سرمقاله

مسؤولیت بزرگ خطیبان مساجد هنگام ادای نماز عید

2017-Jun-24  || 

ماه مبارک رمضان يا ماه مهماني خداوند«ج» پايان مي يابد و احتمالاً فردا يکشنبه عيد باشد. ماه رمضان امسال از خونين ترين ماه ها بود که تروريستان با راه اندازي حملات انتحاري و انفجار، جان تعداد زيادي از مسلمانان روزه دار را گرفتند. پاکستان و عربستان دو کشوري است که از طالبان حمايت مي کنند، ايران هم متهم به همکاري با طالبان شده است. همکاري ترکيه با داعش نيز زبان زد عام و خاص بوده و قطر رسماً از سوي برخي از کشورها، حامي تروريستان اعلام گرديده است. برخي از رهبران کشورهاي اسلامي براي منافع شخصي شان دست به هر نوع جنايت مي زنند. بيشتر کشورهاي اسلامي در مخاصمت و دشمني بسر مي برند و يکديگر شان را به ارتکاب انواع جنايات متهم مي کنند. با اين وضعيت، مسلمانان به حالت بسيار زار و اسفبار قرار دارند و خون شان بي ارزش و بي اهميت شده است. وضعيت مردم مسلمان افغانستان نسبت به همه، بدتر گزارش مي شود. اين همه ظلم و ناروا از سوي برخي از همين کشورهاي اسلامي و با حمايت شان از تروريستان بر ما اعمال مي شود. طالبان وداعش با قتل و کشتار مردم بيگناه و ارتکاب جنايات غير انساني، وظيفه دارند تا دين خدا را چنان زشت نشان بدهند که همه از آن گريزان شوند. حال از ترس حملات انتحاري نه بيمارستان مصون است ونه مساجد. امروز مسلمانان، عبادت خدا را در مساجد با ترس و هراس انجام مي دهند و هر لحظه فکر مي کنند که ممکن است انفجاري صورت گيرد و يا تروريستي وارد مسجد شو


غنی می خواهد با زور حکومت کند!

حضور ستون پنجم در درون شورای ملی!

نیروهای امنیتی کشور نیاز به حمایت و همکاری دارند!

شیعه و سنی باهم برادر اند!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

عبدالحفیظ منصور: اسلام گرایی آنقدر گسترده شده که در یک سو اردوغان و در سوی دیگر ابوبکر البغدادی جا گرفته است

چکیـــده

اسلام گرایی از مقوله هایی است، که به وسیلة اندیشمندان غربی وضع شده است، این مقوله نزد غربی ها بار معنایی منفی و در جوامع اسلامی به مقصد مثبت آن بکار می رود. اسلام  گرایی مجموعة از گرایش های اسلامی را احتوا می کند، که (1) اسلام را دین جامع و کامل دانسته، (2) مسلمانان را در امر سیاسی مسؤول می شمارند، (3) برای حراست از هویت اسلامی در برابر هویت های بیگانه جدی اند و (4) در مجموع خصلت واکنشی دارند.

اسلام گرایی چنان گسترده و فراخ است که در یکسویآن رجب طیب اردوغان و در گوشة دیگر آن ابوبکرالبغدادی جا گرفته اند. بدین ترتیب بر قرار کردن پیوند صد در صدی میان اسلام گرایی و خشونت بنیاد علمی نداردو از عهده چنین کاری تنها سیاسی اندیشان بر آمده می توانند.

واقعیت این است، که پاره‌ای از اسلام گراها، ره افراط پیش گرفته اند و در حال حاضر در چهار چوب طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام تنظیم یافته اند. وحشت آفرینی این گروه ها را زیر نام اسلام گرایی، همه اسلام گرایان را بدنام ساخته است. همة اسلام گرایان افراطی از رهگذر فکری از سلفیت سیراب می شوند. سیاست های توسعه طلبانه قدرت های غربی و رقابت های منطقوی ایران،عربستان و پاکستان در شکل دهی و تقویت آن ها نقش بارز داشته است.

یـاد آوری

پیشاپیش ذکر دو نکته لازمی به نظر می آید:

غرب در کنار تولید اسباب و وسایل جدید، به خلق مفاهیم و مقوله های تازه نیز می پردازد؛ مقوله هایی همچون اسلام سنتی، اسلام سیاسی، بنیادگرایی، اسلام گرایی و اسلام میانه رو و نظایر آن ها ساخته و پرداختة غرب اند.

