سرمقاله

!سرقوماندان اعلی نیز از مردم معذرت بخواهد

2017-Apr-25  || 

پس از فشارهاي زياد به ويژه کاربران شبکه هاي اجتماعي در رابطه به حادثه خونين قول اردوي شاهين در ولايت بلخ که تعداد زيادي از سربازان کشور شهيد و زخمي شدند، ديروز وزير دفاع و رييس ستاد ارتش ظاهراً استعفا دادند. اگر اين دو مقام وزارت دفاع کشور خود شان داوطلبانه استعفا داده باشند، کار با ارزشي کرده اند. زيرا در کشور ما افغانستان اساساً فرهنگ استعفا و کنار رفتن داوطلبانه رسم نيست در حالي که در برخي از کشورها، با کوچکترين حوادث ناگوار به ويژه مسايل امنيتي، مسؤولان کنار مي روند. اما در رخداد غم انگيز و مرگبار قول شاهين، نهادها و افراد ديگري هم مقصر اند که بايد استعفا بدهند و يا دست کم از مردم معذرت بخواهند و به کم کاري و ضعف شان اعتراف بدارند. رييس جمهوري کشور که همواره به سرقوماندان اعلي بودن خود افتخار مي کند بايد بپذيرد که در اين رخداد مقصر است. در روزهاي نخست همين وزير دفاع که از سوي رييس جمهور معرفي شد، در رسانه ها آگاهان نظر دادند که وي شايستگي وزارت دفاع را ندارد و نمي تواند جنگ را در کشور مديريت کند. اما رييس جمهور به اين نظريات سالم آگاهان توجه نکرد و وزير دفاع و رييس ستاد ارتش از سوي غني و عبدالله با ملاحظات سياسي و قومي گماشته شدند که نتايج آن را ديديم. به همين گونه مجلس نماينده گان، نهاد ديگري است که در قضيه قول اردوي شاهين و رخدادهاي غم انگيز و مرگبار ديگر مقصر شناخته مي شود. همين مجلس نماينده گان بود که به مسؤول


ضرورت قیام ملی در برابر طالبان!

!مسؤولان نهادهای کشفی مورد بازپرس جدی قرار بگیرند

!طرح اداره موقت واکنش در برابر انحصار قدرت

!پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان به جهان معرفی شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

داکتر اسپنتا خرد جمعی را اهانت نکند!

داکتر رنگين اسپنتا، در يک مقاله به شدت از نظام و از دستگاه دولتي به دليل خاموش بودن دولت در برابر استعمال مادر بم ها در اچين انتقاد کرده است.

من بايد اعتراف کنم که در حدي نيستم که مقاله هاي علمي آقاي اسپنتا را نقد کنم، اما مقاله هاي سياسي را که با اغراض شخصي و گروهي آلوده باشند و نويسنده بخواهد فهميده و دانسته يک بخش بزرگ از جامعه را تحميق کند؛ به درستي مي توانم آن را بفهمم و درک کنم. از همين جهت است که بايد به اوشان هشدار داد؛ اگر مي خواهند بيشتر از اين به انزوا نروند، از نوشتن و پرداختن به مطالب اهانت آميز به خرد جمعي بپرهيزند.

آقاي اسپنتا خودش نيز در بخشي از اين مقالة که تازه نوشته است به صراحت بيان نموده که"روي سخن من به آناني است که مي دانند، اما خلاف مي گويند."

دقيقاً جناب داکتر رنگين سپنتا! روي سخن من هم آناني نيستند که نمي دانند. شما دانسته و فهميده بيشتر از يک دهة عمر تان را با شخصي سپري کرديد که به جز فريب و خدعه چيزي در سرشت او نبود. شما دنباله رو و به اصطلاح عام «بله گويک» کسي بوديد که به هيچ مکتب و ارزشي به جز فاشيزم، قبيله سالاري و برتري جويي، باور نداشت.

شما همه اندوخته ها، دانش و فن سياست و ديپلوماسي را که طي چندين دهه از دانشگاه هاي معتبر غربي فراگرفته بوديد پيش پاي شخصي گذاشتيد که اصلاً با اندوخته هاي شما سر سازگاري نداشت ولي او توانست از شما خوب بهرة سياسي بگيرد و شما را به مثابة « دُم روباه » در هر مجلس و محفل استعمال نمايد.

