باشد:                                                                                                          

میراث جهانی یونسکو عبارت از مجموعهء مکان ها و یا آثار  فرهنگی و یا طبیعی هستند که بعد از تصویب کمیته  میراث جهانی یونسکو، در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، ثبت شده اند.                                       

مکان های فرهنگی و طبیعی که در این فهرست قرار می گیرند بر حسب مفاد کنوانسیون (میثاق حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعیمتعلق به تمامی جهانیان محسوب می شوند و دولت ها مؤظف و مسؤول به حفاظت و نگهداری این آثار هستند

معیارها یی که در تعیین و ثبت آثار فرهنگی در فهرست یونسکو در نظر گرفته میشوند عبارت اند از:                    

I:  نشان دهندة یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشد.                                                                  

II:  نشان دهندة تبادل ارزش های بشری در یک مقطع زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری، درجه پیشرفت هنر معماری، برنامه ریزی شهری و یا طراحی،  منفرد به فرد باشد.                       

III:  گواهی بی همتا یا حد اقل استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا گذشته باشد.                                 

IV:  نمونة بر جسته در معماری یا تکنالوژی که مرحله مهمی از تأریخ بشر را نشان دهد.                       

V: نمونة برجسته از تعامل بین انسان و محیط زیست و یا نماینده یک فرهنگ باشد.                               

VI:  به طور مستقیم مرتبط به رویداد ها یا سنت های زنده گی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی، دارای اهمیت عالی جهانی باشد.                                                                                                                     

انتخاب و ثبت ساحه فرهنگی بامیان در فهرست میراث فرهنگی جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی محض یک تجویز ساده در قالب یک حرکت دیپلوماسی و خبری رسانه یی نبود، بلکه ایجاب یک اقدام مهمی را می نمود. این اقدام که با فهم عظمت تأریخی  بامیان  همراه بود از جانب نماینده گی دایمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو صورت گرفت و با تر تیب و تنظیم یک پروندة کامل از طرف این نماینده گی و تعیین معیار ها وابسته به ساحه فرهنگی بامیان، کمیتة میراث فرهنگی جهانی یونسکو در ضمن فیصله نامة رسمی، با حرمت پذیرفتند که مردم افغانستان صاحب فرهنگ بزرگ بودایی هستند و در دور تأریخ  در ارتقا وتعالی فرهنگ و غناوت فرهنگی نقش صاحبقدر داشتند، از مقام فرهنگی بامیان که افتخار آن به کافة مردم افغانستان تعلق دارد، با حرمت استقبال نمودند و ساحه فرهنگی بامیان را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت نمودند.

ساحه فرهنگی بامیان که در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت گردیده،  دارای چنان بزرگی فرهنگی دوره ای تأریخی بودایی افغانستان می باشد که در موقع ارزیابی، محققین و متخصصین یونسکو که مؤظف ارزیابی این پرونده بودند، به مقام فرهنگی بامیان ازجملة شش معیار در جهت پذیرش در فهرست آثار  جهانی یونسکو پنج معیار را به نفع بامیان انتخاب نموده بودند.                                                                                            

۲  ـ شخصیت و بزرگی فرهنگ بودایی بامیان:                                                                                      

تأریخ و فرهنگ بودایت در افغانستان سابقة  بیش از دو هزار و پنجصد سال را دارد. در حوالی سال ۵۳۷ قبل از میلاد یعنی بعد از تولد زردشت در بلخ (۶۰۰ قبل از میلادشخصی که اول تاجر بود و بعد راهب شد، صومعه ای

 در نزدیکی شهر خود، بلخ  بنا کرد. با آن که بلخ محل تولد زردشت و پخش  دین زردشتی بود، در دور سلطنت مشهور ترین شاه کوشانی، کنیشکا بزرگ و بعد از برگزاری شورای چهارم بودیسم  توسط  کنیشکا، صومعة اصلی بلخ به مرکز مطالعات بودیسم در تمام آسیای مرکزی تبدیل شد و این صومعه از لحاظ علمی در سطح صومعه مرکزی شمال هند بود. کنیشکا سیاست بردباری مذهبی را دنبال می کرد و به همین سبب دین زردشتی و بودیسم همزیستی مسالمت آمیز داشتند. نشانه های همزیستی این دو مدنیت در اکثر صومعه ها و در غار ها که به منظور عبادت راهبان بنا شده بودند، با نقاشی هایی از شعله های آتش و متونی از کتاب بودایی مزین شده بودند.              

