سرمقاله

!دزدان کلان هم مورد پیگرد قرار بگیرند

2017-Mar-28  || 

مقام های وزارت دفاع کشور دیروز در یک نشست خبری اعلام کردند که به تعداد 1394 تن از کارمندان آن وزارت به دلیل دست داشتن در فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت و برکنار شدند. معاون وزارت دفاع در  امور استخباراتی و استراتیژیک توضیح داد که به تعداد 946 تن از این افراد افسر، 230 تن معتمد و محاسب و به تعداد 209 تن آمرین بستن قراردادها هستند و تعدادی هم در بخش های لوژستیکی و شعبات تخنیکی مصروف کار بودند. این اقدام وزارت دفاع در حالی صورت می گیرد که اخیراً برخی از نهادها و مقامات امریکایی به وزارت دفاع کشور اتهام وارد کردند که فسادهای بسیار کلان اداری در این وزارت وجود دارد و اشاره آنها نسبت به برخی از جنرالان و مقام های بلند پایه وزارت دفاع بوده است. با توضیحاتی که دیروز مقامات وزارت دفاع در خصوص فساد در آن وزارت داشتند، بیشتر  کارمندان پایین رتبه به اتهام فساد برکنار و یا بازداشت شده اند و از دست داشتن جنرالان و بلند پایه گان وزارت دفاع در فساد چیزی نگفتند. در حالی که تا مقامات بلند پایه در فسادهای کلان به ویژه قراردادها دست نداشته باشند، کارمندان پایین رتبه و زیر دست، کاری را انجام داده نمی توانند. تجربه نشان داده است، در آن نهاد هایی که مقام های رهبری و بلند پایه گان در فساد های اداری ذیدخل نباشند بعید است که کارمندان عادی بتوانند مرتکب فسادهای کلان شوند. ممکن است در نهادهایی که مقامات رهبری پاک داشته باشند، کارمند


استیضاح وزیران یا استهزای نماینده گان؟

!انتقام رییس جمهور به کشور آسیب می رساند

!معارف کشور کاستی های فراوان دارد

!آرمان ملی 15 ساله شد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

شکست امپراطوری شوروی؛ وارث روسیه تزاری در افغانستان!

فروپاشی تفکر اعتباری وقراردادی اتحاد جماهیر شوروی سابق با پشتیبانی ارتش سرخ باآن همه ساز و برگ نظامی غیر قابل تصور، یاد آور شکست امپراطوران تجاوز گرتاریخ در سرزمین عیاران وجهاد گران راستین وصدیقی که در مکتب آزادی بخش اسلام عزیزپرورده شده بودند؛ در اذهان جهانیان که ارتش سرخ شوروی را شکست ناپذیر می پنداشتند ؛ صفحه جدید و ماندگار از خود به جا گذاشتند و جهانیان را با مبارزه جانانة خود بدهکار ومدیون ساختند؛ آن‌هایی که در برابر این ملت سلحشور دین خودرا ادا نکردند باید بدانند که تاریخ در برابر ناآگاهان وعهد شکن ها سخت کینه توزاست.    در حقیقت می توان ادعا کرد که افغانستان سرزمینی است از یک سلسله رشته هاو وعده های شکسته شده، از پیمان شکنی های انگلیس این استعمارگر کهنه کاربنالیم ، یا از تجاوزخفاش گونة شوروی سابق ویا از فریب کاری های همسایه‌گان چون پاکستان ویا ایران و یا از شاهان مستبد داخلی که با سوگند به قرآن مقدس بهترین مبارزین صدیق وپیام آوران آزادی ووطن دوست این سر زمین را بخاطر بقای خود به خاک وخون کشیدند، تعدادی را به توپ بستند، شماری را اعدام وعده‌یی را در زندان شیرپور و دهمزنگ نابود کردند ویا از جنگ سالاران ونوآموزان راه سیاست وبه قدرت رسیده گان که توسط مزدوران استعمار در لباس مذهب چون پاکستان وایادی شان را روس‌ها در طی ده سال جنگ وخون ریزی واز دست دادن پانزده هزار سرباز، عاقبت در سال 1989میلادی از افغانستان با قبول شکست از پل به اصطلاح دوستی که روی دریای آمو تعمیر کرده بود و بذر دشمنی را تاابد در ذهن مردم ما کاشت وخارج شد.

