سرمقاله

!حلقات فاشیستی مانع توزیع شناسنامه های برقی شدند

2017-Jan-21  || 

از چند سالبه اینسو آماده گی هایی گرفته شده بود که برای شهروندان کشور سند معتبری کهنشان بدهد ما شهروندان افغانستان هستیم، توزیع گردد. این سند شناسنامه هایالکترونیک بود که از سوی کشور های دوست کمک شد تا کمپیوتر ها و دیگر وسایلضروری آن تأمین گردد و حتی برای دوسال معاش و دیگر نیازمندی های کارمنداندفاتر آن از سوی کشور های کمک کننده داده شد ولی بی عرضه گی ها و بیکفایتی های مسؤولان و زعامت کشور مانع اجرای این امرمهم ملی گردید. درپهلوی بی کفایتی ها، عوامل دیگری چون آشکار شدن تعداد شهروندان هر قوم نیزبه مثابه مانع دیگر برای اجرای این پروژه مهم و ضروری، سد راه شده است، زیرادر آن صورت موضوع اکثریت و اقلیت نیز در میان می آمد و این به ذوق زعامتکشور خوش نمی آمد. از جانبی همة، اگر این شناسنامه های الکترونیک توزیعمی گردید از آن روز دیگر حضور در نهاد های انتخاباتی برای گزینش نمایندهگان مردم و حتی رئیس جمهور بی تکلف انجام می گردید و گلیم تقلب و جعل ازروند انتخابات ها برچیده می شد و مردم ما شاهد برگزاری انتخابات روشن وشفاف می بودند ونیازی نمی بود تا برای گزینش رؤسای جمهوری و یا نماینده گانمردم در پارلمان، این همه تنش و جنجال ها در کشور بوجود می آمد و اوضاعدر کشور متشنج می گردید. نیات سوء و تعلل دم و دستگاه دولت سبب شد کههزینه های کلانی در این راه ضایع گردد و شهروندان کشور از داشتن چنین سندمعتبر بین المللی محروم گردند. کشور های کمک کننده ن


!منافع امریکا و افغانستان با هم گره خورده است

!رئيس جمهور جديد امريكا با ديد تازه به افغانستان نگاه كند

!برنامه هاي اقتصادي با جديت دنبال شوند

!فرمان ماتم ملی پسندیده است، اما بسنده نیست3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

سرنوشت تلخ افغان ها در مهاجرت های اجباری

اخیراً جوان 19 سالة مهاجر افغان در پیش‎روی مغازه‌یی در جرمنی خود را آتش زد.

 این درد جان گداز را تنها و تنها مردمان خدا پرست و وجدان های بیدار احساس می‌کند. همه می‎دانند که در دو سال و اندی گذشته ده‌ها هزار هموطنان ما فرار را بر قرار ترجیح داده، کشور را ترک نموده اند. عده ای در دریا ها خوراک نهنگ ها شده و تعداد دیگری تا کنون بین مرگ و زنده‎گی به خاطر تعیین سرنوشت دست و پا می‎زنند. حقارت، توهین و تحقیر نصیب هموطنان ماست، پرسش جدی که اذهان همه را به خود مشغول ساخته، این است، چرا افغانها با وجود تمامی خطراتی که وجود دارد، باز هم مشکلات فراگیر و خطرات جانی را قبول نموده می کوشند از طریق راه های قانونی و غیر قانونی کشور را ترک نمایند تا خود را به اروپا برسانند؟

به عقیدة من، دلایل این وضعیت را باید در بعد داخلی و خارجی جستجو کرد.