مراکز مهم بودایی  در افغانستان با داشتن تعداد زیاد صومعه ها ویا اهمیت علمی صومعه ها در بلخ، در هده ، نزدیک جلال آباد، کاپیسا که پایتخت تابستانی کنیشکا نیز بود، تپه های مس عینک، تپة سردار در غزنی، قندهار و بامیان بنا شده  بودند. بودایت که در حوالی قرن سه الی  پنج میلادی در بامیان به اوج فرهنگی خود رسیده بود. پیروان هنرمند آن دین، مجسمه های بزرگ و مشهوری راکه از لحاظ بزرگی و هنری از آوازة جانی برخوردار بودند، شهمامه، سی وپنج متری و صلصال، پنجاه وسه متری را ساختند که تا یکهزار وششصد سال پا بر جا بودند. این مجسمه ها سمبول و یا نماد امپراطوری بزرگ کنیشکا، عظمت تاریخی،  فرهنگی و هنری فرهنگ بودایت را در کشور نماینده گی می نمودند.                                                           

تندیس های بامیان با هنرمندی و توانایی علمی آن زمان با چنان مهارت و استعداد هنری در صخره های کوه و سنگ تراشیده شده بودند که رواق های بت ها به مدت بیش از یکهزار و  ششصد سال به عنوان پوشش های حفاظتی برای بت ها، آن نماد و سمبول هنر و فرهنگ بودایی را از شر آلام جوی نگهداشتند.                                          

بزرگی  فرهنگ بودایی خاصتاً در دوران پر عظمت امپراتوری کنیشکا به درجة ارتقا نموده بود که حاصل آن آثار هنری پر آوازه و بی نظیر فرهنگی جهان  یعنی تندیس های بودا در بامیان نیز بودند و این تندیس ها  برای مدت یکهزار و هفتصد سال سمبول عظمت تأریخی دورة فرهنگ


صفحه فرهنگ وهنر

بامیان از فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو کشیده خواهد شد

2015-Oct-04 ||  دوکتور محمد ظاهر عزیز

چون که جمع مستمع را خواب برد سنگ های آسیاب را آب برد با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو درسال ۲۰۰۲میلادی و بعد از طی مراحل مطالعات ابتدائی ساحة فرهنگی بامیان  و گزارش تثبیت معیار های لازم وضروری  وابسته بر ساحه فرهنگی بامیان از طرف متخصصین یونسکو، ساحة فرهنگی با میان  از طرف کمیته میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۰۳ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. تصمیم و تصویب  کمیته میراث جهانی یونسکو مبنی بر ث...

فلم سینمایی "محمد رسول الله" در ایران به روی پرده رفت

2015-Aug-28 || 

فلم سینمایی «محمد» که داستان زنده گی پیامبر اسلام از کودکی تا نوجوانی را روایت می‌کند، روز پنجشنبه در ۱۴۰ سالون سینما درشهر‌های ایران به روی پرده برآمد. این فلم که به گفته کارگردانش «۱۰۰ میلیارد تومان» برای ساختش هزینه شده است، از حضور برخی عوامل مطرح بین‌المللی مانند ویتوریو استورارو فلمبردارِ برنده سه جایزه اسکار، روبرتو پرپینیانی به عنوان تدوین‌گر، اسکات ای. اندرسون مسؤول جلوه‌های ویژه برنده اسکار، جیانتو ...

نقاشی با شکلک‌؛ اسمایلی‌ها پرتره می‌ شوند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

چه کسی می‌توانست فکرش را بکند که شکلک‌ها یا اسمایلی‌هایی که در اس‌ام‌اس‌ها و چت‌های کامپیوتری دیده می‌شوند، بتوانند برای آفرینش آثار هنری به کار گرفته شوند؟ یونگ جیک، خواننده رپ و شاید اولین هنرمند اسمایلی قابل اعتنا، پرتره تعدادی از ستارگان دنیای هنر را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است. بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای با یونگ جیک کرده تا بیشتر درباره کارهای او با اسمایلی‌ها بداند، مصاحبه‌ای با استفاده از همان ش...