شکست بریتانیا در افغانستان اولین تجربه ای ازین نوع پیمان شکنی ها به شمار می رود، این پیمان شکنی های انگلیس در وجود تمام مهاجمین به سرزمین ما تکرار تاریخ است !وبه تعقیب آن، شکست شوروی ها دومین تجربه ازین نوع سیاست فریب ونیرنگ عهد شکنی ها است که هرکدام عدم مداخله در اموریکد یگر را پذیرفته بودند.

یکی از آدرس آزادی و دموکراسی ، دیگری از آدرس عدالت اجتماعی وتساوی حقوق کارگری ودیگری از آدرس اسلام بر جامعة ما ستم روا داشتند.

بریتانیا به اصطلاح از اولین قدرت هایی بود که در سال 1842 وسپس در سال 1878‌-‌1880میلادی وبار دیگر در سال 1919 وارد جنگ با افغانستان شد و در حدود رقم تلفات شوروی وبیشتر از آن سرزمین ما را با شعار «اختلاف بینداز و خارج شو» افغانستان را در حالی ترک گفت که تا امروز توسط شاگرد وفادار خود، مردم مارا اغفال نموده است ! همان طوری که از شکست بریتانیا در افغانستان شوروی نیا موخت ودست به پیمان شکنی علنی وتجاوزبه حریم کشورما زد ؛ اما بعد از شکست ، شوروی به هوش آمد ه امریکارا توصیه می کرد که نباید اشتباهات شان را در افغانستان تکرار کند.   

یکی از مقام های عالی رتبه شوروی بنام (زمیران کابا لوف) گفته بود که: «امریکایی‎ها در افغانستان آنچه ما مرتکب اشتباه شدیم؛  آن‎ها به شکل مبتکرانه در اشتباهات از ما قدم فراتر گذاشتند». ولی از آنجایی که افغانستان سرزمینیست دارای تاریخ دیرینه ای چه خوب وچه بد ، به نظر بعضی از کج اندیشان، قبول کنیم که از فراز وفرودها گاهی پر افتخار وبعضاً در قلب خود شخصیت های کاذب وپیمان شکن وسوگند خورده را تربیه وبه تجربه گرفته ، اما برخی از ما میل دارند همواره از بالا به مبارزه مردم نگاه داشته باشند خودرا سوار کاران وچاپ اندازان عرصه نبرد می دانند ، نظام شوروی با دستیاران داخلی شان به شکل تحقیر آمیز چون دیگران ادعا داشتند که ملت افغانستان شایسته حکومات دیروز و امروزشان نبوده ونیست ! این طرزتفکرکه تا اکنون در وجود نو آموزان راه سیاست وجبهات دمدمی مزاج تداوم یافته وخودرا بهتر از دیگران محق می دانند، بلی به راستی این ملت به قول (این همه از ما بهتران) لایق همچو رهبران خون آشام و جنگ آورانی که خون ملت  مارا می مکند و فعلاً در گوشه وکنارمصروف سرمایه گذاری همان پول های ملتی اند که آنهارا به ناز ونعمت رسانید، غارت کردند در عیش ونوش اند وعلاوتاً در تحقیر این مردم دست بکار اند ،جوانان کشور که در تب وتاب سراب تغییر وتحول در جوش وخروش بودند ، با عهد شکنی شوروی سابق در افغانستان به حال خود رها شدند تا یک دیگررا تکه وپاره کنند!

آنهایی که ادعا داشتند این مردم افغانستان لایق و شایسته حکومت شان نیست در عمل دست به کشتار این مردم زدند ، صرف آن هایی را زنده می ماندند که لایق حکومت خود می دانستند، با این که میلیون‌ها انسان این سرزمین را در پولیگون ها زنده به گور وتعداد کثیری را مجبور به ترک وطن و مهاجرت به دیار کشورهایی کردند که سالها در انتظار هم چو فرصتی بودند کینه دیرینه خودرا نسبت به یک آواره ارضا واقناع کنند؛ بلی این مردم لایق وشایسته حکومت انقلاب واقعی وپیشرو هستند ، نه رهبران معامله گروسازش کار وابسته به ایران وپاکستان ویا مزدوران استعمار در لباس مذهب .

