موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

اشتباهات رئيس جمهور ملت را برباد خواهد داد
رخداد هاي سه روز پيش در كابل نمايش خونيني بود كه طالبان بهار شان را با آن آغاز كردند. اين برادران كرزي با حمله به چند شهر و منجمله كابل نشان دادند كه سر آشتي ندارند و تنها جنگ را بر گزيده اند. اين مشي طالبان از گذشته نيز معلوم بوده است ولي كرزي سر سختانه در پي آن است كه مردم را مجاب كند كه طالبان به صلح گردن مي نهند و بايد در برابر آنها مقداري كرنش نشان داد. از همين روست كه كرزي هر چند هفته بعد به مناسبت هايي طالبان را برادر خطاب مي كند. ما نيز به برادر كرزي مي گوييم كه كرزي صاحب! اگر تو طالبان را برادر خطاب مي كني، در عوض آنها حكومت و رعيت تورا كباب مي كنند. مصداق اين گفته هاي ما حملات چند روز پيش بود كه در آن شماري از بهترين فرزندان اين كشور جان هاي عزيز خود را از دست دادند. سربازان دلير نيرو هاي امنيتي در آتشي كه برادران كرزي در شهر کابل مشتعل كردند، كباب شدند و سوختند تا خانواده هاي شان براي هميشه داغدار بمانند. صبر مردم از اين سهل انگاري هاى كرزي به سر رسيده است. كرزي فراموش كرده است كه نمي تواند دايم بر سر فرزندان اين سر زمين حكومت كند. از اين روبايد به اين برادر خوانده گي هايش پايان بدهد و ديگر با خطاب هاي بي تأثير خود، مردم افغانستان را به دست طالبان كباب نكند. طالب در همه حالات طالب است و ديگر نمي شود. اين گرگ هاي هار تربيت يافته نظام دشمن پرور پاكستان است وقصد دارند تا بساط افغانستان مستقل و آزاد را برچينند و آن را به يك صوبه پاكستان مبدل سازند.

مردم ما حق دارند كه بپرسند آقاي كرزي، وقتي آن برادر خوانده هايت به فكر مردم و كشور شان نيستند، چرا دنبال آنها را رها نمي كني و مردم كشور ت را از اين سر درگمي نجات نمي بخشي؟

كرزي اين سخنان را در تازه ترين سخنراني هايش در مراسمي بخاطر ياد بود از 157 مين سالروز تولد محمود طرزي در كابل در فشاني نموده است- سيميناري كه معلوم نيست چرا از سوي وزارت تحصيلات عالي كشور بر گزارشد، مگر وزارت اطلاعات و فرهنگ از خواب زمستاني اش بيرون نشده است؟

نكتۀ ديگري كه بايد در همين جا به آن اشاره شود اين است كه كرزي چگونه با اين همه، ضد خارجي ها شده است، مگر او را مردم افغانستان به كرسي رياست جمهوري برگزيدند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)