مقوله ها، دارای بار معنایی خنثی نیستند، بلکه به درجات متفاوت به جانبی تمایل دارند، از آن میان "اسلام گرایی" نزد غربی ها بار معنایی منفی دارد؛ زیرا اسلام گرایی با غرب مناقشه دارد و این در حالی است، که در پاره‌ای از جوامع اسلامی، اسلام گرایی یک برتری و فضیلت پنداشته می شود.

مسأله

خشونت چیست؟ و اسلام گرایی به چه معناست؟ در فرجام چه نسبتی میان خشونت و اسلام گرایی وجود دارد؟

خشونت از کلماتی است، که کار برد دامنه داری دارد؛ به گونة که در حوزه های اندیشه، گفتگو و رفتار آدمی دخیل می باشد. این کلمه جلوگیری از رفتن دختران به مکتب، سخت گیری های خانواده‌گی، سخت گیری مدیران مدارس و ادارات، موضع گیری های مغایر با حقوق بشر را تحت پوشش قرار می دهد. توسل به اقدامات مسلحانه به منظور نیل به اهداف سیاسی و راه اندازی حملات انتحاری در حد کمال، معنی و مفهوم خشونت را می رساند. به همین منوال مقولة "اسلام گرایی" وضع بهتری از کلمة خشونت ندارد؛زیرا اسلام گرایی مجموعة از جنبش های اسلامی با گرایش های نرم و درشت را احتوا می کند. افزون بر آن "اسلام گرایی" از مفاهیم جدیدی است، که تا هنوز نزد همه پژوهشگران معنای مشخص خود را نیافته است، لذا گاهی جابجایی هاییدر این مورد صورت می گیرد. بدین معنی که کسانی اسلام گرایی را برابر با بنیاد گرایی شمرده اند، پاره‌ای هم، غرب ستیزی را اسلام گرایی تعبیر کرده اند. کسانی دیگر اسلام گرایی را با جنبش های تکفیری و تروریستی یکی پنداشته اند، گاهی هم اسلام گرایی با واپسگرایی همردیف دانسته شده است. زمانی معنای اسلام گرایی مغشوش می گردد، که عمومیت معنایی اسلام گرایی به سود یک گرایش خاص سلب می گردد. به سخن دیگر، کلیه جنبش هاییکه از وضعیت کنونی مسلمانان ناخشنود اند، و هر کدام می کوشند، تا به گونة این درمانده‌گی را مرفوع سازند، اسلام گرا اند. همة گروه های اسلام گرا، در پی تثبیت هویتی مستقل اند، تا از غرب و سایر قدرت های جهانی تفکیک گردند. اسلام را دین جامع و کامل دانسته، که دارای عقیده و شریعت و تعلیمات فردی و اجتماعی می باشد. در همه جای عالم، این گروه، "اسلام را راه حل می دانند" و بدین گونه راه خود را از مارکسیسم و لیبرالیسم سرمایه داری جدا می سازند.

فرقه های شامل جریان اسلام گرایی چنان متنوع و متعدد اند، که در یک گوشة آن حزب توسعه و عدالت قرار گرفته است و در رأس جانب دیگرش داعش؛ رجب طیب اردوغان بامشی سکولار، اهداف اسلام گرایی را دنبال می دارد، راشد غنوشی به دولت ائتلافی تن در می دهد، تا امنیت و ثبات در تونس بر قرار بماند، اخوان المسلمین مصر کودتای نظامیان را علیه دولت انتخابی –تاحدی- با مدارا تحمل کرد. روح الله خمینی بسیج عمومی علیه رژیم شاه ایران و امریکا را، راه اندازی کرد، مجاهدین افغانستان در برابر تجاوز شوروی رزمیدند، القاعده، داعش و بوکوحرام با سفاکانه ترین شیوه در پی تحقق اهداف و برنامه های اسلام گرایانة شان می باشند، همه این گروه ها زیر مجموعة اسلام گرایی را می سازند.

دسته بندی گروه های اسلام گرا نشان می دهد، آن هایی که میان اسلام گرایی و خشونت پیوند صددرصدی بر قرار می کنند، یا ساده لوح اند و یا مغرض! زیرا؛ (1) پیشتازان اسلام گرایی مانند، سید جمال الدین افغان، محمد عبده و حسن البنا و حتی سید قطب –در مرحلة نخست فکری اش- جنگ و کودتا را تجویز نداشته اند، (2) شماری از گروه های اسلام گرا همچون گروه تحت رهبری حسن الترابی، راشد غنوشی و نجم الدین اربکان با وجود تحمل مشقات فراوان از توسل به سلاح ابا ورزیدند و (3) دستة از اسلام گراها از روی ناگزیری دست به اقدام مسلحانه زدند، مانند نهضت اسلامی افغانستان که به منظور دفاع از سرزمین شان در برابر تجاوز شوروی به جنگ رو آوردند.