عدم درک وشناخت از مردم خود واوضاع متغییر و برنامه های پشت پرده آهنین کشورهای استعمارگردر سه دهه اخیر جنبش ملی مارا به بیراهه کشاندند وبد تراز همه که زمینه مداخله کشورهای همسایه را دروطن ما فراهم ومساعد نمودند که تااکنون جریانات در مسیرمنافع دشمنان می چرخد.

نهایتاً جوانان این مرزوبوم را به تشتت فکری وخلای فرهنگی قراردادند،تشکل های سیاسی این توانمندی را نداشتند تا انقلاب دموکراتیک ملی را به مردم ارائه دهند، در عوض با هزار تأسف که خود دنباله روان این وآن شدند و به ورطه فرصت طلبی های مقام ودر تقسیم غنایم جنگی ،طعمه عیاران وفرزندان صدیق وطن را به خورد لاشخوران ایران وپاکستان نمودندو به این صورت زمینه تسلط ایران وحاکمیت استخبارات پاکستان را برتحولات اصیل وطن ما چیره ساختند.

سوال اینجاست که آیا به حامیان پیمان شکن خارجی وسوگند خورده‌گان توبه شکن سود سالاروپول زده می توان در آینده بازهم اعتماد کرد؟ پیامد تهاجم و تجاوز شوروی بدون شک افغانستان رااز یک کشور نیمه فیودال به یک کشور نیمه مستعمره مبدل ساخت. ولی حوادث سه دهه اخیر دلالان ومزدوران استعمار در لبا س مذهب ونما ینده گان تحمیلی وپوشالی اقوام که سالها در تعصب وتفرقه واختلاف اقوام باهم برادر دست بکار بودند چهرة شان به مردم افغانستان افشا شده دیگر فریب این دشمنان دین ودولت را نخواهند چشید ، چه در روزگار ما ، بزرگترین تغییری که ایجاد شده، تغییر در وجدان بشریت به صورت کل و به خصوص در کشورما اندک اندک وجدان های خفته در حال بیدار شدن است ! ودیگر با هیچ افسانه وافسون ویا مخدر و یا «هیپنوتیسمی» به خواب غفلت نخواهند رفت ؛ چرا مردم ما  طی سالهای متمادی دنیا را با چشم پوشیده نگاه داشته اند و وضع زندهگی وسرنوشت خودرا هرچه بوده ، بی چون و چرا پذیرفته، اکنون این پوشش از جلو چشمش برگرفته شده ، دنیا و وضع نظام‌های غیر مردمی را در کشورخود با پوست وخون خود به تجربه گرفته، دوست ودشمن داخلی وخارجی را تشخیص داده ودر زیر بار این دلالان وتیکه داران که نقش رهبری اقوام و مزدوران استعمار در لبا س مذهب  را بازی می کنند نخواهند رفت.

پس، این بر عهده مردمان با فرهنگ و پاک تنیت وپاک سرشت است که نسبت به مسؤولیت خود در قبال مردم افغانستان آگاه بمانند و به (چگونگی؟) حل مسایل امروزی بپردازند واز این همه چراها ؟ و شعارهای بی شعور که در گذشته معمول بود بگذرند و وظیفه خودرا ایفا کنند.

تا زمانی که پراکنده اند نخواهند توانست در تصمیم هایی که راجع به سرنوشت مملکت وجهان گرفته می شود اثر بگذارد . می توان امید داشت که هزینة این کار زیاد نیست ؛ چه هرروز مردم با وجدان و انسان دوست میهن ما در حال شکل گیری است. باید خارج ازاین تشکل‎های نیم بند واحزاب دمد می مزاج و جبهات شخصیت سازی کاذب کاری ساخته نیست دست به کار شد؛ در حالی که مسایل مملکت به درجه ای از بحران رسیده که سیاستمداران واقتصاد دانان، از حل اش عاجز مانده اند، ناچار باید دست به دامن دانایان ومردان با فرهنگ زد تا گردهم آیند وکوششی از خود نشان دهند.

