موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

اميدواري ها ونگراني ها از انتخابات ریاست جمهوری 2014

احمد سعیدی


امید واری وهراس از نزدیک شدن زمان بر گزاری انتخابات در دائرۀ حدس ها وگمانه زني ها قرار دارد. عده يي فرا رسیدن زمان انتخابات ریاست جمهوری را با شور وشوق لحظه شماری نموده آزمایش بخت را بکام خود میدانند واما رئیس جمهور با دلهره وپریشانی زمان را به حساب گرفته است.از نظر من امید واری کادر ونامزدان تجربه شده در دور قبلی هم خوشبینانه است چنانچه نگرانی محترم رئیس جمهور نیز قابل درک وتوجیه است.

کساني که در میدان رقابت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا نزدیکی پله پیروزی قدم گذاشتند فکر مي کنند در آینده نیز چنین شانس تکرار خواهد شد در حـالي که آن پیروزی تبلیغاتی زاده شرايط همان زمان بود که دیگر تکرار این شانس برای شان رویای بیش نخواهد بود ورئیس جمهور هم که قانوناً حق کانديداتوری را ندارد بیمورد فـال تقدیم وتأخیر دانه اندازی مي کند فکر مي کند شخصیت بدیل وجایگزین که مورد تأئید اکثریت افغان ها باشد وجود ندارد لذا به فکر ادامه اقتدار وحاکمیت است.

نگاهی به ابهام گوئی رئیس جمهور:هر چند عده يي باور دارند که جناب رئیس جمهور با ابهام گوئی در مورد تاریخ بر گزاری انتخابات 2014 ریاست جمهوری مي خواهد نشخوار سیاسی را در بین طیف سیاستمداران بیکار و منتظر حوادث وتحولات سیاسی سرعت بخشد اما من را عقیده بر این است که این اظهارات هم مانند طرح قبل الوقت امضای پیمان استراتيژيک با امريکا ویا تشکیل بیهوده شورای عالی صلح بخاطر ذهنیت سازی مطرح شده تا ذهنیت ها را به آز مایش بگیرد که مردم تا چه پیمانه در این مسايل حساس وبا احساس اند.

حـال زبان هاى فرعی که در اطراف ارگ پرسه میزنند در جهت بی اهميت جلوه دادن زمان مشخص انتخابات در بین جامعه مدنی، عناصر فرهنگی واقشار سیاسی از قول رئیس جمهور تئوری پردازی مي کنند تا بتوانند حساسیت ها در مورد تغییر زمان بر گزاری انتخابات را کاهش وزیر مفهوم تقدیم وتأخیر واقعیت هارا وارونه جلوه دهند.

اثر تقدیم وتأخیر در بر گزاری انتخابات: اگر رئیس جمهور که فعلاً طور یکسره بر قدرت تکیه زده و به گفتۀ خودش به آسانی ایلا نمی دهد، نهاد های حقوقی وشخصیت های متنفذ که نزد وی حیثیت قانون را دارند قناعت بدهد که با استفاده از حضور نیرو های بین المللی انتخابات را یکسال پیش راه بیندازد، درآن صورت نسبت عدم تکمیل دور دوم ریاست جمهوری حق کانديدا شدن را در دور دیگر برای خود محفوظ وبخت خودرا بار دیگر به آز مایش مي گيرد.از قرائن بر مي آيد که رئیس جمهور به آینده نورمـال معتقد نیست لذا تلاش مي کند از هر فرصت برای مدت کوتاهی هم که مي شود استفاده کند چون نمی داند آینده این کاروان به کجا می انجامد.

واما اگرتیم رئیس جمهور بتوانند با استفاده از دوسال تبلیغ وذهنیت سازی ارگان ها ی مربوط وشخصیت های مؤثر را قناعت دهند تا انتخابات ریاست جمهوری را نسبت نبود امنیت به تأخیر بیاندازند درآن صورت دوگزینه پیشروی مردم افغانستان قرار دارد.اول ادامه نور مـال حاکمیت واقتدار تیم فعلی، ثانیاً اعلام حـالت اضطرار به اساس مادۀ قانون اساسی که باز هم مسأله ادامه حاکمیت را به نفع حامد کرزی وتیم مربوط شان تضمین مي کند.

