موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

درک مسؤولیت های مدنی واجتماعی ادارات مکاتب دولتی وسکتور خصوصی

میرنجیب الله شمس


خوشبختانه با طلیعۀ نظام خجسته جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی به مثابه یگانه وثیقه با اعتبار ملی در کشور جنگ زده افغانستان، مفکوره تحول بنیادی وسریع معارف وتعلیم وتربیه اولاد وطن، یکی از اهداف اصلی ومحوری دولت افغانستان را تشکیل داده است. چنانچه مواد مسجله(17-43-44-45 و 46) قانون اساسی کشورمان دولت افغانستان را به انکشاف وتعمیم متوازن معارف در کشور مکلف گردانیده، فراگیری وتأمین تعلمیات متوسط را اجباری ساخته و به متشبثین داخلی وخارجی سکتور خصوصی مجوز اعطا کرده تا در مطابقت به قوانین موضوعه نافذه دولت در سرتاسر مملکت، مؤسسات تحصیلات عالی ومکاتب خصوصی را تأسیس نمایند و درهمکاری متقابله وتشریک مساعی صميمانه با وزارت معارف افغانستان، معارف کشور را از حـالت انجماد کلی و رکود کیفی دوره متحجر طالبانی بیرون کشیده و در مسیری سوق وهدایت نمایند که پاسخگوی نیازمندی های مبرم جامعه وضرورت های لازمه فرزندان معارف کشورمان باشد.

این بدان مفهوم است که نظام تعلیمی وتربیتی معارف افغانستان باید در مطابقت به احتیاجات عصر و ضروریات زمان عیار و استوارساخته شود. نیل به این مأمول حیاتی ملی، مستلزم تلاش های مستمر هدفمندانه وهمکاری های متداوم قانونمندانه بین وزارت معارف افغانستان ومتصدیان مؤسسات تعلیمی وتربیتی سکتور خصوصی می باشد.

اگر چه با تأسیس مکاتب سکتور خصوصی در اکثر ولایت های کشور همآهنگی وتشریک مساعی بین مقامات وزارت معارف افغانستان ومؤسسان مکاتب خصوصی شکل گرفته نضج وقوام یافته است، اما نظر به یک سلسله علل عدیده وعوامل مختلفه تا هنوز هم دانش ابتدایی برای فرزندان کشور اعم از پسر و دختر سراسری نشده و تعمیم نیافته است.

اگر واقعیت را کتمان نکنیم تأسیس مکاتب خصوصی به وزارت معارف کشور این فرصت را میسر ساخته است: تا وزارت معارف افغانستان در درخشنده گی پالیسی مطروحه وتحقق استراتیژی مرتبه تعلیمی وتربیتی با درنظرداشت نیازمندی های عمومی جامعه درارتقای ظرفیت کمی وکیفی و در انکشاف متوازن نظام تعلیم و تربیتی فرزندان وطن بدون دغدغه مساعی لازمه را به خرج داده و تلاش هایش را درزمینه مضاعف بسازد.

ناگفته نباید گذاشت که جامعه افغانستان از نگاه غنامندی فرهنگ وثقافت ملی در قطار سایر کشورهای گیتی ازموقعیت ویژه وممتاز برخوردار است که رعایت سنن وعنعنات پسندیده ملی واحترام به شعایر والای اصول اسلامی در صدر آن قرار دارد.

متکی به این اصل اگر درسیستم نصاب تعلیمی معارف کشور ومکاتب سکتور خصوصی ممیزات متذکره با جدیت رعایت وتقویت شوند، در آن صورت بدون تردید شاگردان معارف کشور با کسب دانش علوم ساینسی وتکنالوژیکی مدرن وعصری وحصول روشن نگری، جهش مثبت فکری و جهان بیني اسلامی در تأمین وتحکیم جهات حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میهن شان نقش مهم وارزنده را ایفا خواهند کرد. زیرا مکاتب چه دولتی وچه خصوصی یگانه ارگان های تعلیمی وتربیتی تلقی می شوند که در آماده ساختن افکار واذهان دانش آموزان جهت آشنایی به محیط مأحول شان نقش فوق العاده ارزنده را ایفا و انجام می دهند.