داکتر اسپنتا، اين دانش آموختة مکتب فرانکفورت که از حاميان پر و پا قرص اردوگاه چپ ارتودکس شناخته مي شود، اما با دنباله روي فاشيزم قبيله يي و ايستادن در يک صف واحد با ارتجاع و مرتجعين شناخته شده، معادلة سياست و سياست ورزي را در کشور متحول ساخته است.

تئوري پردازي هاي آقاي اسپنتا که مي بايست به عنوان يک روشنگر و يا يک دگر انديش؛ بر مبناي محاسبات علمي و عقلايي مدرن استوار باشد، يکسره از معادلات و تئوري هاي قرن نوزدهم که استقلال را به شيوه هاي سنتي و عدم وابستگي مطلق مي پندارد، استفاده مي کند.   

  ادامه در صفحه 4

داکتر اسپنتا خرد جمعي را ...

داکتر اسپنتا، اعتراض پر از انزجارش را در برابر حملة بمي بر پايگاه تروريستان داعش در اچين بيان نمود که من به عنوان يک شهروند نمي توانم اين حق را از او سلب کنم، اما اين حق را دارم که از جناب داکتر رنگين اسپنتا بپرسم که اعتراضات اقلاً بي انزجار تان را چطور شد در برابر حملات تروريستي بر مساجد، تکايا، بيمارستان 400 بستر، دهمزنگ کابل و ... اعلان نکرديد؟

آقاي اسپنتا در بخش ديگر اين مقاله  اش گفته است که استفاده از قوة قهريه نمي تواند کشور را به ثبات بکشاند، ممکن اين نظرية شما بر مبناي برخي از تئوري هاي علم سياست درست باشد، اما اين شما نبوديد، در زماني که سمت  مشاوريت امنيت ملي را به دوش داشتيد از استعمال زور در برابر دشمن سخن مي گفتيد؟

درست به ياد دارم در سال 2007 زماني که از سه مي، روز جهاني آزادي مطبوعات در تالار انترکانتيننتال کابل تجليل مي کرديم؛ چند روز از اسير شدن اجمل نقشبندي به دست گروه جهل نگذشته بود و شما به جاي اين که مثل امروز از مدارا کار مي گرفتيد به صراحت گفتيد:"اگر من هم به اسارت طالبان در آيم، بگذاريد مرا بکشند، اما براي رهايي من معامله نکنيد."

شايد اگر مثل همکاران ايتالوي تان براي نجات همکار ما (اجمل نقشبندي) معامله مي کرديد، امروز او را با خود مي داشتيم و سرش را از تن جدا نمي کردند. طالبان در بدل رهايي نقشبندي خواهان آزادي چند تروريست شان شده بودند، اما شما بر عدم معامله و تبادله تأکيد کرديد تا آن که سر نقشبندي را جدا کردند و سپس چند سال بعد هزاران طالب و فرماندهان ارشد تروريستان را دستگاه فاسد شما بدون هيچ نوع حکم دادگاه آزاد نمود و ثمره اش را امروز من و بيش از سي ميليون شهروند اين کشور مي بينيم و حس مي کنيم.

دستگاه فاسدي که شما کليدي ترين عضو آن بوديد علت همة بدبختي ها و نابرابري هاي جامعة امروزي ماست، شما چرا يک روز از بهر ثواب و يا از براي آن که باور ها و انديشه هاي شما با فاشيزم و برتري جويي همخواني نداشت، اعتراض نکرديد که رها کردن تروريستان بدون حکم دادگاه عواقب ناگوار براي جامعه و کل دنيا دارد؟

آقاي دکتور رنگين اسپنتا! شما کسي بوديد که در ماه مي 2007 از سوي پارلمان کشور؛ تحت هر شرايطي که بود (حالا به آن نمي پردازيم) سلب صلاحيت شديد، اما شما با وجود آن همه دانش و سنگيني که داشتيد پست وزارت امور خارجه را بطور غير قانوني حفظ نموديد و با اين کار؛ دانش آموختگي و ديموکرات بودن تان را کاملاً زير سوال برديد. در حالي که بر شما واجب بود تا بخاطر تعميم ديموکراسي، قرباني مي داديد و بنيان گذار قانون شکني و رسم بد تداوم سرپرستي در کابينة اين کشور نمي شديد و بنيان گذار فرهنگ بد قانون شکني نمي گرديديد.

