سرمقاله

!فساد، لکه ی ننگ برپیشانی حکومت

2017-Apr-18  || 

در نشست هاي بين المللي و در ملاقات مقامات بلند پايه کشورهاي خارجي با رهبران حکومت افغانستان، نخستين موضوع که مطرح و به بحث گرفته مي شود، گسترش فساد اداري و تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه بر ضد اين مرض مزمن است. پس از شکست طالبان و تشکيل اداره موقت و با توجه به کمک هاي جهاني که در افغانستان سرازير شد، باندهاي مافيايي فساد در سطح ملي و بين المللي فعال شدند و در اين شبکه ها برخي از مقامات بلند پايه دولت افغانستان و کشورهاي بيروني هم شامل گرديدند و سرانجام بيشتر مساعدت هاي بين المللي حيف و ميل شد. با پايان يافتن دوره رياست جمهوري حامدکرزي و شکل گيري حکومت به اصطلاح وحدت ملي و شعار هايي که در دوران کارزارهاي انتخاباتي سر داده مي شد فکر مي گرديد گراف فساد در کشور سير نزولي را طي خواهد کرد ولي با توجه به چند سالي که از عمر حکومت مي گذرد و تجربه نشان داده است نه تنها که فساد کاهش نيافته است بل دامنه يي گراف فساد هم گسترش يافته است. به هيمن منظور است هر زماني که يک مقام کشور بيروني به افغانستان سفري مي داشته باشد خبر مبارزه برضد فساد بالا مي گيرد. در ديدار مک مستر مشاور امنيت ملي امريکا با رهبران حکومت نيز موضوع گسترش فساد در کشور مطرح شد. حال پرسشي است  که چرا با وجود نهادهاي متعدد مبارزه بر ضد فساد و تعهد مقامات حکومت و وعده هاي آنها، هنوزهم موضوع فساد لکه ننگي به پيشاني حکومت است؟ در بسياري از نهادهاي دولتي و قرارداد هايي که ص


امریکا متعهد به همکاری با افغانستان است

!درنگی به گفته های دیروز کرزی

!از نابود سازی پایگاه های تروریستان استقبال می کنیم

!شهر کابل بسیار وحشتناک شده است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليلگران به جاي نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امريکا وداعش در ولسوالي اچين ننگرهار تمر کز کنند وهمين طور هم بود که بيشترين تبصره ها در حول هوش همين بمب مادر بود. اما روسيه نيز دست زير الاشه نشسته نيست، تلاش ادامه دارد تا امريکا سخت ترين ضربه را در زمين افغانستان ببيند وامريکا هم با همان غروري که دارد به تلاش هاي مسکو اهميت نداده وبا قدرت نمايي در روز نشست مسکو، داعش را هدف قرار داد که بيشتر از نشست مسکو خبر ساز شد. اين در واقع جنگ در فضاي مطبوعات وجنگ در ميدان نبرد بود واين که برنده کيست؟ تا هنوز روشن نيست، اما بازنده به طور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند.

از سوي ديگر، پرتاب بمب از طرف امريکا در دره اسد خيل ننگرهار بعضي واکنش هاي را نيز بر انگيخت. حامد کرزي رييس جمهور پيشين و تعداد ديگري اين عمل را محکوم کردند اما رهبران حکومت وحدت ملي از عملکرد امريکا استقبال نموده اند.

به باور من متأسفانه با گذشت هر روز وضعيت در افغانستان پيچيده تر مي شود بر علاوه رقابت هاي امريکا و روسيه در سوريه اين رقابت ها در حال حاضر به زمين افغانستان نيز کشانده شده است آنچه که براي بسياري از افغان ها پرسش بر انگيز است اين است که چرا امريکا همزمان با نشست مسکو، اين بمب بزرگ را پرتاب نمود.

 به باور من اين حقيقت از اين جهت مهم دانسته مي شود که ايالات متحد امريکا عملاً در نشست مسکو نظر مخالف داشت. اختلاف امريکا و روسيه تنها بخاطر نشست مسکو  نبوده، بلکه اين دو کشور با يکديگر بر سر بحران اوکراين، سوريه و افغانستان عملاً درتقابل با هم قرار دارند، درصدد تحريم هاي مقابل يکديگر هستند. همچنان همپيمانان غربي امريکا به تحريم روسيه پرداخته اند وگفته مي شود که اقتصاد روسيه ازاين تحريم هامتضرر شده است. چين نيز از رقيب هاي عمدة امريکا در منطقه است وپيشرفت اقتصادي ورشد تجارت چين با دنيا، براي امريکايي ها چندان خوش آ يند نبوده و حتا در ساليان گذشته کوشيده بحران هايي به نام دفاع از حقوق بشر وغيره در چين به وجود آورد.

