c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

کابوس پارلمان

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند.

وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود.

درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خواهد بود. قانوني که ضا من عدالت اجتماعي وتأمين حقوق حقه همه مردمان افغانستان باشد.

به گفته بعضي ها، پارلمان افغانستان نهاد غير قانوني ،مرکز پخش تعصبات واختلافات قومي، مرکز ارتباط با مافيا ومعامله با قرارداد هاي پولي در سرتاسر کشور، بيشترين ضربه به ثبات وکيان سياسي افغانستان وارد کرده است.

وقتي يک بال نظام زنگ گاري باشد، بال هاي ديگر هم از ين مرض متأثر مي شوند. به همين دليل است که بحث روي قانون وقانون گريزي در افغانستان کاملاً بيهوده است چون مرکز قانون گذاري بيشتر از عوام الناس با قانون مخالف بوده، درين خانة ملت، اختلافات گروهي، قومي وزباني سال ها از مردم افغانستان قرباني گرفته وگذشته از آن در نتيجه گشت و گذار به نماينده‌گي هاي خارجي وجمع کردن پول، ما هيأت يک نماينده مردم کاملاً زير سوال رفته است، وکيل رينجر دارد، ده ها فرد مسلح بيتربيت، خودسر، قانون شکن که حين عبور ومرور با تر افيک دندان سفيد مي کند. در مسير راه موتر هاي دولتي را با سرعت عبور مي دهند وباعث ايجاد حوادث تر افيکي مي شوند که خيلي هولناک است.

وظايف اعضاي پارلمان:

شوراي ملي افغانستان هم اکنون برخلاف حکم قانون اساسي و براساس حکم رياست‌جمهوري به کارش ادامه داده است. مدت کار قانوني اعضاي شوراي ملي افغانستان براساس قانون اساسي کشور، در اول ماه سرطان سال 1394 خورشيدي به پايان رسيد، اما اشرف‌غني رييس جمهور، مدت کار شوراي ملي را تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني و اعلام نتايج آن تمديد کرد. اعضاي پارلمان افغانستان همه روزه به دروازة وزرا ورياست هاي محاکم و سارنوالي هاي افغانستان سرگردان اند. به باور بعضي ها، تا قاچاقچيان مواد مخدر اختطافچيان ودزدان مسير راه ها را که توسط پوليس بازداشت شده رها سازند ايشان از تمام مردم يک ولايت همان دزدان وجنايت کاران را انتخاب نموده، تلاش دارند بارهايي شان يک مقدار پول بدست آورند.اين کار را حين کنترول قرار دادي هاي دولت نيز انجام مي دهند و از همه قرار دادي ها پول مي گيرند با مقرري افراد عادي حق جيب مي‌خواهند واگر روزي به پارلمان حاضر شوند باز هم به جاي قانون گذاري به امتيازات خود فکر مي کنند مانند افزايش معا شات وامتياز مادام العمر وکالت وداشتن پاسپورت سياسي براي خانواده‌ها وغيره که خود يک قانون شکني آشکار است واين مرجع را از پذيرش قانون دور مي سازد.

پارلمان مستقل نيست:

همين که اعضاي پارلمان منتظر معاشات وامتيازات خود اند وبدون آن ها به زنده گي  ادامه داده نمي‌تواند دليل است بر وابستگي اين نهاد به حکومت که منتظر معاش وامتياز مي باشند وبدون پول حکومت، اصلاً به زنده گي ادامه داده نمي توانند و چون موتر از دولت، مواد سوخت وسائل نقليه از حکومت ونان محافظان هم از حکومت که در صورت يک روز تعطيلي معاش، همه سرگردان وآواره اند. مثلاً اعضاي مجلس نمايندهگان يک هفته قبل از آغاز سال جديد خورشيدي، به‌دنبال حمله تروريستي اخير بالاي شفاخانه سردارمحمد داوودخان، يکي از بزرگترين شفاخانه‌هاي نظامي افغانستان، طرح استيضاح مسؤولان ارشد امنيتي را مطرح کرده و تصميم گرفتند تا به تاريخ هفتم حمل، مسؤولان امنيتي را به مجلس فراخوانده و به‌دليل ناکامي‌هاي شان در تأمين امنيت و جلوگيري از حوادث خونين تروريستي، اسيتضاح کنند.

در حمله بالاي شفاخانه سردارمحمد داوود خان، بيش از هشتاد تن کشته و زخمي شدند.

اما با نزديک شدن روز استيضاح مقامات امنيتي، لطيف پدرام يک تن از اعضاي مجلس نماينده‌گان مي‌گويد که اشرف‌غني رييس‌جمهور کشور، از اين تصميم مجلس خشمگين شده و هشدار داده که در صورت اجراي اين تصميم، پارلمان را منحل خواهد کرد.

آقاي پدرام گفت: «اطلاعات روز ما چنين است که جناب رييس‌جمهور خيلي آشفته و خشمگين بوده که شما(اعضاي مجلس) چرا وزيران را مي‌خواهيد استيضاح بکنيد. اگر چنين کاري باشد، مجلس نماينده گان را تعطيل مي‌کند».

مردم افغانستان از کابوس پارلمان در هراس اند: وقتي مي بينيم وکيل سوار بر رينجر پوليس با موهاي ژوليده وسلاح هاي خاک آلود ولباس هاي هولناک وارد دفاتر مي شوند ويا در شهر محافظان وکيل از ترافيک شروع تا بقال را سيلي کاري مي کنند، مردم همه در هراس اند.دلالي در نماينده‌گي هاي خارجي، رشوت از مقرريها و پخش تعصب وتبعيض در رسانه ها وادعاي امتياز قومي ونژادي وهمچنان جاسوسي به برخي کشورها از مواردي است که مايه ترس ونگراني شده.اميد وارم مردم با برپايي تظاهرات، اين نماينده‌گان و محافظاني را رخصت وکشور را به قانون مداري تشويق کنند. بدون انحلال اين پارلمان وانتخاب مجدد شخصيت هاي با دانش وفرهيخته، راهي براي نجات کشور از بحران وجود ندارد.اما بيکاري، بي تفاوتي ووابسته بودن، راه را تاريک تر وپر مخاطره ساخته است.بدون شک باز کردن گره کور پارلمان وقانوني ساختن آن در شرايط فعلي محتمل به نظر نمي رسد چون هم رييس جمهور وهم رييس اجرائيه به هم پيماناني پر نفوذ نياز دارند که غالباً در پارلمان اند واگر پارلمان را قانوناً منحل کنند در آينده به مشکل مواجه مي شوند.

از سوي ديگر، تعدادي از اعضاي مجلس به خاطر اجراي کار هاي غير قانوني به وزارت خانه مراجعه مي نمايند. اگر وزير کار آن ها را که خلاف قانون هم باشد اجرا نکند بعداً چند امضاي از بعضي اعضاي پارلمان جمع آوري نموده نزد وزير مربوط مي رود و مي گويد، اگر کار من را اجرا نکني به خاطر استيضاح، شما امضا جمع کردم.  وزير بيچاره مجبور است کار خلاف قانون اين نماينده مردم را از ترس استيضاح اجرا نمايد همانطوري که حکومت در حال حاضر به يک مشکل تبديل شده است، پارلمان نيز جزء از مشکل است.

...


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next