موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

طالبان ديروز هم به دولت و هم به حزب اسلامى قدرت نمايى کردند
رخداد هاي ديروز در شهر كابل و شهرهاي جلال آباد، پكتيا و لوگر نشان ميدهد كه دشمن بار ديگر شيوه هاي حمله خود را تغيير داده است. هرچند در گذشته نيز طالبان از اين نوع حملات استفاده كرده بودند ولي سازماندهي چند حمله همزمان د رچند نقطه و در چند مکان تغيير تكتيك طالبان در ا ين حملات مي باشد. طالبان بدينگونه مي خواهند تا از يك سو رعب و وحشت در ميان مردم ايجاد كنند و از جانب ديگر نيرو هاي امنيتي را در چند نقطه و چند شهر درگير سازند و شايد بخشي از حمله طالبان پس از اين درگيري هاباشد. حملات ديروز طالبان همچنان زماني رخ ميدهد كه نيرو هاي امنيتي كشور در شرق افغانستان ضربات كوبنده اي بر دشمن وارد كرده اند و بيش از چهل تن از آنان را به قتل رسانيده اند. درواقع طالبان با راه اندازي حملات ديروز در چند نقطه و در چند شهر مملكت به گونه اي از دولت انتقام گيري كردند. نكته ديگر كه در خور توجه مي باشد اين است كه اين حملات همزمان بود با سفر هيأت بلند پايۀ حزب اسلامي گلبدين حکمتيار به شهر كابل، گروهي كه با دولت هنوز در جنگ اندو هم از چندي مذاكراتي را با دولت آغاز كرده اند. حمله طالبان در شهر كابل دقيقاً هشداري به حزب اسلامي و دولت نيز بوده مي تواند كه نشان بدهند حرف اول را ما مي زنيم نه گلبدين. رخداد هاي ديروز هرچه بود نشان ميدهد كه دشمن با جسارت بيشتر و ديده درايي بيشتر وارد ميدان مي شود و قابليت‌آن را دارد كه همزمان در چند قدمي ارگ حمله كند و نيرو هاي امنيتي را مدت ها مصروف بسازد.

اين ماجرا به همين جا بسنده نيست و هشدار ميدهد كه نيرو هاي امنيتي كشور بايد با هشياري بيشتري وارد معركه شوند و فعاليت هاي خويش را براي كشف و شناسايي دشمنان كشور بيشتر سازند.

مهم است كه پوليس و ديگر نيرو هاي امنيتي به سرعت وارد عمل شوند چنانچه در رخداد هاي ديروز نيرو هاي امنيتي را مي توان از اين رهگذر خوب خواند.

مردم نگران روز هاي بعد در كشور اند زيرا بهار تازه آغاز شده است و تابستان نيز در راه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)