سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

آب‌هاملکیت افغانستان است، هر طوری که بخواهد مدیریت می‌کند

اظهارات تهديدآميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران سبب شده تا يکبار ديگر متذکر شويم که سيستان منطقه‌يي است که درياهاي هلمند، خاشرود، فراه‌رود و غيره از کوه‌هاي افغانستان سرچشمه مي‌گيرد و به جهيلي که آن را «هامون صابري» يا «هامون سيستان» مي نامند مي ريزد و اگر بارنده گي برف و باران در افغانستان بيشتر باشد و موجب ازياد آب بگردد، آب اضافي ازهامون جريان پيدا کرده به گود زره که 33 ميليون مترمکعب ظرفيت دارد و سالانه 33 هزار متر مکعب آب آن تبخير مي شود مي ريزد.

سيستان که جزء جغرافيايي و تاريخي افغانستان بوده در دوره‌يي که نفاق در بين بارکزايي ها پيدا شده  و مردم و اداره ي افغانستان مصروف جنگ هاي قدرت طلبي داخلي بودند و چون هنوزهم اداره کشور به صورت فيودالي صورت مي گرفت و اين فيودال ها به هرات يا به قندهار ماليات شان را تحويل مي دادند، در اين موقع بود که علي خان سربندي يکي از فيودالان منطقه با ايران ارتباط گرفته، از آن کشور اطاعت کرد و دولت ايران بعد از اين تاريخ است که قسمتي از سيستان افغانستان را اشغال مي نمايد و لي چون قسمت علي خان سربندي قسمت کوچکي بود، ايران نمي تواند به قسمت بزرگ سيستان دست پيدا کند. دولت ايران براي استحکام جاي پايش دختري از خانوادة سلطنتي را به علي خان سربندي نکاح کرد و از اين تاريخ است که ايران در سيستان دست پيدا مي کند.

دولت بريتانيا که با ايران روابط نزديک و بسيار دوستانه مي داشته باشد در قرار داد 1857 که در پاريس با ايران امضاء مي کند در ماده ي ششم آن چنين مي نويسد که: « حکومت برتانيه از طرف خود تعهد مي کند در همه احوال، نفوذ خودر ا با حکومت افغانستان بکار برد تا آنها يا يکي از آنها اسباب آزرده گي ايران را فراهم نکند. حکوت برتانيه هر گاه حکومت ايران در صورت بروز مشکلات بر آن رجوع نمايد، بهترين مساعي‌اي را به کار خواهد برد که اين اختلافات به طوري که براي ايران عادلانه و شرافتمندانه باشد حل نمايد».

ازاين ماده معلوم مي شود که انگليس از قبل طرفداري خود را به طرف ايران ابراز کرده است.

