c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

چابهار؛ فرصتی که تاریخ می سازد

ساختار جغرافیایی افغانستان اگر از یکسو برای باشنده گان این مرزوبوم دارای سودمندی هایی  است، از جانبی هم تنگناهایی را نیز برای ما داشته است –این تنگنای ناگزیری همانا محاط بودن این کشور به خشکه است و نبود یک راه بحری برای مبادله کالا می باشد. افغانستان از این رهگذر تا بوده است نقصان کشیده است و بازرگانانش برای تورید اموال و اجناس مورد ضرورت مردم ، راه دراز و طولانیی را در پیش داشته اند که معلوم است از لحاظ اقتصادی برای  شان به صرفه نبوده است. پس از تشکیل  پاکستان در 1947، افغانستان گرفتار قواعد و قوانین تا اندازه یی سختگیرانه این کشور در بخش تجارت شد زیرا ما ناگزیر بودیم از راه دریا بسیاری از نیازمندی های مان را از کشور ها و قاره های دیگر وارد کنیم و راه تورید این اموال بندر کراچی پاکستان بود. در چند سال اخیر همسایه از این نیازمندی ما به عنوان ناخن افگار استفاده کرده است و هر زمانی که خواسته است، این ناخن افگار را فشار داده است تا هم درد احساس کنیم و هم فریاد ما بلند شود. تورید اموال از این راه برای ما بسیار گران تمام می شد و هم همانگونه که گفتیم مجبور بودیم تا ناز های پاکستان را نیز می کشیدیم و به خواسته هایش در این مورد نیز پاسخ مثبت می گفتیم. اما ازده سال به اینسو زعامت کشور راه دیگری را نیز برای تجارت با جهان از طریق دریا تدارک دید که بندر چابهار در  ایران بود. این راه افزون بر این که مزایای دیگری دارد، ششصد کیلوم


!رهبران پاکستان اعتراف می کنند که تروریست پرور هستند

!هراس افگنانی که مدیریت نشوند سرشان را می بازند

چرا رئیس جمهور روز یک میلیون دشنام می شنود؟

!لباس ملی نداریم به بی نظمی های فرهنگی نقطه پایان داده شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

چابهار؛ فرصتی که تاریخ می سازد

ساختار جغرافیایی افغانستان اگر از یکسو برای باشنده گان این مرزوبوم دارای سودمندی هایی  است، از جانبی هم تنگناهایی را نیز برای ما داشته است این تنگنای ناگزیری همانا محاط بودن این کشور به خشکه است و نبود یک راه بحری برای مبادله کالا می باشد.

افغانستان از این رهگذر تا بوده است نقصان کشیده است و بازرگانانش برای تورید اموال و اجناس مورد ضرورت مردم ، راه دراز و طولانیی را در پیش داشته اند که معلوم است از لحاظ اقتصادی برای  شان به صرفه نبوده است.

پس از تشکیل  پاکستان در 1947، افغانستان گرفتار قواعد و قوانین تا اندازه یی سختگیرانه این کشور در بخش تجارت شد زیرا ما ناگزیر بودیم از راه دریا بسیاری از نیازمندی های مان را از کشور ها و قاره های دیگر وارد کنیم و راه تورید این اموال بندر کراچی پاکستان بود.

در چند سال اخیر همسایه از این نیازمندی ما به عنوان ناخن افگار استفاده کرده است و هر زمانی که خواسته است، این ناخن افگار را فشار داده است تا هم درد احساس کنیم و هم فریاد ما بلند شود.

تورید اموال از این راه برای ما بسیار گران تمام می شد و هم همانگونه که گفتیم مجبور بودیم تا ناز های پاکستان را نیز می کشیدیم و به خواسته هایش در این مورد نیز پاسخ مثبت می گفتیم.

