سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي با داعش تقبيح کرد و آن را نقض حاکميت ملي خواند و افزود که اين بهانه يي براي استفاده از اسلحة خطرناک در کشور است.

وزارت دفاع اين حمله را ناگزيري خواند و گفت که اين حمله در همکاري و همآهنگي نيرو هاي افغان انجام شده است.

فرمانده نيرو هاي امريکايي، نيکلسن اين حمله را اسلحة دقيق برهدف دقيق خواند و داعشيان را وحشي توصيف کرد. شماري ها از اين حمله به عنوان يک تيرو دو فاخته ياد کردند و گفتند که اين نشان داد که رييس جمهوري امريکا براي نابودي داعش قاطعيت دارد و ترامپ گفت که امريکا بزرگترين اردوي جهان را دارد و اين حمله را ستود و افزود که نيرو هاي امريکايي در اين حمله کار شان را خوب انجام دادند.

وي علاوه کرد که صلاحيت کامل براي نيرو هاي امريکايي در افغانستان داده است؛ اما شماري از شهروندان افغان گفتند که امريکايي ها با اين کاردنبال هدف ديگري اند و بر صداقت امريکا در جنگ افغانستان ابراز بي اعتمادي کردند و گفتند که پناه گاه تروريستان در آنسوي سرحد است، هرگاه امريکا در اين مبارزه صادق است، بايد لانه هاي اصلي طالبان را در آنسوي ديورند نابود کند.

دراين ميان، آنچه نمي تواند بي ارتباط به اين حمله باشد، همانا نشستي است که همزمان به آن در مسکو براي صلح افغانستان برگزار مي شد. نشست در مسکو در حالي صورت گرفت که روسيه متهم به پشتيباني از طالبان است. هرچند موضوع پشتيباني روسيه از طالبان چيز تازه نيست و به اضافه از يک سال و حتا پيشتر از آن مي گذرد و اما پشتيباني روسيه از طالبان پس از آن آفتابي شد که گزارش هايي از کمک هاي تجهيزاتي روسيه به طالبان و ايجاد پايگاه نظامي براي طالبان در آنسوي سرحد در تاجيکستان از سوي روسيه رسانه يي شدو  پس از آن سفر جنرالان روسي به وزيرستان و بازديد آنان از ولايت هاي شرقي افغانستان را رسانه هاي پاکستاني منتشر کردند؛ اما در آخرين مورد اظهارات ، مقام هاي  امنيتي ولايت ارزگان در پيوند به  همکاري نظامي افسران روسي به طالبان در اين ولايت خيلي تکان دهنده است. اين در حالي است که روس ها تأکيد مي کنند هدف از تماس شان استقرار صلح در  افغانستان است و هرگز طالبان را کمک مالي وتجهيزاتي نمي کنند.

به دنبال نشر گزارش ها در پيوند به پشتيباني روسيه از طالبان، سفارت روسيه در کابل ادعاها دربارة حمايت مسکو از گروه طالبان را "اتهام هاي  بيبنياد و فاقد مسؤوليت"و "شايعات و خيال هاي خام"خوانده وخواهان اسناد در اين زمينه شده است. سفارت روسيه پس از آن چنين واکنش نشان داد که روز گذشته رييس جمهوري افغانستان، پشتيباني روسيه از طالبان را اشتباه خواند و همچنان  مقام هاي دولتي، نماينده گان مجلس و مقام هاي ارشد پوليس افغانستان، با اشاره به بازديد هيأت نظامي روسي در وزيرستان، روسيه را متهم به حمايت از تروريسم مي کنند. پيش از اين، مقام هاي امريکايي به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهي مرکزي ارتش امريکا، روسيه را به حمايت مالي و فراهم سازي تجهيزات جنگي به طالبان، متهم کردهاند.

کمک روسيه براي طالبان بيشتر واکنش هاي منفي را به دنبال داشت؛ زيرا مردم افغانستان روسيه را کشور مهاجم مي خوانند که در سال 1358 بر افغانستان حمله کرد و تمامي رخداد ها و بدبختي هاي کنوني را محصول تجاوز روسيه مي دانند. مردم مي گويند که روس ها هرگز نيت نيک و انساني در پيوند به صلح افغانستان نداشته ؛ بلکه هر از گاهي در صدد انتقام گيري از مردم افغانستان است و با اين عمل خود مي خواهد پاي امريکا را در افغانستان بيشتر دخيل بسازد و با زمينگير شدن امريکا در افغانستان به اهداف خود برسد تا به اين وسيله هم انتقام از مردم افغانستان و هم از امريکا بگيرد. از اين  رو روسيه از آغاز ورود امريکا به افغانستان در پي ثبات در افغانستان نبوده و مانند پاکستان با بازي دوگانه در تلاش عميق تر کردن بحران افغانستان بوده است؛ اما اين حرف مقام هاي روسي را  نمي توان از نظر دور داشت که آنان خواهان اسناد در بارة  مداخلة روسيه در افغانستان شدند؛ زيرا خارجي ها با داشتن امکانات و وسايل پيشرفته از چنين توانايي برخوردار اند.

