سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!

ديروز نخست وزير پاکستان در يک نشست فوق العاده برگسترش روابط اقتصادي و بازرگاني ميان کابل- اسلام آباد تأکيد کرد و بر حکومت دستور داد تا چگونگي اين روابط را بررسي کند.

اين در حالي است که پاکستان از سوي جامعه جهاني به ويژه برخي از نهادهاي امريکايي و مقامات آن کشور و به منظور حمايت آن کشور از هراس افگنان زير فشار جدي قرار گرفته است.

در هفتة پيش وزير خارجه کشور چين با سفرش به افغانستان و پاکستان تلاش کرد تا راه هاي بهبود روابط اين دو کشور را دريابد.

به همين گونه در سفر نخست وزير هند به امريکا، کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا از نقش مثبت هند در افغانستان ستايش کرد.

پس از اين رخدادها، پاکستان نگران شده و مي خواهد به گونه هاي مختلف خودش را از زير بار فشارهاي جهاني نجات دهد.

برخي آگاهان به اين باور اند که اقدام پاکستان مبني بر روابط بهتر اقتصادي با افغانستان بيشتر تاکتيکي و عوام فريبانه است.

پاکستان تصميم دارد که در آينده نزديک هم يک هيأتي را به کابل اعزام دارد تا در مورد اختلافات دو کشور با هم بحث کنند و روابط شان را بهبود بخشند.

اما تا حال هيچ نشانه يي ديده نمي شود که پاکستان دست از حمايت طالبان بردارد و در برابر تروريستان مبارزه صادقانه کند.

هرزماني که پاکستان زير فشار جامعه جهاني قرار بگيرد فوراً دست به مانورهايي مي زند و ظاهراً زمينه ساز گفتگو و مذاکره ميان حکومت افغانستان و طالبان مي شود.

اما پس از گذشت چند روز، تعهدات اش را فراموش مي کند و هراس افگنان را بيشتر از پيش حمايت وتجهيز مي دارد.

اگر هيأت پاکستاني هنگام سفرش به افغانستان مسأله مذاکره و گفتگو طالبان با حکومت را مطرح کند، پس بهتر است که جانب افغانستان مسأله پيش‌شرط آتش بس طالبان با حکومت را مطرح کند و اگر اين پيشنهاد عملي شود و طالبان هنگام مذاکرات آتش بس را رعايت کنند در آن صورت حسن نيت پاکستان برجسته خواهد شد.

در غير آن پاکستان و نظاميان پاکستاني همواره براي اغفال افکار جهاني از صلح و مذاکرات سخن مي زنند در حالي که در راهبرد آنها نسبت به حمايت شان از تروريستان هيچ تغييري مشاهده نمي شود.

پاکستان بايد به سياست هاي منافقانه اش نسبت به حکومت و مردم افغانستان پايان دهد و جانب افغانستان نيز نبايد فريب اين خنده هاي سياسي پاکستاني ها را بخورند و اغفال شوند. 


صفحه سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09 ||  مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانست...

دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

2017-Jul-08 || 

شدت گرفتن جنگ در شمال کشور بنابر هر استراتيژي‌اي که برنامه ريزي شده باشد کار زيان باري است که هم امريکا وهم دولت افغانستان به زودي متوجه آن خواهند شد. در اين ميانه است که سپاه داعش هر روز دامان اين سرزمين را در مي نوردد که شايد روزي امريکا براي برچيدن بساط آن جنگ تباه کن و فرسايشي را راه اندازي کند و زهر ندامت بچشد. ما پاي امريکا را به ميان آورديم چون مي دانيم برنامه جنگ و گريز در شمال کشور و گسترش داعش در آن مناطق در سايه راهکار هاي ايشان شکل گرفته است و حکومت افغانستان وقيحانه نظاره گر تباهي و سوختن مردم و شهرها و روستا هاي شمال به دست طالبان و داعشيان مي باشد. در سرپل و جوزجان داعشيان با سازو برگ هاي نو ميدان گرفته اند و اين روز ها حتا مي‌خواهند تا برنامه هاي آموزشي مکاتب را در ساحات زير کنترول شان رقم زنند. از اين برنامه ها بوي تباهي و ويراني گسترده اي به...

