سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

شکست امپراطوری شوروی؛ وارث روسیه تزاری در افغانستان!

فروپاشی تفکر اعتباری وقراردادی اتحاد جماهیر شوروی سابق با پشتیبانی ارتش سرخ باآن همه ساز و برگ نظامی غیر قابل تصور، یاد آور شکست امپراطوران تجاوز گرتاریخ در سرزمین عیاران وجهاد گران راستین وصدیقی که در مکتب آزادی بخش اسلام عزیزپرورده شده بودند؛ در اذهان جهانیان که ارتش سرخ شوروی را شکست ناپذیر می پنداشتند ؛ صفحه جدید و ماندگار از خود به جا گذاشتند و جهانیان را با مبارزه جانانة خود بدهکار ومدیون ساختند؛ آن‌هایی که در برابر این ملت سلحشور دین خودرا ادا نکردند باید بدانند که تاریخ در برابر ناآگاهان وعهد شکن ها سخت کینه توزاست.    در حقیقت می توان ادعا کرد که افغانستان سرزمینی است از یک سلسله رشته هاو وعده های شکسته شده، از پیمان شکنی های انگلیس این استعمارگر کهنه کاربنالیم ، یا از تجاوزخفاش گونة شوروی سابق ویا از فریب کاری های همسایه‌گان چون پاکستان ویا ایران و یا از شاهان مستبد داخلی که با سوگند به قرآن مقدس بهترین مبارزین صدیق وپیام آوران آزادی ووطن دوست این سر زمین را بخاطر بقای خود به خاک وخون کشیدند، تعدادی را به توپ بستند، شماری را اعدام وعده‌یی را در زندان شیرپور و دهمزنگ نابود کردند ویا از جنگ سالاران ونوآموزان راه سیاست وبه قدرت رسیده گان که توسط مزدوران استعمار در لباس مذهب چون پاکستان وایادی شان را روس‌ها در طی ده سال جنگ وخون ریزی واز دست دادن پانزده هزار سرباز، عاقبت در سال 1989میلادی از افغانستان با قبول شکست از پل به اصطلاح دوستی که روی دریای آمو تعمیر کرده بود و بذر دشمنی را تاابد در ذهن مردم ما کاشت وخارج شد.

شکست بریتانیا در افغانستان اولین تجربه ای ازین نوع پیمان شکنی ها به شمار می رود، این پیمان شکنی های انگلیس در وجود تمام مهاجمین به سرزمین ما تکرار تاریخ است !وبه تعقیب آن، شکست شوروی ها دومین تجربه ازین نوع سیاست فریب ونیرنگ عهد شکنی ها است که هرکدام عدم مداخله در اموریکد یگر را پذیرفته بودند.

یکی از آدرس آزادی و دموکراسی ، دیگری از آدرس عدالت اجتماعی وتساوی حقوق کارگری ودیگری از آدرس اسلام بر جامعة ما ستم روا داشتند.

بریتانیا به اصطلاح از اولین قدرت هایی بود که در سال 1842 وسپس در سال 1878‌-‌1880میلادی وبار دیگر در سال 1919 وارد جنگ با افغانستان شد و در حدود رقم تلفات شوروی وبیشتر از آن سرزمین ما را با شعار «اختلاف بینداز و خارج شو» افغانستان را در حالی ترک گفت که تا امروز توسط شاگرد وفادار خود، مردم مارا اغفال نموده است ! همان طوری که از شکست بریتانیا در افغانستان شوروی نیا موخت ودست به پیمان شکنی علنی وتجاوزبه حریم کشورما زد ؛ اما بعد از شکست ، شوروی به هوش آمد ه امریکارا توصیه می کرد که نباید اشتباهات شان را در افغانستان تکرار کند.   