به هر صورت، وقتي در عصر امير شيرعلي‌خان اختلافي بين افغانستان و ايران پيدا شد، انگليس حاضر شد تا براي حل اختلاف مطابق معاهدة 1857 پاريس ميانجيگري کند. روابط امير شير علي خان با حکومت انگليس خوب نبود زيرا امير شير علي خان پادشاهي بود که انگليس را حق مداخله در امور افغانستان نمي داد و ديپلومات انگليسي نژاد را در افغانستان قبول نمي کرد مگر با آنهم ميانجيگري انگليس را قبول کرد، از طرف انگليس جنرال گولد سمت در رأس يک هيأت تعيين گرديد و از طرف افغانستان سيد نورمحمد شاه خان فوشنجي که بعداً صدراعظم کشور و يک سياستمدار ورزيده بود، تعيين شد و از طرف ايران ميرزا معصوم خان بعداً مالکم خان تعيين گرديدند. گولدسمت در 1872 وارد منطقه شد، بعد ازمطالعات و مشاهدات فيصله نمودکه آب از بند کمال خان يک قسمت براي ايران و دو قسمت براي افغانستان داده شود، بعد از مدتي  ايران باز شکايت بلند کرد، بار ديگر هيأت انگليسي به رهبري مکمهان به منطقه آمد. اين هيأت براي بار دوم در سال 1892 فيصله گولد سمت را تصديق وتأييد کرد، ولي اختلاف ايران بار ديگر در سال 1938 بلند شد، دراين وقت باقرکاظمي سفير کبير ايران که در کابل بود به حيث نماينده ايران با علي محمد خان وزير خارجه افغانستان مذاکره و قرار دادي را به امضاء رساندند که از يک طرف آب را از بند کمال خان نصف نصف تقسيم کرد و ديگر اين که در داخل افغانستان نيز در ساختمان سازي دست افغان ها را کوتاه ساخت، اين قرار داد از طرف دوره ششم شوراي ملي (ولسي جرگه) که رييس آن سردار سلطان احمد خان که سياستمدار و شخص با تجربه بود، رد گرديد. اين شکايت ايران باقي ماند و هر گاه که افغانستان مي خواست بند کمال خان را تحت ساختمان قرار بدهد از طرف سلطنت ايران ممانعت مي شد، به طور مثال: وقتي يک کشور يا سازمان ملل متحد براي افغانستان جهت ساختمان اين بند قرضه‌يي را منظور مي کرد بازبه مداخله ايران صرف نظر مي نمود. به اين ترتيب سال ها افغانستان نتوانست بند کمال خان را اکمال نمايد و اين فرصت براي طرف ايران مساعد بود که تمام آب را مورد استفاده ي خود قرار بدهد. به اين منظور بند کوهک را طور اساسي ساخت و يک قسمت آب از آن طريق به داخل ايران برده شد و در داخل ايران گودال‌هاي ذخيره گاه هاي بزرگي ساخته شد که در آن آب را ذخيره کرده، به وسيله ي آن ساحه ي زراعتي خود را توسعه داده و آن را وسيله شکايت شان چون دليل ارايه مي کردند از طرف ديگر واترپمپ هاي بزرگي را در کنار دريا نصب کرده، قسمت ديگر آب را به وسيله آن مي گرفتند و مورد استفاده قرار مي داند. در اين سال هاي اخير شنيده مي شود که حتا از اين قسمت آب افغانستان که مي بردند قسمتي از آن را به کويت به فروش مي رسانند، چون اهالي زرنج افغانستان آب آشاميدني ندارند از همين آب براي باشنده گان زرنج به فروش مي رسانند. با اين استفاده بزرگ که ايران از آب افغانستان مي بردحال که بند کمال خان به مرحله ي نهايي ساختماني خود  رسيده رييس جمهوري ايران حسن روحاني تهديد آميز گپ مي زند و شکايت مي کند که سد سازي که در افغانستان شروع شده (کمال خان، بخش آباد، سلما) محيط زيست ايران را تخريب مي کند، در حالي که بند کمال خان قرار دادي بين محمد موسي شفيق وعباس هويدا، صدراعظم‌هاي افغانستان و ايران به امضاء رسيده و اين قرار داد به تصويب پارلمان هاي دو کشور رسيده واز طرف پادشاهان دو مملکت توشيح و حکم قانون داشته و مرعي الاجرا مي باشد. حال ايران از اين که بند کمال خان تکميل مي شود و آب تحت مديريت افغانستان قرار مي گيرد يعني مقدار آبي که در قرار داد معين است به ايران داده مي شود و اگر در ذخيره افغانستان آب وجود داشت وايران مي خواست، در بدل قيمت براي ايران جاري ساخته مي شود. بناءً ايران به اکمال بند کمال خان مخالفت مي کند. اين مخالفت از چند سال است که عملاً شروع شده، زيرا غرب افغانستان روز به روز نا آرام مي گردد، قوماندان هاي ناتو چند بار از وجود سلاح مارک ايران در نزد طالبان حرف زدند، برخي از منابع سرحدي افغانستان از مراکز تربيوي نظامي طالبان در ايران آن هم در جوار افغانستان اطلاعاتي را نشر کردند، مگر حکومت هاي افغانستان نه تنها اين اطلاعات را ناشنيده گرفتند، بل از نزديکي که با امريکا داشتند از مساعي براي بهبود روابط امريکا-ايران دريغ نکردند؛ زيرا افغانستان مي خواهد سرحد افغانستان وايران چون سرحد دوستي و برادري بماند مگر ايران از سنگ اندازي عليه کار ساختماني بند سلما و کمال خان دريغ نکردند مگر افغانستان مثل اين که ايران نفت را خون خود مي داند و از آن به نفع وطن خود کار مي گيرد، ما افغان ها آب را روح و روان خود دانسته، حق خود مي دانيم تا از آن استفاده ي نهايي به عمل آريم. همان طوري که خداوند براي ايران نفت و گاز داده، براي افغانستان آب عنايت کرده، آن‌ها از نفت و گاز استفاده مي کنند و چنانچه سه روز قبل قرار دادي انکشافات يک ساحه ي بزرگ را با کمپني توتال فرانسه به قيمت پنج ميليارد دالر امضاء کردند و ما نگفتيم که چنين استفاده امکان دارد ذخاير، زيرزميني ديگر کشور هاي منطقه را کاهش بدهد.