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

2017-Jul-05 || 

هيأتي از سناتوران امريکايي پس از ديدارشان به به مقامات پاکستاني به کابل آمدند و پس از ملاقات با رهبران حکومت در يک نشست خبري اعلام داشتند که مبارزه نظاميان پاکستاني برضد هراس افگنان کافي نبوده وامريکا پس از اين موجوديت مراکز ولانه هاي تروريستي شبکه حقاني و طالبان را در خاک پاکستان تحمل نخواهد کرد. اين سناتوران همچنان تأکيد کردند که اگر طالبان حاضر به مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان نشوند آنها با زور و فشار نظامي طالبان را مجبور به مذاکره خواهندکرد و امريکا به هر قيمتي که شود بن بست جنگ در افغانستان را مي شکند ووضعيت را تغيير مي دهد. اين سخنان و مواضع سناتوران امريکايي در برابر پاکستان و گروه هاي تروريستي اگر عملي شود، اميدوار کننده است. موضوع قابل انديشه اين است که گاهي برخي از نهاد و مقامات امريکايي در برابر پاکستان که حامي تروريستان بين المللي است، موضع...

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

2017-Jul-04 || 

پس از پايان ماه رمضان و روز هاي عيد، ديروز يک بار ديگر جنبش رستاخير تغيير روند اعتراضات شان را در شهر کابل از سر گرفت. اين اعتراضات که حالا راهکار ظهوري خويش را عوض کرده است اين بار با نمود هاي تازه اي عرض اندام کرده است. اعضاي جنبش رستاخيز تغيير اين بار با موتر هايي  که در آن ها شعار هاي جنبش مزين شده بودند به جاده ها ريختند و با بلند کردن آواز هارن هاي وسايط شان اعتراضات شان را به گوش مسؤولان رسانيدند. اعتراضات ديروز ساعت ده آغاز شد و دوازده چاشت بدون اين که با کدام رويدادي مواجه شود پايان يافت. اعتراضات ديروز شعار هايي را  که هواداران و اعضاي جنبش اعتراضي رستاخير تغيير در ماه رمضان سرداده بودند دنبال کردند و در چنين وضعيتي رييس جمهوري کشور به ترکمنستان سفر کرده است. ديروز حکومت برخي از جاده هاي منتهي به ارگ رياست جمهوري را بسته کرده بود و نشان داد که مسؤ...

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!

2017-Jul-03 || 

ديروز نخست وزير پاکستان در يک نشست فوق العاده برگسترش روابط اقتصادي و بازرگاني ميان کابل- اسلام آباد تأکيد کرد و بر حکومت دستور داد تا چگونگي اين روابط را بررسي کند. اين در حالي است که پاکستان از سوي جامعه جهاني به ويژه برخي از نهادهاي امريکايي و مقامات آن کشور و به منظور حمايت آن کشور از هراس افگنان زير فشار جدي قرار گرفته است. در هفتة پيش وزير خارجه کشور چين با سفرش به افغانستان و پاکستان تلاش کرد تا راه هاي بهبود روابط اين دو کشور را دريابد. به همين گونه در سفر نخست وزير هند به امريکا، کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا از نقش مثبت هند در افغانستان ستايش کرد. پس از اين رخدادها، پاکستان نگران شده و مي خواهد به گونه هاي مختلف خودش را از زير بار فشارهاي جهاني نجات دهد. برخي آگاهان به اين باور اند که اقدام پاکستان مبني بر روابط بهتر اقتصادي با افغانستان بيشتر تاکتيکي...

