موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

آدم هاى بيکاره را از کنار شخصيت هاى کارا دور سازيد
جامعۀ ما، نظر به تحولات سياسى، اقتصادى و فرهنگى دچار نوسانات و دگرگونى هايى بوده که در اين ميانه به اثر عملکرد هاى خوب و بد، شخصيت هاى نيک و زشتى را به معرفى مى گيريم، زيرا مى گويند عمل ملاک معرفت است. در کشور ما هستند تعداد زيادى از شخصيت ها که مى خواهند با خدمتگزارى صادقانه و عملکرد هاى سالم انديشانه از خود نام و نشانى به جا گذارند و هيچگاهى تن به خفت و خوارى نمى دهند که يکى از اين جمله فرزندان اين کشور همانا آقاى نو انديش شهردار دلسوز، خلاق و خدمتگزار مردم است. او بى شک که تمام گوشه و بيشه هاى اين شهر را خانۀ خود مى داند و مى کوشد که تمام اعضاى تيم کارى اش مثل خودش مسؤوليت پذير باشند، ولى مى گويند که پنج انگشتان يکدست با هم برابر نيستند، به گونۀ مثـال اگر گاهى سرى به کارته نو بزنيد و يک روز، حد اقل از ساعت 9 تا 12 چاشت کار و فعاليت ناحيه بيست و دوم را زير نظر داشته باشند، در آنجا مى بينيد که چه انسان هاى مجبور و بيچاره اى فورمه هايى در دست داشته و منتظر جناب رئيس اداره ناحيه 22 هستند، از صبحدم تا ساعت 11 و 12 جناب رئيس که مهُر اداره را نيز با خود دارد، مفقود الاثر است و يا اينکه پشت کار هاى ديگرى مى گردد و مردم هم وقت تلف مى کنند. برخى ها مى گويند که چون خانۀ اين آقا در پغمان است، راه دور و درازى را طى مى کند حوالى چاشت به اداره مى آيد، فاژه مى کشد، خستگى را رفع مى نمايد و آنگاه کار تعداد زيادى از مردم که فقط فورمه اى را در دست داريد به فردا موکول مى شود.

آقاى شهردار! در قسمت اين آقا چه نظر و عقيده اى دارند، مى دانم که از زير دستان بايد دفاع صورت بگيرد، ولى با بيکفايت ها و بيکاره ها کنار آمدن خودش نوعى خيانت نيست؟

لطفاً آدم هاى تنبل، استفاده جو و بيکاره را از کنار آدم هاى فعـال دور سازيد ورنه يکدانه سيب گنديده تمام سيب هاى سبد را از بين مى برد.

دکتور صلاح الدين جانباز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)