c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!زنگ های خطر در بیخ گوش نظام به صدا در آمده است

اوضاع در کشور به طور فزاینده ای نگران کننده است، حملات دشمن در شمال کشور بیشتر شده است و شرق کشور نیز گرفتار داعشی شده می رود و سایر نقاط مملکت نیز چندان وضعیت خوبی ندارد. رخداد کندز نشان داد که نفاق و چند دسته گی در درون نظام که حالا با پدیده قومگرایی ممزوج گردیده، سبب سقوط آن ولایت شده است ورنه کسی جرأت نمی کرد برای سقوط دادن آن شهر ذریعه وسایط شیشه سیاه طالب ها را به درون شهر بیاورند و در منازل مردم جابجا کنند تا شهر را از درون بشکنند که چنان هم شد که باید آن را بررسی کرد و عاملان آن را شناسایی و به محاکمه کشانید. حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است راهکار مناسبی را در پیش گیرد تا بربنیاد آن مؤلفه های سازنده امنیت بخشی و شکوفایی اقتصادی، تحکیم ثبات را در کشور بوجود آورد. حکومت در این مدت حتی قادر نشده است تا برای ولایت های کشور چهره های مناسبی را پیدا کند تا به جای والیان سرپرست زمام امور ولایت ها را بدست گیرند و برای مردم خدمت کنند. افزون براین ها اوضاع امنیتی در کشور روبه وخامت نهاده است و دامنه های جنگ در سراسر کشور روبه توسعه و چنین نمی نماید که با چنین مدیریتی خودکامه، بهبود یابد. حکومت در تأمین امنیت سراسری در کشور ناکام مانده است. دسته جات طالبان از جنوب به شمال کشانیده شده اند و اکنون این مناطق را بد امن کرده و ثبات ولایت هایی را که دولت در آن به گونه عادی امور خویش را اجرا می کرد، برهم زد. دشمنان مردم افغانستان تا ح


!جاسوسان پاکستانی، جنایات طالبان را توجیه می کنند

!وجدان‌های خفته‌یی که بیدار نشد

!وجدان‌های خفتهیی که بیدار نشد

!طالبان در قندز بی ناموس شدند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!زنگ های خطر در بیخ گوش نظام به صدا در آمده است

اوضاع در کشور به طور فزاینده ای نگران کننده است، حملات دشمن در شمال کشور بیشتر شده است و شرق کشور نیز گرفتار داعشی شده می رود و سایر نقاط مملکت نیز چندان وضعیت خوبی ندارد.

رخداد کندز نشان داد که نفاق و چند دسته گی در درون نظام که حالا با پدیده قومگرایی ممزوج گردیده، سبب سقوط آن ولایت شده است ورنه کسی جرأت نمی کرد برای سقوط دادن آن شهر ذریعه وسایط شیشه سیاه طالب ها را به درون شهر بیاورند و در منازل مردم جابجا کنند تا شهر را از درون بشکنند که چنان هم شد که باید آن را بررسی کرد و عاملان آن را شناسایی و به محاکمه کشانید.

حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است راهکار مناسبی را در پیش گیرد تا بربنیاد آن مؤلفه های سازنده امنیت بخشی و شکوفایی اقتصادی، تحکیم ثبات را در کشور بوجود آورد.

حکومت در این مدت حتی قادر نشده است تا برای ولایت های کشور چهره های مناسبی را پیدا کند تا به جای والیان سرپرست زمام امور ولایت ها را بدست گیرند و برای مردم خدمت کنند.

افزون براین ها اوضاع امنیتی در کشور روبه وخامت نهاده است و دامنه های جنگ در سراسر کشور روبه توسعه و چنین نمی نماید که با چنین مدیریتی خودکامه، بهبود یابد.

حکومت در تأمین امنیت سراسری در کشور ناکام مانده است. دسته جات طالبان از جنوب به شمال کشانیده شده اند و اکنون این مناطق را بد امن کرده و ثبات ولایت هایی را که دولت در آن به گونه عادی امور خویش را اجرا می کرد، برهم زد.