پرسش اصلی

پرسش اساسی این است که چه عوامل، پاره‌ای از اسلام گراها را به جنگ و خشونت کشانیده است؟

همة ادیان در مقام عقیده بی آزار اند، اما وقتی پای دین به جامعه کشیده می شود، بحث قدرت به میان می آید، کار به کش و گیر، بزن و ببند می رسد؛ مسیحیت چه جنگ ها و خون ریزی هایی را سامان نداده است، در آخرین مورد،جنایات صرب ها دربوسنی و جنگ های قومی میان توتوها و توتسی ها در افریقا فراموش ناشدنی است. هندو های افراطی بر سر مسالة مسجد بابری در هند، جنایات بودائی ها در میانمار و قساوت پیروان شئتو –جاچان- در جنگ دوم جهانی و آن چه که دولت یهود در فلسطین انجام می دهد، پرده از این حقیقت بر می دارد. این سخن بدین معناست که جنگیدن و سوزاندن ویژة افراطی های مسلمان نیست، بلکه گروه های متعلق به همه ادیان در برهه هایی دست به بیداد زده و جنایات هولناکی آفریده اند.

متون اسلامی مانند هر متن دیگری منبع قرائت هایی است، که پارة از آن قرائت ها خشونت زدا و شماری خشونت زا اند. اهلحدیث که بنـام سلفـی هـم یـاد می شوند، و در نص گرایی مشهور اند، بخاطر؛ (1) ظاهر گرایی از نصوص و غفلت از مقاصد متن، (2) تأکید بر اسناد حدیث و بی اعتنایی به متن آن، (3) پرهیز از علوم عقلی و طرد فلسفه و کلام در نصاب درسی و (4) وظیفه گرایی، از سایر گروه های اسلامی متمایز اند. این گروه تاریخ، را به عنوان یک جریان مستقل برای تفکر و تدبر نمی شناسند. از نظر ایشان تاریخ دارای حرکت کمانی است که از گمراهی و ضلالت آغاز گردیده، پیامبران الهی آن را به اوج رسانیده اند، که در عهد حضرت محمد(ص) درجة کمال خود را پیموده و از آن به بعد رو به زوال دارد، اهلحدیث الگوی زنده‌گی خویش را از عصر بعثت می گیرند. این دسته به جای آن که اصول اسلام را بر گیرند و زنده‌گی امروز خویش را بر اساس آن سامان بخشند، در مواردی می کوشند، امروز را به عصر بعثت بر گردانند. آن چه گروه طالبان در مورد تلویزیون و سینما بکار بستند، از همین نظریه حکایت
 می دارد.

اسلام گراها به فریضة جهاد علاقه و دلبستگی ویژة دارند، با این تفاوت که اسلام گراهای میانه رو جهاد را به معنای وسیع کلمه می گیرند و هر گونه تلاش سازنده مانند درس، تعلیم، روشنگری اذهان مردم، حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و عرصة خدمات اجتماعی را نیز شامل جهاد می شمارند، اما اسلام گراهای تندرو، جهاد در نظر شان تنها معنی قتال و مبارزة مسلحانه را دارد و همة مسلمانان از دید ایشان باید به نحوی در خدمت جهاد مسلحانه قرار گیرند ورنه جاهل و گمراه اند. از دید این فرقه جهاد از چنان جایگاهی برخوردار است، که ایمان بدون آن ماهیت خود را از دست می دهد و از اعتبار ساقط می گردد. ابومصعب زرقاوی مسلمان هاییرا که به جهاد نمی پردازند، خدمتگاری بیش در خدمت دشمنان اسلام نمی داند.

