سرمقاله

!معارف کشور کاستی های فراوان دارد

2017-Mar-26  || 

با آغاز سال تعلیمی جدید، دروس مکاتب ولایت های سرد سیر در کشور آغاز گردید.  هر چند رئیس جمهور مراسم نواختن زنگ مکاتب را در کابل به جا نیاورد، ولی در ولایت بلخ او این مراسم را به جا آورد و به این ترتیب صفحه تازه ای در روند تعلیم و تعلم در کشور گشوده شد تا فرزندان این کشور اعم از دختر و پسر به مکاتب بروند و در آن جا ها آموزش ببینند تا باشد، با چراغ علم و دانش زوایای تاریک این سرزمین درد دیده و مصیبت رسیده را روشن کنند. روشن است که در کار معارف کشور کاستی های فراوانی وجود دارد. هنوز این نهاد، آموزگاران مسلکی و تحصیل کرده کم دارد و  شماری از آموزگاران آن حتا فارغ شده های صنوف دوازدهم مکاتب هستند، ولی امیدواریم که این کاستی در چند سال اخیر بر طرف گردد و زمینه تحصیل و آموزش برای این عده معلمین نیز فراهم گردد تا بتوانند در سایه آموزش و آموخته های نوین شان کار تدریس را در مکاتب مربوط ادامه بدهند و به وظایف شان بهتر از گذشته عمل کنند.  معلم رکن اصلی نظام آموزشی در هر نهاد تحصیلی و آموزشی می باشد. اگر مکاتب افغانستان از این رهگذر کاستی هایی نداشته باشد، بخشی از نواقص در نظام آموزشی کشور برطرف می شود. بعد از معلم، کتاب درسی نیز از ضروریات عمده در کار تدریس می باشد که با اندوه فراوان از این رهگذر نیز معارف افغانستان با چالش هایی مواجه است. گفته می شود که در شماری از ولایت‌های کشور انتقال کتاب درسی برای شاگردان مکاتب به دلایل بد امنی راه ها


!آرمان ملی 15 ساله شد

!خونین ترین سال را سپری کردیم

مخالفت با نوروز بیشتر انگیزه سیاسی دارد

قلدری دوستان رئیس جمهور در پایتخت3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

یاس و دلهره گی در میان صفوف و گردهمایی های رهبران جهادی و سیاسی

در این روز ها تحرک جدیدی میان رهبران گروه های جهادی و سیاسی کشور رونما شده است و معلوم می شود که دل نگرانی های جدیدی آنان را سخت تهدید می کند و از این رو خیلی نگران اند و در تلاش افتاده اند تا از دل نگرانی های شان اندکی کاسته شود. این نخست این زنگ دل نگرانی ها زمانی به صدا در آمد که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ سخن از گفتگو هایش با رئیس جمهور غنی بر سر تقسیم قدرت زد و گفت که گفتگو هایی را به نماینده گی از تنظیم جمعیت اسلامی با دولت آغاز کرد و گفت که رئیس اجرائیه نتوانسته تا از جمعیت اسلامی در دولت نماینده گی درست کند و گویا او در چانه زنی ها با حکومت نتوانسته است تا حق این حزب را از حکومت بدست آورد.

بنا بر این ، او وارد صحنه شده تا این حق را از حکومت بدست خواهد آورد. ریاست اجرائیه در آن زمان در واکنش به اظهارات آقای نور گفت که هیچ کس حق ندارد تا به نماینده گی از این ریاست بر سر تقسیم قدرت با رئیس جمهور صحبت کند و این را حق ریاست اجرائیه به رهبری داکتر عبدالله خواند و افزود که عطامحمد نور در پیوند به دشواری های شخصی خود با رئیس جمهور گفتگو می کند؛ اما نور در آخرین گفت و گو هایش به عنوان رئیس اجرایی حزب جمیعت اسلامی اعلام کرد که گفتگو هایش با ریاست جمهوری از آدرس حزب و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی کلی بوده و هیچگونه معاملة شخصی در کار نیست؛ بلکه منافع مردم را در نظر گرفته است.