 نخست عوامل داخلی:

۱- ادامه جنگ و آینده نا معلوم صلح و امنیت
۲- بیکاری و فقر شدید اقتصادی و نبود اعتماد ملی
۳- بی قانونی و تجزیه عملی قدرت خلاف ارزش‌ها
دوم عوامل خارجی :

۱- سیاست کشورهای مهاجرپذیر

۲- جاذبه زنده‌گی بهتر در کشورهای پیشرفته

۳-  تشویق خانواده‎گی و مهاجرین در کشورهای غربی

دلایل واقعی ادامه سیل مهاجرت افغانها هرچه باشد از این واقعیت نمی توان تردید داشت که در سه دهه گذشته و تقریباً از زمان به قدرت رسیدن سردار محمد داوودخان و در پی آن کودتای حامیان  حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری نور محمد تره کی و پیآمد آینده افغانستان به وسیله ارتش سرخ اتحاد شوروی وقت، آواره‌گان افغان بخش مهم واصلی آواره‌گان و مهاجرین در سرتاسر جهان را تشکیل می داده اند و هنوز هم این وضعیت امکان تداوم یافته است.

تردیدی وجود ندارد که تعداد بی شماری در مسیر راه قربانی شده اند و هرگز به مقصد نرسیده اند، اما آمار دقیقی از آواره‌گانی که به مقصد نرسیده اند، تا کنون وجود ندارد.

ولی این تمام ماجرای مصیبت بار آواره‌گان افغان نیست، کسانی هم که بعد از تحمل رنج های بسیار خود را به جرمنی ویا کشورهای غربی رسانده اند، سال ها در بدترین شرایط در انتظار پذیرش در کمپ هايی نگهداری شده اند که چیزی از زندان کم نداشته اند. بعضی از کشور های اروپایی به طور نسبی با مهاجرین برخورد مناسب تری داشته و به دلایل خاصی تسهیلات بیشتری در نظر می گرفته اند. با این حال آواره‌گان افغان مجبور بوده اند سال ها در کمپ های آواره‎گان بمانند تا تکلیف پذیرش قانونی آن ها روشن شود.در اين جا به دلیل اهمیت دلایل داخلی اشاراتی به آن ها گذرا خواهیم داشت

۱-  ادامه جنگ و آیندة نا معلوم صلح و امنیت

واقعیت این است که افغانستان در طول چند دهه اخیر همواره یا درگیر جنگ داخلی بوده و یا جنگ های داخلی زمینه ساز دخالت خارجی شده اند. جنگ های داخلی هر چند معمولاً پوشش ایدئولوژیک داشته اند ولی در ماهیت، قومی ـ مذهبی بوده اند. علت را هم باید در ساختار نامتجانس قومی این کشور جستجو کرد که تاکنون متناسب با شرایط خاص افغانستان ساختار قدرتی که برای همه واحدهای قومی رضایت آمیز باشد بدست نیامده است.

شاید مهم ترین عامل در این باره فرهنگ انحصار گرایانه در قدرت قومی باشد که بعضی از اقوام بطور سنتی با آن روبرو بوده اند، اما حقیقت آن است که سایر قومیت ها احساسات انحصارگرانه مشابهی از خود نشان داده اند، حتی اگر بتوان گفت که انحصار گری در قدرت در میان قومیت های مختلف در واکنش به انحصار گری قدرت در میان اقوام دیگر محسوس است، باز هم نمی توان توجیه عقلائی برای آن یافت؛ زیرا که بهرحال نتیجه آن برای صلح و ثبات داخلی افغانستان یکسان و فاجعه بار بوده است.

نگاه تاریخی و گذرا به انحصارگری قدرت وتداوم آن تا زمان حاضر به خوبی ثابت می‌کند که لااقل سه قومیت از چهار قومیت اصلی ساکن در افغانستان به لحاظ تاریخی خود را وارث قدرت می دانند و این ذهنیت، علاوه بر نخبه‌گان در توده های مردم قوی و قابل ردیابی است. قومیت پشتون، قومیت تاجیک و قومیت ازبیک این هرسه قومیت نگاه شان به قدرتِ گذشته است و نه زمانِ حاضر و درک واقعیت های جدید.

