سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چقدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه بسرمي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت وافراطگرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسداست، فرهنگ وتربيت مسيري حرکت روحي وسيا سي واقتصادي جامعه روبه به فساد است،  آيا در همچو وضع  مي توان اميدوارباشيم که انسان هاي صالح درحکومت دو سره داشته باشيم؟ جريانات و رويدادهايي که در روزگاران گذشته وامروز درافغانستان جريان دارد، چهره بد ل نموده و آزمون زمان منافع طمعکاران بد کنش وبد انديش داخلي وخارجي را هويدا ساخت. درين شرايط که مداخله به اشکال مختلف ادامه دارد، عده يي درداخل کشورنداي شکوه وشکايت بلند کرده، درين شکوه وشکايت اختلاف منافع ديده مي شود، عده يي وحشت دارند از آنچه که ازراه غيرمشروع بدست آورده اند چگونه حمايت کنند وگروه ديگري در آتش بنيان کن وويران کن گذشته که شوروي تجاوزگردرخرمن هستي ما زد  افسوس وضع از دست رفته را مي خورند و تبليغات منفي را عليه نظام براه مي اندازند وازين طريق زمينه مداخله دشمنان خارجي را مساعد مي سازند. همين ها بودند که مداخله وتجاوز شوروي سابق، پاکستان وايران را به همکاري نوآموزان راه سياست ووابسته به ستون پنجم، مساعدو برمردم ما ستم ها روا داشتند ،هرمظلومي از ظلم شان درامان نماند، عزيزان خوار و مردم جليل القدرتحقير، توانگران نا توان،تندرستان بيمار، شيردلان بزدل شدند، هيچ طبقه اي از طبقات جامعه بلا استثنا نبود که ضرروزيان زياده روي هاي افراطي شان را نديده باشد. مي توان ادعا کرد که نطفة حوادث بعدي تا امروزنه تنها درسرزمين افغانستان، بلکه درمنطقه وحتي درجهان کاشتند.اين نوع عمل ناشيانه خواه ناخواه ناشي ازعملکرد نودولتان ونوآموزان سياست بود که درمکتب مارکسيسم - لينينيسم ، وعدة درلا نه هاي افراطيت مذهبي پاکستان، بصورت دگم وکتا بي وشتاب زده هدف را فداي وسيله کردند؛  عده اي هنوز درگرداب وچوکات شکسته وريختة تنظيم بازي  وجبهات شخصيت سازي کاذب روي تقسيم مقام ورتبه چون تقسيم غنايم جنگي روي يک ديگر مي پرند ؛ وبدتر ازهمه، با دردودريغ که موجب ايجادنظام هاي قرون وسطا يي وسرانجام حکومت پوشالي درافغا نستان شدند که تا امروز در با تلاق درياي خون شناوراست. نظام هاي گذشته به ويژه درچهاردهه اخيردرافغانستان زيرعنوان عدالت اجتماعي، تخم بي عدالتي را کاشتند، چون کمترين صداقت وتعهد را نسبت به عدالت اجتماعي نداشتند.البته رسيدن به اين آرزو، ايمان وفداکاري وتعهد به انسان وانسانيت است که مارا به عدالت اجتماعي نزديک مي سازد. انسان دوران ما دربرابر رفع وازبين برداشتن اين همه بيعدالتي ها ومشکلات امروزي مسؤول و متعهد است ؛ همان طوريکه انسان هردوره از تاريخ مسؤول ومتعهد بوده است وبارسنگين دگرگوني ونوسازي را به دوش کشيده است، سوال اين جاست که تفاوت دوران ما با ادوارگذشته درچه نهفته است؟ تفاوت دراينست که دوران ما مفهوم عدالت اجتماعي را به مراتب عميق تروغني ترساخته است،خصوصيات وامتيازات بي شماري به آن ارزاني داشته است.نخستين امتيازمبارزات عادلانة دوران کنوني اينست که مفهوم عدالت را به معني واقعي آن يعني درسطح تمام جامعه طرح مي کند، هدف ما اينست که فقروپريشاني که زادة جنگ هاي تحميلي است که حد اقل از حالت کنوني کاهش داده، تعادل وتوازن را دربين فقيروغني درامرتوزيع نعمات مادي ومعنوي عملي سازيم. ويا به عبارت ديگر، موجبات ايجاد شرايط ناگواراقتصادي شده اند . براي ازبين برداشتن اين وضع غيرقابل تحمل، مردم را به مبارزه مي طلبد. اين آرزو وقتي برآورده مي شود که آرمان هاي عدالت پسندانه چنان طرح شود که تحقق آن به شکل واقع بينانه درعمل قابل دسترسي باشد و از پندار محض به جهان واقعي فرود آيد وشيوه هاي زنده گي فريبکارانه وتخيلي گذشته جاي خودرابه راه هاي حل عملي وواقعبينا نه ومطمئن بدهد.