سران امريکا هم هر از گاهي که از چين ديدار داشته اند از نقض حقو ق بشر در چين سخن گفته اند. در مجموع معناي اين سخن آنست که ايالات متحده امريکا مي خواهد چين همچنان در موضع گيري هاي جهاني به تبعيت از امريکا حرکت کند  واين برتري طلبي براي حکومت چين که يکي از کشورهاي مهم در دنيا با حد اکثر نفوس است، غير قابل قبول مي باشد. بنابراين تأثير اين تقابل هاي تاريخي ميان کشور هاي حامي افغانستان با ايالات متحده امريکا چه خواهدبود؟

نتايج اين تقابل ها را مي توان بااستفاده از تجربه هاي ساير کشورها به تحليل نشست ونتيجه گرفت.

ايالات متحده امريکا نشان داده است که وجود وحضور مخالفان سياسي خودرا بر نمي تابد. با هرکشوري که مخالفت داشته باشد مي کوشد با بد اخلاقي ترين شيوه، آن کشوررا در موضع انفعال قرار دهد. برخورد امريکا با ايران در سه دهه گذشته تجربه اي براي همه مردم دنيا است ونشان مي دهدکه مخالفت با امريکا به معناي آماده گي دربرابر انواع تهمت وافترا ها يي است که هيچ کدام وجود فزيکي ندارند.

اتهام امريکا به رژيم صدا م براي زمينه سازي سقوط اواز جمله موارد مشهود ديگري است که هيچ کس فراموش نکرده است. با اين وصف، آيا ايالات متحده امريکا با سرمايه گذاري کلاني که در افغانستان کرده وبا کمک هاي هنگفتي که به حکومت گذشته وکنوني افغانستان مي کند وهم با تعهدي که به کمک به ارتش افغانستان دارد، هرگز نمي خواهد فدراتيف روسيه، چين و ايران سه کشور مهم منطقه به کمک افغانستان بشتابند وافغانستان را درراه بازسازي کمک کنند. به يقين حضور فعال اين سه کشوروکمک براي بهبود وضعيت امنيت درافغانستان، امريکايي ها را واداربه اتخاذ سياست هاي دوگانه خواهد کرد، سياست دوگانه اي که درعراق در پيش گرفته بود، امريکا مي خواست عراق مجازات شود.

در روز روشن، داعش با صد ها تانک وتوپ تجهيزات نظامي وارد «رمادي» يکي از شهر هاي عراق شد، اما هيچ واکنشي از سوي نيروهاي امريکا يي صورت نگرفت. گفته مي شود اگر امريکايي ها واکنش مناسب نشان مي دادند، داعش هرگزقدرت اشغال شهر هاي عراق از جمله «رمادي» را در همان زمان نمي داشت؛ پس چرا امريکايي ها دربرابر هجوم وحشيانه داعش واکنش مناسب بروز ندادند ودر نتيجه يکي پي ديگري از شهرهاي مهم عراق به اشغال نيرو هاي داعش درآمدند؟قابل سوال است. بعضي از گزارش ها نشان مي دهد که يکي ازعلت هاي عمدة بي ميلي ايالات متحده امريکا دربرابرهجوم داعش، رقابت او با حضور ايران در عراق بوده است. سقوط شهر رمادي، مرکز ولايت انبار، بزرگترين ولايت عراق، در حالي صورت گرفت که نيروهاي امريکايي، نظاره گر ورود داعش به داخل شهر رمادي بودند و هيچ واکنشي از خود نشان ندادند.

اين امر با سياست جديد امريکا مبني بر بمباران هوايي مواضع داعش در سوريه و عراق که از ماه هاي  سال گذشته به اجرا در آمد، در تناقض بود. نشريه امريکايي بلومبرگ در گزارش مزبور از منابع و مقامات اطلاعاتي امريکا که خواسته بودند نام شان فاش نشود نقل شده بود که "اطلاعات قابل توجهي از برنامه حمله گروه دولت اسلامي يا داعش به رمادي در اختيار داشتيم»

تمام استدلال امريکايي ها فقط آنست که حضور احتمالي طرفداران ايران در ميان نيرو هاي عراقي سبب شده بود که ايالات متحده امريکا در بي تفاوتي به سرببرد ومترصد باشد تا گروه داعش به قلع وقمع نيرو هاي عراقي وکشتار مردم عراق بپردازد!

آيا امريکايي ها لانه هاي گروه هاي تروريستي در آن طرف خط ديورند را نمي دانند يا  تنها سياست بي عملي را در افغانستان بخاطر تروريستان در پيش گرفته اند، به توهم اين که روسيه در افغانستان نقشي دارد به يقين ايالات متحده امريکا هرجايي که بخواهد رقيب خود را مي خواهد از ميدان رقابت  بيرون کند .