وی افزود که در این گفتگو ها از اشرف غنی خواسته است تا 15 ولایت، 30 سفارت وپست 15 سناتور انتصابی در مجلس سنا را به این حزب تخصیص دهد که رئیس جمهور نیز خواستههایش را پذیرفته است. این اظهارات او باز هم از سوی ریاست اجرائیه رد شد و اما واکنش های متفاوتی را در میان رهبران جمعیت اسلامی در پی داشت. چنان که آقای حکیمی در گفتگو با تلویزیون یک اختلا ف میان رهبران جمعیت را پذیرفته و آن را از ویژه گی های جمعیت می داند و اما افزود که شورای رهبری جمعیت اسلامی برای عطا محمد نور دوماه وقت داده است تا این گفتگو ها میان او و آقای غنی نهایی شود.

این در حالی است که شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی خواهان فرصت دهی بیشتر برای داکتر عبدالله شده اند. اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی متشکل از هشت تن است که داکتر عبدالله یکی از آنان به شمار می رود.

وی در ضمن هر نوع بحث روی گزینش نامزد تازه برای ریاست جمهوری را پیش از وقت خواند. گفتنی است که نخستین بار زمانی میان آقای نور و شماری از رهبران جمعیت اسلامی و به ویژه شاخۀ نیرومند نظامی آن یعنی شورای نظار تنش رونما شد که او به گونۀ آشکار از صلح حکومت و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار پشتیبانی کرد  و این را یگانه راه حل منازعۀ  چندین دهۀ کشور خواند. در واقع گفته می توان که امضای تفاهمنامه میان حکمتیار و حکومت سرآغاز تنش میان رهبران جمعیت اسلامی بود که بالاخره پای عطا محمد نور را به میدان گفتگو های مستقیم با رئیس جمهور غنی به پیش کشید. درست آن زمانی بود که هنوز نام حکمتیار از فهرست سیاه بیرون نشده بود و روسیه و فرانسه اعلام کردند که با بیرون شدن نام حکمتیار از فهرست سیاه، مخالفت می کنند. حال که شورای امنیت به بیرون شدن نام حکمتیار از فهرست سیاه موافقت کرده و وارد شدن حکمتیار به کابل را قطعی گردانیده است. بررغم این که امضای صلح این حزب با حکومت براعتماد و باور و حکومت برای صلح افزون تر شده است و اما فراخوانی حکمتیار برای گروه های پیشین جهادی، به ویژه برای رقبای سابقۀاو برای وحدت و همگرایی ؛ باز هم دیده می شود که احتمال ورود او به کابل، تحرکات جدید درون گروهی و بیرون گروهی را در میان گروه های جهادی و سیاسی بوجود آورده است.

 هرچند روزنامه های غربی چون؛ وال ستریت ژورنال از حکمتیار به عنوان جنگ سالار پیشین و رقیب داکتر عبدالله  و اشرف غنی ذکر کرده اند و اما او در حالی وارد کابل می شود که با دشواری های زیادی رو به رو می باشد؛ از یک سو با اوضاع واقعی داخل کشور چندین دهه به دور بوده و در سایه و روشن از انکشافات یک و نیم دهۀ اخیر قرار دارد و از سوی دیگر چهار شاخۀ حزب اسلامی تحت رهبری آقایان ارغندیوال، سباوون، خالد فاروقی و شورا های حزب اسلامی در کابل فعال اند و هنوز موقف روشن این شاخه های حزب اسلامی در برابر حکمتیار در هاله یی از ابهام قرار دارد؛ زیرا که هر کدام در کابل به نام و کامی رسیده اند و شبکه هایی برای خود ایجاد کرده اند که خود را به نحوی از حکمتیار مستقل می پندارند و مدعی اند راهی را که حکمتیار حالا پیموده آنان یک و نیم دهه پیشتر پیموده اند.