فرزندان اين وطن بايد ازتاريخ فاجعه بارسه دهه اخيرآموخته باشندکه براي پيروزي بر دشمن يعني ميراث شوم عقب مانده گي چندين دهه ها، جهل وبي سوادي مبارزه جدي و پيگير صورت گيرد ؛ واين تعهد ورسالت وظيفه شرافتمندانه يي است که انسان دوران مارا با اطمينان بيشتربه روحيه پر مسؤوليت و ايمان خلل ناپذيرمکلف مي سازد.

سوال اينجاست که نظام هاي استبدادي وغير مردمي وگروهاي افراطي و ويرانگر، مردم ما را چنان گرفتار جنگ هاي استخوان سوز ساخته اند که دربرابراين همه امواج حوادث اجتماعي، سياسي وفقراقتصادي فرسوده ساخته اند و حتا براي تحولات بنيادي امروز و فردا که درپيش داريم هرنوع آماده گي را از ما گرفته اند. تا کي انتظار کشيد ؛ براي چي؟ وبراي کدام زمامدار و رهبر واقعي؛ آيا اين انتظاربه معني سراب نمي ماند.؟ بادردودريغ که مردم ماراگروهاي راست افراطي وچپ افراطي به گروگان گرفته اند. درطي چهاردهه انتظاربي هوده، حتي مردم را اجا زه ندادند تا راه اعتدال را براي نجات از اين افراط وتفريط به تجربه بگيرند. درين چهاردهه همه انتظار داشتند تا شايد ازبين اين گروهاي رنگارنگ يک قهرمان ظهورکند ؛ چه خيال خام و واهي، ازين تابو سازي بگذريد وبه توانمندي هاي نهفتة خود مراجعه کنيد. عده يي با سردادن شعار سوسياليزم وجامعه بي طبقه، ما را گرفتار سوسيال امپرياليزم شوروي ساختند ؛ اما با تأسف که از درون آن نه نابغه و قهرماني به وجود آمد،نه هم صاحب- نان، لباس و انه شديم. واما انتظاربعدي که عده اي در سرداشتند سرانجام سرنوشت خودرا بدست امريکا گره زدند،تا شايد راه برون رفت ازين همه فجايع باشد در و دامن امريکا چيزي بريزد و حداقل مارا ازدست افراط وتفريط راست وچپ رهايي بخشد؛ ولي با درد ودريغ که دولتمردان ما چشم طمع به دانه دوخته اند، قبل از اين که دام را ببينند، مردم افغانستان رادردام خودخواهي خود انداخته وخود تماشاگر رنج ودرد مردم اند. نمي دانم روي سخنم با کدام فروخته شده وفريب خورده است؛ چه  آن هايي که درموقف چپ  افراطي و چه  راست افراطي  ظاهر شدند و يا از دولتي بنام بي مسماي وحدت ملي ساخت امريکا و يا از گروه هاي ساخته شده درداخل وخارج که از محک تجربه گذ شتند. مردم افغانستان را همة اين گروها درنيمه راه رها ساختند وخودشان درآغوش اربابان خود لميده اند و انتظارمردم بي خبرازجريانات پشت پرده به سنگ خورد.

