c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/old2/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

لطفاً تاریخ دولت و حکومت را بیش از این سیاه نکنید؟

نامة وارده

لطفاً تاريخ دولت و حکومت را بيش از اين سياه نکنيد؟

در آفرينش و خلقت انسان ها، پروردگار هيچگونه تبعيض و تمايز نياورده، بلکه همه را يکسان ولي از نظر شکلي و خصوصيات، متفاوت خلق کرده است.

احکام دين مبين اسلام در زنده گي انسان ها بر اصل عدالت و انصاف تأکيد ورزيده، مجريان و صاحبان امر و نهي در جوامع را مکلف به آن ساخته تا به خاطر تأمين عدالت، قانون نامههايي داشته و آن را به خاطر پيشگيري از اتلاف حقوق ديگران و جلوگيري از ظلم و ناروا، عملي سازند.

در افغانستان از گذشته هاي دور تا کنون حاکمان، صاحبان قدرت و قلدران خود از همه مزاياي زنده گي بهره مند بوده اند ولي، به ديگران هيچ توجه نداشته اند. بدبختانه در حکومت وحدت ملي بي توجهي نوع ظلم آن وجود دارد. به بهانة اصل دموکراسي، جز گروهي، ديگر همه‌گان از حقوق حقة شان محروم اند. اگر کسي تفصيل حقوق را بخواهد، سطور زير به گونه خلص به آن جواب مي‌دهد که حقوق يعني چه؟

1- امنيت در گام نخست، که متأسفانه در 20 متري ديوار ارگ، هم وجود ندارد ولي، آقايان ارگ نشين و قصرها مصون اند.

2- زنده ماندن، که متأسفانه هر نوع عمل انسان کشي صرف غريب مي کشد.

3- داشتن کار، که با دريغ تنها وابسته گان وزير و وکيل از اين حق برخوردار اند.

4: عدالت، که متأسفانه در هيچ بخشي از زنده گي مردم وجود ندارد.

در وزارت ها بي عدالتي، سوء استفاده و فساد بيداد مي کند که هموطنان ما شاهد اخبار و گزارشاتي در مورد هستند و رسانه ها پيوسته آن را بازتاب مي دهند، ولي من به مثابه مامور وزارت احياء و انکشاف دهات که همزمان با انجام وظيفه اصلي، رياست اتحاديه ملي کارکنان را در آن وزارت به عهده دارم، برخي از مشکلات کارکنان را جمع بندي و با نظر داشت قانون و مقررات وزارت مربوط در پي رفع آن شدم که متأسفانه سودي نه بخشيد. گونه هاي مختلف اجراات مالي و تفاوت هاي معاش يک وظيفه که تحت عنوان پروژه وي، قرار دادي، بالمقطع، پي آر آر، سيستم رتب، سوپر اسکيل و سي بي آر ديده مي شود، نهايت بي عدالتي و رنج آور است. هستند کارمنداني که از هر نقطه نظر شايسته مي باشند، در بست هاي پايين و يا در بست هاي رياست ها ايفاي وظيفه مي نمايند ولي، همه معاش و امتياز شان نصف معاش يک کارمند عادي برنامه ها نمي باشد، پس اين چگونه انصاف است ؟!

 دولت در درون دولت را شنيده بودم ولي، دولت ها در درون دولت را نديده بودم که حال در فضاي نا سالم آن تنفس ام تنگ شده است. عجب انصافي که انجينير لايق و بي واسطه در يک ماه ده هزار افغاني و يک کارمند واسطه دار در يک ماه تا سيصد هزار افغاني معاش مي گيرد و در آخرين مودل موتر دولتي رفت و آمد نموده، با استفاده از صلاحيت هاي ارزاني شده از جانب حاميان شان، در پي شکار دالري هم هستند و آن مامور بيچاره که به معاش بخور و نمير قناعت کرده، خاک باد کنان با پاي پياده و ترانسپورت شهري، به دفتر خود را مي رساند و کار مي کند. تفاوت ها و عدم عدالت مرا واداشت تا پيشنهاداتي مبني بر دوباره آماده ساختن ترانسپورت دولتي براي مامورين که در واقع يک سهولت و نيمه عزتي براي کارکنان بود و يا اين‌که عدالت در پرداخت کرايه ترانسپورت تأمين گردد، به مقام وزارت، اتحاديه ملي کارکنان افغانستان و سر انجام به شوراي وزيران ارائه و پيشکش نمايم، زيرا کرايه موجود به آنهايي که در دو و يا سه لين رفت و آمد مي نمايند نا کافي بوده، کارمند مجبور است متباقي کرايه را از معاش ماهوار خود بپردازد.