لذا با وجود اين تجر به تلخ ودرد ناک است که اينک اين پرسش به وجود آمده است که اعلام حمايت روسيه و چين و ايران  سه کشور مهم منطقه، افغانستان رابه صحنه تفاهم قدرت هاي بزرگ جهاني تبديل مي کند يا آنها تخاصم تاريخي امريکا وآن کشورهارا سبب خواهد شد وبار ديگر افغانستان به صحنه زور آزمايي قدرت هاي منطقه وقدرت فرا منطقه اي امريکا تبديل خواهد گشت؟."

قدرت نمايي امريکا و روسيه و حضور هر دو کشور در شماري از کشورهاي جنگ زده از جمله سوريه و افغانستان باعث شده تا اين کشورهاي جنگ زده، هر روز شاهد ناامني و رعب و وحشت باشند و هر دو کشور تجهيزات و قدرت خود را بر رخ يکديگر بکشند.


مقاله های سیاسی

سیاست نامۀ بی ثبات افغانی

2017-Apr-19 ||  عبدالناصر نورزاد

چيستي شناسي سياسي: در بحث سياسي بودن و سياست شناس شدن، ما افغان ها ماشاالله کمبود کادر نداريم. هر گوشه و کنار کشور و ولايت و ولسوالي را بگذاريد، اگر به محلة که خود در آن زنده گي مي کنيد، برويد، نه تنها از طبقه تحصيل يافته و چيز فهم بل از کسبه کار و افراد عادي آن جامعه بپرسيد، ساعت ها براي تان، در مورد سياست جهان و افغانستان معلومات ارايه خواهد کرد. اين هم از برکت چهل سال خشونت و دگرگوني هاي خشن سياسي است که افراد جامعه افغاني را اگر از يک طرف متفرق و پيرو ايده هاي مختلف ايدئولوژيک، فکري و تباري و مذهبي ساخته از طرف ديگر درک سياسي مردم را بلند برده است. شعور سياسي موضوع کاملاً مجزا و تافتة جدا بافته از درک سياسي است که در قدم اول مستلزم داشتن درک سياسي است. يعني تا زماني که شما درک سياسي نداشته باشيد، شعور سياسي نخواهيد داشت. شعور سياسي اساساً به ملزمات همچو درک سياسي و د...

«ما زمانی می توانیم آینده را به آغوش بکشیم که جامعۀ خردمند بار آییم»

2017-Apr-19 ||  ترجمه: سهراب عمر نويسنده:

اهميت علم، حقيقتي است که از گذشته ها به اينسو در کانون توجه انسان‌ها بوده است. اين علم است که انسان را از ساير موجودات متمايز ساخته و به آن برتري داده است. سجده کردن فرشته‌گان به حضرت آدم  چه به معناي انقياد از او و چه به معناي پذيرفتنِ بزرگي و برتري اش؛ بر مبناي همين حکمت است. خداوند  با آموختنِ «اسماي الهي» به حضرت آدم، او را فضيلت و برتري بخشيده بود. از آنجا که اسماء را نمي توان جدا از مُسَمّا تلقي کرد، پس آنچه خداوند به آدم  آموخته بود، حقيقتِ اشيا بود. از جهتي، عينِ مظهريت به حضرت محمد(ص) نيز داده شده بود. ولي با يک فرق: چيزهايي که اجمالاً به حضرت آدم داده شده بود، به حضرت محمد(ص)  به تفصيل داده شده بود. حضرت آدم «اسماء» را مطابقِ سوية انسان هاي روزگار خود که رهبريِ آنها را به عهده داشت، ميدانست و به قدري به ترکيبِ دانسته‌هايش مي‌پرداخت که ...

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

2017-Apr-18 ||  احمد سعیدی

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليل...

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

2017-Apr-18 ||  مهرالدین مشید

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي...