نهادهای امنیتی کشور به اصلاحات کادری و راهبردی نیاز جدی دارند!

2017-Jul-02 || 

برخي از رسانه‌هاي آلماني از قول نهادهاي امنيتي‌شان خبر داده اند که سفارت آلمان مقيم کابل حدود شش ماه پيش از وقوع انفجار در برابر سفارت شان واقع چهارراهي زنبق اطلاع داشتند و به  همين منظور کارمندان سفارت را تعطيلي داده بودند. رياست امنيت ملي هم از وقوع اين انفجار مهيب و خطرناک به سفارت آلمان اطلاعاتي را شريک کرده بود. به همين گونه رسانه‌هاي آلماني مقدار مواد انفجاري در تانکر آب را حدود ده‌هزار کيلوگرام تخمين کردند، درحالي که پيش از اين گفته شده بود که مقدار مواد انفجاري يکهزار کيلوگرام بود. اين اطلاعات مي‌رساند که نهادهاي کشفي از وقوع انفجار در چهارراهي زنبق مطلع بودند و مي دانستند که چنين يک حادثه در شهر کابل در حال انجام است. حال پرسشي است که چرا نهادهاي امنيتي کشور باوجود اطلاعات دقيق، نتوانستند از وقوع اين حادثه که جان تعداد زيادي شهروندا...

مسؤولیت بزرگ خطیبان مساجد هنگام ادای نماز عید

2017-Jun-24 || 

ماه مبارک رمضان يا ماه مهماني خداوند«ج» پايان مي يابد و احتمالاً فردا يکشنبه عيد باشد. ماه رمضان امسال از خونين ترين ماه ها بود که تروريستان با راه اندازي حملات انتحاري و انفجار، جان تعداد زيادي از مسلمانان روزه دار را گرفتند. پاکستان و عربستان دو کشوري است که از طالبان حمايت مي کنند، ايران هم متهم به همکاري با طالبان شده است. همکاري ترکيه با داعش نيز زبان زد عام و خاص بوده و قطر رسماً از سوي برخي از کشورها، حامي تروريستان اعلام گرديده است. برخي از رهبران کشورهاي اسلامي براي منافع شخصي شان دست به هر نوع جنايت مي زنند. بيشتر کشورهاي اسلامي در مخاصمت و دشمني بسر مي برند و يکديگر شان را به ارتکاب انواع جنايات متهم مي کنند. با اين وضعيت، مسلمانان به حالت بسيار زار و اسفبار قرار دارند و خون شان بي ارزش و بي اهميت شده است. وضعيت مردم مسلمان افغانستان نسبت ب...

غنی می خواهد با زور حکومت کند!

2017-Jun-21 || 

سه شنبه شب، نيروهاي امنيتي به چادر تحصن معترضان در شهر کابل حمله کردند که به اثر آن دو تن از معترضان شهيد و تعدادي زخمي و بازداشت شدند. اين معترضان ادعا داشتند که آن ها دادخواهي خون هاي ريخته شده در حملات انتحاري اخير را مي کنند و از حکومت تقاضا کردند که چون مسؤولان امنيتي در تأمين امنيت شهروندان کوتاه آمده اند بايد برکنار شوند. رييس جمهور غني در ديدارش با برخي از مردم، گفته بود که چادر تحصن معترضان برايش قابل قبول نيست و بايد پرچيده شود. مسؤولان دولت، ظاهراً بندش جاده ها و مزاحمت به مردم را دليل اصلي برچيدن خيمه هاي تحصن تلقي مي کردند، اما معترضان اين حرکت شان را اعتراض مدني و حق قانوني شان مي خواندند. اما نيروهاي امنيتي شب هنگام به چادر تحصن معترضان با تانک ها حمله کردند و چادر را برچيدند. برخي از آگاهان اين حرکت نيروهاي امنيتي حکومت را غير قانوني خواندند ...

Previous   ||   Next