سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

داکتر اسپنتا خرد جمعی را اهانت نکند!

داکتر رنگين اسپنتا، در يک مقاله به شدت از نظام و از دستگاه دولتي به دليل خاموش بودن دولت در برابر استعمال مادر بم ها در اچين انتقاد کرده است.

من بايد اعتراف کنم که در حدي نيستم که مقاله هاي علمي آقاي اسپنتا را نقد کنم، اما مقاله هاي سياسي را که با اغراض شخصي و گروهي آلوده باشند و نويسنده بخواهد فهميده و دانسته يک بخش بزرگ از جامعه را تحميق کند؛ به درستي مي توانم آن را بفهمم و درک کنم. از همين جهت است که بايد به اوشان هشدار داد؛ اگر مي خواهند بيشتر از اين به انزوا نروند، از نوشتن و پرداختن به مطالب اهانت آميز به خرد جمعي بپرهيزند.

آقاي اسپنتا خودش نيز در بخشي از اين مقالة که تازه نوشته است به صراحت بيان نموده که"روي سخن من به آناني است که مي دانند، اما خلاف مي گويند."

دقيقاً جناب داکتر رنگين سپنتا! روي سخن من هم آناني نيستند که نمي دانند. شما دانسته و فهميده بيشتر از يک دهة عمر تان را با شخصي سپري کرديد که به جز فريب و خدعه چيزي در سرشت او نبود. شما دنباله رو و به اصطلاح عام «بله گويک» کسي بوديد که به هيچ مکتب و ارزشي به جز فاشيزم، قبيله سالاري و برتري جويي، باور نداشت.

شما همه اندوخته ها، دانش و فن سياست و ديپلوماسي را که طي چندين دهه از دانشگاه هاي معتبر غربي فراگرفته بوديد پيش پاي شخصي گذاشتيد که اصلاً با اندوخته هاي شما سر سازگاري نداشت ولي او توانست از شما خوب بهرة سياسي بگيرد و شما را به مثابة « دُم روباه » در هر مجلس و محفل استعمال نمايد.

داکتر اسپنتا، اين دانش آموختة مکتب فرانکفورت که از حاميان پر و پا قرص اردوگاه چپ ارتودکس شناخته مي شود، اما با دنباله روي فاشيزم قبيله يي و ايستادن در يک صف واحد با ارتجاع و مرتجعين شناخته شده، معادلة سياست و سياست ورزي را در کشور متحول ساخته است.

تئوري پردازي هاي آقاي اسپنتا که مي بايست به عنوان يک روشنگر و يا يک دگر انديش؛ بر مبناي محاسبات علمي و عقلايي مدرن استوار باشد، يکسره از معادلات و تئوري هاي قرن نوزدهم که استقلال را به شيوه هاي سنتي و عدم وابستگي مطلق مي پندارد، استفاده مي کند.   

  ادامه در صفحه 4

داکتر اسپنتا خرد جمعي را ...

داکتر اسپنتا، اعتراض پر از انزجارش را در برابر حملة بمي بر پايگاه تروريستان داعش در اچين بيان نمود که من به عنوان يک شهروند نمي توانم اين حق را از او سلب کنم، اما اين حق را دارم که از جناب داکتر رنگين اسپنتا بپرسم که اعتراضات اقلاً بي انزجار تان را چطور شد در برابر حملات تروريستي بر مساجد، تکايا، بيمارستان 400 بستر، دهمزنگ کابل و ... اعلان نکرديد؟

آقاي اسپنتا در بخش ديگر اين مقاله  اش گفته است که استفاده از قوة قهريه نمي تواند کشور را به ثبات بکشاند، ممکن اين نظرية شما بر مبناي برخي از تئوري هاي علم سياست درست باشد، اما اين شما نبوديد، در زماني که سمت  مشاوريت امنيت ملي را به دوش داشتيد از استعمال زور در برابر دشمن سخن مي گفتيد؟

درست به ياد دارم در سال 2007 زماني که از سه مي، روز جهاني آزادي مطبوعات در تالار انترکانتيننتال کابل تجليل مي کرديم؛ چند روز از اسير شدن اجمل نقشبندي به دست گروه جهل نگذشته بود و شما به جاي اين که مثل امروز از مدارا کار مي گرفتيد به صراحت گفتيد:"اگر من هم به اسارت طالبان در آيم، بگذاريد مرا بکشند، اما براي رهايي من معامله نکنيد."