حکومت افغانستان در برابر کمک  هاي روسيه به طالبان واکنش تند نشان داده و اين را خلاف  اصل همجواري و
همسايه گي نيک مي خواند و از روسيه خواسته است تا بجاي همکاري با طالبان با تشديد همکاري با حکومت افغانستان، براي تأمين صلح در اين کشور صادقانه کار کند. اين رويکرد روسيه خشم رهبران و مقام هاي صلح حکومتي ومردم افغانستان را در پي داشته است. چنان که  رييس جمهوري کشور گفت "هر کس که فکر ميکند از راه کمک به دشمنش به خود کمک مي کند، در اشتباه است. هرکسي ميان تروريست خوب و بد تفکيک قايل شود اشتباه
مي کند. به همين گونه سخنگويان رياست جمهوري و رياست اجراييه و ساير نهاد هاي حکومتي هر از گاهي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران و در نشست هاي  مطبوعاتي موقف حکومت را در اين باره صريح و روشن ابراز کرده اند و اين عمل روسيه را پيچيده شدن اوضاع منطقه به نفع تروريزم خوانده اند.

آگاهان امور، روسيه را به خويشتن داري فراخوانده و از روسيه مي خواهند که بار ديگر تجربة تلخ تجاوز سال هاي دهة هشتاد را در افغانستان تکرار نکند؛ زيرا که به باور آنان هر مهاجمي در افغانستان پا در گل مانده است و با گذاشتن باري از دشواري ها به دوش مردم افغاننستان، شرمسار و سياه رو از اين کشور بيرون شده اند. پس بر  حکومت است تا اسناد مؤثق را در پيوند به مداخلة روسيه در افغانستان جمع آوري کند و در اين زمينه از اسنادي که در اختيار آقاي احمدزي است، نيز استفاده کند.

شماري ها دراين باره ابراز شک و ترديد کرده و در عقب اين سناريو دستان قدرت هاي کلان و شبکه هاي استخباراتي را براي کشاندن افغانستان به ميدان نبرد بين المللي تصور مي کنند. از اين رو به حکومت پيشنهاد مي کنند که هر از گاهي به نظريه هاي آگاهان سياسي کشور ، توجه کرده و از نظريه هاي آنان استفاده کند؛ اما شگفت آور اين است که مردم افغانستان به جنگ امريکا در اين کشور باور نداشته و مي گويند که امريکا دنبال منافع استراتيژيک خود در افغانستان است و از حکومت مي خواهند که به جاي قرباني کردن مردم افغانستان در پاي منافع قدرت هاي بزرگ از اختلاف آنان به نفع صلح و ثبات و منافع ملي افغانستان بهره بگيرد. مردم افغانستان با توجه به  پروژه داعش و بازي هاي پشت پردة آن به حکومت افغانستان مشوره مي دهند که در اين رابطه دقت کرده و گام هاي روشن بردارد تا افغانستان را قرباني منافع قدرت هاي کلان نکند. از اين رو اشتراک افغانستان را در نشست مسکو مهم خواندند و به اين باور اند که افغانستان مي تواند با اتخاذ سياست بيطرفانه و فعال از رقابت امريکا و روسيه به سود ملي استفاده کند و اين را نشان دهندة تحرک تازه در دستگاه سياسي افغانستان عنوان کردند. هرچند نشست مسکو زير پوشش بمباران امريکايي ها در اچين ننگرهار رفت و اين حمله با حمله واکنش هاي مثبت و منفي را در پي داشت. شماري ها از اين حمله به عنوان گامي براي نابودي کامل مخالفان مسلح و  به ويژه گروه داعش عنوان کردند و آن را قاطعيت امريکا براي نابودي گروه هاي تروريستي در همآهنگي کامل با حکومت افغانستان نام بردند و از آن استقبال کردند؛ اما بودند کساني که اين حمله را پرسش برانگيز خواندند  و به  صداقت امريکايي ها در جنگ افغانستان انگشت نهاده و از اين حمله به عنوان يک بم و چند هدف يادآوري کرده اند. از اين رو استدلال  مي کنند  که هرگاه امريکايي ها به گونة واقعي قصد نابودي هراس افگنان را دارد، بايد لانه هاي آنان را در آنسوي ديورند بمباران کند. به همين دليل اين حمله را پاسخ امريکا به نشست مسکو تحليل کردند و در ضمن حمله بر اچين را مرتبط به سفر مشاور امنيت ملي امريکا به افغانستان و گفت و گوهاي وي با مقام هاي افغان و هند دانسته اند که کاخ سفيد پس از گزارش مک ماستر آخرين تصميم خود در مورد افغانستان را مي گيرد. با توجه به پيچيده شدن جنگ افغانستان، حکومت بايد اين گونه بازي هاي نظامي را به دقت تحت نظر داشته باشد تا مبادا مردم افغانستان قرباني اين گونه بازي هاي خطرناک نظامي شوند؛ زيرا اين بازي هاي نظامي چند پهلو و  داراي زاويه هاي تاريک بوده و به ساده گي نمي توان به داوري آنها پرداخت. به گونة مختصر گفته مي توان که اين بم شبه توپ عبدالرحمان خان است که در محل موضع منفجر (دانگه يي) شد و به پاسخ  ديگران گفت « اينجا که چنين است؛ پس آنجا چه حال خواهد بود. يعني  تأثير اين بم آهسته آهسته موج تازه پيدا مي کند و  ترس آن مي رود که توطيه کلاني بر ضد حکومت و مردم افغانستان در عقب آن قرار نداشته باشد.

 

 


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next