مجموعه این گونه واقعیت ها افغانستان را مستعد جنگ توسط خارجی‎ها نگهداشته است و پیآمد جبری آن فرار مردم از صحنه جنگ و در پیش گرفتن راه مهاجرت به رغم دشواری ها وخطرات آن بوده است؛ زیرا افغانها راه دیگری پیش رو ندارند، یا در صحنه جنگ می مانند و جوانان شان به نفع این یا آن گروه طالب، داعش به جنگ و برادر کشی بپردازند و یا راه فرار در پیش می گيرند. لااقل برای کودکان و زنان راه ماندن دشوارتر است و مردان جنگی نیز ترجیح می دهند زنان و کودکان خود را به کشورهای همجوار منتقل سازند. منتها با گذشت زمان از میان نسل اول آواره‌گان افغان در کشورهای همسایه، نسل جدیدی با آرزوها وآرمان های جدید شکل گرفت که آرزوی زنده‌گی و معیشت بالاتری از پدران و مادران خود شده اند. همین نسل است که اکنون نگاه به اروپا، کانادا و آسترالیا دارد و هر خطری را می پذیرد تا ادامه دهنده راه نسل قبل از خود نباشد.

برای این نسل زنده‌گی درکشوری که درکش نمی کند و نیازهایش را به رسمیت نمی شناسد، دشوار است و حاضر نیست گوشت دم توپ قدرت طلبان و انحصارگران قدرت قومی شود. نفس کشیدن در فضای آزاد را می خواهد که افغانستان قادر به ارائه آن نیست و همچنان وفادار به سنت انحصارگری قدرت باقی مانده است. سنتی که نتیجه آن حضور خارجی ها با بهانه های متفاوت وایدئولوژی متفاوت بوده است و افغانستان را اگر از اشغال روس ها خارج كرد، اما به چنگال امریکایی ها در آورده است. در هر دو حالت نفس مداخله خارجی ها ادامه داشته، جنگ قدرت قومی ادامه دارد و تنها بازیگران داخلی و خارجی آن تغییر کرده اند

۲-  بیکاری و فقر شدید اقتصادی

عامل دوم بعد از جنگ داخلی و حضور خارجی ها که روند مهاجرت را تسریع کرده است وجود فقر شدید و مشکلات اقتصادی و بیکاری گسترده است. این عامل رابطه تنگاتنگی با جنگ نیابتی دارد. سرمایه های اصل کشور صرف جنگ می شود و اصلی ترین نیروی کار سازنده در جنگ هدر می رود. بنابراین امکانی برای توسعه اقتصادی باقی نمی ماند.

هست و نیست مردم افغانستان در جنگ های طولانی داخلی و خارجی هدر رفته است و زنده‌گی در داخل کشور در عمل برای نسل جوان و آرزوهای فراتر از امکانات محلی، تحمل پذیر نیست. کمک های بینالمللی به جای آن‌که در جهت توسعه افغانستان و ایجاد کار برای نسل جوان مصرف شود، در مناسبات فساد آمیز به وسیله خارجی‎ها و نخبه‌گان و صاحبان قدرت غارت می شود و به خارج انتقال می یابد.

در چنین فضایی جوانان افغانستان راهی جز فرار از وضع موجود پیش پای خود نمی بینند و همین ها هستند که یا در کمپ ها در بدترین شرایط در ترکیه و یونان منتظر پذیرشِ در کشورهای اروپایی هستند و یا خود را با هزاران مشکل و بدبختی به مالزیا و اندونزیا می‎رسانند و دار و ندار خود را به قاچاقچیان انسان می دهند تا آنها را به سواحل کشور های اروپایی برسانند تا شاید راهی  حاصل شود و دولت اروپایی آن ها را بپذیرندهمین هاهستند که سوار کشتی های کهنه و ناامن قاچاقچیان می شوند و حتی از داشتن یک جلیقه نجات محروم اند که در صورت بروز حادثه، لااقل مدتی بتوانند در آب شناور بمانند تا نیروهای امدادی برسند و جان شان را نجات دهند. در آخرین مورد غرق کشتی آواره‌گان افغان، آن‌هایی که جلیقه نجات داشتند، نجات پیدا کردند و جان باخته‌گان عمدتاً کسانی بودند که از این حداقل امکان سفر دریایی محروم بودند.