بیائید تا آرزو کنیم که حرف آخر در باره سرنوشت مردم ما از دهان عقل های  که خداوند در نهاد آنها به ودیعه گذاشته بیرون آید ، نه از دهان «عقل های معاشی»!  اگر قبول کنیم که قدرت‌های بیگانه به ما ظلم روا داشتند ، بدون شک نتیجه عمل اشتباه آمیز وتلخ سه دهه اخیر است و در قدم دوم منافع بیگانه‌گان و نو دولتان راه سیاست وشخصیت های کاذب که صرف چشم طمع شا ن به منافع مادی به کشورما دوخته بودند این وضع نا بسا مان را به وجود آوردند.

تا جایی که حوادث وتحولات اخیر نشان داد به وجود آوردن دشمنی‌ها شیرازه وحدت ما را سخت صدمه زده است و بیگانه‎گان از این فاصله که دربین اقوام توسط شبکه های استخباراتی همسایه‌گا ن به وجود آمده بهره جستند. تحولات اخیربدون شک تجربه جدید وابتکارات نوی است که در منطقه وجها ن در حا ل شکل گرفتن است.

شرایط اوضاع واحوال امروزی، نظم جدید وتازه‌ای را که واقعاً پا سخگوی رفع نیازمندی‎های اقتصادی و شناخت خود انسا ن های وطن ما که درین سالها توسط گروه‌ها، تنظیم‎ها واندیشه های چپ  افراطی وراست افراطی ونظام‌های غیر مردمی به حال خود شا ن رها شده است ،تجدید نظر عاجل را می طلبد!

 

 


مقاله های سیاسی

چند نکته که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آن توجه کند

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

زمامداران حکومت وحدت ملی! آیاشما می دانید که در حال حاضر کشور عزیز ما افغانستان به مصیبت های گوناگون و خطرناك مواجه است و بحران در تمام ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، فرهنگی جامعه و کشور ما سایه گسترده است که با اشارۀ مختصر روی عوامل بحران به راه های نجات نیز اشاره صورت می گیرد. الف: بحران امنیتی نابسامانی ها در کشور چه در داخل اداره بي كفايت و چه بیرون در عرصه های اقتصاد و بازسازی همه از آن متأثر است. این بحران عوامل گوناگون دارد که گوشۀ از آن را یادآور می شوم:  عوامل رشد نا امنی سیاست های مشکوک و مرموز قوای خارجی درجهت مبارزه با داعش القاعده وطالبان؛ عدم اخلاص و وطن دوستي مسؤولان امور داخلي. عدم فشار لازم روشن وکافی از طرف کشور های جهان به خصوص ایالات متحده امریکا وانگلیس علیه کشور پاکستان که مادر ومهماندار تروریسم است. حمايت وسیع لوژستيكي و م...

اسپینوزا، وحی و متن مقدس

2017-Mar-28 ||  سروش دباغ

باروخ اسپینوزا، فیلسوف مشهورهلندیِ قرن هفدهمیِ عقل گرایی بود که با ثنویت دکارتی بر سر مهر نبود. به نزد وی، قوانین حاکم بر بدن و ذهن و ضمیر انسان، از سنخ قوانین حاکم بر طبیعت است و از این حیث تفاوت مهم و سرنوشت سازی میانِ انسان و طبیعت نمی توان و نباید سراغ گرفت. به همین سبب، اسپینوزا، دو گانه انگاریِ دکارتی را فرو نهاد و یگانه انگاری و طبیعت گرایی را برگرفت و نگرش فلسفیِ خود را حول آن سامان بخشید. در عین حال، وی برای برساختن نظام فلسفیِ خود در اثر ماندگار اخلاق، از «اصل جهت کافی» نیز مدد گرفت. افزون بر این، باروخ جوان که پس از تکفیر و طرد شدن  از جامعۀ یهودیِ آمستردام در سن بیست و چهار سالگی، نام بندیکت را برای خویش اختیار کرده بود، قائل به ساحت قدسیِ هستی بود؛ هر چند با ثنویت وجودشناختی افلاطونی بر سر مهر نبود و قائل به تفکیک و تمییز میانِ جهان پیرامون و ساحتی ...