آیا تک تیرانداز امريکایی قهرمان بود

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

بردلی کوپر در فلم تک تیرانداز امريکایی نقش کریس کایل را بازی می کند تک تیرانداز امريکایی، تازه ترین فلم کلینت ایستوود که از نامزدان بهترین فلم جوایز اسکار است و در هفته های اول اکران در امريکا موفقیت تجاری فراوانی داشته، به خاطر شخصیت اصلی داستان بحث برانگیز شده است. سئوالی که این بحث ها در آن خلاصه می شود این است : آیا کریس کایل شخصیت اصلی فلم یک قهرمان است؟ و یا فرد قلدر مآب و متکبری است که عاشق تیراندازی است و معیارهای اخلاقی بحث برا...

جنگ بزرگ و سینما

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

هنگامی که جنگ جهانی اول در گرفت، سینما هنری نوپا بود و هنوز امکانات بیانی خود را به خوبی نمی‌شناخت، با وجود این دولت‌ها از سینمای مستند و داستانی برای اهداف تبلیغاتی بهره گرفتند. در این جنگ بود که سینما برای اولین بار این امکان را یافت که توانایی‌های تبلیغی و بسیجندگی خود را نشان دهد. زمینه‌ای بر سینمای جنگ در سالهای میان ۱۹۱۴تا ۱۹۱۸که رسانه‌های جمعی موثری وجود نداشت و بیشتر مردم بی‌سواد بودند، فلم، که برای همگان قابل&zwn...

ران هوارد مستند بیتل‌ها را می‌ سازد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

بیتل‌ها از اواخر ۱۹۶۳تور اروپایی خود را آغاز کردند ران هوارد٬کارگردان آمریکایی قرار است مستندی درباره سال‌های نخستین فعالیت گروه موسیقی این فلم با همکاری پل مک کارتنی٬رینگو استار٬از موسسان این گروه و الیویا هریسون و یوکو اونو٬همسران دو عضو دیگر (جورج هریسون و جان لنون) که درگذشته اند٬ساخته می شود و بر روی فعالیت این گروه بین سال‌ها ۱۹۶۱تا ۱۹۶۶تمرکز دارد؛ از کلوپ کاورن در لیورپول تا آخرین کنسرت عمومی‌شان در سن‌فرانسیسکو. ...

لولیتا از نوشتن تا ترجمه و انتشار به فارسی در افغانستان

2014-Jul-11 ||  آرمان ملي

از مجموع نوزده رمانی که ولادیمیر ناباکوف (۱۹۷۷ - ۱۸۹۹) نویسندۀ روسی –آمریکایی نوشته و انتشار داده است، "لولیتا" سیزدهمین و مشهورترین آن‌هاست. اغلب منتقدان ادبی این کتاب را که ناباکوف آن را مثل برخی از کتاب‌های دیگر خود به انگلیسی نوشته، به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی قرن بیستم می‌ستایند. اکرم پدرام‌نیا، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا، به تازگی این کتاب را ترجمه کرده و نشر زریاب در افغانستان آن را منتشر کرده است. او ...

نامزدهای جوایز تلویزیونی امی دوهزار وچهارده معرفی شدند

2014-Jul-11 ||  آرمان ملي

مارتین فریمن و بندیکت کامبرباچ، بازیگران سریال شرلوک، از جمله بازیگران بریتانیایی نامزد جایزه امی اند امروز دهم ژوئیه نامزدهای جوایز تلویزیونی امی معرفی شدند. سریال های لویی، شرلوک، خانواده مدرن، همسر خوب و داون تاون ابی جزو نامزدهای این جوایزند. سریال داستانی بازی تاج و تخت (Game of Thrones) با ۱۹نامزدی، از جمله در رشته بهترین سریال داستانی، بیشترین نامزدی را دارد. نسخه تلویزیونی فیلم فارگو محصول ۱۹۹۶نیز در ۱۸رشته نامزد شده است، از ...

Previous   ||   Next