۳-  بی قانونی و تجزیه قدرت

عامل سوم فرار جوانان از افغانستان و پذیرش خطرات مهاجرت را می باید در واقعیت بی قانونی و تجزیه عملی قدرت در کشور دانست. هر گوشه ای از افغانستان امروز در اختیار یک قدرت طلب محلی است که از هیچ قدرتِ قانونمندی پیروی نمی کند. این حالت به نوعی هرج و مرج و بی قانونی در گسترده ترین حدممکن منتهی شده است و دولت مرکزی علی رغم تلاش برای دفع این مشکل تاکنون ناموفق بوده است. قاچاق و کشت مواد مخدر امکانات مالی لازم را برای قدرت طلبان محلی فراهم كرده و آن ها را در موقعیتی قرار داده است که بی نیاز از دولت مرکزی هر طور که خود بخواهند با مردم محلی رفتار نمایند.

پذیرش چنین حالتی برای نسل جوان که در مهاجرت به سایر کشورهای مهاجرپذیر رشد کرده‌اند و با سطحی از قانون و حساب وکتاب آشنایی پیدا کرده است، قابل تحمل نیست. این نسل از مهاجران افغان واقعاً در جستجوی زنده‌گی بهتر که آن را حق خود می‎دانند راه مهاجرت در پیش می گیرند. در تة ذهن این نسل جوان مهاجر افغان این حقیقت تلخ وجود دارد که قربانی شدن خود را می پذیرد تا نسل بعدی اش دچار مصیبت زنده‌گی او نشود.

در کنار این گونه واقعیت‌های داخلی، تشویق کنندة جوانان افغان به مهاجرت، سیاست کشورهای مهاجر پذیر ، جاذبه زنده‌گی راحت‌تر، در فضای آرام و قانونی و دسترسی به امکانات بهتر علاوه بر این زنده‌گی راضی کننده تر، دوستان واقوامیکه قبلاً به کشورهای غربی مهاجرت كرده اند كه آوازه آن ها به گوش رسيده است دلایل خارجی افزايش مهاجرت و پذیرش خطرات آنرا برای نسل جوان افغان توضیح می دهد.


مقاله های سیاسی

خـواب وطـن

2017-Jan-21 ||  احمد سعیدی

چند روز محدود با در نظرداشت مشکلات و ضرورت های شخصی،دور از وطن بودم؛حین رفتن جملات کوتاهی در فیسبوک نیز نوشته بودم.بعضی ها با پر رویی گفته بودندکهسعیدی  فرار کرده حتاعده یی نوشته بودندوطنرا بخاطر منافع شخصی خود ترک نموده،پناهنده این کشور و آن کشور شد و ده ها تهمت نا روای دیگر.درست است که وطن را دوست دارم و بخاطر زخم های خونین وطن باید در وطنیکجا با مردم خودبود.با غم و دردشانهمصدا و همنوابهتر است ، بعضی ها باید بدانندمن درخت بیدی نیستم که از هر باد بلرزم  اما بخاطر درد و رنج هاییکه دامنگیر سرزمین من استبار بار فریاد زده ام،گریه کرده و گریه میکنم،عیبی ندارد.میدانم کسانیکه دور از وطن اند یا در داخل وطن،این سرزمین دوست داشتنی را دوست دارندتنها من دوستدار این وطن نیستم، هزار ها فرزند عاشق این سرزمین اند. ای بی وطن بیـاد وطنگــــریهمی‎کنم مرغ اسیر پشت چمن گری...

تا ختم دوره باقی مانده حکومت تحمیلی انتصابی وحدت ملی هیچگونه انتخاباتی در کشور برگزار نمی گردد!!

2017-Jan-21 ||  میرنجیب الله شمس

در این شکی نیست که مؤلفه های اساسی یک نظام سیاسی دموکراسی را همانا: انتخابات معیاری با اراده آزاد ملی، احزاب مترقی و بالنده سیاسی، رسانه های آزاد گروهی و نهادهای فعال مدنی در هر مملکت دموکراتیک تشکیل می دهد لاغیر. فرهیخته گان، دانشمندان و روشن ضمیران افغان همه گی به این واقعیت عینی مهر تأیید می گذارند که: هیچ گزینه خردمندانه تر، هیچ تضمینی هوشمندانه تر، هیچ اقدامی معقولتر و هیچ تدبیری مؤثرتر و شایسته تر از برگزاری انتخابات برای تمثیل اراده واقعی ملی، تجلی حاکمیت مردمی و انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی و دولتی در افغانستان سیاست زده و ملت گرسنه و به گروگان گرفته شده آن وجود ندارد. اما واقعیت این است: تا زمانی که نیروهای نظامی اشغالگر کشورهای امپریالیستی غرب در رأس امریکا در خاک پاک افغانستان حضور فعال فزیکی داشته باشند و تا هنگامی که به امر و نهی، به سوق و اداره و...