از سویی هم در میان این شاخه ها افرادی اند به گونۀ صریح مخالف پیوستن آنها با حکمتیار می باشند. دیده شود که حکمتیار با ورود خود به کابل در نخست با دشواری های درون حزبی چگونه کنار خواهد آمد و در گام بعدی با احزابی که رهبران آن با حکمتیار رقیب بودند و حالا جام اجل را لبیک گفته اند.

تنها جمعیت اسلامی نیست که از این ناحیه نگران است؛ بلکه سایر گروه ها را نیز دچار رویارویی با آزمون تازه کرده است. چنان که چندی پیش آقایان خلیلی و محقق رهبران دو گروه جهادی پیشین نیز دیدار هایی باهم داشتند که نشانگر نوعی تحرک تازه در میان این دو گروه است. حال پرسش این است که برگشت حکمتیار سبب این همه تحرکات و تنش های درون گروهی میان گروه های جهادی وسیاسی شده است و یا این که عوامل بیرونی در آن نقش نداشته؛ بلکه بیشتر برخاسته از تحولات درون گروهی است که تک روی، ناپاسخگویی، خودخواهی و تمامیت خواهی های رهبران جهادی سبب شده است تا نارضایتی های چشمگیری درمیان صفوف نیرو های جهادی به میان آید. بیشترین اعضای رده های دوم و سوم و نیرو های جوان این گروه ها از رهبران شان ناراض بوده و این نارضایتی رهبران این گروه ها را وحشت زده گردانیده است. آنان خود را در برابر خشم اعضای خود یافته اند و هر یک خود را در سراشیب سقوط و زوال یافته اند. آنان به این نتیجه رسیده اند که زود یا دیر مراحل تیکه داری آنان پایان یافته و تحولات حتمی در راه است. آنان می دانند که در صفوف اعضای رهبران پایانی آنها نارضایتی گسترده وجود دارد که هر آن دچار شکستن و زوال می باشند. از این فهمیده می شود که میان صفوف گروه های جهادی مختلف نوعی دل زده گی جدی رونما شده است که یادآور یک تحول بزرگ و نوعی همسویی و همدیگر پذیری را میان رهبران رده های پائینی این گروه ها بوجود آورده است که این خبر تکان دهنده برای رهبران سنتی این گروه ها است؛ زیرا صفوف رده های پایانی تمامی گروه های جهادی در حال تشکل جدید اند و در پی ساز و برگ تازه برای ایجاد یک گروه کثیرالملت و همدیگر پذیر می باشند. از آن رو این تحرکات تازه میان گروه ها بیشتر عامل درونی داشته تا عامل بیرونی و اما رهبران این گروه ها با نوعی فرافگنی می خواهند این پراکنده گی و گریز در صفوف شان را نوعی بیرون گروهی نشان بدهند.

از این گفته ها فهمیده می شود که این نشست ها میان رهبران گروه ها و ایجاد تنش های درون گروهی ریشه در نارضایتی شدید صفوف آنان دارد که رهبران شان می خواهند تا با کوچک نمایی این نارضایتی ها بقای شان را در آینده برای رهبری در خطر جدی یافته اند؛ زیرا رهبری یک نواخت، استفاده جویی های دوامدار، خودخواهی ها و تک روی های رهبران سنتی گروه های جهادی به کلی بر دل صفوف آنان ریخته است و آنان را خسته و سرگیچه کرده است که نوعی سرگشته گی و بلاتکلیفی رامیان آنان بوجود آورده است.