من تفاوت فاحشی میان طالبان القاعده و داعش نمی‌بینم

2017-Mar-28 ||  هوشمند فرارودی

 گروه های طالب، القاعده و داعش ماهیت، رویکرد، قرائت و کارکرد یکسانی دارند. شاید ابزار و روش های شان یکسان نباشد؛ اما چی فرق می‌کند، وقتی نتیجه کار همة شان به کشتار انسان ها ختم می‌شود. سرانجام هر کدام، جان انسان های بیگناه و مخالف اندیشه خویش را می گیرد؛ حالا یکی با شمشیر و دیگری با انتحار و بمب گذاری ...! وقتی جان و آبروی انسانی به ناحق گرفته می‌شود، به شمشیر و بمب ندارد، بد و بدتر ندارد، خوب و بد ندارد؛ گویا یکی شدیدتر و دیگری نرمتر! این همسویی محض با این گروه‌ها زشت و تهوع آور است. دستان طالبان مزدور و سفاک به هیچ صورتی، پاک‎تر و کم لکه تر از دستان داعشیان و همدستان شان در افغانستان و گوشه های مختلف دنیا نیست. مگر طالبان انسان ها را یکجا آتش نزدند؟ مگر نسل کشی نکردند؟ دختران بیگناه را به کنیزی نگرفتند و فرار ندادند؟ آثار تاریخی و تمدنی را از بین نبردند....

چرا دینی که نامش اسلام و پیامش صلح است، وسیله‌ی وحشت و خشونت شده است؟

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

افغانستان به خانه‌یی شباهت دارد که اعضای آن پیوسته با هم در جنگ وستیز اند.خانه مشترک است، اما زنده‌گی مشترک نیست. در چنین وضعیت ایجاب می‌کند تا همه اعضای خانه به آشتی، صلح و زنده‌گی مسالمت آمیز بیندیشند ، اما متأسفانه عده‌یی از هموطنان ما تمام نیرو وتوان خودرا صرف آبیاری ریشه های درخت تعصبات قومی، زباني و قبیلوی  مي‎كنند. علاوه از خشونت پرستان طالب و داعش، نویسندگان وقلم به دستان و دايركتران بعضي از رسانه ها مانند این و آن متأسفانه مرتکب همین گناه می گردند حتا قشری بنام روشنفکرنیز آگاهانه تمام استعداد و توانایی خود را به پاس ادای مسؤولیت درراه تنومند ساختن ریشه های درخت نفاق وبحران صرف می‌کنند که گاهی انسان با دریغ و تأثر حیف می‌خورد و ندای ضمیرش چنین است. ای کاش این کتله هم بیسواد می‌بودند، تا نفاق وبد بختی را به گستره و پهنایی جهان دامن نمی&z...

افغان سوله د روسیي او امریکي دتقابل په محراق کې

2017-Mar-28 ||  محمد انور ولید

په تېروڅلورولسیزوکې افغانستان دوه ځلې د شرقي اوغربي زبرځواکونو، اویوځل د نوزاد پاکستان ترپوځي یرغل لاندې راغۍ چې پخوانی شوروي اتحاد په کې د خپل وجود اعضاء له لاسه ورکړل اوپه پنځلسو ټوټوسره ووېشل شو. د چرنوبل اتومي بټۍ یې د چلېنجرپه ټس کې له لاسه ورکړه ، د مارکسېزم (۸۰) کلنه پوچه مفکوروي سفسطه په ټوله نړۍ کې هسې خوشې په نړۍ کې افسانه اودهوا پوقاڼه شوه. له لېنېنېستي خیالي کارګري جنت څخه د تل له پاره د پخواني شوروي اتحاد وروستي واکمن ( ګورباچوف ) داسې پرده پورته کړه چې دغم په میراث یې دفدرالي روسیې اوسنی واکمن پوتین ورناست دئ. خو روس اوس هم غواړي چې یوځل بیا په افغانستان کې د ناټو په وړاندې د طالب په کارولو سره ودرېږي اوناټو ته په افغانستان کې د خپل سیمه ئیزنوي ائتلاف پرمټ نا ممکنه ماتې ورکړي او خپل غچ واخلي.    خواوس امریکې په ډېره بې پروائۍ سره دې هیواد پښه اوږده کړ...