پیام اسلام گراهای افراطی از جاذبه نیرومندی برخوردار می باشد؛ زیرا پیام سادة دارند، که بر اساس آن بشریت در دو جبهة حق و باطل و سیاه و سفید قرار دارد و بیرون از آن جایگاهی وجود ندارد. فهم چنین پیامی برای عامة مردم و جوانان سهل و آسان است. آن ها ادعا دارند که پاسخ همه مسایل در قرآن و حدیث وجود دارد، و با این پیام، در واقع راه رسیدن به مطلوب را به جوانان کوتاه ساخته اند. ریشة همة بدبختی ها را این طایفه در عدم تطبیق شریعت اسلامی وانمود می سازند؛ دعا و تضرع، ادای عبادات را حلال همة مشکلات انگاشته می شود و به اینصورت ریشة همة مصائب در دوری از تطبیق شریعت –مورد نظرشان- محاسبه می گردد.

اهلحدیث، یک الگوی خوب و آماده هم در اختیار دارند و همیشه از آن سخن بمیان می آورند، که همانا قدرت و صلابت مسلمانان در سده های اولیة اسلام است. از دید آن ها این الگو، چنان از عظمت و درخشنده‌گی برخوردار می باشد، که اهلحدیث آیندة را از یاد برده و همیشه در حسرت بدست آوردن گذشته می کوشند.

این همه در خلأ شکل نگرفته است. ضعف و درمانده‌گی همه جانبة مسلمانان از یکسو اسلام گراها را بر آن داشته، تا به هر وسیلة دست یا زند و برای عزت و سرفرازی مسلمانان بکوشند و جوانان مسلمان را در این راستا ترغیب بدارند. جدی تر از آن، تجاوز و تعدی قوتهای غربی و اسرائیل در زنده‌گی مسلمانان چنان فضای مملو از کینه و عداوت را خلق کرده است، که گاهی دفاع مشروع به انتقام جویی وحشیانه بدل شده است.

اسلام گرایی در کلیت، جریان واکنشی است؛ سید جمال الدین افغانی با دیدن مظاهر استعمار مغرب زمین قد علم کرد و پرچم مبارزه را بر افراشت. با فروپاشی خلافت اسلامی در جنگ اول جهانی سازمان های اسلام گرای همچون اخوان المسلمین و حزب التحریر سربلند کردند. حملة اسرائیل بر اراضی اعراب نخستین جرقة بود، که اسلام گراها را به میدان جنگ کشاند. از آن روز تا کنون سیاست های غاصبانه و ضد بشری اسرائیل، اسلام گراهای فلسطینی را به انواع مبارزة مسلحانه سوق داده است؛ از حملات چریکی گرفته، تا بمب گذاری و حملات انتحاری.

تجاوز شوروی به افغانستان علاوه بر این که اسلام گراها را از مکتب و مدرسه به میدان های خونین نبرد کشاند، صد ها دانشجوی عرب را نیز به این معرکه سوق داد


صفحه فرهنگ وهنر

به گرامیداشت از شب لیلة القدر: شب قدر یا جهش روحی برای انسان متواضع

2017-Jun-21 || 

من با اين سخن همدلي بسيار دارم و باورمندم که شب قدر را بايد چنين فهميد ودرک کرد . اين‌که شب قدر چه شبي است و چگونه  انسان متوجه اين شب ها مي شود اصلاً شب قدر يعني چه از زبان دکتور سروش مي خوانيم : شب  قدر يا شب هاي قدر ، شبي نيست که اتفاقي در بيرون بيفتد، بلکه اتفاق قرار است در درون آدميان بيفتد. به همين سبب به تعداد آدميان، شب قدر وجود دارد. هر کسي به قدر خودش مي رسد و قدر هم عبارت است از نوعي پرواز ويژه روحي که در اثر تحمل رياضات در اين ماه پديد مي آيد. حقيقت اين است که اين اولين بار شب قدر پيامبر بود و ايشان در همين دهه سوم ماه مبارک رمضان وحي را دريافت داشته اند . يعني رياضت هايي که کشيدند و روزه هايي که گرفتند و خلوت نشيني ها و خلوت گزيني هايي که داشتند به اين نتيجه غير منتظره منتهي شد و ناگهان پرده ها از پيش چشم پيامبر کنار رفت. رازهاي عالم بر او آشکار شد و به زبان د...