لنگ لنگان گام برداشتن امریکا ، دشواری های کابل را بیشتر می سازد

2017-Jan-21 ||  مهرالدین مشید

بدون تردید افغانستان از چهاردهه به اینسو درگیر جنگ ویرانگری است که با وجود خساره های هنگفت معنوی و مادی و نابودی زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی آن پس از سقوط رژیم نجیب و از پی آن، ادامه درگیری های گروهی که منجر به شهادت شصت هزار شهروندان کابلی شد؛ هنوز هم از سر تا پای آن خون و آتش فواره می کند.  این در حالی است که پس از شکست ارتش سرخ که 37سال از آن می‌گذرد، حالا هم ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان موجود اند و این کشور هنوز هم نه تنها درگیر یک جنگ ویرانگر است؛ بلکه با به وجود آمدن گروه داعش جنگ در افغانستان پیچیده و صف آرایی های جهانی در پیوند به افغانستان دچار دگرگونی های جدی نیز شده است. چنان‎که معادله های جدید در سطح منطقه و جهان در پیوند به افغانستان در حال شکل گیری هستند و دورنمای این معادله ها افغانستان را تنها و در معرض هجوم نشان می‎دهد که لنگ لنگان گام برد...

چشم انداز اقتصاد تركيه

2017-Jan-17 ||  فرزاد رمضاني بونش پژوهشگ

گذشته اقتصاد ترکیه  اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم وضعیت مبهم و بسیار شکننده ای داشت و دولت های شکننده و ناپایدار وضعیت اقتصادی را بسیار نابسامان تر کردند، اما حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت موجب توجه جدی به مسأله اقتصاد شد و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت به گونه یی که برخی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند. در این میان موقعیت ژئواستراتیژیک ترکیه، فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی،  دسترسی به بازارهای بزرگ در منطقه و اصلاحات بنیادین در عرصه های گوناگون اقتصاد ترکیه را با رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجی و سرمایه گذاری خارجی را بسیار بالا برد. در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشت. چنانچه ثبات مدیریت...

ایدئولوژی صهیونیزم اسرائیل؛ فروپاشی کامل انسانیت!؟

2017-Jan-17 ||  محمد علی مهرزاد

فاشیست های قرن بیست ویک اسرائیل آخرین میخ را برتابوت آزادی، حقوق بشروازهمه مهمتربرفیصله سازمان ملل متحد مبنی برمنع شهرک سازی درسرزمین های فلسطین کوبید وهمه افکارجهانیان را به مسخره گرفت. اگرچه حامیان اسرائیل به تاریخ پانزده ماه می سال ۱۹۴۸میلادی روزنکبت برای مردم فلسطین رابا انتقال یهودان از سراسر کشورهای اروپا وجا به جایی آنها به اطراف اولین قبلة مسلمانان یعنی بیت ا لمقدس مهر تأیید گذاشتند. اسرائیل فیصله های سازمان ملل متحدرا نه تنها امروز، بلکه درگذشته گستا خانه وبا غرور وبرتریت تبارگرایی یهودیت نیز بی ارزش تلقی نموده است. البته این دهن کجی اسرائیل درمقابل فیصله های ملل متحد نه اولین ونه هم آخرین هشداریست برا ی جامعه جهانی ؛ که اگرجلو این خشونت گستاخانه را نگیرند، شاید این گلیم ماتم مردم مظلوم فلسطین روزی درخانه‌های هرفرد از کشورهایی که در ظاهر ادعای آزا...