طرح حکمتیار وتشکیل حکومت موقت:حامد کرزی وتیم مربوط شان به درستی میدانند که طالبان به دولت نمی پیوندند بلکه تمام نظام را مطابق قوانین خود میخواهند یعنی طالبان به دنبـال اصلاح وتعدیل قانون اساسی فعلی نیستند بلکه قانون خودرا دارند که هیچ نوع مشا بهت با قانون فعلی ندارد. به همین دلیل مذاکرات را با افراد حکمتیار گرم گرفته است.همه میدانند حکمتیار با حلقه محدود خارج از حکومت وساير اعضاي بر جسته حزب اسلامی در داخل نظام فعلی است که برای حکمتیار زمینه سازی مي کنند.

با آنکه رئیس جمهور در مقابل پیوستن طالبان احترام به قانون اساسی وحفظ دست آورد های سال هاي گذشته را شرط گذاشته واما در برابر شرايط افراد حکمتیار که تعدیل در مواد قانون اساسی وتشکیل حکومت موقت بخاطر بر گزاری انتخابات آزاد است کدام واکنش نشان نداده بلکه از سازنده بودن ومؤفقیت مذاکرات سخن گفته اند حـال می بینیم که این دو تیم دوست چي را در بین کندو دیده اند.؟

حکمتیار فکر مي کند با بر داشتن استاد ربانی رقیب اصلي اش در میدان سیاست دیگر شانس پیروزی با اوست فکر مي کند با اعلان ختم مخالفت ومؤفقیت خواندن پروسه صلح با اعتبار وارد کابل شده و یگانه کانديداي قوی وپر نفوس جهادی در عرصه سیاست مانده.همان است که از شرط خروج بلا قید وشرط نیروهای خارجی صرف نظر کرده وشرايط مشابه حامد کرزی یعنی توقف عملیات شبانه توسط خارجی هارا مطرح کرده چیزی که دولت قبلاً عنوان کرده بود.

فکر مي شود حکمتیار تلاش دارد در جریان این مذاکرات نام خودرا از فهرست سیاه حذف ودر انتخابات ریاست جمهوری 2014 خودرا کانديدا نماید. البته مؤفقیت در مذاکرات صلح با حکمتیار یکدست آورد برای حکومت حامد کرزی نیز محسوب مي شود.که گویا الترناتیف وبدیل طالبان را در کنار خود آورده ودر میدان سیاست برایش شانس داده البته این بخیر حکمتیار هم هست که بـالاخره مدنی مي شود وتاریخ خودرا از جنگ وخونریزی به صلح و همزیستی در میدان سیاست رقم می زند.

مسأله تشکیل حکومت موقت:البته پیشنهاد تشکیل حکومت موقت بخاطر بر گزاری انتخابات نه جاذبه دارد ونه هم مناسب است طرح موقت به معنی بر گشتن به دنبـال است چیزی که افغانستان قبلاً تجربه کرده است وحـال شاید حامد کرزی حکمتیار را تشویق کند از طرح تشکیل حکومت موقت صرف نظر کند وانتخابات را زیر نظر حکومت خودش که در دور بعدی کانديدا نیست بپذیرد.

البته نظر این دوتیم در نهایت با هم نزدیک است یکی ديکتاتور نرم ودیگری تمامیت خواه خشن وپر ماجرا.حـال دیده شود ساير شخصیت های سیاسی ونهاد های مدنی این تحولات را چگونه دنبـال مي کنند وچه واکنشي نشان میدهند.به هر حـال جناب رئیس جمهور قصد ندارد حکومت به آسانی از حلقه تیم او ومتحدانش بیرون شود ودرین راه از هر وسیله وبهانه استفاده مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)