به تعبیر واضح تر، مکتب چه دولتی وچه خصوصی به مثابه یگانه کانون واقعی تعلیم وتربیت نه تنها در راه رشد فکری وذهنی شاگردان معارف سهم سازنده وبرازنده دارد، بلکه یگانه وسیله مؤثر انتقال ثقافت وکلتور از یک نسل به نسل دیگر و از یک کتله انسانی به کتله دیگر نیز پنداشته می شود.

باید ملتفت بود که تدریس علوم وفنون مختلفه که از زمره ضروریات عمدۀ حیات جامعه بشری شمرده می شود درمکاتب دولتی وسکتور خصوصی تدریس باید به وسیله معلمان نخبه مسلکی واستادان مجرب دارای تبحر علمی صورت بگیرد تا درافکار و اذهان دانش آموزان دروس نظری وعملی به آسانی تزریق، تفهیم ودر مغزهای شان جاگزین ومرکوز شده بتواند.

دانش آموزان مکاتب اعم از دولتی وخصوصی جهت درک و فهم یک سلسله، حقایق، پدیده ها وواقعیات مربوطه به محیط واجتماع، محتاج به آگاهی، معلومات و آموزش های علمی می باشند، تا در روشنایی آن به تعاريف ومفاهیم واقعی پدیده ها پی برده وبعد از فراغت از مؤسسات تعلیمی وکسب مهارت های مسلکی، وسعت نظر فکری وحصول تجارب کافی درساختار اجتماعی کشورشان به مثابه اعضای مفید جایگاه اصلی شان را در جامعه تثبیت و احراز نمایند.

به تفسیر دیگر، اگر شاگردان معارف در مکاتب دولتی وخصوصی دریک فضای آرام سیاسی با روحیه مملو از احساس وطن دوستی تعلیم و تربیت معیاری را فرا گیرند، در آن صورت بدیهیست که بنیاد اجتماعی کشورمان متین ومستحکم پیریزی وپایه گذاری شده می تواند.

شایان ذکر است که: اعمار جامعه مرفه، مدرن و مترقی، نهادینه ساختن موازین دموکراسی وفراهم ساختن زمینه های لازم برای زیرساخت های اهداف مادی ومعنوی ملی، آوردن ریفورم ونوآوری کیفی در نصاب تعلیمی، به کار گیری شیوه های نوین آموزشی درمکاتب سکتور دولتی و خصوصی یک امر لازمی وضروری پنداشته می شود.

متصدیان،گرداننده گان ومسؤولان مؤسسات تعلیمی سکتورهای دولتی وخصوصی ساختار سالم نظام ونصاب تعلیمی مکاتب شان را باید به مثابه فوکل پاینت اساسی در محراق توجه جدی شان قرار دهند، زیرا تعلیم وتربیت سالم فرزندان معارف درواقعیت هسته اصلی مدنیت،ترقی اجتماعی واعتلای مملکت افغانستان را تشکیل می دهد. اذهان مترقی کشورمان این حقیقت را نادیده نمی گیرند که علم و دانش، تعقل وتفکر، ادراک ومعرفت در جهان موجوده یک شمه کوچک ویک قطره اندک از رهنمایی های آیات متبرکه اعجاز انگیز قرآن عظیم الشان می باشد.

این امر مؤید ومصدق این واقعیت است که فلسفه جهان بینی علمی اسلامی با انکشاف وترقی اجتماعی معاصر گیتی درهمآهنگی کامل قرار دارد. معلمان با عاطفه و استادان با تجربه مکاتب دولتی وخصوصی درضمیر وذهنیت، دانش آموزان افغان این نکته حایز اهمیت را به درستی تزریق نمایند که فقط نور علم ومعرفت ومصباح درخشنده تعلیم وتربیت است که زنده گی سعادتمند وآبرومند را برای ملت بادیانت افغانستان تضمین می کند لاغیر.