به هر صورت اظهارات تهديد آميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران تعجب انگيز بوده و افکار عامه افغانستان آن را شديداً محکوم مي کند، مردم افغانستان با تأسف از سه کشور مسلمان (پاکستان، ايران وعربستان سعودي) در پنجاه سال اخير بسيار ضرر ديده ولي هيچگاهي در برابر اين ضررها عکس العمل متقابل نشان نداده در حالي که کشور هاي مذکور نيز بسيار آسيب پذير اند.

 رييس جمهوري ايران اگر تاريخ افغانستان را مطالعه بفرمايد ملاحظه مي‌کند که افغان ها مداخله هيچ کشور خارجي را تحمل نکرده و مداخله ايران را نيز تحمل نمي کند و برايش اجازه نمي‌دهد مگر با آن هم با نيت نيک اگر آبي ضرورت داشته، باشد مطابق قرار داد موجود در باره آب هلمند براي شان در برابر قيمت داده خواهد شد.


مقاله های سیاسی

ترور دولتی درافغانستان خطرناک تر از داعش است

2017-Jul-09 ||  دکتور علی احمد کریمی

شانزده سال ازحضورنظامي امريکا درافغانستان سپري مي گردد. درسال 2011 يکصد وسي هزار نظاميان امريکايي به هدف مبارزه باتروريسم، قاچاق موادمخدر، تأمين امنيت وحکومت داري خوب درافغانستان مستقر گرديدند. امريکا طي اين مدت طولاني با وجود حمايت کشورهاي منطقه وجهان نتوانست ماموريت خودرا موفقانه انجام بدهد. درسال 2014 تعداد زيادي ازسربازان امريکا ونيروهاي ايتلاف، افغانستان را ترک گفتند وبيشترازسيزده هزار نيروهاي آنان ظاهراً به خاطر حمايت وآموزش نيروهاي ملي افغانستان اما در واقع براي حفظ دولت دست نشانده باقي ماندند. اوضاع درافغانستان بدتر از 16 سال پيش گرديده است، تروريست‌ها درکابل، قلب افغانستان آزادانه و بدون موانع مرتکب انفجار و قتل مردم بي گناه مي گردند و حتا در کنار سفارت هاي خارجي که تحت کنترول ومراقبت شديد امنيتي قرار دارند، خود را منفجر مي گردانند. با اين عمليا...

حکمتیار و تفاهم ملی؟؟

2017-Jul-09 ||  احمد سعیدی

هفته گذشته آقاي گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي نيز پس از تشکيل ايتلاف منتقدان آقاي اشرف غني رييس جمهور در ترکيه طي نشستي اعلام کرد که ايتلافي را با نام «تفاهم ملي» با حضور احزاب و جريان هاي سياسي ايجاد مي نمايد.  به گفته آقاي حکمتيار يگانه راه بيرون رفت از بحران موجود ايجاد تفاهم ملي است. از سوي ديگر، در اين نشست رهبر حزب اسلامي نظام موجود در افغانستان را به عنوان يک واقعيت هرچند تلخ قبول نمود، اما به گفتة حکمتيار، حکومت وحدت ملي از ابتدا مورد پشتيباني و تأييد ما نبوده و نيست، طرح تفاهم ملي نه تنها از زبان آقاي حکمتيار، بلکه از زبان هر شخصيت ديگري که بعد از چهار دهه به اين باور رسيده باشد که فتنه ها و آسيب هاي تقريباً چهار دهة تاريخ پراضطراب کشور ما به معني نگارش غمنامة چهار دهه اندوه و درد مادران داغ ديده و پدران قامت خميده و خواهران به ماتم نشسته است. باز...