رهبران جوان گروه های جهادی چنان از وابستگی های استخباراتی رهبران شان خسته و دل زده شده اند که بعید است تا به این زودی اعتماد از دست رفتۀ رهبران شان در دل های آنان دوباره جوانه بزند؛ زیرا دیگر آنان و مردم افغانستان هرگز فریب حرف های قشنگ و خوش خط و خال آنانی را نمی خورند که از چندین دهه به این سو جهاد و ایثارگری های مردم افغانستان را ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی شان قرار داده و تنها برای منافع خود تلاش کرده اند. زیرا مردم می دانند که این تیکه داران هرگز برای مصالح مردم و منافع ملی کشور نمی اندیشند و تنها برای قدرت حزبی و شخصی خود می اندیشند تا بیشتر غارت کنند و فرزندان و وابسته گان شان به مقام های بلندترصعود کنند؛ زیرا در افکار آنان هرگز دغدغه بسیج واقعی مردم برضد دشمنان تاریخی افغانستان سبز نمی شود و هوا و خیال آسایش و رفاه مردم هرگز در کله آنان خطور نمی کند، چه رسد که برای یک افغانستان با ثبات و مرفه فکر کنند.

این حقیقت مسلم است که نوعی لرزه بر اندام رهبران سنتی این گروه ها بوجود آورده است که در واقع ریشه در تحرکات تازۀ آنان دارد و چندان نامؤجه هم نیست که این تحرکات با وارد شدن حکمتیار به کابل رنگ تازه یی به خود بگیرد واما هیچ گاهی عطش نوجویی ها و دگرگون طلبی های بنیادی رهبران جوان و صفوف این گروه ها را سیراب نمی کند. احتمال آن می رود که دیر یا زود صفوف تمامی این گروه ها بهم بخورد و تشکل تازه و حرکت جدید سراسری برای ایجاد یک ایتلاف عمومی میان صفوف تمامی رهبران جوان و اعضای صفوف گروه های جهادی و سیاسی کشور بوجود آید.


مقاله های سیاسی

نقش دیپلوماسی فعال در ساختار بین الملل!

2017-Mar-26 ||  فرهاد «دره یی»

در شرایط کنونی کشور های جهان برمبنای روابط عقلانی و منافع مشترک گام های هدف مند را به منظور ایجاد فضای باز با روش های مطلوب و اهداف استراتیژیک میان مدت به پیش می برند، اما نظام و ساختار کلی جهانی بر مبنای سهم گیری های متناسب به ظرفیت های موجوده می باشد و هر کشور به منظور پالایش ظرفیت های موجودة خویش تلاش می نماید تا جایگاه اش را در نظام بین الملل تثبیت نماید. کشور هایی در تلاش حفظ وضعیت موجود می باشند تا منافع وافر موجودة خویش را در ساختار کنونی جهانی به پیش ببرند، اما کشور های دیگری که ظرفیت های موجوده آنها به سوی بارور شدن در حرکت است، آنها در صدد شکوفایی و پیدانمودن جایگاه بهتر در نظام بین الملل می باشند. حالا بحث خویش را از این قسمت آغاز می نمایم که افغانستان در سیاست گذاری بین المللی در حال حاضر از کدام جایگاه بر خوردار بوده و کدام کشور ها در صدد حفظ وضعیت موجود می...

صفوف را بشکنید و برانحصار گرایی ها پایان دهید

2017-Mar-26 ||  مهرالدین مشید

چهار دهة جنگ ويرانگر و ادامة تراژيدي هاي خونين در کشور مشت هاي جنبش هاي چپ و راست را در کشور باز و سيما هاي رهبران آنان را عريان کرد و پرده از روي تمامي ناگفته ها افگند؛ نه تنها اين بل حتا  تشت رسوايي هاي آنان را از بام به زير افگند. اين جنگ هرچند حماسه هاي شکوهمند مجاهدان را به نمايش گذاشت و شهکار هاي نبرد تاريخ داد در برابر بيداد را به تماشا نهاد و اما ناکارايي و بيکاره گي ها و ناکامي هاي رهبران جهادي وسياسي کشور را به سان آفتاب آشکارا نمود. استبداد رأي و انحصار گرايي هاي آنان جنبش اسلامي نوخواسته از متن جامعة استبداد زده و سخت درگير فقر و تنگدستي کشور را دچار چالش کرد و دستآورد هاي راهيان راه آزادي را به خاک و خون يک سان کرد. اين جنبش را که به گونه ناخواسته درگير يک جنگ جبري و فرسايشي با بزرگترين و تا دندان مسلح ترين کشور جهان شد، نتوانستند در عمقي از فرود حوادث به گ...