نه روي سخنم با عالمان دين وسپاه صلح ونه هم روي سخنم با مزدوران استعمار درلباس مذهب ونه هم با دولتمردان چپاولگر و غاصب بيت المال هم نيست.!  روي سخن وپرسشم با هم ميهنانيست که وطن خودرا دوست دارند ؛براي سرنوشت خود وآيندة وطن شان ارزش واهميت قايل هستند و به خصوص به آناني که هنوزبه انتظارات غيرقابل باورمعتاد نه شده اند. همان طوري که جورج بوش درعراق فاجعه آفريد وانتظارات مردم عراق را به سوي تفرقه قومي وحتي به مرزتجزيه نزديک ساخته است ؛ همزمان وعدة امريکا به منظورمحولانه هاي تروريزم درپاکستان انتظارات مردم مارا به آيندة نا کجا آبادو سراب گونه وتاريک درگرو گرفته است. سي وهشت سال از عمرنفرت انگيز نظام هاي پوشالي مي گذرد، يکي بنام مشروعيت مذهبي، ديگري روي خرافات مذهبي وناداني وبرداشت غلط از دين ومذهب وديگري روي شيادي وغرق درفساد که ارمغانش سال هاي مملو از رنج ومحنت وتقويه تفنگ سالاران توأم با مشقت و فقر و درمانده گي و خشونت وکشتار بود. حکومت هايي که با فرهنگ، تاريخ وزبان دشمني مي کنند؛ حکومتي، که اراده وانتخاب ملت را ذبح و سهميه بندي کرده ؛ عدالت وحقوق مردم را به مسير راه قرباني تبارگرايي وتيمي خود ساختند. از جانب ديگرسياست خارجي افغانستان را با نصب اشخاص غير مسلکي که اصلاً از فن وآداب ديپلماسي در آن سراغ شده نمي تواند، اعتباروپرستيژ سياست خارجي مارا به سوي بي اعتمادي وعدم آگاهي از کشور سوق دادند. بالاخره مردم افغانستان از کي وبراي چه انتظار دارند؛ در صورتي که بزرگترين دشمن آشتي نا پذيرما به سطح داخلي؛ اختلافات درون حکومتي فعلي است ؛ که موجبات تفرقه قومي وزباني را تشديد بخشيده است و در سطح خارجي پاکستان با براه انداختن کشتاروحشيانه هرروزدرحال حاضرتمام اهرم هاي قدرت امنيتي ما را مصروف خود ساخته است. جاي ترديد نيست که کشوربا مشکلات عظيمي روبروست، ولي اين اولين بارنيست که مردم مارا با چنين مشکلات روبرو ساخته اند . تحولات آينده که درحال شکل گيري است از ما مي طلبدتا با جاگزيني مشخص وبا برنا مه هاي معين وشفاف براي رهايي از شگاف ها وانشعاب ها که به ميراث مانده، بايد از ايدئولوژي تفرقه گرايي وبت سازي وقهرمان سازي کاذب وتابو سازي مصلحتي دوري کنيم. براي جاي گزيني بهترين ها در انتخابات پيشرو لازم است که آگاهانه نيازجامعه مان را تحليل و به ديگران از هم اکنون بفهمانيم که درانتخاب خود نهايت دقت کنند. گا م اساسي وکليدي درين راستا، برپايي بنيادهاي پيشرووپيشگام مي باشد که به وجود آورندة جامعه مدني هستند. بنيادها ونهادي که آزاد ومستقل هستند و با خرد گرايي وباوربه ارزش وحيثيت انسان براي نهادينه کردن مردم سالارانه تلاش کرد. رهايي مردم ونجات افغان ها –نه دراصلاح تنظيمي، نه درگروو ظهوريک قهرمان وتابوسازي هستيم، رهايي و نجات وطن در پرتو آگاهي وشناخت ازخود