آب‌هاملکیت افغانستان است، هر طوری که بخواهد مدیریت می‌کند

2017-Jul-08 ||  عبدالحمید مبارزه

اظهارات تهديدآميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران سبب شده تا يکبار ديگر متذکر شويم که سيستان منطقه‌يي است که درياهاي هلمند، خاشرود، فراه‌رود و غيره از کوه‌هاي افغانستان سرچشمه مي‌گيرد و به جهيلي که آن را «هامون صابري» يا «هامون سيستان» مي نامند مي ريزد و اگر بارنده گي برف و باران در افغانستان بيشتر باشد و موجب ازياد آب بگردد، آب اضافي ازهامون جريان پيدا کرده به گود زره که 33 ميليون مترمکعب ظرفيت دارد و سالانه 33 هزار متر مکعب آب آن تبخير مي شود مي ريزد. سيستان که جزء جغرافيايي و تاريخي افغانستان بوده در دوره‌يي که نفاق در بين بارکزايي ها پيدا شده  و مردم و اداره ي افغانستان مصروف جنگ هاي قدرت طلبي داخلي بودند و چون هنوزهم اداره کشور به صورت فيودالي صورت مي گرفت و اين فيودال ها به هرات يا به قندهار ماليات شان را تحويل مي دادند، در اين موقع بود که...

اردوی ملی؛ نمادِ وحدت ملی در افغانستان

2017-Jul-05 ||  تورنجنرال دولت وزیری

جوامعي که ساختار اجتماعي آن متشکل از گروه‌هاي مختلف انساني با تنوعات نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي است، ظرفيت‌ عبور از بحران و رسيدن به ثبات اجتماعي را نيز دارا مي‌باشد. به بيان ديگر؛ کثرت گروه‌هاي انساني، عامل اساسي در تحکيم مردم سالاري در جوامع به شمار مي‌رود. افغانستان از جمله کشورهاي است که زمينه‌هاي فراوان براي تحکيم خردمندانه همبستگي و وحدت ميان گروه‌هاي متکثر انساني در آن وجود دارد. مردم اين کشور ضمن داشتن تاريخ، فرهنگ و دين مشترک، با سرنوشت به هم تنيده و غير قابل انفکاک نيز مواجه اند که همه را در مسير واحد حرکت مي‌دهد و اين مسأله براي هر فرد بالغ و عاقل اين سرزمين قابل درک و فهم است. منافع جمعي، شادي‌ها و رنج‌هاي مشترک اين مردم که با تشخيص دوست و دشمن در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته، عامل يکپارچگي و اتحاد ميان اقوام اين سرزمين بوده اس...

جان مک کین بعد از اسلام آباد، به کابل آمد

2017-Jul-05 ||  احمد سعیدی

با این رفت و آمدها مشکل افغانستان حل نمی شود جان مککين رئيس کميته نيروهاي مسلح سناي امريکا در رأس هيأت بلندپايه، پس از سفر 2 روزه خود به پاکستان و ديدار با سران اين کشور شب گذشته وارد کابل شد. آقاي مک کين پس از ديدار با «نواز شريف» نخست وزيرپاکستان، قمر جاويد باجو  فرمانده اردو و «سرتاج عزيز» مشاور سياست خارجي نخست وزير آن  کشور  در مصاحبه با تلويزيون دولتي  پاکستان گفت که بدون همکاري اسلام آباد، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. وي پس از ديدار با سران پاکستان گفته است که روابط  اسلام آباد- واشنگتن بيش از گذشته اهميت يافته است. همچنان نواز شريف نيز در ديدار با سناتورهاي امريکايي گفته است که مشارکت قوي بين پاکستان، امريکا و افغانستان لازمه دست يافتن به صلح پايدار در افغانستان شمرده مي شود. با در نظرداشت بيانيه مشترک  منتشر شده از سوي د...

