سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليلگران به جاي نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امريکا وداعش در ولسوالي اچين ننگرهار تمر کز کنند وهمين طور هم بود که بيشترين تبصره ها در حول هوش همين بمب مادر بود. اما روسيه نيز دست زير الاشه نشسته نيست، تلاش ادامه دارد تا امريکا سخت ترين ضربه را در زمين افغانستان ببيند وامريکا هم با همان غروري که دارد به تلاش هاي مسکو اهميت نداده وبا قدرت نمايي در روز نشست مسکو، داعش را هدف قرار داد که بيشتر از نشست مسکو خبر ساز شد. اين در واقع جنگ در فضاي مطبوعات وجنگ در ميدان نبرد بود واين که برنده کيست؟ تا هنوز روشن نيست، اما بازنده به طور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند.

از سوي ديگر، پرتاب بمب از طرف امريکا در دره اسد خيل ننگرهار بعضي واکنش هاي را نيز بر انگيخت. حامد کرزي رييس جمهور پيشين و تعداد ديگري اين عمل را محکوم کردند اما رهبران حکومت وحدت ملي از عملکرد امريکا استقبال نموده اند.

به باور من متأسفانه با گذشت هر روز وضعيت در افغانستان پيچيده تر مي شود بر علاوه رقابت هاي امريکا و روسيه در سوريه اين رقابت ها در حال حاضر به زمين افغانستان نيز کشانده شده است آنچه که براي بسياري از افغان ها پرسش بر انگيز است اين است که چرا امريکا همزمان با نشست مسکو، اين بمب بزرگ را پرتاب نمود.

 به باور من اين حقيقت از اين جهت مهم دانسته مي شود که ايالات متحد امريکا عملاً در نشست مسکو نظر مخالف داشت. اختلاف امريکا و روسيه تنها بخاطر نشست مسکو  نبوده، بلکه اين دو کشور با يکديگر بر سر بحران اوکراين، سوريه و افغانستان عملاً درتقابل با هم قرار دارند، درصدد تحريم هاي مقابل يکديگر هستند. همچنان همپيمانان غربي امريکا به تحريم روسيه پرداخته اند وگفته مي شود که اقتصاد روسيه ازاين تحريم هامتضرر شده است. چين نيز از رقيب هاي عمدة امريکا در منطقه است وپيشرفت اقتصادي ورشد تجارت چين با دنيا، براي امريکايي ها چندان خوش آ يند نبوده و حتا در ساليان گذشته کوشيده بحران هايي به نام دفاع از حقوق بشر وغيره در چين به وجود آورد.

سران امريکا هم هر از گاهي که از چين ديدار داشته اند از نقض حقو ق بشر در چين سخن گفته اند. در مجموع معناي اين سخن آنست که ايالات متحده امريکا مي خواهد چين همچنان در موضع گيري هاي جهاني به تبعيت از امريکا حرکت کند  واين برتري طلبي براي حکومت چين که يکي از کشورهاي مهم در دنيا با حد اکثر نفوس است، غير قابل قبول مي باشد. بنابراين تأثير اين تقابل هاي تاريخي ميان کشور هاي حامي افغانستان با ايالات متحده امريکا چه خواهدبود؟

نتايج اين تقابل ها را مي توان بااستفاده از تجربه هاي ساير کشورها به تحليل نشست ونتيجه گرفت.

ايالات متحده امريکا نشان داده است که وجود وحضور مخالفان سياسي خودرا بر نمي تابد. با هرکشوري که مخالفت داشته باشد مي کوشد با بد اخلاقي ترين شيوه، آن کشوررا در موضع انفعال قرار دهد. برخورد امريکا با ايران در سه دهه گذشته تجربه اي براي همه مردم دنيا است ونشان مي دهدکه مخالفت با امريکا به معناي آماده گي دربرابر انواع تهمت وافترا ها يي است که هيچ کدام وجود فزيکي ندارند.

