موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

جناب شهردار صاحب کابل!
به رفع مشکلات باشنده گان مکروريان ها لطفاً توجه نمائيد!

از بدو ايجاد اداره موقت به اين طرف از اثر کمک کشور هاى دوست هزاران کيلومتر سرک در سراسر کشور مورد بهره بردارى قرار گرفته و خوشبختانه بعد از تقرر جناب نو انديش به پست شهردارى کابل مسؤولان اين اداره هم احساس مسؤوليت کرده در بازسازى و اعمار سرک هاى داخل شهر کابل اقداماتى را انجام داده اند، اما با تأسف که جناب نو انديش هيچگونه توجهى نسبت به رفع مشکلات باشنده گان مکروريان ها نکرده از مکروريان اول گرفته تا مکروريان چهارم سرک هاى عمومى کاملاً به مخروبه تبديل شده است. سرک حلقوى مکروريان اول نه تنها از استفاده بر آمده، بلکه سرازير شدن آب هاى کثيف در نزديکى هاى رياست حفظ و مراقبت نه تنها به مشکلات افزود، بلکه باعث شيوع امراض نيز گرديده است. چهارراهى مکروريان سوم موسوم به چهارراهى شهيد عبدالحق چقورى هاى پيدا کرده که به مشکل مى تواند يک واسطه نقليه از آن بگذرد.

سرک چهارراهى مسعود شهيد که به چهارراهى شهيد عبدالحق منتهى گرديده و سرک عمومى مکروريان چهارم حالت نهايت زار دارد که از مدت ها مورد توجه مسؤولان قرار نگرفته است. هرچندگاه گاهى با پيوند زدن هاخود را فريب داده اندو هم به مردم بايد گفته شود که پيوند زدن راه حل نيست.

جناب شهردار صاحب!

شمادر جريان قرار داريدکه در سال گذشته چندين بلاک در ساحه مکروريان چهارم جديداً اعمار گرديده و يا در حالت اعمار قرار دارد و طورى که ديده مى شود باشنده گان هر اپارتمان يک الى دو واسطه نقليه دارند، باشنده گان جديد و قسماً اهالى يکه توت از مقابل بلاک هاى هفتم و هشتم مکروريان چهارم عبور و مرور مى نمايند که سرک هاى کوچک مقال دهليز بلاک ها گنجايش تردد اين قدر واسطه را نداشته که اين موضوع نه تنها باعث مشکلات باشنده گان بلاک ها و شاگردان ليسه شهيد سردار محمد داوود خان گرديده، بلکه سرازير شدن گل و لاى و خاکى که اين واسطه ها از يکه توت و بلاک هاى جديد الاعمار با خود مى آورند و پخش آن به سرک عمومى مکروريان چهارم به زحمت همه مردم افزوده است.

جناب محترم شهردار صاحب!

سرک عمومى مطابق پلان که براى بلاک هاى جديد الاعمار در نظر گرفته شده از سمت غربى دستگاه مرکز گرمى مکروريان چهارم مى گذرد که فعلاً در حالت خامه قرار دارد و قسمتى از آن را يک عدۀ محدود افراد به طور غير قانونى اشغـال کرده و حق ندارند در مقابل تطبيق پلان شهردارى محترم ممانعت ايجاد کرده و مخالفت کنند.

هرگاه اين سرک که نهايت يک الى يک و نيم کيلومتر نخواهد بود قيرريزى شود گل و لاى از بين رفته اين همه مشکلات که از آن ياد آورى نموديم، مرفوع مى گردد.

موضوع را خدمت شما به عرض رسانيديم، اگر در مورد کدام موانع وجود داشته باشد از طريق همين روزنامه به سمع مردم رسانيده در غير آن لطفاً، لطفاً، لطفاً نيم نگاهى خير انديشانه و نو انديشانه نسبت به باشنده گان مکروريان ها هم داشته باشيد.

با عرض حرمت

شمارى از باشنده گان مکروريان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)