سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

ترور دولتی درافغانستان خطرناک تر از داعش است

شانزده سال ازحضورنظامي امريکا درافغانستان سپري مي گردد. درسال 2011 يکصد وسي هزار نظاميان امريکايي به هدف مبارزه باتروريسم، قاچاق موادمخدر، تأمين امنيت وحکومت داري خوب درافغانستان مستقر گرديدند. امريکا طي اين مدت طولاني با وجود حمايت کشورهاي منطقه وجهان نتوانست ماموريت خودرا موفقانه انجام بدهد.

درسال 2014 تعداد زيادي ازسربازان امريکا ونيروهاي ايتلاف، افغانستان را ترک گفتند وبيشترازسيزده هزار نيروهاي آنان ظاهراً به خاطر حمايت وآموزش نيروهاي ملي افغانستان اما در واقع براي حفظ دولت دست نشانده باقي ماندند.

اوضاع درافغانستان بدتر از 16 سال پيش گرديده است، تروريست‌ها درکابل، قلب افغانستان آزادانه و بدون موانع مرتکب انفجار و قتل مردم بي گناه مي گردند و حتا در کنار سفارت هاي خارجي که تحت کنترول ومراقبت شديد امنيتي قرار دارند، خود را منفجر مي گردانند. با اين عمليات وحشيانه و زنجيري تروريست‌ها نه تنها صدها خانواده بي گناه داغدار مي گردند بلکه پنتاگون و ناتو را نيزلرزانيد تا پيرامون وضع افغانستان در استراتيژي نظامي خود تجديد نظر نمايد.

در فجايع رمزآلود ومشکوک سران امنيتي،  کارشناسان وحتا مقامات بلند پايه افغانستان دولت را در اين انفجارها چون مشارک و همکار تروريست هاي داعش و طالب، متهم و محکوم مي نمايند که ترور دولتي و تمرکز قدرت در ارگ رياست جمهوري  شرايط قيام‌هاي قهرآميز را ايجاد نموده است.

جوانان افغانستان درکشورهاي اروپا و در جوارکاخ سفيد با برگزاري تظاهرات عادلانه، ترورهاي دولتي را در افغانستان خطرناک تر از داعش و طالب خواندند و از دولت امريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا درخواست نمودند تا پول ماليات مردم اين کشورها را به جيب تروريست‌هاي دولتي نريزند.

امريکا بايد به سياست خود در افغانستان تجديد نظر نمايد چون پشتباني امريکا از ترور دولتي لطمه جبران ناپذير به حيثيت امريکا در جهان و منطقه وارد خواهد نمود.

اگر چه درافغانستان نيروهاي مسلح ناتو در کنار امريکا برعليه تروريسم مي جنگند ولي جهانيان مي دانند که جنگ افغانستان، جنگ امريکا است. امريکا اولتر از همه بايد با تروريست‌هاي دولتي مبارزه نمايد که باعث تشويق تروريست‌هاي افراطي در نقاط مختلف افغانستان گرديده است.

دونالد ترامپ که در تاريخ رييسان جهموري امريکا چون فرد غير عادي و غير قابل پيشبيني اداره امور بزرگترين قدرت اقتصادي و نظامي جهان را در دست دارد، مي داند که جامعه امريکا دستخوش انشعاب بي سابقه گرديده است و بحران هاي داخلي مي تواند پايگاه نظامي و اقتدار سياسي آن را درجهان تضعيف نمايد. او مي خواهد امريکا را متحد بگرداند، کاري را که رييسان جمهوري سابق مانند بوش پسر و اوباما نتوانست انجام بدهند. ترامپ مي خواهد تا روح تازه به تن پژمرده امريکا بدمد و به جهانيان وعده داد که امريکا به امور داخلي سايرکشورهاي جهان مداخله نمي نمايد و از کودتاها براي سرنگوني دولت‌ها حمايت نمي‌کند.

استراتيژي سياسي ترامپ پيرامون افغانستان تا هنوز فاش و مشخص نگرديده است ولي ترورهاي دولتي در افغانستان مايه نگراني شديد نظاميان امريکا گرديده است، امريکا بعد از شانزده سال مبارزه بي ثمر که بيشتر باعث بدنامي آن گرديده است نمي تواند افغانستان را ترک بگويد، وقتي که امپراطوري قلمرو اشغال شده را ترک مي گويد معناي سقوط امپراطوري را مي دهد.

نظاميان امريکايي درگزارش هاي رسمي خود تصوير سياه و تاريک از وضع افغانستان ارائه مي نمايند، پيشنهاد پنتاگون مبني به اعزام چهار هزار نيروي تازه نفس در افغانستان بيانگر فصل جديد استراتيژي نظامي امريکا درافغانستان است وامريکا اين بار به چالش هاي دشوارتر از گذشته روبه روگرديده است.

