موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

با پارچه کثيف نمى شود شيشه را پاک کرد
روزقبل سند همكاري هاي استراتيژيك ميان دولت افغانستان و امريكا در كابل نهايي شد. اين ظاهر قضيه است در حالي كه از جزئيات مطلب مردم افغانستان نا آگاه اند و هنوز نمي دانند كه محتويات سند چيست؟ اين سند براي دولت افغانستان بسيار مهم است و براي مردمي كه همين امروز هراس دارند از سال هاي بعد از 2014 نيز مهم است. آنچه بسيار مهم است اين است كه شيرازه حكومتى كه توسط موريانه هاي فساد، فاسد شده است و در حال فرو پاشي است، با هيچگونه سندي نمي تواند مرمت شود و با پارچه کثيف نمى شود شيشه را پاک کرد. حالا بايد حكومت در پي آن شود تا با اين هيولاي فساد تا كه مي تواند مبارزه كند تا بتواند جلو فروپاشي نظام را بگيرد. در واقع هيچگونه قرار دادي نمي تواند حكومت هايي را كه در آن فساد ريشه دوانيده است سر پاي نگهدارد بلكه اين مبارزه بر ضد فساد است كه از فروپاشي نظام ها جلوگيري مي كند. مردم باور دارند كه حكومت افغانستان زماني عروس پيروزي در بر مي كشد و كام بر مي دارد كه رقيب و دشمن اصلي نظام را كه همانا فساد است از ميان بر دارد. اين رقيب هرگونه كامجويي را در كام دولتمردان تلخ مي كند و شب مراد را به نامرادي مي سپارد. احتمالاً سند تا چند هفتۀ ديگر ميان امريكا و افغانستان امضا شود ولي آيا حكومتي كه بدون راهكار دقيقي بر ضد مفاسد و انواع بي تحركي است، مي تواند در برابر آشوب ها و مشكلات عظيم مردم آن، سر پا بايستد؟ باور عام مردم دنيا اين است كه هيچ قدرتي نمي تواند حكومتي را در ميان مردم آن محبوب بسازد بي اينكه زمينه هاي فساد را نابود نكند و مؤلفه هاي آرامش مردم و حكومت داري خوب را در نيابد و در راستاي تحقق آن كار نكند.

اگر اوضاع بر همين منـوال بماند و تحولي در زمينۀ زدودن فساد حاصل نشود، امريكا همچنان در مرداب ايستادۀ فساد جاري، راه خودرا گم خواهد كرد.

ما بر آنيم كه دوستان بين المللي افغانستان راه هايي را در پيش بگيرند تا افغانستان را در آغاز از اين ورطۀ مرداب گونه بيرون كنند.

سند استراتيژيك با امريكا، زماني دردي را دوا خواهد كرد كه مردم افغانستان و در رأس آن حكومت هفتخوان مبارزه با فساد را مؤفقانه عبور كند.

ديو هاي سياهى كه در اين هفتخوان پر خوف و خطر زانو زده اند، موانع اصلي پيشرفت و ترقي مردم و حكومت افغانستان بشمار مي روند.

حكومت اگر مايل است ادامه يابد، بايد اين موانع را از فرا راه خويش بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)