موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

به روزنامه وزين آرمان ملى!
از آنجايى که روزنامه آرمان ملى هميشه انعکاس دهنده آرمان ها و مشکلات مردم رنجديده کشور بوده است، اميد آن مى رود تا نامه يى که نشاندهنده يکى ديگر از درد هاى اين جامعه است را به نشر سپرده و قدم ديگرى را در راه حل مشکلات مردم برداشته و اميد که به اين نامه اکتفا نه نموده، روزنامه نگاران دلسوز تان موضوع را مورد پيگيرى قرار دهند تا باشد که دست اين چپـاول گران از دامن هموطنان کوتاه گردد. به اميد مؤفقيت مزيد شما. وزارت محترم معارف جلو چپاول ليسه هاى افغان ترک را بگيرد! آنکه اين سطر ها را مى نويسد مادر درد ديدۀ يکى از شاگردان ليسه آريانا افغان – ترک در کابل است که مانند ساير هموطنان هر روزه با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم مى کنند و براى ادامه حيات خود، کوه ها و صخره هاى مشقت را عبور مى نمايند، من وظيفۀ مقدس معلمى را در يکى از مکاتب شهر کابل برعهده دارم، پسرم با دنياى اشتياق و اميد به آينده، امتحانات سه گانه ليسه افغان – ترک را مؤفقانه سپرى نموده و شامل اين ليسه گرديد، اما کاش ناکام مى ماند و من شاهد اين هم مظالم نمى شدم. بعد از شنيدن فيس سالانه ليسه افغان – ترک واقعاً تکان خوردم و هنوز هم که هنوز است نمى توانم باور کنم برادران ترکى ما که تحت عنوان کمک به معارف و آينده اطفـال افغانستان مکاتب خود را در شهر هاى مختلف کشور گشوده اند، چنان ظلمى را در حق اطفـال و جوانان ما روا مى دارند.

- آيا براى رئيس جمهور کشور، وزارت معارف و نماينده هاى مردم در پارلمان تأديه مبلغ يکصدو بيست هزار افغانى يا معادل آن 2500 دالر امريکايى براى يکسـال تدريس قابل قبول است؟

- آيا مردم فقير يا متوسط الحـال کشورحق ندارند تا اطفـال شان در اين مکاتب گويا "کمکى" تحصيل نمايند؟
- اگر دانشگاه هاى خصوصى در يکسـال حد اکثر 800 دالر فيس بگيرند، پس اين مکاتب دولتى افغان – ترک که جهت کمک به بخش معارف آمده اند، چگونه اين مقدار پول را تقاضا مى کنند؟

از همه مهمتر اين که زمانى که از هزاران نفر شاگرد در ازاى چند صد افغانى پول کارت شموليت امتحان کانکور اخذ مى نمايد تا بهترين شان را جهت جذب انتخاب نمايند، چرا در اول اعلان نمى کنند که هر کس که توانايى پرداخت سالانه 2500 دالر را ندارد در امتحان شرکت نکند؟

تا آنجا که من اطلاع دارم سالانه صد ها هزار دالر از طرف مردم خيرخواه ترکيه جهت پيشبرد امور مکاتب به حساب شان پرداخت مى شود، پس اين پول ها به کدام راه مصرف مى شوند؟

در اخير از ليسه هاى افغان – ترک يک تقاضا دارم تا اگر ممکن باشد اطفـالى را که توان پرداخت فيس را ندارند ناکام نموده و اخراج نمايند تا حد اقل اولاد هاى مان در آينده به علت پرداخت يا عدم توانايى پرداخت فيس هاى شان از ما ناراض نباشند و وزارت معارف همانطورى که فعاليت هاى ليسه هاى خصوصى را در داخل چوکات معارف تنظيم نموده و جلو خود سرى هاى آنها را گرفته در يک اقدام شجاعانه در مقابل اين دوستان مسلح به خنجرايستاده گى نمايند.

بااحترام

مادر يکى از شاگردان ليسه افغان – ترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)