موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

به ياد بود از سالروز شهادت مولاناى سيدخيل

کريم حميد


يادى از راد مرد وفا

مولاناى سيدخيل

الا مــــرد خــــدا، مــــرد قـدر دان

الامـــــرد دليـــر و گُـــــــرد ميدان

رفيق و دستگيـــر خــــلق مظلــــوم

بــه آئين وفـــــا در بند و محـــکوم

نمــــــاد مــــردمى و مـــــــردميت تواضع پيشۀ بـــــا فخــــــر و رفعت

بخـــون و قطــــره هاى خون پاکت به روح پاک و جسم چاک چاکت

نبــــاشد لحظــــۀ يادت زمــــا دور نـــــه آن ظلــــم ستمکيشان مزدور

نه دژخيمـان و نى شبخون آنــــــان نه مــزدوران در آن عهــــد و پيمان

نــــه روز و روز گــــار پيش پيشين

نه آن فخرى کـه بود از نامت آزين

نــــــه رادمـــــردى و آئين وفـايت

نه فعل و نى عمل نى کـــرده هايت

نـــه يــادت مى رود از يــــاد ياران نـه مــــولاناى سيدخيل عبدالرحمن

کنــــون بـــا دستۀ گل بـــر مزارت کنيم تجديد بــــر قــــول و قرارت

که پابنديم بــــر آن عهد و به پيمان

کــــه بستيم با تــــو و با خالق جان

نه زان راه و نـــه زان پيمان گريزيم

به دژ خيمان و مـــــزدوران، ستيزيم

حميدست زنـده گى و مـرگ عزت

نه چون مرغ در قفس اندر اســارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)