جنگ افغانستان ناتوانی قدرت جنگی امریکا و ناتو را به نمایش گذاشت

2017-Apr-17 ||  میر نجیب الله شمس

به گواه تاريخ بعد از ختم جنگ دوم جهاني در سال 1945 ميلادي و سرآغاز جنگ سرد کشورهاي اتحاد شوروي و ايالات متحده امريکا به مثابه دو ابر قدرت با ايدئولوژي هاي کاملاً متضاد در صحنه گيتي ظهور نمودند. دوران 45 سال جنگ سرد که با چالش ها، تنش ها و مدوجذرهاي شديد سياسي، نظامي، اقتصادي، ايدئولوژيکي، فرهنگي، توليد اسلحه تأثير دسته جمعي، هستوي، کيمياوي، باکتريالوژي، مسابقات تسليحاتي، آزمايشات راکت هاي مخرب بالستيکي، صدور انقلابات ايدئولوژيکي، لشکرکشي، تجاوز و اشغال سرزمين کشورهاي ضعيف و تجزيه آنها، فروش و صدور بي حد و حصر سلاح هاي مختلف النوع مخرب به ساير کشورها، بلند بردن گراف ليمت بودجه هاي نظامي کشورهاي گيتي، تقسيم نمودن جهان به 3 بلاک شرقي، غربي و کشورهاي عدم انسلاک و جنگ افروزي هاي استمراري و…توأم بود. در دوران جنگ سرد کشورهاي متخاصم امريکا و اتحاد شوروي دوبار در آس...

داکتر اسپنتا خرد جمعی را اهانت نکند!

2017-Apr-17 ||  محمد صابر فهیم

داکتر رنگين اسپنتا، در يک مقاله به شدت از نظام و از دستگاه دولتي به دليل خاموش بودن دولت در برابر استعمال مادر بم ها در اچين انتقاد کرده است. من بايد اعتراف کنم که در حدي نيستم که مقاله هاي علمي آقاي اسپنتا را نقد کنم، اما مقاله هاي سياسي را که با اغراض شخصي و گروهي آلوده باشند و نويسنده بخواهد فهميده و دانسته يک بخش بزرگ از جامعه را تحميق کند؛ به درستي مي توانم آن را بفهمم و درک کنم. از همين جهت است که بايد به اوشان هشدار داد؛ اگر مي خواهند بيشتر از اين به انزوا نروند، از نوشتن و پرداختن به مطالب اهانت آميز به خرد جمعي بپرهيزند. آقاي اسپنتا خودش نيز در بخشي از اين مقالة که تازه نوشته است به صراحت بيان نموده که"روي سخن من به آناني است که مي دانند، اما خلاف مي گويند." دقيقاً جناب داکتر رنگين سپنتا! روي سخن من هم آناني نيستند که نمي دانند. شما دانسته و فهميده بيشتر...

حامد کرزی حتا از مادر بم ها سوء استفاده می کند

2017-Apr-17 ||  صدیق الله توحیدی

هدف قرار دادن تونل هاي اچين ننگرهار توسط بزرگترين بم غير هستوي زمينه داد وفرياد کرزي و ايادي اورا فراهم کرد. کرزي در يک نشست خبري جهاد عليه امريکا را اعلام کرد در حالي که در سال 2001 با يک پتو ودستار به کشتي نظامي امريکا در بحر هند برده شد واز آنجا در زير حمايت نيروهاي سيا  به ولايت ارزگان ديسانت شد. در اجلاس بن به اثر فشار امريکا ونماينده فوق العاده آن کشور (داکتر زلمي خليل زاد) به رياست اداره موقت رسيد و وارد کابل شد. او در کنار مارشال فهيم و ساير اراکين دولت استاد رباني پايه هاي نظام يک جانبه و قدرتمند رياستي را با حمايت امريکا پايه گذاري نموده سپس آنها را يکي پي ديگر از چرخه قدرت سياسي دور کرد ويا باتطميع و تهديد  رقباي داخل نظام منزوي و بي اعتبار ساخته و با همه بازي موش و گربه را راه انداخت. کرزي، با عمليات ارتش امريکا در داخل کشور موافقت کرد وهمانند برادربو...

چرا مادر بم ها در ننگرهار پرتاب شد

2017-Apr-16 ||  احمد سعیدی

متأسفانه، امريکا بزرگترين بم ساخت خود را بالاي افغانستان استعمال نمود. امريکا و ناتو طي سال هاي حضور شان در افغانستان به بهانه مبارزه با تروريزم که هرگز صادقانه نبوده هر نوع سلاح کشنده اي را عليه مردم ما استعمال کرده است.  به باور من هدف اصلي استعمال اين سلاح تنها از بين بردن لانه هاي داعش در دره اسد خيل ننگرهار نبوده بلکه اهداف ديگري را نيز با خود در بر داشته است. 1-  استعمال مادر بم ها در ننگرهار نشان مي دهد که افغانستان به آزمايشگاه سلاح هاي بزرگ قدرت هاي جهاني تبديل شده مي رود.  2- استعمال اين بم در افغانستان  جنبه آزمايشي نيز داشته است.  3- امريکا با استعمال اين بم خواست قوت خويش را به روسيه و کورياي شمالي و حريفان ديگر خود نشان بدهد. 4- امريکا خواست با استعمال اين بم جلسه اي را که روز گذشته بخاطر آوردن صلح براي افغانستان در مسکو داير شده بود نتاي...

Previous   ||   Next