یکی از مقام های عالی رتبه شوروی بنام (زمیران کابا لوف) گفته بود که: «امریکایی‎ها در افغانستان آنچه ما مرتکب اشتباه شدیم؛  آن‎ها به شکل مبتکرانه در اشتباهات از ما قدم فراتر گذاشتند». ولی از آنجایی که افغانستان سرزمینیست دارای تاریخ دیرینه ای چه خوب وچه بد ، به نظر بعضی از کج اندیشان، قبول کنیم که از فراز وفرودها گاهی پر افتخار وبعضاً در قلب خود شخصیت های کاذب وپیمان شکن وسوگند خورده را تربیه وبه تجربه گرفته ، اما برخی از ما میل دارند همواره از بالا به مبارزه مردم نگاه داشته باشند خودرا سوار کاران وچاپ اندازان عرصه نبرد می دانند ، نظام شوروی با دستیاران داخلی شان به شکل تحقیر آمیز چون دیگران ادعا داشتند که ملت افغانستان شایسته حکومات دیروز و امروزشان نبوده ونیست ! این طرزتفکرکه تا اکنون در وجود نو آموزان راه سیاست وجبهات دمدمی مزاج تداوم یافته وخودرا بهتر از دیگران محق می دانند، بلی به راستی این ملت به قول (این همه از ما بهتران) لایق همچو رهبران خون آشام و جنگ آورانی که خون ملت  مارا می مکند و فعلاً در گوشه وکنارمصروف سرمایه گذاری همان پول های ملتی اند که آنهارا به ناز ونعمت رسانید، غارت کردند در عیش ونوش اند وعلاوتاً در تحقیر این مردم دست بکار اند ،جوانان کشور که در تب وتاب سراب تغییر وتحول در جوش وخروش بودند ، با عهد شکنی شوروی سابق در افغانستان به حال خود رها شدند تا یک دیگررا تکه وپاره کنند!

آنهایی که ادعا داشتند این مردم افغانستان لایق و شایسته حکومت شان نیست در عمل دست به کشتار این مردم زدند ، صرف آن هایی را زنده می ماندند که لایق حکومت خود می دانستند، با این که میلیون‌ها انسان این سرزمین را در پولیگون ها زنده به گور وتعداد کثیری را مجبور به ترک وطن و مهاجرت به دیار کشورهایی کردند که سالها در انتظار هم چو فرصتی بودند کینه دیرینه خودرا نسبت به یک آواره ارضا واقناع کنند؛ بلی این مردم لایق وشایسته حکومت انقلاب واقعی وپیشرو هستند ، نه رهبران معامله گروسازش کار وابسته به ایران وپاکستان ویا مزدوران استعمار در لباس مذهب .

عدم درک وشناخت از مردم خود واوضاع متغییر و برنامه های پشت پرده آهنین کشورهای استعمارگردر سه دهه اخیر جنبش ملی مارا به بیراهه کشاندند وبد تراز همه که زمینه مداخله کشورهای همسایه را دروطن ما فراهم ومساعد نمودند که تااکنون جریانات در مسیرمنافع دشمنان می چرخد.

نهایتاً جوانان این مرزوبوم را به تشتت فکری وخلای فرهنگی قراردادند،تشکل های سیاسی این توانمندی را نداشتند تا انقلاب دموکراتیک ملی را به مردم ارائه دهند، در عوض با هزار تأسف که خود دنباله روان این وآن شدند و به ورطه فرصت طلبی های مقام ودر تقسیم غنایم جنگی ،طعمه عیاران وفرزندان صدیق وطن را به خورد لاشخوران ایران وپاکستان نمودندو به این صورت زمینه تسلط ایران وحاکمیت استخبارات پاکستان را برتحولات اصیل وطن ما چیره ساختند.

