سرمقاله

!با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است

2017-May-20  || مکارم

دامنه‌ي بي اعتمادي ها نسبت به حکومت و رهبران اين دستگاه، با گذشت هر روز افزايش مي يابد. بيکاري، ناامني ها، انحصار قدرت به وسيله ي يک تيم و فساد رو به گسترش و برخي عوامل ديگر سبب شده است که اعتبار و مشروعيت حکومت زير پرسش برود و صداي مخالفت از هر سو در برابر قوم گرايي‌ و انحصار قدرت به وسيله ي تيم رييس جمهور بلند شده است. گروه ها و کساني که ديروز از رييس جمهور حمايت کردند و وي را به اريکه ي قدرت رسانيدند، امروز آن گروه ها نيز مخالفت شان را با سياست هاي حکومت ابراز مي دارند و عملکرد هاي تيم رييس جمهور را انتقاد مي کنند. برخي از آگاهان باور دارند که همه ي قدرت در تمام کشور در دست چند تن مي باشد که در ارگ بود و باش دارند و سرنوشت و آينده کشور را رقم مي زنند. اين تيم بالاي هيچ کس باور ندارد و همه را بيگانه تلقي مي کند. صلاحيت برخي از نهادهاي حکومتي نيز سلب و تصميم گيري هاي برخي از نهادهاي حکومتي زيرنام هاي گوناگون به مراکزي که به ارگ وصل اند داده شده است. اداره امور در نظر دارد که برخي از افراد را زير نام ظرفيت سازي و جذب و کادرها، مستقيماً استخدام کند و به برخي از نهادها و وزارت ها معرفي بدارد که اين تشبث و دخالت آشکار در امور کاري کميسيوني به نام اصلاحات اداري و خدمات ملکي و وزارت ها و ادارات حکومتي است. قرار است که همه ي رياست هاي ساختماني ادارات دولتي به وزارت شهرسازي تعلق بگيرد که اين برنامه در وسط سال، بي نظمي هاي زيادي را


!امریکا تا اکنون اشتباه کرده است

!میزان اخذ مالیه از شهروندان مورد بازبینی قرار گیرد

!تضاد های قومی را دفن کنید

!اسرار نشست چرخبال ها روشن شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليلگران به جاي نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امريکا وداعش در ولسوالي اچين ننگرهار تمر کز کنند وهمين طور هم بود که بيشترين تبصره ها در حول هوش همين بمب مادر بود. اما روسيه نيز دست زير الاشه نشسته نيست، تلاش ادامه دارد تا امريکا سخت ترين ضربه را در زمين افغانستان ببيند وامريکا هم با همان غروري که دارد به تلاش هاي مسکو اهميت نداده وبا قدرت نمايي در روز نشست مسکو، داعش را هدف قرار داد که بيشتر از نشست مسکو خبر ساز شد. اين در واقع جنگ در فضاي مطبوعات وجنگ در ميدان نبرد بود واين که برنده کيست؟ تا هنوز روشن نيست، اما بازنده به طور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند.

از سوي ديگر، پرتاب بمب از طرف امريکا در دره اسد خيل ننگرهار بعضي واکنش هاي را نيز بر انگيخت. حامد کرزي رييس جمهور پيشين و تعداد ديگري اين عمل را محکوم کردند اما رهبران حکومت وحدت ملي از عملکرد امريکا استقبال نموده اند.

به باور من متأسفانه با گذشت هر روز وضعيت در افغانستان پيچيده تر مي شود بر علاوه رقابت هاي امريکا و روسيه در سوريه اين رقابت ها در حال حاضر به زمين افغانستان نيز کشانده شده است آنچه که براي بسياري از افغان ها پرسش بر انگيز است اين است که چرا امريکا همزمان با نشست مسکو، اين بمب بزرگ را پرتاب نمود.

 به باور من اين حقيقت از اين جهت مهم دانسته مي شود که ايالات متحد امريکا عملاً در نشست مسکو نظر مخالف داشت. اختلاف امريکا و روسيه تنها بخاطر نشست مسکو  نبوده، بلکه اين دو کشور با يکديگر بر سر بحران اوکراين، سوريه و افغانستان عملاً درتقابل با هم قرار دارند، درصدد تحريم هاي مقابل يکديگر هستند. همچنان همپيمانان غربي امريکا به تحريم روسيه پرداخته اند وگفته مي شود که اقتصاد روسيه ازاين تحريم هامتضرر شده است. چين نيز از رقيب هاي عمدة امريکا در منطقه است وپيشرفت اقتصادي ورشد تجارت چين با دنيا، براي امريکايي ها چندان خوش آ يند نبوده و حتا در ساليان گذشته کوشيده بحران هايي به نام دفاع از حقوق بشر وغيره در چين به وجود آورد.

سران امريکا هم هر از گاهي که از چين ديدار داشته اند از نقض حقو ق بشر در چين سخن گفته اند. در مجموع معناي اين سخن آنست که ايالات متحده امريکا مي خواهد چين همچنان در موضع گيري هاي جهاني به تبعيت از امريکا حرکت کند  واين برتري طلبي براي حکومت چين که يکي از کشورهاي مهم در دنيا با حد اکثر نفوس است، غير قابل قبول مي باشد. بنابراين تأثير اين تقابل هاي تاريخي ميان کشور هاي حامي افغانستان با ايالات متحده امريکا چه خواهدبود؟

نتايج اين تقابل ها را مي توان بااستفاده از تجربه هاي ساير کشورها به تحليل نشست ونتيجه گرفت.