اما ازده سال به اینسو زعامت کشور راه دیگری را نیز برای تجارت با جهان از طریق دریا تدارک دید که بندر چابهار در  ایران بود. این راه افزون بر این که مزایای دیگری دارد، ششصد کیلومتر از راه بندرکراچی به ما نزدیک تر است و معلوم است که مفاد آن نیز برای بازرگانان ما بیشتر خواهد بود که در نرخ اموال نیز تأثیر بارزی دارد.

اما روز دوشنبه رؤسای جمهوری کشورهای هند، ایران و افغانستان موافقت نامه بهره گیری از بندر چابهار را در تهران امضا کردند و به این ترتیب دلهرۀ محدودیت مان به آب های جهان از طریق پاکستان در هم شکست و یک فرصت تاریخی برای مردم و حکومت افغانستان دست داد.

حالا ما ناگزیر نیستیم که جبین ترش پاکستانی ها را ببینیم و هر از گاهی هم شاهد باشیم که با کوچکترین تغییرات سیاسی در منطقه، راه ها را بر رخ ما بندند و ما را به تنگنای شدیدی گرفتار کنند و از این مدرک زیان های هنگفتی هم متوجه مردم ما گردد.

باور داریم که بازرگانان کشور ما از راه چابهار  اموال و اجناس مورد نظر شان را صادر و وارد خواهند کرد و این فرصت نیک سبب خواهد شد تا در قیمت اجناس هم در آینده  کاهش به عمل آید که سود آن را مردم نادار و فقیر کشور ما خواهند برد.

از این راه  است که می تواند در کنار دیگر کشور ها، میوه های کشور خویش را به کشور هندوستان صادر کنیم و از آن کشور نیز اموال و اجناس مورد نیاز خویش را وارد کنیم.

چابهار راه غنیمتی است که باید آن را قدر داشت و کوشید تا با استفاده از آن در تحول و شکوفایی اقتصادی در کشور کار گرفت.

...


صفحه‌ی سرمقاله

چابهار؛ فرصتی که تاریخ می سازد

2016-May-24 || 

ساختار جغرافیایی افغانستان اگر از یکسو برای باشنده گان این مرزوبوم دارای سودمندی هایی  است، از جانبی هم تنگناهایی را نیز برای ما داشته است –این تنگنای ناگزیری همانا محاط بودن این کشور به خشکه است و نبود یک راه بحری برای مبادله کالا می باشد. افغانستان از این رهگذر تا بوده است نقصان کشیده است و بازرگانانش برای تورید اموال و اجناس مورد ضرورت مردم ، راه دراز و طولانیی را در پیش داشته اند که معلوم است از لحاظ اقتصادی برای  شان به صرفه نبوده است. پس از تشکیل  پاکستان در 1947، افغانستان گرفتار قواعد و قوانین تا اندازه یی سختگیرانه این کشور در بخش تجارت شد زیرا ما ناگزیر بودیم از راه دریا بسیاری از نیازمندی های مان را از کشور ها و قاره های دیگر وارد کنیم و راه تورید این اموال بندر کراچی پاکستان بود. در چند سال اخیر همسایه از این نیازمندی ما به عنوان ناخن افگار ا...

!رهبران پاکستان اعتراف می کنند که تروریست پرور هستند

2016-May-24 || 

در تازه ترین واکنش ها در قبال کشته شدن ملااختر محمد منصور رهبر یکی از شاخه های گروه طالبان که سه روز پیش صورت گرفت، دولت پاکستان طی اعلامیه‎ای کشته شدن این رهبر تروریست های طالبان را تجاوز به حاکمیت و حریم آن کشور خوانده است. این اعلامیه رساننده پیام روشنی از سوی حکومت پاکستان برای جهانیان می باشد که مشعر است پاکستان مرکز و پایگاه تروریست های طالب می باشد و مقامات رهبری این گروه و بسیاری از فرماندهان ایشان یا در این کشور اقامت دارند ویا هم به این  هر ازگاهی آمد و شد دارند و برای گرفتن اوامر و دستوراتی رفت و آمد می کنند. پاکستان برای خودش این حق را حفظ کر ده است تا همه افسار طالبان را در دست داشته باشد و هم برای آنان زمینه های آموزش، تجهیز و تسلیح را فراهم کند. پاکستان این را حق خود می داند تا از طالبان حمایت کند، زیرا در افغانستان برای خود عمق استراتیژیکی ج...