سوال اینجاست که آیا به حامیان پیمان شکن خارجی وسوگند خورده‌گان توبه شکن سود سالاروپول زده می توان در آینده بازهم اعتماد کرد؟ پیامد تهاجم و تجاوز شوروی بدون شک افغانستان رااز یک کشور نیمه فیودال به یک کشور نیمه مستعمره مبدل ساخت. ولی حوادث سه دهه اخیر دلالان ومزدوران استعمار در لبا س مذهب ونما ینده گان تحمیلی وپوشالی اقوام که سالها در تعصب وتفرقه واختلاف اقوام باهم برادر دست بکار بودند چهرة شان به مردم افغانستان افشا شده دیگر فریب این دشمنان دین ودولت را نخواهند چشید ، چه در روزگار ما ، بزرگترین تغییری که ایجاد شده، تغییر در وجدان بشریت به صورت کل و به خصوص در کشورما اندک اندک وجدان های خفته در حال بیدار شدن است ! ودیگر با هیچ افسانه وافسون ویا مخدر و یا «هیپنوتیسمی» به خواب غفلت نخواهند رفت ؛ چرا مردم ما  طی سالهای متمادی دنیا را با چشم پوشیده نگاه داشته اند و وضع زندهگی وسرنوشت خودرا هرچه بوده ، بی چون و چرا پذیرفته، اکنون این پوشش از جلو چشمش برگرفته شده ، دنیا و وضع نظام‌های غیر مردمی را در کشورخود با پوست وخون خود به تجربه گرفته، دوست ودشمن داخلی وخارجی را تشخیص داده ودر زیر بار این دلالان وتیکه داران که نقش رهبری اقوام و مزدوران استعمار در لبا س مذهب  را بازی می کنند نخواهند رفت.

پس، این بر عهده مردمان با فرهنگ و پاک تنیت وپاک سرشت است که نسبت به مسؤولیت خود در قبال مردم افغانستان آگاه بمانند و به (چگونگی؟) حل مسایل امروزی بپردازند واز این همه چراها ؟ و شعارهای بی شعور که در گذشته معمول بود بگذرند و وظیفه خودرا ایفا کنند.

تا زمانی که پراکنده اند نخواهند توانست در تصمیم هایی که راجع به سرنوشت مملکت وجهان گرفته می شود اثر بگذارد . می توان امید داشت که هزینة این کار زیاد نیست ؛ چه هرروز مردم با وجدان و انسان دوست میهن ما در حال شکل گیری است. باید خارج ازاین تشکل‎های نیم بند واحزاب دمد می مزاج و جبهات شخصیت سازی کاذب کاری ساخته نیست دست به کار شد؛ در حالی که مسایل مملکت به درجه ای از بحران رسیده که سیاستمداران واقتصاد دانان، از حل اش عاجز مانده اند، ناچار باید دست به دامن دانایان ومردان با فرهنگ زد تا گردهم آیند وکوششی از خود نشان دهند.

بیائید تا آرزو کنیم که حرف آخر در باره سرنوشت مردم ما از دهان عقل های  که خداوند در نهاد آنها به ودیعه گذاشته بیرون آید ، نه از دهان «عقل های معاشی»!  اگر قبول کنیم که قدرت‌های بیگانه به ما ظلم روا داشتند ، بدون شک نتیجه عمل اشتباه آمیز وتلخ سه دهه اخیر است و در قدم دوم منافع بیگانه‌گان و نو دولتان راه سیاست وشخصیت های کاذب که صرف چشم طمع شا ن به منافع مادی به کشورما دوخته بودند این وضع نا بسا مان را به وجود آوردند.

تا جایی که حوادث وتحولات اخیر نشان داد به وجود آوردن دشمنی‌ها شیرازه وحدت ما را سخت صدمه زده است و بیگانه‎گان از این فاصله که دربین اقوام توسط شبکه های استخباراتی همسایه‌گا ن به وجود آمده بهره جستند. تحولات اخیربدون شک تجربه جدید وابتکارات نوی است که در منطقه وجها ن در حا ل شکل گرفتن است.

شرایط اوضاع واحوال امروزی، نظم جدید وتازه‌ای را که واقعاً پا سخگوی رفع نیازمندی‎های اقتصادی و شناخت خود انسا ن های وطن ما که درین سالها توسط گروه‌ها، تنظیم‎ها واندیشه های چپ  افراطی وراست افراطی ونظام‌های غیر مردمی به حال خود شا ن رها شده است ،تجدید نظر عاجل را می طلبد!

 

 


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next