دشمنان مردم افغانستان تا حواشی شهر کابل رسیده اند وکابل نیز گویی  آرامش قبل از توفان را دارد.

در چنین وضعیتی مردم نگران حال و آیندۀ خویش شده اند و فقر و بیکاری نیز مزید بر عوامل دیگر که آن ها را برشمردیم، کارد تیز را بر گوشت و استخوان مردم رسانیده است.

شمال کشور چند ولایت در حالت وخیمی قرار گرفته اند و بیم آن می رود که گر به آن ها پرداخته نشود، همانند کندز به دست دشمن بیفتند. این ها همه زنگ های خطری اند که در بیخ گوش نظام به صدا در آمده اند که باید متولیان امور به آن دقت کرده و برای زدودن این عوامل بازدارنده، کاری کنند و تدابیری بیندیشند.

اگر دولت دیر بجنبد آن گاه تحیلل های کسانی که معتقدند دولت خود جنایات دشمن را توجیه می کند و در آوردن نا امنی در شمال کشور دست دارد، به حقیقت مبدل می شود.

ما از رئیس جمهوری کشور و رئیس اجرائیه می خواهیم که  اختلافات شان را کنار بگذارند و برای رهایی کشور از و ضعیت جاری و رسیدن به صلح و قطع جنگ کار کنند .

 به یاد داشته باشید که زمینگیر کردن نیرو های امنیتی کشور در چند محل دشمن را جسور می کند و باید از این کار اجتناب کنیم . نیروهای امنیتی کشور را تقویت نموده و به آنان اعتماد کرده و برای برچیدن بساط دشمن از آنان کار بگیریم.

اگر به فکر حفظ دست آورد های نظام در سیزده سال گذشته هستید، برای فایق آمدن برمشکلات جاری بکوشید و کاری کنید تا دشمن نتواند همانند شهر کندز درپی اشغال شهر های کشور باشد.

...


صفحه‌ی سرمقاله

!زنگ های خطر در بیخ گوش نظام به صدا در آمده است

2015-Oct-07 || 

اوضاع در کشور به طور فزاینده ای نگران کننده است، حملات دشمن در شمال کشور بیشتر شده است و شرق کشور نیز گرفتار داعشی شده می رود و سایر نقاط مملکت نیز چندان وضعیت خوبی ندارد. رخداد کندز نشان داد که نفاق و چند دسته گی در درون نظام که حالا با پدیده قومگرایی ممزوج گردیده، سبب سقوط آن ولایت شده است ورنه کسی جرأت نمی کرد برای سقوط دادن آن شهر ذریعه وسایط شیشه سیاه طالب ها را به درون شهر بیاورند و در منازل مردم جابجا کنند تا شهر را از درون بشکنند که چنان هم شد که باید آن را بررسی کرد و عاملان آن را شناسایی و به محاکمه کشانید. حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است راهکار مناسبی را در پیش گیرد تا بربنیاد آن مؤلفه های سازنده امنیت بخشی و شکوفایی اقتصادی، تحکیم ثبات را در کشور بوجود آورد. حکومت در این مدت حتی قادر نشده است تا برای ولایت های کشور چهره های مناسبی را پیدا کند تا به جا...

!جاسوسان پاکستانی، جنایات طالبان را توجیه می کنند

2015-Oct-05 || 

یکشنبه شب طالبان حمله مشابه به کندز را در میمنه مرکز فاریاب راه اندازی کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و باشنده گان فاریاب مقابل شدند و سرانجام پس از تلفات زیاد عقب نشینی و شکست خوردند. یکی از عوامل عمده شکست طالبان در فاریاب همکاری نکردن باشنده گان محل با طالبان است که نه آنها را در منازل شان جا دادند و نه آب و نان به آنها رسانیدند. حمله طالبان بر کندز که به اثر آن تعداد زیادی از افراد غیر نظامی جان های شان را از دست دادند و به تأسیسات عام المنفعه خسارات زیاد وارد شد اما یک نکته بسیار مهم دیگر برجسته شد که مردم افغانستان و جهان از حقیقت طالبان آگاه شدند و تجربه گرفتند که اگر طالبان بر مناطق شان مسلط شوند، جز تباهی و بربادی و وحشت و ارعاب،هیچ پیام و نتیجه ی دیگر را به دنبال نخواهد داشت و به همین دلیل است که پس از حمله طالبان بر مرکز کندز، حملات دیگر شان در ول...