!هراس افگنانی که مدیریت نشوند سرشان را می بازند

2016-May-22 || 

سرانجام ملااختر منصور رهبر گروه طالبان نیز کشته شد. او با حمله یک هواپیمای بدون سرنشین امریکایی در داخل خاک پاکستان کشته شد که خود گویای حقیقت تلخی است که پاکستان لانۀ دایمی تروریست هایی است که سالیان درازی امنیت و ثبات کشور ما را بر هم می زنند و هر روز برای مردم ما مصیبت و مرگ ارمغان می دهند. نهاد های کشفی و از جمله امنیت ملی کشور ما نیز کشته شدن ملااختر منصور را تأیید کرده است و این خبر خوش برای مردم افغانستان بوده می تواند. کشته شدن ملااختر منصور گویای چند واقعیت تازه یی است که درمنطقه شکل گرفته است. گفته می شود که ایالات متحده امریکا دیگر مصمم شده بود تا گلیم منصور را برچیند و این نکته مهم بیانگر این است که پالیسی امریکا نسبت به طالبان تغییر کرده است و یا در حال تغییر می باشد. در چنین وضعیتی گفته می شود که به تازه گی ها روابط میان ملااختر منصور و پاکستان (به ویژ...

چرا رئیس جمهور روز یک میلیون دشنام می شنود؟

2016-May-22 ||  قشلاقی

پیش از تو جهان بوده است آن کن که پس از تو گویند نکو بوده ره و رسم فلان را این بیت را از آن آوردم تا دیباچه یی بوده باشد بر اظهارات دیروز رئیس جمهوری کشور مان که از دشنام گویان کشورش شکایت کرده است و دل پر دردش را خالی. رئیس جمهوری کشورمان در همایش دیروز زنان کشور لب به تعریض کشوده و گفته است که من همه روزه یک میلیون دشنام از زبان مردم می شنوم و تحمل می کنم. این اظهارات گویای حقیقت تلخی است. جناب رئیس جمهور که اگر حوصله شنیدنش را داشته باشید، ما گوشه یی از این حقایق را به شما ارائه می کنیم و باور داریم که اگر آن را با دقت و درنگ بیشتر بشنوید و چاره جویی کنید، دیری نخواهد گذشت که این دشنام و ناسزا گویی ها به احسنت پردازی و ستایش شما مبدل خواهد شد. اماپیش از این که به آن حقایق بپردازیم این را نیز باید بگوئیم که دلگیر و مأیوس نباشید زیرا زبان مردم را با دریا ها نیز نمی ت...

!لباس ملی نداریم به بی نظمی های فرهنگی نقطه پایان داده شود

2016-May-20 || 

زمانی کارمندان دولت، دانشجویان، دانش آموزان و حتا  کارمندان نهادهای خصوصی با لباس منظم به ساحه کارشان می آمدند و کسی اجازه نداشت که در وقت انجام وظیفه و فرا گرفتن درس، با لباس شخصی و یا لباس خانه به ادارات دولتی، دانشگاه ها و مکاتب بیایند. به همین گونه، برای بالا بردن فرهنگ شهر نشینی در چند سینمای کشور تماشا چیان با لباس شخصی ویا خانه اجازه و رود به داخل سالون سینما را نداشتند. از سال 1363 خورشیدی خاطره یی را به یاد دارم، وقتی یک دانشجویی که می خواست با چبلک به داخل صنف درسی شود  از سوی رئیس دانشگاه که در دهلیز، دانشجویان را زیر نظر داشت ممانعت شد و برایش گفته شد که دوباره به خوابگاه برود  و بوت اش را بپوشد و به درس بیاید. در همین گذشته های نه چندان دور پوشیدن لباس خانه در ادارات دولتی، نا متعارف بود. اما بنا بر عوامل گوناگون وتحولات و رخدادهایی که در کشور ...