امريکا در مقابل چالش هاي جديد بايد وظايف جديد را انجام بدهد تا اشتباه هاي گذشته تکرار نگردد. پيروزي امريکا درافغانستان بدون احترام به خواسته هاي عادلانه مردم ناممکن است. حکومت وحدت ملي اين اختراع نامبارک امريکا به حکومت ترور ملي تبديل گرديده است که وظيفه آن رفتارهاي غيرقانوني براي سرکوب مخالفان، تصفيه حساب با رقباي سياسي، به خاک وخون کشانيدن اعتراض هاي مدني مي باشد.

هر انسان با وجدان و علاقه‌مند به آينده افغانستان، ترورهاي سياسي ارگ را چون توطيه به قانون اساسي مي‌داند. درقانون اساسي کشور آمده است که هيچ فردي بايد بدون موجب متضرر نگردد، حکومت، شرايط را به دست خود براي فعاليت هاي قهرآميز آماده گردانيده است.  امروز ترورهاي دولتي درافغانستان خطرناک تر از داعش است.

دردولت‌هاي دست نشانده امريکا مردم افغانستان بيشتر قرباني ترور دولتي گرديده اند. مبارزه با تروريست‌هاي افراطي بدون مبارزه برعليه ترور دولتي ناممکن است. حمايت رهبري جديد امريکا از چنين حکومت بي احترامي به اراده مردم افغانستان و تشويق به داعش خواهد بود.

امريکا تا هنوز در افغانستان از مهم ترين اصول و اساسات دموکراسي که حقيقت، واقعيت، منطق، شايسته سالاري، تساوي طلبي هاي بشردوستانه، دموکراسي وحاکميت قانون است چشم پوشي  نموده است. جنگ بامردم مي تواند عواقب ناگوار داشته باشد. ديده مي شود که امريکا ويژه گي ملي مردم افغانستان را خوب تشخيص ننموده است، افغان‌ها درطول تاريخ با اخلاق حکومت هاي فاسد خوب آشنا مي باشند و هيچ زماني از سقوط حکومت ها طرفداري ننموده اند، اين حکومت‌ها بوده اند که با ترور مکارانه، همديگر سرکوب مي‌کنند ولي مردم افغانستان به حکومت هاي ترور ملي اجازه نداده اند واجازه نخواهند داد که به تماميت ارضي  کشور به معامله گري هاي خائنانة خود ادامه بدهند.

ما در افغانستان قوم تجزيه طلب نداريم. اما ترور دولتي بر اساس تقسيم کن و حکومت کن مي تواند کينه‌هاي  حسادت و رقابت را ميان اقوام مختلف چنان شعله‌ور بگرداند که تر و خشک در اين آتش خواهد سوخت. رهبران نو به روزگار رسيده و تنگ نظر حکومت وحدت ملي که مسؤوليت ملي و تاريخي ندارند اين شرايط خطرناک را ايجاد نموده اند.

مردم از اين دولت خسته و متنفر گرديده اند، مردم از دولتي حمايت مي نمايد که از حقوق طبيعي، مالکيت شخصي و سياسي آن‌ها، از شر تجاوزگران دسيسه‌جو که در سينه هاي شان باد تکبر و خودخواهي و تفرقه افگني مي‌وزد، دفاع نمايد.

اگر امريکا استراتيژي سياسي خود را در افغانستان تغيير ندهد با عمليات نظامي و استفاده از زور نمي‌تواند در جنگ با تروريسم موفق گردد و بدون اصلاحات سياسي مردم را  نيز بر عليه خود تحريک خواهد نمود.

مردم افغانستان از رهبري جديد امريکا انتظار دارند تا اشتباهات سياسي گذشته در افغانستان تکرار نگردد.

منبع: سايت آريايي


مقاله های سیاسی

ترور دولتی درافغانستان خطرناک تر از داعش است

2017-Jul-09 ||  دکتور علی احمد کریمی

شانزده سال ازحضورنظامي امريکا درافغانستان سپري مي گردد. درسال 2011 يکصد وسي هزار نظاميان امريکايي به هدف مبارزه باتروريسم، قاچاق موادمخدر، تأمين امنيت وحکومت داري خوب درافغانستان مستقر گرديدند. امريکا طي اين مدت طولاني با وجود حمايت کشورهاي منطقه وجهان نتوانست ماموريت خودرا موفقانه انجام بدهد. درسال 2014 تعداد زيادي ازسربازان امريکا ونيروهاي ايتلاف، افغانستان را ترک گفتند وبيشترازسيزده هزار نيروهاي آنان ظاهراً به خاطر حمايت وآموزش نيروهاي ملي افغانستان اما در واقع براي حفظ دولت دست نشانده باقي ماندند. اوضاع درافغانستان بدتر از 16 سال پيش گرديده است، تروريست‌ها درکابل، قلب افغانستان آزادانه و بدون موانع مرتکب انفجار و قتل مردم بي گناه مي گردند و حتا در کنار سفارت هاي خارجي که تحت کنترول ومراقبت شديد امنيتي قرار دارند، خود را منفجر مي گردانند. با اين عمليا...