اتهام امريکا به رژيم صدا م براي زمينه سازي سقوط اواز جمله موارد مشهود ديگري است که هيچ کس فراموش نکرده است. با اين وصف، آيا ايالات متحده امريکا با سرمايه گذاري کلاني که در افغانستان کرده وبا کمک هاي هنگفتي که به حکومت گذشته وکنوني افغانستان مي کند وهم با تعهدي که به کمک به ارتش افغانستان دارد، هرگز نمي خواهد فدراتيف روسيه، چين و ايران سه کشور مهم منطقه به کمک افغانستان بشتابند وافغانستان را درراه بازسازي کمک کنند. به يقين حضور فعال اين سه کشوروکمک براي بهبود وضعيت امنيت درافغانستان، امريکايي ها را واداربه اتخاذ سياست هاي دوگانه خواهد کرد، سياست دوگانه اي که درعراق در پيش گرفته بود، امريکا مي خواست عراق مجازات شود.

در روز روشن، داعش با صد ها تانک وتوپ تجهيزات نظامي وارد «رمادي» يکي از شهر هاي عراق شد، اما هيچ واکنشي از سوي نيروهاي امريکا يي صورت نگرفت. گفته مي شود اگر امريکايي ها واکنش مناسب نشان مي دادند، داعش هرگزقدرت اشغال شهر هاي عراق از جمله «رمادي» را در همان زمان نمي داشت؛ پس چرا امريکايي ها دربرابر هجوم وحشيانه داعش واکنش مناسب بروز ندادند ودر نتيجه يکي پي ديگري از شهرهاي مهم عراق به اشغال نيرو هاي داعش درآمدند؟قابل سوال است. بعضي از گزارش ها نشان مي دهد که يکي ازعلت هاي عمدة بي ميلي ايالات متحده امريکا دربرابرهجوم داعش، رقابت او با حضور ايران در عراق بوده است. سقوط شهر رمادي، مرکز ولايت انبار، بزرگترين ولايت عراق، در حالي صورت گرفت که نيروهاي امريکايي، نظاره گر ورود داعش به داخل شهر رمادي بودند و هيچ واکنشي از خود نشان ندادند.

اين امر با سياست جديد امريکا مبني بر بمباران هوايي مواضع داعش در سوريه و عراق که از ماه هاي  سال گذشته به اجرا در آمد، در تناقض بود. نشريه امريکايي بلومبرگ در گزارش مزبور از منابع و مقامات اطلاعاتي امريکا که خواسته بودند نام شان فاش نشود نقل شده بود که "اطلاعات قابل توجهي از برنامه حمله گروه دولت اسلامي يا داعش به رمادي در اختيار داشتيم»

تمام استدلال امريکايي ها فقط آنست که حضور احتمالي طرفداران ايران در ميان نيرو هاي عراقي سبب شده بود که ايالات متحده امريکا در بي تفاوتي به سرببرد ومترصد باشد تا گروه داعش به قلع وقمع نيرو هاي عراقي وکشتار مردم عراق بپردازد!

آيا امريکايي ها لانه هاي گروه هاي تروريستي در آن طرف خط ديورند را نمي دانند يا  تنها سياست بي عملي را در افغانستان بخاطر تروريستان در پيش گرفته اند، به توهم اين که روسيه در افغانستان نقشي دارد به يقين ايالات متحده امريکا هرجايي که بخواهد رقيب خود را مي خواهد از ميدان رقابت  بيرون کند .

لذا با وجود اين تجر به تلخ ودرد ناک است که اينک اين پرسش به وجود آمده است که اعلام حمايت روسيه و چين و ايران  سه کشور مهم منطقه، افغانستان رابه صحنه تفاهم قدرت هاي بزرگ جهاني تبديل مي کند يا آنها تخاصم تاريخي امريکا وآن کشورهارا سبب خواهد شد وبار ديگر افغانستان به صحنه زور آزمايي قدرت هاي منطقه وقدرت فرا منطقه اي امريکا تبديل خواهد گشت؟."

قدرت نمايي امريکا و روسيه و حضور هر دو کشور در شماري از کشورهاي جنگ زده از جمله سوريه و افغانستان باعث شده تا اين کشورهاي جنگ زده، هر روز شاهد ناامني و رعب و وحشت باشند و هر دو کشور تجهيزات و قدرت خود را بر رخ يکديگر بکشند.


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next