وديگران؛ وازهمه مهمترمبارزه عليه جهل وبيسوادي و بالاخره شناخت از شرايط و تحولاتي که درداخل و در منطقه وجهان درحال شکل گيري جد يداست؛ همياري وهمبستگي مردم وهمد لي واقعي وحل مشکل ما درخود مان وراه حل نيزدر خودمان امکان پذيراست وبس ؛ آنچه تا اکنون درسطح ملي وبين المللي دولتمردان ما نتوانسته اند يک استراتيژي معين ومشخص که درآن اولويت ها را برجسته وروي آن عمل شود، با تأسف دريک سردرگمي قرار گرفته اند. تأمين شرايط مناسب براي توسعه اقتصادي کشور، روي ويرانه هاي اقتصادي که توسط مداخله پاکستان ايجادشده؛ براي حل اين معضله ضرورت است تا توان اقتصادي خودرا از طريق جذب سرمايه گذاري ها و فعال سازي تجارت وتقويت توليدات داخلي ،بازاريابي جديد براي صادرات اجناس داخلي، اين همه با ايجاد مناسبات اقتصادي با کشورهاي ديگر ممکن شده مي تواند.. اين همه فعاليت ها توسط تأمين صلح وهمکاري مشترک براي آوردن صلح به افغانستان در عمل يک نياز است. اين خواست وقتي برآورده مي شود که منازعات دربين پاکستان وافغانستان به شکل عادلانه حل شود، وتأکيد برروي همکاري وصداقت با دولت ها وملت هاي جهان دنبال شود. اين رويکرد خاستگاه اساسي تحقق توسعه اقتصادي درافغانستان ودستيابي به بالا ترين حد از معاملات اقتصادي بوده مي تواند. مبارزه با تروريزم که فعلاً جريان دارد وافغانستان درخط مقدم اين مبارزه قراردارد بايد به عنوان  يکي از اهداف مشترک همه کشورها جاي داشته باشد. چون خطرتروريزم وافراطگرايي که درپاکستان رشد نموده ولانه هاي آن در آن کشور است، بايد فشاربين المللي روي پاکستان وارد شود؛ درين راستا همواره ازضرورت حل بحران از طريق   تلاشهاي جمعي تأکيد شود وجانبدارانه صرف از يک کشورنمي تواند موضوعات منازعه را با همسايگان حل کند ويگانه راه حل کاهش بحرانات ازطريق تلاش جمعي ممکن شده مي تواند. نقش مهمي که وزارت خارجه درارتباط سياسي واقتصادي وفرهنگي با کشورهاي ديگرداشته باشد کاملاً غيرفعال و در حال تأسف آور و ناتوان است. آن هايي که داراي تخصص و مهارت درايجاد روابط سياست خارجي دارندوازتاريخ ديپلماسي وشناخت کامل ازتاريخ افغانستان دارند درحاشيه قرارداده شده اند؛ درمقابل آن هايي که به عنوان سهميه در وزارت خارجه، سفارت خانه ها و قنسولگري ها و اتشه تجارتي درخارج گماشته شده، هرگز از فن و آداب ديپلماسي ناآگاهند؛ بدون شک انگيزه هاي کاري اين نوع اشخاص به اساس قومي، تنظيمي يا عقيدتي واخلاقي به شکل تجارتي در فکر معاش دالري شکل گرفته است. معضل ديگري که هميشه افغانستان را آسيب پذيرساخته نداشتن مرزهاي دفاعي است که همواره اين معضله باعث شده تا پاکستان وايران به مداخلات خود درافغانستان ادامه بدهند.                                                                                                          