!تولد نوزادانی؛ بنام پاکستان واسرائیل دردل کمربند سبز

2017-Mar-25 ||  محمد علی مهرزاد

پاکستان واسرائیل دونقطه آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی درجهان شناخته شده اند که هردوتوسط یک مرجع، اما ازدوآدرس متفاوت یعنی اسلام ویهودیت درصحنه کشورهای جهان درقرن بیستم درخط فاصل نیمه هلال این دوکشورکه یک قوس مکمل را از قاره هند تا کرانه های دریای مدیترانه دردونقطه شرقی وغربی تشکیل می دهد وموجب چالش های شگرفی گردیده است. اسناد مؤثق وغیرقابل انکاردرزمینه وجود دارد،چه بدبختی ونکبت های هولناکی را نصیب این خاکیان کرده اند که مو براندام راست می شود؛چه آتش پاره های مهیبی را برسرملت های مجاوراین دوکشور( پاکستان واسرائیل ) فروریخته اند وچه صحنه های هولناکی را درتاریخ جنایات بشرحکاکی کرده اند.  درواقع این دومنطقه نقطه خیزش شرارت های  شیطانی که جهان را برای صلح همیشه از سلامتی دورنگهداشته اند ودرنتیجه ظاهراًدواندیشه مغایربهم واما با یک هدف مشخص یعنی ترویج افر...

آرمان ملی و مسؤولیت اطلاع رسانی

2017-Mar-25 ||  احمد سعیدی

در عصر حاضر، هیچ گوشه و هیچ نقطه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه‎ها که حامل پیام های ارتباطی هستند، نمی‎تواند گام های مؤثر و سازنده ای را در زنده گی مردم و بهبود جامعه بردارند.  متأسفانه در کشور ما بعضی رسانه‎ها بیشتر به قیل و قال و بلوای رسانه‎ای، خارج از معیارهای چشم‎انداز روشنگری عمل می کنند؛ نقشی که همچون لبه قیچی، به جای آن که مفید باشد، مضر تمام شده است. اما خوشبختانه روزنامه آرمان ملی و تعداد دیگری از روزنامه ها و هفته نامه‌های رسالتمند، حضور خویش را در جامعه مطبوعات به جایی رسانیده‌اند که هم مطلوب است و هم مرغوب.  1-رسانه و اهمیت آن در افغانستان :  در عصر حاضر،رسانه‎ها، «تار وپود نمادین» زنده‌گی ما را تشکیل می دهند و نقش «تسریع کنندۀ نهادی» را در جامعه دارند. امروزه نقش رسانه‎ها، در روشن شدن حقایق از هیچ کس پوشیده نیست. رسا...

آرمان ملی از نظر صاحب نظران

2017-Mar-25 || 

فضل واحد کریم: ملی آرمان ورځپاڼه د ځوان نسل د ذهنونو د روښانولو په لاره کې ارزښناک کارونه ترسره کړی رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ: آرمان ملی صدای مردم مستضعف کشور است نجیب الله منلی: آرمان ملی بهترین روزنامه است اما گاهی موقف یکجانبه دارد وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی:آرمان ملی همکار خوب و مدافع عسکر و افسر است روزنامه آرمان ملی وارد پانزدهمین حالا سال نشراتی خود می شود. آرمان ملی در نخستین روزهای ایجاد ادارة موقت وارد صحنه مطب...