حکمتیار و تفاهم ملی؟؟

2017-Jul-09 ||  احمد سعیدی

هفته گذشته آقاي گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي نيز پس از تشکيل ايتلاف منتقدان آقاي اشرف غني رييس جمهور در ترکيه طي نشستي اعلام کرد که ايتلافي را با نام «تفاهم ملي» با حضور احزاب و جريان هاي سياسي ايجاد مي نمايد.  به گفته آقاي حکمتيار يگانه راه بيرون رفت از بحران موجود ايجاد تفاهم ملي است. از سوي ديگر، در اين نشست رهبر حزب اسلامي نظام موجود در افغانستان را به عنوان يک واقعيت هرچند تلخ قبول نمود، اما به گفتة حکمتيار، حکومت وحدت ملي از ابتدا مورد پشتيباني و تأييد ما نبوده و نيست، طرح تفاهم ملي نه تنها از زبان آقاي حکمتيار، بلکه از زبان هر شخصيت ديگري که بعد از چهار دهه به اين باور رسيده باشد که فتنه ها و آسيب هاي تقريباً چهار دهة تاريخ پراضطراب کشور ما به معني نگارش غمنامة چهار دهه اندوه و درد مادران داغ ديده و پدران قامت خميده و خواهران به ماتم نشسته است. باز...

آب‌هاملکیت افغانستان است، هر طوری که بخواهد مدیریت می‌کند

2017-Jul-08 ||  عبدالحمید مبارزه

اظهارات تهديدآميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران سبب شده تا يکبار ديگر متذکر شويم که سيستان منطقه‌يي است که درياهاي هلمند، خاشرود، فراه‌رود و غيره از کوه‌هاي افغانستان سرچشمه مي‌گيرد و به جهيلي که آن را «هامون صابري» يا «هامون سيستان» مي نامند مي ريزد و اگر بارنده گي برف و باران در افغانستان بيشتر باشد و موجب ازياد آب بگردد، آب اضافي ازهامون جريان پيدا کرده به گود زره که 33 ميليون مترمکعب ظرفيت دارد و سالانه 33 هزار متر مکعب آب آن تبخير مي شود مي ريزد. سيستان که جزء جغرافيايي و تاريخي افغانستان بوده در دوره‌يي که نفاق در بين بارکزايي ها پيدا شده  و مردم و اداره ي افغانستان مصروف جنگ هاي قدرت طلبي داخلي بودند و چون هنوزهم اداره کشور به صورت فيودالي صورت مي گرفت و اين فيودال ها به هرات يا به قندهار ماليات شان را تحويل مي دادند، در اين موقع بود که...

اردوی ملی؛ نمادِ وحدت ملی در افغانستان

2017-Jul-05 ||  تورنجنرال دولت وزیری

جوامعي که ساختار اجتماعي آن متشکل از گروه‌هاي مختلف انساني با تنوعات نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي است، ظرفيت‌ عبور از بحران و رسيدن به ثبات اجتماعي را نيز دارا مي‌باشد. به بيان ديگر؛ کثرت گروه‌هاي انساني، عامل اساسي در تحکيم مردم سالاري در جوامع به شمار مي‌رود. افغانستان از جمله کشورهاي است که زمينه‌هاي فراوان براي تحکيم خردمندانه همبستگي و وحدت ميان گروه‌هاي متکثر انساني در آن وجود دارد. مردم اين کشور ضمن داشتن تاريخ، فرهنگ و دين مشترک، با سرنوشت به هم تنيده و غير قابل انفکاک نيز مواجه اند که همه را در مسير واحد حرکت مي‌دهد و اين مسأله براي هر فرد بالغ و عاقل اين سرزمين قابل درک و فهم است. منافع جمعي، شادي‌ها و رنج‌هاي مشترک اين مردم که با تشخيص دوست و دشمن در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته، عامل يکپارچگي و اتحاد ميان اقوام اين سرزمين بوده اس...