مقاله های اقتصادی

نقشه‌ی راه: طرحی به سوی نظام مطلوب

2017-Jul-04 ||  داكتر محى الدين مهدى

1. مقدمه مشکل اصلي افغانستان، چگونگي تقسيم اقتدار سياسي ميان اقوام ساکن در کشور است. «قاعده‌ي بازي» را برخي از «رهبران سياسي پشتون» طرح کرده اند که از چند دهه به اين سو، به عنوان گفتمان مورد قبول دنبال مي گرديد؛ ولي در سه سال اخير شتاب بي سابقه‌اي پيدا کرده است و آن عبارت است از«حفظ اقتدار در محور قوم پشتون» يا «حاکميت بلامنازع يک قوم»؛ و در اين امر ميان آنان «اتفاق نظر» وجود دارد(اگر کسي خارج از اين قاعده باشد، من آگاه نيستم.) در اين صورت است که ديگران در موضِع انفعالي قرار مي گيرند؛ چون خود را با طرف مقابل در يک سطح «حقوق شهروندي» نمي بينند. از اين رو هر کدام در پي کسب سهمي از نام  قوم و تبار منسوب بدان (در واقع براي خود و تيم خود) به تکاپو  مي افتند. طرف مقابل، با پيشکش کردن امتيازاتي به اين و آن، به سربازگيري از ميان آنها مي...

کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟

2017-May-14 ||  محمدعلی- مهرزاد

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چقدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه بسرمي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت وافراطگرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسداست، فره...

قیمت نفت شاید برای سه سال در سطح فعلی بماند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

رئیس بی‌پی گفته قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند همین قدر پایین بماند رئیس غول نفتی بی‌پی گفته است که قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند در حد فعلی یعنی بشکه ای حدود ۵۰دالر باقی بماند. باب دادلی رئیس شرکت بی‌پی‌ گفته که برنامه ریزی این شرکت برای سال آینده بر اساس همین قیمت ارزان خواهد بود. او گفت "قیمت پایین نفت، باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتر و کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت دریای شمال و نقاط دیگر می‌شود و ...

پول نفت عربستان سعودی در دوره ملک عبدالله چه شد

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

صنعت نفت عربستان سعودی در دوران زمامداری ملک عبدالله، ششمین پادشاه سعودی، هم شاهد بالاترین قیمت‌های نفت بود و هم پایین‌ترین سطوح قیمتی را تجربه کرد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود و تصمیمش برای حفظ سطح تولید نفت در ماه‌های گذشته برای بخش عمده‌ای از اعضای اوپک از جمله ایران، بحث‌برانگیز بوده است. سارا بازوبندی، استاد اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ريجنتز لندن در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گ...

پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

2014-May-23 ||  آرمان ملي

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کم­تر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیرا نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد. نبود این ...

معامله نفت در برابر کالا؛ نقشه روسیه برای نفت ایران

2014-May-23 ||  آرمان ملي

ایران از طریق پایانه نفتی نکا در ساحل خزر می تواند بخشی از نفت خود را به روسیه صادر کند کاهش دوباره صادرات نفت ایران این احتمال را تقویت کرده است که جمهوری اسلامی با روسیه بر سر صادرات روزانه ۵۰۰هزار بشکه نفت در مقابل واردات کالای روسی به توافق برسد. آژانس بین المللی انرژی گزارش داده که صادرات نفت ایران برای دومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و به یک میلیون و ۱۱۰هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دو ماه پیش صادرات نفت ایران با یک...

بخش بزرگی از تجارت کتاب و لوازم نوشتاری در دست کشورهای بیرونی است

2014-May-16 ||  آرمان ملي

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که ارزش تجارت کتاب و لوازم نوشتاری در کشور در حدود ده درصد از کُل تجارت کشور را می سازد و بیشترین سود این تجارت به کشورهای بیرونی می رسد. به گفته آنان بیرون شدن صدها میلیون دالر از کشور برای خرید کتاب و لوازم نوشتار اقتصاد کشور را صدمه می زند. ازسویی هم رییس اتحادیه ناشران از حکومت می خواهد که به مشکلات چاپخانه ها و ناشران کشور توجه کند. همزمان با برگزاری یک نمایشگاه بزرگ کتاب درشهر کابل، مسوولا...

صنـــدوق بین‌المللی پول: اقتصــــــاد روسیه وارد دوره رکــــــودی شده است

2014-May-16 ||  آرمان ملي

تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه روسیه بر سر بحران اوکراین به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری میلادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. آنتونیو اسپیلیمبرگو، از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول در مسکو گفته است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال جاری به دو دهم درصد کاهش یافته است. پیشتر، این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصاد...

Previous   ||   Next