تا چه وقت قربانی بدهیم؟

2017-Jan-17 ||  عبدالحمید مبارز

69 سال می شود که انگلیس، پاکستان را در قسمتی از پیکر هند و حصه‌یی از خاک افغانستان تشکیل نمود و در همین مدت امریکا یک اول قدرت نظامی و اقتصادی جهان، آن را تحت پوشش نظامی، اقتصادی و امنیتی خود محافظت کرد. برای حل اختلاف سیاسی با افغانستان، پاکستان راه مذاکره را قبول نکرد و امریکا و شوروی سابق راه نظامی را مانع شدند و افغانستان حرکتی کرده نتوانست و امروز از این رهگذر مورد انتقاد سیاستمداران و جوانان قرار گرفته که رژیم های سیاسی سابق چرا برای اعاده حقوق افغانستان کاری نکرده‌اند؟ پاکستان که تحت حمایت امریکا، انگلستان به یک قدرت ذروی تبدیل شده دیگر برای رسیدن به مقاصد سیاسی نامشروع خود تروریزم را وسیله گرفته ، در برابر هند و افغانستان استعمال می نماید؛ هر روز در نقاط مختلف افغانستان انفجار و انتحار صورت می گیرد و در چهارده ولایت افغانستان تروریست های طالب جنگ ر...

د افغانستان خلـک دسـولـى تـږي دي

2017-Jan-16 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

 په دى ټول پوهيږوچې زموږ په هيواد کې دسرتاسري سولى منځ ته راتلل زموږ دټولو افغانانو لوى او سپيڅلي آرمان دي اوپهدي هم پوهيږوچې زموږ سياستوالان اوسياست پوهان سوله په هيواد کې استراتيژيکموخه بولى ترڅوددغه استراتيژي موخي په ړناکې زموږ په ګران هيواد افغانستان کې امنيت،ثبات اوسراسرى پرمختګ منځ ته راشي ګرانوهيوادوالو! ۳۸کاله کيږى چې زموږ په هيواد کې جګره روانه دهاو په دى جګروکې بهرنيوهيوادونوپه ځانګري توګه زموږ ګاونډيان خورا لاس لري او خپل ملى ګتيدافغانستان په جګړوکې لټوى چي دغه جګره زموږدهيواد،ملى شتمني، اقتصادى او عامه تأسيسات يې ويجاړاو زموږ دهيواد ډېر خلک  يي بهرنيوهيوادونوته اړ کړ ترڅوکډوال شي اوپه دى توګه سوله زموږ په هيواد کي يوداسى پديدي ته بدله شويي  چې ټول افغانان دهغه دراتلو لپاره انتظارباسي ، خو له بده مرغه چېسوله نه راځي اوداچې ولې سوله نه...

صلح؛ رویای دست نیافتنی و اما یگانه بدیل برای محو جنگ و تأمین وحدت ملی

2017-Jan-16 ||  مهر الدین مشید

در این شکی نیست که صلح نیاز اصلی و حیانی یک کشور است و از همین رو است که در قرآن، صلح خیر کثیر خوانده شده است. هرچند صلح برای هر کشوری ضروری است؛ اما صلح و ثبات برای کشور جنگ زده یی چون افغانستان که از چهاردهه به این سو در یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز مشتعل است، بیش از هر کشوری اهمیت دارد. بدبختی ها و سیاه روزگاری های این جنگ را هر شهروند کشوربا گوشت و پوست خود لمس کرده است و زخم های ناسور آن هنوز هم بر پشت و پهلوی آنان سنگینی دارد.در این تردیدی وجود ندارد که جنگ افغانستان خیلی پیچیده و هر روز دشوار تر شده و ابعاد آن گسترده تر می شود که دخالت کشور های گوناگون و مداخلۀ آشکار پاکستان در این جنگ بر پیچیده گی آن افزوده است. این مداخله ها با ایجاد سناریو های جدید تحت عنوان ظهور داعش بر این پیچیده گی ها افزوده و نزدیک است که جنگ سرد دهه های گذشته به جنگ گرم قدرت های کلان فراتر از افغا...

Previous   ||   Next