آیا امریکایی ها جنگ در افغانستان را باخته اند یا بازی هنوز ادامه دارد؟

2017-Jul-05 ||  مهرالدین مشید

مقام هاي امريکايي اعتراف کردند که جنگ را در افغانستان باخته اند. آيا اين حرف مقام هاي امريکايي را مي توان به ساده گي پذيرفت که بر باخت جنگي اذعان دارند که در آن تا کنون در حدود يک ميليارد دالر هزينه کرده اند. آيا امريکا پيش از حمله به افغانستان فکر کرده بود که درگير در سرزميني مي شود که قبرستان بزرگ ترين مهاجمان تاريخ بوده است؟  آيا به اين ساده گي مي توان باور کرد که کشوري به گونة شتاب زده و ناعاقبت انديشانه در جنگ افغانستان وارد شده است که پيش از اين تهاجم شوروي پيشين به آن به بهاي نابودي و تجزيهء امپراطوري آن تمام شد؟ نه تنها اين، بلکه پيش از آن امريکا و سال ها تجربة جنگ در کشور هاي لائوس، کامبوج و ويتنام را پشت سر نهاده بود و قصه هاي واقعي چون بيرحمي ها در اين کشور ها و قاچاق هيرويين به وسيلة سربازان امريکايي از آن ها زير پوشش تابوت هاي سربازان هنوز هم در وجدان ک...

اردو، سلامت کشور و ملت، حافظ استقلال عزور و عزت ماست

2017-Jul-05 ||  عبدالحمید مبارز

نويسنده: عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان اردوي افغانستان که هسته هاي اولي آن در عصر احمدشاه، تيمورشاه، زمان شاه گذاشته شده در عصر اميرشيرعلي خان بود که اين اردو از تشکيلات قومي جداساخته شده و به يک اردوي ملي که توسط دولت تمويل مي گرديد تحول کرد. چون در آن عصر رهبران کشور خود رهبران ملي بودند، قومگرايي وجود نداشت. با آن که امير شيرعلي خان به قوم محمدزايي پشتون تعلق داشت، سپهسالار آن که عنان تمام قوا را به دست داشت، سپهسالار حسين عليخان هزاره بود، يعني شخص دوم از لحاظ داشتن قدرت در نظام سلطنتي همين حسين علي خان بود که تا آخرين روز زنده گي حتا در زمان گذشتاندن ايام تبعيد و دور از وطن، به امير شيرعلي خان و وطن خود  افغانستان وفادار بود. اين اردو در دوره صدارت سردارمحمد داوود خان و شاهي اعليحضرت محمدظاهر شاه پا به مدر نيزه شدن گذاشت، افسران جو...

قدرت های موازی با دولت عامل ویرانی وحدت ملی و ساختار دولتی

2017-Jul-04 ||  محمد علی مهرزاد

در افغانستان کارشناسان سياسي در تعريف حکومت وحدت ملي؛ چون بحرانات گوناگون درکشور به يک نوع بن بست رسيده اند. اگر نجات ازين بن بست هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي زمانگير باشد، ولي در قسمت تعريف حکومت وحدت ملي به اين تعريف متحدالقول اند که حکومت وحدت ملي عبارت است: از حکومتي تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر، طالبان ناراضي و مخالف ملاعمر، سران جهادي، هوادار گروپ سراج‌الدين حقاني و اعضاي سابق وکنوني حزب اسلامي گلبدين حکمتيار، خلقي ها، پرچمي ها  وگروه‌هاي چپ و راست ديگر و طرفداران سلطنت سابقه، سران جهادي و بقاياي اتحاد هفت‌گانه در پاکستان و هشت‌گانه در ايران، ستمي‌ها، افغان ملتي‌ها و اعضاي جنبش اسلامي عبدالرشيد دوستم و افغان هاي تکنوکرات، تحصيل يافته‌هاي غرب و هم طرفداران آقاي کرزي. اين هم يکي از ابتکارات حکومت وحدت ملي است  که مي خواهد حکو...

Previous   ||   Next