بر شما که يکي از معدود دکتوران و دانش آموخته گان اين عرصه بوديد، واجب بود تا پس از سلب اعتماد از سوي پارلمان در دانشگاه هاي کشور به تدريس مي پرداختيد و با نشر مقاله‌هاي علمي و ايجاد مراکز پژوهشي فني بيشتر به خود، جامعه و دانشي که کسب کرده بوديد احترام مي گذاشتيد. در آن صورت شما به يکي از چهره هاي روشنگر و تأثير گذار جامعه مبدل مي شديد و از احترام خاص برخوردار مي بوديد. مگر انگار نه!

جناب داکتر اسپنتا! يا شما دانش آموختة مکتب فرانکفورت نيستيد، و اصلاً از فلاسفة شرق و غرب، از علم سياست نوين و از دانش ديموکراسي چيزي نمي دانيد و خود را فقط مانند متفکر دوم جعلي بر مردم افغانستان تحميل کرده ايد و يا اين که اين همه دانش را داريد و يکي از معدود نخبه‌گان کشور هستيد که همه چيز را مي دانيد، ولي دروغ مي گوييد. در صورت فرضية اول؛ شما فقط يک آدم بي شعور هستيد و اگر فرضية دوم بر شما صادق باشد؛ شما در زمرة کساني رفتيد که به نوشتة خودتان تبهکار هستيد؛ زيرا شما در مقالة تان از برتولد برشت نقل کرده ايد که در کتاب گاليليو گاليليه مي گويد: "آن که حقيقت را نمي داند فقط بي شعور است، اما آن که حقيقت را مي داند و آن را دروغ مي‌نامد، تبهکار است."


مقاله های سیاسی

!از اسب تروا تا اسب حافظ سعید

2017-Apr-25 ||  پرتو نادری

گفتند والي ننگرهار اسبي به رييس جمهور بخشيده است. چموش و سخت لگام. اسبي که آن را جز اميران و شاهان کس ديگري نتواند پاي بر رکاب گذاشتن. گفتند اين اسب در گذشته از حافظ سعيد امير خراسان داعشيان بوده است و رفتاري دارد داعشي، اما روشن نيست که اسب امير خراسان مي تواند رفتار دموکراسي افغاني را ياد گيرد يا نه! وقتي اين خبر را شنيدم نمي دانم چرا ماجراي اسب شهر تروا يادم آمد. در حماسه هاي يوناني آمده است که چون يونانيان به سرکرده گي «آشيل» به هدف تسخير شهر تروا کشتي ها بر آب افگندند و تروا را در محاصره کشيدند، سپاهيان تروا تيرها در کمان ها گذاشتند و در برابر مهاجمان انتقام جو ايستادند. خون ريختند و اما از شهر و سرزمين خود پاسداري کردند. تروا ده سال تمام در محاصرة يونانيان ماند؛ اما کاري از پيش نرفت. دروازة شهر همچنان بسته ماند و تيرهاي پاسدارن در افقها به پرواز! آشيل دل...

ارگ از تــک روی دســت بکشــد

2017-Apr-25 ||  قشلاقی

در بحبوحه افزايش بد امني و خطر سقوط برخي از ولايت ها به دست دشمن، ارگ شديد تر از پيش بر طبل انحصار گري هاي خويش مي کوبد و به جان اقوام افغانستان افتاده است. اين کار را طالبان نيز در آغاز اولين سال حکمراني شان بر کابل کردند. آنان در آغاز با شعار مبارزه بر ضد شر و فساد کمر بستند تا افغانستان را از چنگال فرماندهان مسلح جهادي پاک کنند، ولي به مجرد اشغال کابل به اصل خويش برگشتند و به برچيدن بساط اقوام ديگر در افغانستان آغاز کردند. يکي از دلايل شکست طالبان همين تک روي هاي قومي شان نيز بوده است؛ زيرا همه دانستند و کمر به مبارزه مقاومت بر عليه آنها بستند و حتا ناگزير شدند براي نجات از اين بلاي خون آشام، کمک و مداخله امريکا را براي سرنگوني اين رژيم قبول کردند. افغانستان اينک بار ديگر بر لبه پرتگاهي قرار دارد که  بيست سال پيش قرار داشت. رييس جمهوري کشور به بهانه هاي گوناگو...

