موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

کهنه ها بروند، نوها بيايند آیـا خـــدا حافظی پرمنفعت یک ضرورت است
اخیراً از طریق رسانه ها اطلاع یافتیم که شورای محترم وزیران در جسله یی به ادارات ذیربط وذیصلاح هدایت داده است تا طرح شان را در ارتباط به "خداحافظی پرمنفعت" یا سوق کارمندان سابقه دار به تقاعد در اسرع وقت تقدیم نمایند. دراین حال ایجاب می کند ادارات ویا مسؤولانی که مؤظف به ترتيب طرح در اسرع وقت شده اند، باید قبل از ارایه طرح به مجلس شورای وزیران، طرح شان را طبق اصول واساسات دموکراسی از طریق رسانه ها به اطلاع هموطنان برسانند تا بعد از نظرخواهی جوابگوی این سوالات شده بتواند:

1- ترتيب چنین طرح ها باید در مغایرت با قوانین نافذه کشور نباشد، درحالی که طبق قانون سن تقاعد 65 سال ويا تکميل چهل سال خدمت بالفعل مي باشد،آيا سوق کارمندان قبل از سن و يا مدت خدمت معينه قانوني، يک عمل غير قانوني نخواهد بود؟

2- "خدا حافظی پرمنفعت" درشرایطی که درکشور ما به نقل از رسانه ها طی ده سالی که گذشت بیش از هشت میلیارد دالر به مشاوران خارجی داده شده و امروز که ادارات دولتی اشد ضرورت به کادر، اشخاص ومامورین با تجربه دولتی دارد وهمین ها هستند که باعث استحکام پایه های دولتی اند، روی کدام ضرورت مطرح گردیده و منطق این (نظر)درچیست؟

3- آیا سوق دهی کارمندان بلند رتبه وسابقه دار به تقاعد شامل مجموع کارکنان دولت است، چه ادارات شان ویا خود شان شامل سیستم جدید رتب معاشات شده اند ویا نشده اند؟ برهمه کارکنان یکسان قابل تطبیق خواهد بود؟ استثناآت عدم تطبیق شامل کدام بخش ها یا بست ها است به کدام منطق و دلایل معقول؟

4- اگر نظر این باشد که با اخراج عده یی از تشکیلات دولت، عده یی دیگر شامل کار در ادارات دولتی گردند، درحالی که از آغاز پروسه اصلاحات اداری که چند سال می گذرد، تجربه نشان داد و درعمل دیده شد که کارکنان جدید الورود بدون موجودیت کارمندان سابقه دار درکنار شان دربسا موارد با مشکل مواجه وحتی سکتگی ها در امور به میان آمده، درحالی که سابقه دار ها در دفاتر شان حاکم برکار و اجراات روزمره بوده و درصورتی که وظایف شان ایجاب کرده، درحد ضرورت اجراي امور کمپیوتر و درمواردی انگیسی را هم فرا گرفته اند، آیا با خروج سابقه دارانی که رتبه های بلند دارند، رکود در پیشبرد امور دولتی به میان نخواهد آمد؟

5- درحالی که در اکثر ادارات دولتی بیشتر کارها، کارهای پشت میز، اداری وحسابی می باشد که مامورین بلند رتبه سابقه دار وخواهران ما از عهده آن بر می آیند، باید استخدام جوانان تازه دم در بخش های از مؤسسات، نهادها،ارگان ها وبخش های از تشکیلات دولت که تولیدی،صنعتی،زراعتی، مالداری، عمرانی وفابریکه ها است، بیشتر مدنظر باشد، نه آنکه حکم شود به صورت عمومی وکتلوی، سابقه دار ها بروند، نوهابيايند آیا نتیجۀ چنین عمل منفی نخواهد بود؟

6- در تمام دنیا معمول است که به خاطر ایجاد شغل برای بیکاران،دولت ها کوشش می کنند تا انکشافات وسیعی را در ازدیاد فابریکه ها، فارم های زراعتی، عرصه های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، استخراج معادن و درمجموع درساحات سازنده گی به میان بیاورند تا کتله های وسیعی از شهروندان شامل کار شوند، اما درکشورما تیوری "کهنه ها بروند، نوها بیایند" مطرح می شود.

7- درکشورهای متمدن توجه زیادی به آرامی متقاعدین صورت می گیرد، حتی در آسایشگاه ها معرفی می شوند وپرستار ها دارند و این به خاطری است که به بزرگان، به خدمات وشخصیت شان احترام می شود، اما درکشورما تقاعد مرحله بیچاره گی و احتیاج ومحتاج بودن کارمندان دولت است مواد(21) و دهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی منتشره در جریده رسمی مؤرخ 26 اسد سال 1388 آیا قابل تعديل نمی باشد؟

8- شایعاتی وجود دارد که طور یکجایی معاش ده ساله مامورین سابقه دار برای شان داده می شود و می روند سوی خدا حافظی پرمنعفت. اگر این شایعه، حقیقت داشته باشد به این معنی است که برای مامور فقط ده سال دیگر عمر تعیین گردیده و طور حتمی تا ده سال باید وفات کند، درحالی که نظر به قانون سابقه تا مامور متقاعد زنده است برایش تقاعدي داده می شود وبعد از وفاتش، خانم وفرزندان صغیرش از معاش تقاعدی مرحومی مستفید می شوند، درحالی که در کشور ما اکثر خانم های مامورین دولت وظيفه بيرون از خانه ندارند و درآمدي به جز از معاش شوهر ندارند، تأدیه معاش ده ساله آنهم با محاسبه معاشی که فعلاً دریافت می کنند، کم وناچیز است و در ظرف سه سال مصرف می شود، خصوصاً در نظام سرمایه داری کشور که هر روز قیمت مواد اولیه خوراکي گاز و امسال آن بالا می رود این حدمعاش کفایت نمی کند.

آن تعداد از کنارکنان دولت که طی سال های متمادی معاشات بلند دالری یا امتیازات بلند اسعاري گرفته اند، ذخیره پولی دارند و از آیندۀ خود وخانواده های شان نگران نیستند، اما کارمندان عادی دولت قابل ترحم هستند که باید شرایط زنده گی شان در نظر گرفته شود.

طراحان محترم "خدا حافظی پرمنفعت"!

در طرحی که می سازید، این موارد را در نظر گيرید:

1-قبول تقاعد (خدا حافظی پرمنفعت) از طرف مامورینی که چهل سال خدمت ویا سن شصت وپنج را تکمیل نکرده اند، داوطلبانه باشد.

2- این هم به اختیار مامورسابقه دار،سوق شونده به تقاعد باشد که معاش تقاعدی اش را یکباره می گیرد یا آنکه تازنده است سالانه آنرا از خزینه تقاعد می گیرد(درین صورت بعد از وفاتش به خانم وفرزندان صغیر یا بیکارش ادامه یابد.)

3- اگر فیصله همین باشد که حتماً کارمندان به تقاعد (خدا حافظی پرمنفعت) سوق گردند، این فیصله باید بدون استثنا بر عموم ومجموع کارمندان دولتی تطبیق گردد وتبعيضي در کار نباشد.

4- اگر پول تقاعدی به یکباره گی داده می شود از دومیلیون افغانی کمتر نباشد تا ضمانتی شده بتواند برای متقاعد وخانواده اش، دیده شود توضیحات کميسیون اداری، وزارت مالیه، وزارت عدلیه و سایر ادارات ذیربط در ارتباط به آنچه گفته شد چه است.

ضیا وزیري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)