!وجدان‌های خفته‌یی که بیدار نشد

2015-Oct-04 || 

پس از سقوط کندز بدست تروریستان، واکنش هایی از سوی شماری از رهبران و فرماند هان جهادی دیده شد و نشست ها و گردهمایی هایی برگزار گردید و آنها تأکید کردند که پس از این در برابر تروریستان و جنایات شان بی تفاوت نیستند و آماده هرگونه ایثار و فداکاری به منظور دفاع از تمامیت ارضی، مردم و کشور شان می باشند. برخی از این نشست ها و نظر ها و حمایت های سران مجاهدین به وسیله ی رسانه ها بازتاب گسترده یافت و مردم امیدوار شدند که با وارد شدن مجاهدین به میدان های نبرد با هراس افگنان، خطر و تهدید حملات آنها کاهش و تروریستان شکست قابل ملاحظه را متحمل خواهند شد. اما پس از گذشت چند روز و گسترش مصیبت های انسانی در کندز و بالا رفتن میزان مرگ و میر و آواره شدن باشنده گان این ولایت و احتیاج شان به یک لقمه نان، از سوی مجاهدین هیچ حرکتی دیده نشد، نه به میدان های جنگ رفتند و نه آماده کمک به مصیبت دی...

!وجدان‌های خفتهیی که بیدار نشد

2015-Oct-04 || 

پس از سقوط کندز بدست تروریستان، واکنش هایی از سوی شماری از رهبران و فرماند هان جهادی دیده شد و نشست ها و گردهمایی هایی برگزار گردید و آنها تأکید کردند که پس از این در برابر تروریستان و جنایات شان بی تفاوت نیستند و آماده هرگونه ایثار و فداکاری به منظور دفاع از تمامیت ارضی، مردم و کشور شان می باشند. برخی از این نشست ها و نظر ها و حمایت های سران مجاهدین به وسیله ی رسانه ها بازتاب گسترده یافت و مردم امیدوار شدند که با وارد شدن مجاهدین به میدان های نبرد با هراس افگنان، خطر و تهدید حملات آنها کاهش و تروریستان شکست قابل ملاحظه را متحمل خواهند شد. اما پس از گذشت چند روز و گسترش مصیبت های انسانی در کندز و بالا رفتن میزان مرگ و میر و آواره شدن باشنده گان این ولایت و احتیاج شان به یک لقمه نان، از سوی مجاهدین هیچ حرکتی دیده نشد، نه به میدان های جنگ رفتند و نه آماده کمک به مصیبت دی...

!طالبان در قندز بی ناموس شدند

2015-Oct-04 || 

طالبان اواسط هفته گذشته به گونه غیر منتظره به شهر قندز حمله کرده و آن را اشغال کردند – کاری که مردم کشور را در بهت و حیرت فرو برد و زنگ خطر را برای مردم منطقه به صدا در آورد. طالبان در اوایل با مردم برخورد مسالمت آمیزی درپیش گرفتند ولی با رسیدن گروه مرگ آن گروه به درون شهر، جستجوی برنامه ریزی شده ای را آغاز کردند و از روی فهرستی که از قبل تدارک دیده شده بود خانه به خانه سرزدند و جنایات هولناکی را مرتکب شدند. طالبان در تداوم موجودیت شان در شهر قندز،  به جستجوی کارمندان دولت، معلمین، کارکنان جامعه مدنی، افسران و سربازان نیرو های امنیتی، کارکنان قضا و جنایی پرداخته و بسیاری از آنان را پس از لت و کوب در برابر چشم اعضای خانواده شان به شهادت رسانیده اند. طالبان از همان روز اول ورود شان به قندز، به گونه از قبل برنامه ریزی شده بر بنیاد تعلقات قومی همچنان تجاو...