تحولات جدید در منطقه درحال شکل گیری است

2017-Mar-28 ||  مهرالدین مشید

در این روزها تحولات جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است. از به راه افتادن یک سلسله تلاش های جدید سیاسی و رفت و برگشت ها از مسکو و لندن پس از نشست های چهارگانه  در مسکو پس از  نشست طالبان با مقام های چینایی پیدا است که در منطقه تحرکات تازه و در ضمن خیلی سریع در حال وقوع است و در یک نگاه گفته می توان که دیپلوماسی جدید که در سطح کشور های منطقه ایجاد شده است، نشان دهندۀ یک تحول تازه بوده و به تعبیری تز ها و انتی تز های رخداد های کنونی طوری آبستن شده اند که در حال تولد یک سنتز تازه اند. هرگاه بد بینی ها را کنار گذاشت و با نظر خوش بینانه به تلاش های تازۀ سیاسی نگاه کرد، در این صورت یک تحول تازه را می توان پیشبین شد که از آن می توان به عنوان چراغ سبز به پیشواز حوادث یاد آور شد و آن را فال نیک گرفت. هرچند این گونه تلاش ها در گذشته هم انجام شده و اما بنا بر بدعهدی پاکستان و بازی  ه...

مسیر رفتن به سوی خودکفایی کشور را باید مصرانه دنبال نماییم!

2017-Mar-26 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

پاکستان تقریباً یک ماه پیش  گذرگاه تورخم را بسته بود پس از دیدن ضربات شدید اقتصادی که برپیکر اش از نظر صادرات به افَغانستان وارد گردید، دروازه تورخم را با افغانستان باز کرد واین مصادف به اولین روز بهار سال ۱۳۹۶خورشیدی درکشور بود که می شود آغاز سال خورشیدی را سال خوش بختی برای کشور نسبت به دشمنان کشور تلقی کرد.به هر صورت در اینجا نگارنده این سطور می‌خواهد تمرکز بحث خود را بر دوموضوع تمرکز دهد. نخست این که پاکستان درمدت بیشتر از سه دهه چگونه برناخن‌های افگار ما فشرده اند وهم چنان رفتن به سوی خود کفایی کشور راتاجایی مورد مداقه وبررسی قرار دهیم. کشور همسایه جنوبی و شرقی ما پاکستان دربیشتر ازسه  دهه مبادرت به کارهای زده است که همواره برخلاف حسن همجواری میان ما وپاکستانَ بوده است. دراین میان کشور پاکستان به نحوی از انحا همواره خواسته حکومت کابل را وادار به پذی...

چگونه در افغانستان پیروز شویم؟

2017-Mar-26 ||  دانا روراباکر، رییس کمیت

ایالات متحده باید رویکردش را در افغانستان تغییر دهد ایالات متحده، با گذشت پانزده سال، از دست دادن جان هزاران نفر و مصرف ده ها میلیارد دالر در به دست آوردن بسیاری از اهداف کلیدی ماموریت خود در افغانستان شکست خورده است. پس حالا باید چه کار کرد؟ چون در صورت رویکرد فعلی ایالات متحده، اگر اجازه به ادامه یافتن بیابد، آینده پر هرج و مرج برای افغانستان و دروازه باز برای اسلامگرایان تندرو در آسیای مرکزی تضمین خواهد شد. ادامه چنین حالاتی در منطقه یک شکست استراتیژیک عمده را برای ایالات متحده و منطقه خبر می‌دهد. اسلامگرایان در نهایت به دنبال به دست گرفتن کنترول در افغانستان و پاکستان و سپس گسترش حضورشان به آسیای مرکزی هستند. شکست در افغانستان بدان معناست که ما ممکن با یک جنگ دیگری در سطح جهان روبرو شویم. به ویژه وقتی ترکیه در حالی تبدیل شدن به یک لجنزار دولت اسلامی داعش ...

Previous   ||   Next