ازیک واقعیت دیگر نباید چشم پوشی کرد و آن این که: یک تعداد مکاتب از طریق متشبثین سکتور خصوصی درپرتو مواد مندرجه قانون اساسی به اساس رقابت های سالم وقانونمند تعلیمی وتربیتی وبا درنظرداشت ضرورت های مبرم عینی دراکثر ولایت های کشورافغانستان تأسیس شده است که درشرایط فعلی تعداد مکاتب فعال سکتور خصوصی درکشور به بیشر از 500 باب می رسد که اضافه تر از 250 باب این مکاتب خصوصی در ولایت کابل موقعیت وفعالیت دارند.

یکی از این مکاتب سکتور خصوصی مکتب متوسطه تازه تأسیس یافته به نام (نگاه) واقع چمن حضوری شهرکابل می باشد. متصدیان اداره مکتب جدید التأسیس خصوصی نگاه به این باور اند که: پروسه وظیفه تدریس در مکاتب سکتور خصوصی باید به آن عده معلمان واستادانی تفویض گردد که از قدرت فصاحت وبلاعت کلام، تبحر وسیع علمی، از تجارب کافی مسلکی، تقوای عالی سیاسی و از اخلاق حمیده اجتماعی بهره مند باشند، تا بتوانند با نور علم ومعرفت دانش آموزان افغان را درمسیر درست و راست رهنمون وهدایت کنند تا باشد که زنده گی آینده شاگردان معارف درجامعه تضمین شود.

نظر علمی اداره و مسؤولان مکتب متوسط خصوصی نگاه این است که تدرس علوم ساینسی وتکنالوژیکی عصری به وسیله استادان دارای تحصیلات عالی و جهش بزرگ فکری می تواند راه رشد فکری دانش آموزان افغان را روشن و مشخص بسازد. چنانچه کلیه معلمان اناث واستادان ذکور مکتب متوسطه خصوصی نگاه حایز دیپلوم های تحصیلات عالی لیسانس می باشند . مکتب خصوصی نگاه عجالتاً، کودکان و دانش آموزان ذکور واناث کشور را به سویه های مختلفه، تحت شرایط موضوعه توأم با ارایه خدمات وتسهیلات لازمه درنرسری(کودکستان) و در صنفوف اول الی پنجم می پذیرد.

طبق اظهارات مسؤول اداره(نگاه) ، نگاه اولین مکتب متوسط خصوصی در شهرکابل است که روند آموزش وپرورش شاگردان مربوطه آن با تطبیق نصاب مؤثر تعلیمی، معارف افغانستان و آکسفورد انگلستان با تقسیم اوقات تنظیم شده ازساعت (8) صبح الی (4) عصر با درنظرداشت ساعات استراحت، تفریح،دادن صبحانه وصرف طعام چاشت ادامه می یابد.

بايد متذکر شد که بالاثر اهتمام جدیانه اداره مسلکی وبا کفایت مکتب متوسط خصوصی نگاه،طبق پالیسی مطروحه وپلان مرتبه کلیه وسایل لازمه وخدمات ضروریه تعلیمی وتفریحی چون (کتابخانه،لابراتور، کمپیوتر، صنوف مجهز تدریسی،مسجد شریف، یوينفورم، واسطه های نقلیه،طعام خانه، اتاق کنفرانس، اتاق های مجهز خواب، وسایل سپورتی واتاق سمعی وبصری و...) را برای شاگردان مربوط خود تدارک وتهیه دیده است. روی همین علت است که اولیای دانش آموزان جذب شده درمکتب متوسط خصوصی نگاه از نحوه تدریس و از شیوه عرضه خدمات همه جانبه و تسهیلات لازمه که اداره با تجربه مکتب متذکره برای فرزندان آنها تدارک وتهیه کرده است، فوق العاده اظهار مسرت وابراز رضایت می نمایند.

چنانچه نتیجه همین آموزش به شیوه های عصری ارایه خدمات لوژستيکي و فراهم ساختن تسهيلات لازمه تخنيکي که دانش آموزان به سوي مکتب متوسط خصوصي نگاه جهت شموليت وپذیرش یورش می برند. درحقیقت همین مزایا وبرتری هاي که والدین، شامل ساختن کودکان شان را درمکاتب سکتور خصوصی علیرغم تأدیه پول هنگفت نسبت به مکاتب دولتی ارجحیت می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)