سید حسین اشراق در گردهمایی زیر نام فراخوان اجندای ملی: بحران مشروعیت در کشور وضعیت را غیر قابل تحمل کرده است

2017-Apr-25 ||  سيد حسين اشراق

نابسامانی ها موجب شده است تا سلطه اقلیت بازیگران سیاسی بر اکثریت، به جریان مسلط مبدل شود حضار گرامي، شخصيت هاي عاليقدر اشتراک کننده در مجلس سلام بر شما! خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم، از برگذار کننده گانِ اين مجلس پرشکوه مخصوصاٌ برادر عزيزم جناب سفير صاحب احمد ولي مسعود سپاسگزارم که اين فرصت را در اختيار من قرار دادند.   بحثِ امروز پيرامون مرحلة جديدِ آجنداي ملي است، آجنداي ملي که از جنس حزب و سازمان سياسي صرف نيست، بلکه به عنوان يک تجربة جديد، گفتمانِ سياسي ناشي از فلسفة اجتماعي است که از چشم اندازِ اخلاق، عدالت و هنجار هاي شهروندي به مسايلِ مربوط به قدرت، زعامت و مديريتِ تحولات سياسي و اجتماعي مي پردازد.     حضار گرامي! افغانستان در شرايط نابساماني قرار دارد، ضروري به نظر مي رسد تا نيروهاي سياسي آينده نگر و فعالانِ جامعة مدني از رهگذرِ مک...

آقای رییس جمهور! تو ملامت هستی

2017-Apr-24 ||  صدیق الله توحیدی

دوسال از رياست جمهوري جناب شما و تأسيس حکومت وحدت ملي گذشت، هرروز مردم اميدشان را نسبت به آينده از دست مي دهند. حملات پيهم ومخوف تروريستي وعدم شناسايي و مجازات عاملان نفوذي دشمن در نيروهاي امنيتي؛ اين نگراني رابه وجود آورده است که حکومت نمي تواند امنيت شهروندان را تأمين نمايد.  جناب رييس جمهور!  وقتي بررياست محافظت رجال برجسته حمله صورت گرفت، مردم مي خواستند که بدانند کدام دست هاي نامرئي است که اين فاجعه را آفريده است، اما ازآن واقعه روزها وماه ها سپري شد نه نتيجه تحقيق اعلام شد ونه هم کسي به اين اتهامات بازداشت گرديد ونه هم مجازات شد. فاجعة بيمارستان چهارصد بستر داغ ديگري بردل هاي مردم گذاشت که جناب شما به سرعت کميسيوني را توظيف و وعده سپرديد که عاملان وايادي نفوذي دشمن را اين کميسيون شناسايي وبه پنجه قانون خواهد سپرد، نه تنها اين که کميسيون به اصطلاح ...

بند کمال خان بعد از پنجاه سال

2017-Apr-24 ||  عبدالحمید مبارز

در پايان پنجاه سال است که اکمال دو فاز بند کمال خان اعلان و کار ساختمان فاز سوم آن آغاز شد. آغاز اين کار کار بزرگي مي باشد؛ زيرا مديريت آب هلمند بدست افغانستان قرار مي گيرد، آن وقت افغانستان براي ايران همان مقدار آبي را جاري خواهد ساخت که در قراردادي که بين محمد موسي شفيق، آخرين صدراعظم دوره شاهي افغانستان و عباس هويدا، آخرين صدراعظم دورة شهنشاهي ايران امضا شد و پارلمان هاي هر دو کشور آن قرارداد را به تصويب رسانده و دو پادشاه وقت دو کشور آن را توشيح کرده اند و ملت هاي ايران و افغانستان از آن به خوشي استقبال کردند و مردمان هر دو کشور انتظار داشتند که بر پايه اين قرارداد روابط دوستانه ي افغانستان و ايران وسيع‌تر و محکم تر بگردد. اين که براي ساختمان فاز سوم بند کمال خان، وزير آب و برق چهارسال وقت تعيين کرده و علت و شکل ساختمان و موادي را که در آن بکار مي رود توضيح نکرد تا...

