موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

وضعيت اسفبار جاده هاى کابل آبروى نظام را برده است!

سيدمکارم


بارنده گى هاى متواتر سيماى شهر کابل را به خرابه تبديل کرد. آب هاى ايستاده، جاده هاى تخريب شده چنان مى نمايد که سال ها در اين شهر کارى صورت نگرفته است. هر شهردارى که جديداً مقرر مى شود از صداقت، راستى، کار و جديت سخن مى زند، بيشتر لاف مى زند تا اعتماد مردم را به خودش جلب کند. روز هاى نخست در اين جاده و آن جاده با لباس هاى کارگري نمايان مى شود، بيل مى گيرد و درخت غرس مى کند و در برابر دوربين هاى رسانه ها ظاهر مى شود و خودش را پرکار ترين و صادق ترين فرد دنيا معرفى مى کند. حـال مردم از کى بپرسد که چرا جاده هاى شهر کابل به اين سرنوشت دچار شده اند؟ چرا کار اعمار بلند منزل هاى غير پلانى ادامه دارد و هيچ نهادى مانع آن نمى شود؟ جاده هايى که در آغاز زمستان امسـال ترميم و يا جديداً ساخته شدند، پس از گذشت چند ماه، گودال ها در آن نمايان است و فکر مى شود سـال ها از ساختن اين جاده ها مى گذرد. اگر اين جاده ها با کيفيت ساخته شده و با معيار هاى مهندسى ارزيابى شده اند، پس چرا پس از گذشت چند ماه دوباره تخريب گرديدند و ايجاب ساختن مجدد را مى کنند؟ در برخى از کوچه هاى فرعى ديده مى شود که کار بالاى آبرو هايى که در برج ميزان سال پار ساخته شد، دوباره آغاز شده و کارگران، آن جويچه ها را که صد ها هزار دالر هزينه برداشت، تخريب مى کنند و سنگ کارى و پخته کارى مجدد مى شوند و کسى نيست بپرسد که چرا چند ماه پيش اعمار گرديد و حالا دوباره آن را تخريب مى کنيد؟

پس اين ميليون ها دالر جامعۀ جهانى که وارد کشور شد، چه شد؟ مردم دولت را ملامت مى کنند و حکومت خارجى ها را، پس مقصر کيست؟

اگر در ساختن اين جاده ها فساد نباشد، چرا پس از گذشت چند ماه تخريب مى شوند؟ رئيس سمع شکايات مجلس سنا در برنامۀ گفتمان به صراحت گفت که از وزير گرفته تا معين در فساد ساختن جاده ها دست دارند و اگر دست نداشته باشند و ارزيابى دقيق انجينيرى صورت گيرد، ممکن نيست که جاده به زودى خراب گردد.

با توجه به اين ملاحظات، حـال آن عده از نهاد ها و افرادى که شهردارى کابل را تقدير کرده اند بپرسند که چرا اين ضعف بزرگ در کارش وجود دارد و آن لاف زدن ها چه شد؟

تنها وضعيت اسفبار جاده هاى شهر کابل کافى است که آبروى اين نظام را ببرد و مسؤولان آن در برابر مردم خودش و جهان شرمسار باشند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)