جلسه اول کميته بودجه، به تاريخ 30 حمل سال 1396 در وزارت ماليه، هم روي اين مشکل بحث نمود و افزايش کرايه ترانسپورت را از 80 به 120 افغاني بار سنگين مالي براي دولت بيان کرد. گويا افزود 40 افغاني در کرايه ترانسپورت يک مامور بار سنگين مالي به دوش دولت است. ببينيد اين عدالت و انصاف را و قضاوت کنيد که دولت اسلامي براي يک وزير يکصد و پنجاه هزار افغاني، براي رؤساي عمومي يکصد هزار افغاني و براي معينان 80 هزار افغاني خرج دسترخوان مي دهد ولي، براي يک کارمند 40 افغاني را بار سنگين مي داند و همين گونه روزانه 30 افغاني ماکول را براي کارمندان قابل اجرا دانسته، که بهاي يک قرص نان و يک بوتل آب چيزي بيش نيست. آيا وزيران، مامورين عاليرتبه و پروژه‌وي، وکلا و اطراف کاخ ها، همه چاشتانه نان خشک و آب مي‌خورند؟!

در ماده شصت و يکم آخرين قانون کار، صراحت دارد که :

«کارکن در برابر ساعات تعيين شده در روز يا شب، مستحق ماکول به نرخ روز بوده که طور ماهوار قابل اجرا مي باشد.»

آرزو مي برم نامه ام را چاپ و به خوانش اولياي امور برسانيد و در پاي اين مطلب شما هم بنگاريد که :

بخاطر خداوند، تاريخ دولت و حکومت را از اين بيش سياه نکنيد؛ زيرا آينده گان بالاي حکومت وحدت ملي قضاوت خواهند نمود و اگر از قضاوت آينده گان و حساب گيري حال هراس نداريد، از خشم خداي عالم بترسيد که در کونين، شما را در رسوايي و عذاب خواهد گرفت.

با احترام

الحاج مير ظفرالدين «ظفر»

 رئيس اتحاديه ملي کارکنان وزارت احيا و انکشاف دهات

...


درد دل ها

لطفاً تاریخ دولت و حکومت را بیش از این سیاه نکنید؟

2017-Jul-01 || 

نامة وارده لطفاً تاريخ دولت و حکومت را بيش از اين سياه نکنيد؟ در آفرينش و خلقت انسان ها، پروردگار هيچگونه تبعيض و تمايز نياورده، بلکه همه را يکسان ولي از نظر شکلي و خصوصيات، متفاوت خلق کرده است. احکام دين مبين اسلام در زنده گي انسان ها بر اصل عدالت و انصاف تأکيد ورزيده، مجريان و صاحبان امر و نهي در جوامع را مکلف به آن ساخته تا به خاطر تأمين عدالت، قانون نامه‎هايي داشته و آن را به خاطر پيشگيري از اتلاف حقوق ديگران و جلوگيري از ظلم و ناروا، عملي سازند. در افغانستان از گذشته هاي دور تا کنون حاکمان، صاحبان قدرت و قلدران خود از همه مزاياي زنده گي بهره مند بوده اند ولي، به ديگران هيچ توجه نداشته اند. بدبختانه در حکومت وحدت ملي بي توجهي نوع ظلم آن وجود دارد. به بهانة اصل دموکراسي، جز گروهي، ديگر همه‌گان از حقوق حقة شان محروم اند. اگر کسي تفصيل حقوق را بخواهد، سطور ...

عطف توجه رهبران کشور را به رفع مشکلات متقاعدین خواهانیم

2017-Jan-29 || 

در تمام کشورها پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین یک موضوع عادی و بدون جنجال است، کارمندان دولتی بعد از سپری کردن سال های خدمت سرانجام به سن تقاعد می رسند و استراحت می کنند و هرگز در به در و خاک به سر عقب حقوق تقاعد شان سرگردان نمی شوند. در کشورهای غربی شعاری وجود دارد که می گویند (جوانان برای پیران کار می کنند) که واقعاً همینطور است، برخی پیران علاوه از حقوق تقاعد شان به آسایشگاه ها می روند و مورد مواظبت همیشه گی قرار می گیرند. در کشورما وضع طور دیگریست، همه از طریق رسانه ها آگاه شدند که جمع کثیری از متقاعدین ماه ها به خاطر گرفتن حقوق تقاعدشان سرگردان شدند و متأسفانه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی 1395 در خدمت به متقاعدین کوتاه آمد. سوال دراین جاست که وزارت مذکور و وزارت مالیه چرا با مساعی مشترک شان یک سیستم حسابی دقیقی را روی دست نمی گیرند در حالی ...

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

2016-Aug-28 || 

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند. یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت‌مردان افغان از دولت‌های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابت‌های جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقن به همین ...