جان مک کین بعد از اسلام آباد، به کابل آمد

2017-Jul-05 ||  احمد سعیدی

با این رفت و آمدها مشکل افغانستان حل نمی شود جان مککين رئيس کميته نيروهاي مسلح سناي امريکا در رأس هيأت بلندپايه، پس از سفر 2 روزه خود به پاکستان و ديدار با سران اين کشور شب گذشته وارد کابل شد. آقاي مک کين پس از ديدار با «نواز شريف» نخست وزيرپاکستان، قمر جاويد باجو  فرمانده اردو و «سرتاج عزيز» مشاور سياست خارجي نخست وزير آن  کشور  در مصاحبه با تلويزيون دولتي  پاکستان گفت که بدون همکاري اسلام آباد، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. وي پس از ديدار با سران پاکستان گفته است که روابط  اسلام آباد- واشنگتن بيش از گذشته اهميت يافته است. همچنان نواز شريف نيز در ديدار با سناتورهاي امريکايي گفته است که مشارکت قوي بين پاکستان، امريکا و افغانستان لازمه دست يافتن به صلح پايدار در افغانستان شمرده مي شود. با در نظرداشت بيانيه مشترک  منتشر شده از سوي د...

آیا امریکایی ها جنگ در افغانستان را باخته اند یا بازی هنوز ادامه دارد؟

2017-Jul-05 ||  مهرالدین مشید

مقام هاي امريکايي اعتراف کردند که جنگ را در افغانستان باخته اند. آيا اين حرف مقام هاي امريکايي را مي توان به ساده گي پذيرفت که بر باخت جنگي اذعان دارند که در آن تا کنون در حدود يک ميليارد دالر هزينه کرده اند. آيا امريکا پيش از حمله به افغانستان فکر کرده بود که درگير در سرزميني مي شود که قبرستان بزرگ ترين مهاجمان تاريخ بوده است؟  آيا به اين ساده گي مي توان باور کرد که کشوري به گونة شتاب زده و ناعاقبت انديشانه در جنگ افغانستان وارد شده است که پيش از اين تهاجم شوروي پيشين به آن به بهاي نابودي و تجزيهء امپراطوري آن تمام شد؟ نه تنها اين، بلکه پيش از آن امريکا و سال ها تجربة جنگ در کشور هاي لائوس، کامبوج و ويتنام را پشت سر نهاده بود و قصه هاي واقعي چون بيرحمي ها در اين کشور ها و قاچاق هيرويين به وسيلة سربازان امريکايي از آن ها زير پوشش تابوت هاي سربازان هنوز هم در وجدان ک...

اردو، سلامت کشور و ملت، حافظ استقلال عزور و عزت ماست

2017-Jul-05 ||  عبدالحمید مبارز

نويسنده: عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان اردوي افغانستان که هسته هاي اولي آن در عصر احمدشاه، تيمورشاه، زمان شاه گذاشته شده در عصر اميرشيرعلي خان بود که اين اردو از تشکيلات قومي جداساخته شده و به يک اردوي ملي که توسط دولت تمويل مي گرديد تحول کرد. چون در آن عصر رهبران کشور خود رهبران ملي بودند، قومگرايي وجود نداشت. با آن که امير شيرعلي خان به قوم محمدزايي پشتون تعلق داشت، سپهسالار آن که عنان تمام قوا را به دست داشت، سپهسالار حسين عليخان هزاره بود، يعني شخص دوم از لحاظ داشتن قدرت در نظام سلطنتي همين حسين علي خان بود که تا آخرين روز زنده گي حتا در زمان گذشتاندن ايام تبعيد و دور از وطن، به امير شيرعلي خان و وطن خود  افغانستان وفادار بود. اين اردو در دوره صدارت سردارمحمد داوود خان و شاهي اعليحضرت محمدظاهر شاه پا به مدر نيزه شدن گذاشت، افسران جو...

قدرت های موازی با دولت عامل ویرانی وحدت ملی و ساختار دولتی

2017-Jul-04 ||  محمد علی مهرزاد

در افغانستان کارشناسان سياسي در تعريف حکومت وحدت ملي؛ چون بحرانات گوناگون درکشور به يک نوع بن بست رسيده اند. اگر نجات ازين بن بست هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي زمانگير باشد، ولي در قسمت تعريف حکومت وحدت ملي به اين تعريف متحدالقول اند که حکومت وحدت ملي عبارت است: از حکومتي تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر، طالبان ناراضي و مخالف ملاعمر، سران جهادي، هوادار گروپ سراج‌الدين حقاني و اعضاي سابق وکنوني حزب اسلامي گلبدين حکمتيار، خلقي ها، پرچمي ها  وگروه‌هاي چپ و راست ديگر و طرفداران سلطنت سابقه، سران جهادي و بقاياي اتحاد هفت‌گانه در پاکستان و هشت‌گانه در ايران، ستمي‌ها، افغان ملتي‌ها و اعضاي جنبش اسلامي عبدالرشيد دوستم و افغان هاي تکنوکرات، تحصيل يافته‌هاي غرب و هم طرفداران آقاي کرزي. اين هم يکي از ابتکارات حکومت وحدت ملي است  که مي خواهد حکو...

Previous   ||   Next