شايد اگر مثل همکاران ايتالوي تان براي نجات همکار ما (اجمل نقشبندي) معامله مي کرديد، امروز او را با خود مي داشتيم و سرش را از تن جدا نمي کردند. طالبان در بدل رهايي نقشبندي خواهان آزادي چند تروريست شان شده بودند، اما شما بر عدم معامله و تبادله تأکيد کرديد تا آن که سر نقشبندي را جدا کردند و سپس چند سال بعد هزاران طالب و فرماندهان ارشد تروريستان را دستگاه فاسد شما بدون هيچ نوع حکم دادگاه آزاد نمود و ثمره اش را امروز من و بيش از سي ميليون شهروند اين کشور مي بينيم و حس مي کنيم.

دستگاه فاسدي که شما کليدي ترين عضو آن بوديد علت همة بدبختي ها و نابرابري هاي جامعة امروزي ماست، شما چرا يک روز از بهر ثواب و يا از براي آن که باور ها و انديشه هاي شما با فاشيزم و برتري جويي همخواني نداشت، اعتراض نکرديد که رها کردن تروريستان بدون حکم دادگاه عواقب ناگوار براي جامعه و کل دنيا دارد؟

آقاي دکتور رنگين اسپنتا! شما کسي بوديد که در ماه مي 2007 از سوي پارلمان کشور؛ تحت هر شرايطي که بود (حالا به آن نمي پردازيم) سلب صلاحيت شديد، اما شما با وجود آن همه دانش و سنگيني که داشتيد پست وزارت امور خارجه را بطور غير قانوني حفظ نموديد و با اين کار؛ دانش آموختگي و ديموکرات بودن تان را کاملاً زير سوال برديد. در حالي که بر شما واجب بود تا بخاطر تعميم ديموکراسي، قرباني مي داديد و بنيان گذار قانون شکني و رسم بد تداوم سرپرستي در کابينة اين کشور نمي شديد و بنيان گذار فرهنگ بد قانون شکني نمي گرديديد.

بر شما که يکي از معدود دکتوران و دانش آموخته گان اين عرصه بوديد، واجب بود تا پس از سلب اعتماد از سوي پارلمان در دانشگاه هاي کشور به تدريس مي پرداختيد و با نشر مقاله‌هاي علمي و ايجاد مراکز پژوهشي فني بيشتر به خود، جامعه و دانشي که کسب کرده بوديد احترام مي گذاشتيد. در آن صورت شما به يکي از چهره هاي روشنگر و تأثير گذار جامعه مبدل مي شديد و از احترام خاص برخوردار مي بوديد. مگر انگار نه!

جناب داکتر اسپنتا! يا شما دانش آموختة مکتب فرانکفورت نيستيد، و اصلاً از فلاسفة شرق و غرب، از علم سياست نوين و از دانش ديموکراسي چيزي نمي دانيد و خود را فقط مانند متفکر دوم جعلي بر مردم افغانستان تحميل کرده ايد و يا اين که اين همه دانش را داريد و يکي از معدود نخبه‌گان کشور هستيد که همه چيز را مي دانيد، ولي دروغ مي گوييد. در صورت فرضية اول؛ شما فقط يک آدم بي شعور هستيد و اگر فرضية دوم بر شما صادق باشد؛ شما در زمرة کساني رفتيد که به نوشتة خودتان تبهکار هستيد؛ زيرا شما در مقالة تان از برتولد برشت نقل کرده ايد که در کتاب گاليليو گاليليه مي گويد: "آن که حقيقت را نمي داند فقط بي شعور است، اما آن که حقيقت را مي داند و آن را دروغ مي‌نامد، تبهکار است."


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next