چرا مسؤولان در یخ می نویسند و در آفتاب می گذارند؟

2016-Jan-09 || 

آقای مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی! می توانستیم این صدای خویش را از طریق بلند گوهای تلویزیون ها و تظاهرات نیز به گوش مقامات مسؤول دولت برسانیم. اما آنچه مهم می نمایاند این است که شاید شمار کمی از شهروندان و مسؤولان حکومت وحدت ملی فرصت شنیدن برنامه های تلویزیون  وصدای تظاهرات خیابانی را داشته باشند، اما آنان فرصت آن را همه وقته پیدا می کنند تا مطالب روزنامه را بخوانند و آن را قضاوت نمایند. به تاریخ سوم قوس سالروان دومین سوء قصد به جان آقای احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی و یکی از منتقدین سرشناس حکومت وحدت ملی صورت گرفت و در اثر آن آقای سعیدی آسیب دید حتی برای تداوی به خارج از کشور رفت، مشاهده شد که مقامات در دولت افغانستان هر کدام در شفاخانه های ایمرجنسی و سردار امان الله خان به عیادت آقای سعیدی آمدند و برعلاوه همدردی و تقبیح این عمل تروریستی، وعده پیگیری این رویدا...

بـه صـدای مـا گـوش بـدهیـد

2015-Sep-14 || 

محترم مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی ! لطفاً نامه ما باشنده گان قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل را به نشر برسانید تا با مطالعة آن مقامات توجه و در رفع مشکل اقدام نمایند. احتراماً عرض می گردد که ورقه عرض اهالی  زمین داران چهلستون و زمین داران قلعه فتوح را که زمین های شان در مسیر سرک قرار گرفته است در اخبار خویش به چاپ برسانید. طوری که شما در جریان هستید که شهرداری کابل پلان تطبیق سرک را از دهن باغ چهلستون الی دشت پدوله روی دست گرفته است. زمانی که مردم محل منطقه چهلستون و قلعه فتوح به شهرداری مراجعه نمودند و از پلان توسعۀ سرک چهلستون الی دشت پدوله معلومات حاصل نمودند دیده شد که سرک، سرک پلان شده شهرداری الی قسمت نُه برجه چهلستون به مسیر اصلی خود لین سرک سابقه موجود بوده و از قسمت نُه برجه بدون کدام مشوره با مردم و زمینداران و بدون کدام موضوع به قسم غیر قانونی و جبری س...

2015-Aug-21 || 

در شرایط مشکل اقتصادی کشور که برای طبقۀ کارگر، فقرا و کسبه کاران کم بضاعت، زنده گی به سختی می گذرد، برای طبقه تحصیل کرده- فارغ صنف دوازدهم و یا محصلان فارغ از پوهنتون ها که بیکار مانده اند،  وضع بهتری وجود ندارد. من یکی از محصلان چهارده پاس، نسبت نیافتن وظیفه در یکی از پس کوچه های چنداول، دکانی را گرفتم و مقداری اجناس خوراکی را مهیا دیدم واز جمله کیک و کلچه باب، محصولات کشور های همسایه که به کشور وارد می گردد، در جمع فروشات من است. دراین اواخر که قیمت دالر روز به روز بالا می رود  و به همان نسبت قیمت اجناس وارداتی هم بلند می روند و من به ناچار به تهیۀ اجناس دکان خود هستم تا بتوانم چند افغانی پولی را برای زنده گی ام فایدۀ حلال را به دست آورم. ولی چند روز قبل که برای تهیۀ کیک باب به کوچۀ مندوی رفتم، اجناس مورد نظرم را در مارکیت هاندیدم. علت را جویا شدم، دکانداران گفتند ...

به جواب (انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد)

2015-Aug-05 || 

بدون تصرف: اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق     به مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی در روزنامه مورخ سه شنبه 13 اسد سال 1394 خورشیدی ارمان ملی اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق به نشر رسیده است. انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی یک نهاد علمی، تحصیلی و خصوصی بوده که از راستا تربیه سالم اولاد وطن فعالیت می نماید انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی خلاف اظهارات غیر مسئولانه شعیب نام یک انستیتوت زر اندوز نبوده و دلیل این ادعا ما موجودیت یک دیپارتمنت کاملاً رایگان و مجانی بوده که طی پنج دوره فراغت ایشان در حدود 300 نفر از همین دیپارتمنت رایگان فارغ گردیده و در پهلو این خدمت همه ساله در حدود چهل نفر دیگر از جانب نهاد های دولتی، وکلا، اشخاص متنفز، معینت جوانان و اتحادیه جوانان کاملاً به شکل رایگان به این اداره جهت ادامه تحصیل...

انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

2015-Aug-04 || 

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی که در کابل در مقابل وزارت تحصیلات عالی کشور قرار دارد به نشر برسانید تا با مطالعۀ آن مقامات در وزارت های صحت عامه، تحصیلات عالی و معارف و هم نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان یا خانۀ ملت بدانند که مسؤولان این انستیتیوت به جای خدمتگزاری، جیب های دانشجویان را خالی می کنند. باید گفت که یکی از همصنفان ما در سمستر تحصیلی سال گذشته...

Previous   ||   Next