!طالـبان وحشـی‌تـر شـده انـد

2015-Oct-03 || 

قندز از اشغال تروریستان خون‌آشام آزاد شد. در دو روز و شبی که طالبان در این ولایت مسلط بودند، بزرگترین جنایات را بر حق مردم مظلوم و بی‌دفاع آنجا روا داشتند. از چور و تاراج دکان‌ها گرفته، تا آتش زدن ادارات دولتی و تیرباران مردم و به‌قتل رسانیدن پرستاران زن در بیمارستان و بازی با عزت و آبروی مردم، دریغ نکردند. طالبان با حمله به‌ قندز، نشان دادند که بیش از پیش، وحشی و ددمنش شده‌اند و هیچ تغییری در تربیت، اخلاق و باورهای آن‌ها نیامده است. برخی باور داشتند که طالبان امروز، آن طالبان دیروز نخواهند بود و گاهی خوشبینی‌های‌شان را بازگو می‌کردند؛ ولی حادثه‌ی قندز ثابت کرد که طالبان وحشی‌تر شده‌اند و به‌این زودی اهلی نخواهند شد. نکته‌ی دیگر این‌که پس از آزاد شدن قندز، نباید چگونگی سقوط آن به‌ دست تروریستان، فراموش شود. باید سق...

سقوط قندز آبروی حکومت را پاک برده است

2015-Sep-30 || 

رخداد سقوط قندز نمی تواند تا چندروز دیگر از سرخط اخبار و دیدرس سرمقاله های نشریه های چاپی به دور ماند. این حادثه از آن رو اهمیت دارد که پس از چهارده سال، این اولین ولایتی است که بدست طالبان سقوط می کند و در آن همه دارایی های عامه توسط طالبان تاراج می گردد. سخنرانی رئیس جمهور وکنفرانس مطبوعاتی وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی نیز به گونة تفننی بود و همه می دانند که در این کنفرانس مطالب  قانع کننده برای مردم افغانستان ارائه نگردید. انتظار می رفت که رئیس جمهوری صبح زود جلسه شورای امنیت را فرامی خواند( که خوانده است) و در آن کلیه جوانب قضیة سقوط شهر قندز را بدست طالبان بررسی می کردو در آن تصامیم سازنده ای اتخاذ و حتی در مواردی به مردم افغانستان نیز اخبار می شد. از محتوای سخنان رئیس جمهوری کشور و بیانات مسؤولان امنیتی که برای خبر نگاران اظهار داشتند چنی...

قنـدز را سقـوط دادنـد؟

2015-Sep-29 || 

جنگ در ولایت قندز قصه ساده‌ای نیست که بتوان آن را شنید و فراموش کرد. زعامت کشور باید به این نکته وقوف کامل داشته باشد که سقوط این ولایت می تواند چنان بلایی بر سر نظام بیاورد که در سال‌های یورش طالبان برشمال کشور آورده بود. گویی همان قصه خونین در حال تکرار شدن است و دست‌های مرموزی اعم از خارجی و داخلی در کابل در کار اند تا این ولایت را به حلق طالبان فرو ریزند تا دوباره از آن هیولاهای دیگری برای بلعیدن ولایت‌های دیگر بیرون آید و سناریوی اصلی را که عبور از آمو و تهاجم بر تاجیکستان و کشورهای همجوار دیگر با آن است را آرام آرام به حقیقت مبدل کند. جنگی که از بامداد دیروز در این ولایت آغاز شده است، برنامه سیاهی است که برای برپایی یک پایگاه تمام عیار طالبان تنظیم شده است و اولیای امور از این امر ناآگاه نیستند. شیار نظامیان طالبی از این معبر برای مهار حرکات نظامیان دول...

Previous   ||   Next