توطیه های بزرگ بر ضد مردم و کشور

2017-Apr-23 ||  مهرالدین مشید

موجودیت تروریستان در درون نظام مرگ آفرین شده است اوضاع در کشور طوري به پيش مي رود که گويا هر لحظه دستان نامريي اي هر روز بيشتر از روز ديگر وضعيت امنيتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نابسامان تر مي کند و کشتي توفان زدة کشور را به سوي توفان هاي خطرناک يدک مي کنند. با تأسف که  شرايط بد سياسي در موجي از توطيه هاي خطرناک افغانستان را هر لحظه بيشتر از روز ديگر بر لبة پرتگاه مي کشاند که  به صورت قطع به نفع مردم و کشور نيست. از پيشامد هاي کنون در کشور معلوم مي شود که دستاني از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي کشور دراز شده و در کار توطية بزرگ برضد مردم و کشور دست دارند و چنان رخداد ها به گونة زنجيره يي يکي پيهم به وقوع مي پيوندند که حتا بدتر از کارگزاران ستون پنجم امنيت ملي و منافع ملي را تهديد مي کنند. اين تهديد ها در حالي افزايش مي يابند که مخالفان مسلح در يک سلسله حمله هاي ز...

حکومت وحدت ملی یا گدام مشاوران بیکاره

2017-Apr-22 ||  احمد سعیدی

وقتي به خودسري وخود کامه گي سران حکومت وحدت ملي نگاه مي کنم در مورد جذب ونصب مشاورين شان تعجب مي نمايم. بعد از سبکدوشي آقاي داوود اساس مشاور ارشد داکتر عبدالله عبدالله در يکي از رسانه ها با وي از نزديک ديدم، علت برطرفي خود را برايم بيان نمود، از آقاي اساس پرسيدم که داکتر عبدالله چند مشاور دارد؟ وي گفت: 162 مشاور. برايش گفتم بعد از سبک دوشي شما شايد تعداد به 161 رسيده باشد. از او پرسيدم مشاورين رييس جمهور به کدام تعداد است؟ گفت، دقيق نمي دانم، شايد از 180 نفر زيادتر باشد. از معاشات پرسيدم، برايم گفته شد هيچ کس از 50000 افغاني کمتر و از 300000 افغاني معاش بالاتر ندارد. با خود گفتم اي داد و بيداد. از سوي ديگر گاهي اين سوال نزد من مطرح مي شود واز خود مي پرسم چطور ممکن است رهبران ديکتاتور وخود پسند خود کامه به مشوره مشاورين که خود توجه کنند. در جهان رؤساي جمهور حد اکثر از پانزده مش...

روسیه در فکر ویتنامی ساختن جنگ افغانستان برای امریکاست

2017-Apr-22 ||  محمد علی مهرزاد

روسيه بعدازتجاوز به افغانستان وکشتار مردم بيگناه وويراني داشته هاي مادي ومعنوي درکشور ما؛ اين دومين فاجعة ننگين درقاموس جنايات بشري است که درکشتاردسته جمعي توسط حکومت دست نشانده خود درسوريه با استفاده ازبمب هاي خوشه اي وفلج کنندة اعصاب که منجربه کشتن بالاترازصدنفراعم ازکودک، جوان، پيرمردان  و زنان معصوم، بيگناه و غيرنظامي شد، قلب ميليون ها انسان با وجدان را جريحه دارساخته است؛ حتا در ملل متحد به حدي انعکاس داشت که با اکثريت مطلق مخالف اين عمل ددمنشانه بودند و آن را محکوم کردند. بازگشت روسيه بعد ازشکست درافغانستان درسطح بين المللي حادثة مصيبت باردر سوريه، تکرار جنايت تاريخي است که موقع تجاوزواشغال افغا نستان انجام گرفت. روسيه قبل از اين که مبارزه عليه تروريستان را انجام دهد ،خود به حيث تروريست دولتي درکشتارمردم غير نظامي ديروز درافغانستان وامروز درسوريه ...

Previous   ||   Next