موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

تمجيد از سربازان، مقابله با دشمن را کار ساز مى سازد
رخداد هاي دو روز گذشته در كابل نشان داد كه دشمن هنوز مي تواند به امن ترين نقاط شهر كابل و يا شهر هاي ديگر نفوذ و رخنه كند. اين كار نشان مي دهد كه هنوز نهاد هاي كشفي نتوانسته اند به ماموريت خود به گونه شايد و بايد رسيده گي كنند. اما آنچه در اين ميان بسيار مهم است نقش نيرو هاي امنيتي كشور در خنثي سازي حملاتي است كه دو روز پيشتر در كابل و چند شهر ديگر افغانستان اتفاق افتاد. هرچند دشمن با تجهيزات لازم، اسلحۀ خفيف و سنگين مجهز شده بودند و قادر بودند تا ساعت هاي متمادي بر روي نيرو هاي دولتي آتش بكشايند ولي نيرو هاي امنيتي از جمله پوليس و اردوي ملي توانستند بگونه لازم به هرسه تهاجم پايان بدهند و دشمن را نابود كنند. قدرت سريع حمله نيرو هاي امنيتي كشور بر مهاجمان و مديريت نواحي زير پوشش حملات دشمن بمنظور بيرون كشيدن غير نظاميان بخاطرآسيب نديدن، عالي بوده است و نشان ميدهد كه نهاد هاي مسؤول با مسؤوليت شناسي بيش از پيش عمل مي كنند تا جان و مال مردم به خطر نيفتد. از اين جهت بايد از همه نيرو هاي امنيتي اي كه در فرو نشاندن غايله هراس افگنانۀ طالبان در سه نقطۀ شهر كابل، وارد كار زار شده بودند قدر داني كرد و به آنها آفرين گفت. ما ضمن اينكه از تهور و شجاعت و مديريت خوب عمليات برضد شورشيان در شهر كابل و شهر هاي ديگر كشور را مي ستائيم، به نهاد هاي كشفي نيز اين شكايت مردم را مي رسانيم كه چگونه نتوانسته اند جلو رخنۀ دشمن را به نزديکترين نقاط مهم دولتي و ديپلماتيك، جلو گيري كنند.

مردم در جريان دو روز اخير از كار و فعاليت نيرو هاي امنيتي به خوبي ياد كردند و همه يك صدا از اينكه آنها قادر اند به تنهايي در برابر چالش هاي آنچناني عمل كنند، از آنها تمجيد به عمل آوردند.

جاي دارد كه اكنون نهاد هاى مسؤول آناني را كه در جريان هر سه عمليات ها در داخل شهر كابل و در ولايت هاي ديگر در فرو نشانيدن غايلۀ طالبان و از بين بردن آنان تلاش كردند، قدر داني كنند.

تشويق و تمجيد از كار سر بازان و افسراني كه اين عمليات ها را رهبري مي كردند و مايه مباهات مايند، كاريست ضروري و مي تواند در مقابله با حملات احتمالي ديگر دشمنان مردم افغانستان در گوشه و كنار كشور، كار ساز باشد.

آفرين به نيروهاي امنيتي كشور مان كه با جانبازي تمام در پي سركوب دشمنان صلح و آرامش كشور اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)