موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

احمد ولى مسعود: طالبان روز به روز قوى تر و حکومت افغانستان ضعيف تر مى شود

چهره هاى مقاومت در حکومت افغانستان فاقد صلاحيت اند


فيصله هاى کنفرانس بن که ده سال پيش به خاطر تأمين صلح و ايجاد يک حکومت مردمى که روى کار مى آمد، تطبيق نشد. احمد ولى مسعود رئيس بنياد شهيد احمدشاه مسعود که با يک شبکه تلويزيونى خصوصى صحبت مى کرد، گفت: متأسفانه طى ده سال کار هايى که بايد انجام مى يافت تکميل نشد و ساير مسايل عمده که در کنفرانس بن وعده داده شده بود در حاکميت آقاى کرزى عملى نشد، همه روزه گروه طالبان قوى تر شده مى رود و صداى آنان رساتر مى شود و در برابر آن ديده مى شود که حکومت افغانستان در حـال از هم پاشيدن است، هر روز شاريده گى در وجود دولت مشاهده مى شود و مردم شاهد يک بحران جديد مى باشند.

آقاى مسعود افزود، در مجموع سیاستگذارى هاى دولت ضعف وجود داشت و اين ريشه مى گيرد به ده سال قبل، متأسفانه جامعۀ جهانى سياستگذارى هاى خويش را در افغانستان به توصيه يک تيم مشخص که در اطراف آقاى کرزى بودند ترتيب داده اند که مى توان هم حکومت آقاى کرزى و هم جامعۀ جهانى را در زمينه ملامت کرد، زيرا آقاى کرزى نتوانست طى ده سال حکومت افغانستان را رهبرى خوب کند و رهبرى وى کلاً ناکام و ضعيف بود که نه تنها نتوانست افغانستان را از بحران خارج کند، بل بحران را براى کشور بيشتر افزوده و با گذشت هر روز اين بحران عميق تر شده مى رود.

اينکه مى گويند در اين بحران چهره هاى برجسته مقاومت نيز حضور دارند به معناى اين است که تنها آقاى کرزى مقصر نيست و يک تعداد چهره هاى ديگر هم در آن شامل اند، اما بايد گفت که در کشوردارى کسى که صلاحيت دارد، مسؤوليت دارد، در اين کشور پس از سال 2001 ميلادى تنها آقاى کرزى صلاحيت داشت و مخصوصاً پس از سال 2004 آقاى کرزى به حيث يک رئيس جمهور مطلق العنان و تام الاختيار کار مى کرد، تمام صلاحيت هاى کشور را وى و تيم اش داشت، پس مخاطب مردم فقط آقاى کرزى بوده مى تواند باشد و بس.

اينکه تا حـال شمارى از چهره هاى مقاومت حضور دارند، آنها قطعاً صلاحيت ندارند، کوچکترين صلاحيت نزد آنان موجود نيست، اين افراد تنها به گرفتن کرسى دلخوش کرده اند و تنها خوش هستند که برخى از دوستان خويش را در پست هاى پائين حکومت مقرر نمايند، آنها تنها در محدوده کارى خويش کمى صلاحيت دارند و نمى توانند در سياستگذارى هاى کلان کارى کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)