آیا پاکستان بازهم منافقت خواهد کرد؟

2016-May-18 || 

قرار است دور دیگری از مذاکرات چهار جانبه میان کشور های افغانستان، امریکا، چین و پاکستان امروز برگزار گردد. این مذاکرات همانگونه که از قبل روشن است موضوع صلح افغانستان و گفتگو های رو در رو میان نماینده‎گان دولت افغانستان و طالبان را بررسی خواهد کرد. تا کنون چهار دور از این دست مذاکرات در  افغانستان و پاکستان میان طرف های چهار جانبه صورت گرفته است و آن گونه که همه شاهد اند نتایجی از آن مشهود نبوده است. همه گی باور دارند که پاکستان در این روند نقش دو پهلو و غیر صادقانه یی را بازی می کند و در واقع، آن کشور طرفدار این نیست تا در افغانستان صلحی برقرار شود و مردم این کشور برای مدتی هم که شده است نفس به راحتی بکشند. مذاکراتی که تا حال انجام یافته است به همین دلیل به نتیجه نرسیده است؛ زیرا کشور پاکستان در افغانستان اهداف دور و درازی را دنبال می کند و به این زودی ها از ا...

آیا آشوب گران در گردهمایی دیروز نفوذ داده شده بودند؟

2016-May-17 || 

دیروز کابل شاهد تظاهرات جنبش روشنایی در واکنش به تغییر مسیر خط انتقال برق 500 کیلو ولت از  بامیان به سالنگ ها بود. معترضین که خواستار انتقال لین برق از مناطق مرکزی بودند با نظم وسازماندهی ویژه، دست به راهپیمایی زدند و پس از پایان یافتن تظاهرات، شماری از دختران که لباس شهرداری به تن داشتند، به پاک کاری و جمع آوری کثافات پرداختند که این عمل، مدنی بودن تظاهر کننده گان را بازتاب می داد که فوق العاده قابل ستایش است. تظاهر کننده گان به حکومت اخطار دادند که اگر به خواست شان عمل نشود به گزینه های دیگر متوسل می شوند و به تظاهرات و گردهمایی ادامه خواهند داد. حکومت درپاسخ به این خواست معترضان، کمیسیونی را توظیف کرد تا پروژه برق وارداتی ترکمنستان را مجدداً بررسی وتا ده روز دیگر گزارش اش را ارائه بدارد. ما امیدوار هستیم که کمیسیون بتواند راه حلی برای این کشمکش دریابد وت...

یک کمیسیون فنی و بیطرف می تواند به کشمکش مسیر خط انتقال برق پایان دهد

2016-May-15 ||  دیپلوم انجینیر میرحیدر

قرار است امروز تظاهراتی در شهر کابل از سوی جنبش روشنایی راه اندای شود. دیروز در چند ولایت دیگر نیز تظاهراتی در واکنش به تغییر مسیر خط انتقال برق 500 کیلو ولت از بامیان به سالنگ راه اندازی شد وتظاهر کننده گان از حکومت خواستند که بر تصمیم خودش مبنی بر انتقال برق از مسیر سالنگ تجدید نظر کند. به همین گونه رئیس جمهوری کشور دیروز در دیدارش با برخی از نماینده گان مجلس گفت که فیصله تغییر مسیر از بامیان به سالنگ در زمان حکومت حامد کرزی و به پیشنهاد محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب وامضای مارشال فهیم نهایی شده است و حکومت فعلی در تعیین مسیر هیچ نقشی ندارد و ما تمام اسناد و مدارک مربوط این پروژه را به شورای ملی می فرستیم تا این نهاد تصمیم بگیرد. اگر در تظاهرات امروز « جنبش روشنایی» دامنه ی اختلاف ها و ناباوری ها افزایش نیابد و تظاهرات مسالمت آمیز پایان یابد، ممکن است ...

Previous   ||   Next