داروين و خلفــت انســان

2017-Jun-14 ||  مُحسن کديور

داروين يکي از زيست شناسان بسيار مشهور انگلستان با ارايه تيوري تکامل غوغاي عجيبي بر پاکرد . عده اي تيوري تکامل  را  در تناقض آشکار با کتاب مقدس گفتند و عده اي هم با تأمل به انديشه هاي وي نظر کردند. اينجا يک انديشمند مسلمان پاسخ به اين پرسش دارد  که  آيا ،  نظريه تکامل داروين يک نظريه  کاملاً پذيرفته شده است  يا اين که اشکالاتي هم متوجه اين نظريه نيز هست ؟ ظريه داروين درباره منشأ انواع (OriginsofSpices) از زمان ابراز (1859ميلادي) تا کنون خود منشأ تحول و تکميل قرار گرفته است، تا آنجا که در قرن اخير از آن به نئوداروينيسم (Neo-Darwinism) ياد مي شود. سه نظريه مهم پس از داروين يعني مکانيسم وراثت مندل (Mendel)، کشف ژن توسط مورگان (Morgan) و نقش دي ان إِ (DNA) در انتقال اطلاعات ژنتيکي توسط واتسن (Watson) و کريک (Crick) از جمله مؤلفه هاي نئوداروينيسم هستند. به هر حال مراد از داروينيسم يا نظريه د...

سر الاغ را می برید، یا خُم را می شکنید!

2017-Jun-11 ||  پرتو نادری

روايت است که روزي در دهکدة دوري الاغي سر در خُم کرد تا چيزي براي خوردن پيدا کند. الاغ چيزي نيافت و تا خواست سر از خُم بيرون بياورد که نتوانست. سر الاغ در خُم گير کرده بود. الاغ جز تاريکي در خُم چيزي نيافت. هرقدر که چشمان اش را باز ميکرد همان تاريکي بود و همان فضاي تنگ خُم که نفس گير شده مي رفت. الاغ نه آسمان را مي ديد نه باغ ها و نه هم سبزه زاران کنار جوبياران را. يک لحظه با خود گفت شايد جهان همين است که مي بينم. شايد بيرون از خُم، جهاني وجود نداشته باشد. شايد آن چه را که ديده بودم خوابي بيش نبوده است. شايد هم جهان خود يک خُم است که از الاغان تا نا الاغان همه سر در چنين خُمي کرده و بعد از آسمان و ريسمان سخن ميگويند.  الاغ با چنين تصوراتي با تاريکي خُم عادت کرد و آرامش يافت؛ اما در بيرون مردمان گرد آمده بودند تا سر الاغ را از خُم بيرون آورند. هرکس به قدر فهم خود چيزي مي گفت؛ ا...

نیمــروز درگــذرگــاه تــاریـخ !

2017-May-29 ||  محمد علی مهرزاد

مفکوره بناي شهرزرنج به شهادت(( تاريخ سيستان)) نيمروزبه چهارنام ( سيستان) ،( زابل) ،( زرنگ)و( نيمروز)يادمي شده، عبارت از دلتاي هيرمند است که از ميليون سال اين(( گودال مرگ)) را ((به بهشت عدن )) تبديل نموده. اين خطه کشور، (( کندوخانه اي غله )) درآسيا معروف بوده.ابوالموئد بلخي درمورد رود بارسيستان چنين مي گويد (( ...واکنون پيداست که رود هيرمند ورخد رود وخاشرود وفراه رود وهريرود از همه اطراف سيستان در(( هزارسنگ)) همه به( زره)آيدويک سوراخ است آن را ( دهان شير) گويند که همه اين چندين آب بدان فروشود، هيچ کس نداند که کجا شود مگرخداي متعال وتقدس‌...))اين شش رود که ابوالموئد بلخي درسيستان مي شمارد ،همه درخاک افغانستان امروزي مي ريزد وموقعيت دارد وازين جا سرچشمه مي گيرند. دهان شير که از آن (( شيردهن)) ساخته اند ، سوراخي بوده درقديم که آب هير مند يکي ازبزرگترين رودخانه هاي افغانستان از آنجا ع...

من تابوشکنم، مرا بشناسید!

2017-May-29 ||  پرتو نادری

اين روزها همه اش شکستن شکستن است، طالبان مي شکنند، داعش مي شکند، هراس افگنان کمربستة ديگر مي شکنند، دولت هم  پس نمانده ، مي شکند، اما با چکش دموکراسي. در بازار پرهياهوي شکستن شکستن، تابو شکني نيز به يک صداي بلند بدل شده است. تا مي بيني تا بو است که يکي پشت ديگري شکسته مي شود. هراس من اين است که اگر اين تابو شکني‌ها اين گونه دوام يابد، ما ديگر تابويي نخواهيم داشت.  روزي کسي را ديدم تنبان آهنين پوشيده بود، گفتم: اين چه کار است؟ گفت: من تابو شکني مي کنم! در حمام رفتم،  ديدم کسي پشت و پهلوي خود را با کف پاي خود کيسه مي کرد. گفتم چرا با دستانت؟ گفت: تابو شکني مي کنم. جواني ديدم که کتاب را از صفحة آخر به سوي صفحة نخست مي خواند. گفتم: چرا کتاب را سر چپه مي خواني؟ گفت: تابو شکني مي کنم! کسي، ديدم که سگرت را در سوراخ بيني خود فروبرده و کش مي کند. گفتم: اين دي...