!تولد نوزادانی؛ بنام پاکستان واسرائیل دردل کمربند سبز

2017-Mar-25 ||  محمد علی مهرزاد

پاکستان واسرائیل دونقطه آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی درجهان شناخته شده اند که هردوتوسط یک مرجع، اما ازدوآدرس متفاوت یعنی اسلام ویهودیت درصحنه کشورهای جهان درقرن بیستم درخط فاصل نیمه هلال این دوکشورکه یک قوس مکمل را از قاره هند تا کرانه های دریای مدیترانه دردونقطه شرقی وغربی تشکیل می دهد وموجب چالش های شگرفی گردیده است. اسناد مؤثق وغیرقابل انکاردرزمینه وجود دارد،چه بدبختی ونکبت های هولناکی را نصیب این خاکیان کرده اند که مو براندام راست می شود؛چه آتش پاره های مهیبی را برسرملت های مجاوراین دوکشور( پاکستان واسرائیل ) فروریخته اند وچه صحنه های هولناکی را درتاریخ جنایات بشرحکاکی کرده اند.  درواقع این دومنطقه نقطه خیزش شرارت های  شیطانی که جهان را برای صلح همیشه از سلامتی دورنگهداشته اند ودرنتیجه ظاهراًدواندیشه مغایربهم واما با یک هدف مشخص یعنی ترویج افر...

بهار! تو بیا تا من با فرارسیدن فصل زیبایت مهرورزی، صمیمیت و مهربانی ها را تمنا کنم!

2017-Mar-19 || 

بهار ! توکهبافرارسیدنات جان را سرسبز می‌کنی وگل ها را شگوفه باران می سازی زودتر بیا که‌ همه مهربانان، مهرورزان، وعاشقان مشتاقانه انتظار آمدن تو را بی صبرانه می‌کشند. توکه مانند وسعت دل‌های مهربان،  زلالی دریاهای خروشان وشادابی شگوفه‌های گل خندان هستی ، همه ازآمدن تو به استقبال می نشینند وزمانی بوی فصل زیبایت به مشام ما می رسد. یک بار احساس عشق به طبیعت و آغاز یک زنده‌گی نوین با برنامه ها و اهداف زنده‌گی دروجود ما زنده می‌شود. بهار! توکه صدای آسمانی طراوتی استی که به دل شورشگفتن وبه دیده شوق باریدن می بخشی بیا که من هم ازیک سو برای آغاز بهار نوبا گام استوارومتین حرکت به سوی پیشرفت وترقی نموده وازسوی هم در فصل زیبایت بتوانم امید های  خویش را جسارت ببخشم ، بدون شک وتردید تو فصلی هستی که بشارت می‌دهی پیروزی ها ، مهربانی ها وعشق ورزیدن را بر...

!نوروز؛ مظهر خلقت خداوند، پيام‎آور بهار وصلح و آشتي ملي

2017-Mar-19 || 

نوروزدروطن ما افغانستان به شواهد تاریخ هزاران  سا ل سا بقه دارد؛ قبل ازاسلام وبعد از آن با تاریخ وروحیه ملی ما گره خورده است، آریانای کهن وافغانستان امروز در تجلیل و برگزاری سال نو به حیث آغاز سال جدید طی مراسم  خاص از آن استقبا ل نموده است وهمیشه پيمان عبوديت با خداونداز يك طرف وپيوند خودرا با طبیعت زیبا به خاطر آباداني كشور تجديد ميثاق مي كنند واين مراسم شكر گزاري را زنده نگهداشته، دايماً تجدید پیمان می‌نمايند؛ و توأم با شادابی وسرسبزی طبیعت، انسان‎های سرزمین ما با  نیرومندی بیشتر به فعالیت های زراعتی واقتصادی می پرداختند ،درپهلوی پیمان با طبیعت زیبای وطن با خود نیز عهد ومیثا ق جدید به خاطر آبادانی سرزمین آبایی خود و رفع كدورت‌هاي گذشته می‌بستند و به پیشگاه خداوند (ج) شکران نعمت می کردند که توانمندی‎های نهفته انسان‎ها ونباتات را که د ر زمستا...

Previous   ||   Next