آیا بر توانگران، روزه‌داری در ماه رمضان، لازم است؟

2017-May-29 ||  مهران موحد

بررسي تفسيرهاي پرشماري که از سده‌هاي نخستينِ تاريخ اسلام تا به عصر حاضر در مورد قرآن نوشته شده نشان مي‌دهد که در مواردي، مفسران مسلمان، ديدگاه‌هاي شخصي و پيش‌فرض‌هاي ذهني خود را بر آيه‌هاي قرآني، تحميل کرده‌اند و هرگز پايبندي به قواعد زبان و بنيادهاي همه‌گاني تفسير از خود نشان نداده‌اند. مشکل وقتي برجسته‌تر مي‌شود که مي‌بينيم بسياري از متدينان به اين گمان هستند که «اقوال مفسران» طابق‌النعل بالنعلِ مقاصد قرآني است. به عبارت ديگر، بسياري از متدينان، ميان مفسِّر و ميان نص الهي (قرآن) هيچ مسافت و حايلي نمي‌بينند. اين در حالي است که مفسِّر، انسان است و در چارچوب افق تاريخي‌اي مشخص به تفسير قرآن مي‌پردازد و در زمانه و جامعه‌اي با شاخصه‌هاي فرهنگي ويژه نفس مي‌کشد و زنده‌گي مي‌کند. از اين رو، سخنان مفسران به هيچ صو...

نشست منطقه ای مارشناسان در پلخمری!

2017-May-27 ||  پرتونادری

گفتند چندي پيش مار روزگارديده‌يي ازکوهستان‌هاي بلندي فرود آمده و در يکي از دهکده هاي نزديک به شهر پلخمري براي خود جايگاهي جور کرده است. خواب از چشم شهريان پلخمري پريده که نکند اين مهمان ناخوانده شبي به خانة آنان سري زند. گويند اين مار، پنج متر دراز است و هرمترآن هزار سال منزل است. شبانه‌ها به دور دهکده حلقه مي زند و کس نمي داند که سر او در کجاست؟ انجمن مار شناسان افغانستان پس از آن که تمام دانش مارگيري و مارشناسي خود را روي هم کردند، به اين کشف بزرگ رسيدند که اين مار پنجاه سال عمر دارد و هر سال آن هزار سال باشد. چنين است که پنداشته مي شود که نه تنها تاريخ افغانستان؛ بلکه تاريخ کشورهاي زيادي ذره ذره در چشم هاي او ورق مي خورد. ازهمين سبب چشم هايش مانند کاسة خون مي درخشد. پيدايي اين مار به گونة ناگهاني بحث‌ها و گفتگوهاي زيادي را در کشور پديد آورده است. انجمن پ...

نشست منطقه ای مارشناسان در پلخمری!

2017-May-27 ||  پرتونادری

گفتند چندي پيش مار روزگارديده‌يي ازکوهستان‌هاي بلندي فرود آمده و در يکي از دهکده هاي نزديک به شهر پلخمري براي خود جايگاهي جور کرده است. خواب از چشم شهريان پلخمري پريده که نکند اين مهمان ناخوانده شبي به خانة آنان سري زند. گويند اين مار، پنج متر دراز است و هرمترآن هزار سال منزل است. شبانه‌ها به دور دهکده حلقه مي زند و کس نمي داند که سر او در کجاست؟ انجمن مار شناسان افغانستان پس از آن که تمام دانش مارگيري و مارشناسي خود را روي هم کردند، به اين کشف بزرگ رسيدند که اين مار پنجاه سال عمر دارد و هر سال آن هزار سال باشد. چنين است که پنداشته مي شود که نه تنها تاريخ افغانستان؛ بلکه تاريخ کشورهاي زيادي ذره ذره در چشم هاي او ورق مي خورد. ازهمين سبب چشم هايش مانند کاسة خون مي درخشد. پيدايي اين مار به گونة ناگهاني بحث‌ها و گفتگوهاي زيادي را در کشور پديد آورده است. انجمن پ...

Previous   ||   Next