ايالات متحده امريکا نشان داده است که وجود وحضور مخالفان سياسي خودرا بر نمي تابد. با هرکشوري که مخالفت داشته باشد مي کوشد با بد اخلاقي ترين شيوه، آن کشوررا در موضع انفعال قرار دهد. برخورد امريکا با ايران در سه دهه گذشته تجربه اي براي همه مردم دنيا است ونشان مي دهدکه مخالفت با امريکا به معناي آماده گي دربرابر انواع تهمت وافترا ها يي است که هيچ کدام وجود فزيکي ندارند.

اتهام امريکا به رژيم صدا م براي زمينه سازي سقوط اواز جمله موارد مشهود ديگري است که هيچ کس فراموش نکرده است. با اين وصف، آيا ايالات متحده امريکا با سرمايه گذاري کلاني که در افغانستان کرده وبا کمک هاي هنگفتي که به حکومت گذشته وکنوني افغانستان مي کند وهم با تعهدي که به کمک به ارتش افغانستان دارد، هرگز نمي خواهد فدراتيف روسيه، چين و ايران سه کشور مهم منطقه به کمک افغانستان بشتابند وافغانستان را درراه بازسازي کمک کنند. به يقين حضور فعال اين سه کشوروکمک براي بهبود وضعيت امنيت درافغانستان، امريکايي ها را واداربه اتخاذ سياست هاي دوگانه خواهد کرد، سياست دوگانه اي که درعراق در پيش گرفته بود، امريکا مي خواست عراق مجازات شود.

در روز روشن، داعش با صد ها تانک وتوپ تجهيزات نظامي وارد «رمادي» يکي از شهر هاي عراق شد، اما هيچ واکنشي از سوي نيروهاي امريکا يي صورت نگرفت. گفته مي شود اگر امريکايي ها واکنش مناسب نشان مي دادند، داعش هرگزقدرت اشغال شهر هاي عراق از جمله «رمادي» را در همان زمان نمي داشت؛ پس چرا امريکايي ها دربرابر هجوم وحشيانه داعش واکنش مناسب بروز ندادند ودر نتيجه يکي پي ديگري از شهرهاي مهم عراق به اشغال نيرو هاي داعش درآمدند؟قابل سوال است. بعضي از گزارش ها نشان مي دهد که يکي ازعلت هاي عمدة بي ميلي ايالات متحده امريکا دربرابرهجوم داعش، رقابت او با حضور ايران در عراق بوده است. سقوط شهر رمادي، مرکز ولايت انبار، بزرگترين ولايت عراق، در حالي صورت گرفت که نيروهاي امريکايي، نظاره گر ورود داعش به داخل شهر رمادي بودند و هيچ واکنشي از خود نشان ندادند.

اين امر با سياست جديد امريکا مبني بر بمباران هوايي مواضع داعش در سوريه و عراق که از ماه هاي  سال گذشته به اجرا در آمد، در تناقض بود. نشريه امريکايي بلومبرگ در گزارش مزبور از منابع و مقامات اطلاعاتي امريکا که خواسته بودند نام شان فاش نشود نقل شده بود که "اطلاعات قابل توجهي از برنامه حمله گروه دولت اسلامي يا داعش به رمادي در اختيار داشتيم»

تمام استدلال امريکايي ها فقط آنست که حضور احتمالي طرفداران ايران در ميان نيرو هاي عراقي سبب شده بود که ايالات متحده امريکا در بي تفاوتي به سرببرد ومترصد باشد تا گروه داعش به قلع وقمع نيرو هاي عراقي وکشتار مردم عراق بپردازد!

آيا امريکايي ها لانه هاي گروه هاي تروريستي در آن طرف خط ديورند را نمي دانند يا  تنها سياست بي عملي را در افغانستان بخاطر تروريستان در پيش گرفته اند، به توهم اين که روسيه در افغانستان نقشي دارد به يقين ايالات متحده امريکا هرجايي که بخواهد رقيب خود را مي خواهد از ميدان رقابت  بيرون کند .

لذا با وجود اين تجر به تلخ ودرد ناک است که اينک اين پرسش به وجود آمده است که اعلام حمايت روسيه و چين و ايران  سه کشور مهم منطقه، افغانستان رابه صحنه تفاهم قدرت هاي بزرگ جهاني تبديل مي کند يا آنها تخاصم تاريخي امريکا وآن کشورهارا سبب خواهد شد وبار ديگر افغانستان به صحنه زور آزمايي قدرت هاي منطقه وقدرت فرا منطقه اي امريکا تبديل خواهد گشت؟."

قدرت نمايي امريکا و روسيه و حضور هر دو کشور در شماري از کشورهاي جنگ زده از جمله سوريه و افغانستان باعث شده تا اين کشورهاي جنگ زده، هر روز شاهد ناامني و رعب و وحشت باشند و هر دو کشور تجهيزات و قدرت خود را بر رخ يکديگر بکشند.


مقاله های سیاسی

نگـذارید قـوت های مسـلح ما سیاسی و تنظیمی شوند

2017-May-21 ||  احمد سعیدی

روز  سه شنبه مورخ 26 ثور 1396 بنا به دعوت آقاي طارق شاه بهرامي سرپرست وزارت دفاع ملي به مقر آن وزارت رفته بودم، تعداد ديگري از کارشناسان سياسي و نظامي نيز حضور داشتند. نخست آقاي بهرامي وضعيت جنگ و دفاع مستقلانة قوت هاي مسلح را در نبرد سرنوشت ساز حق عليه باطل همه جانبه به حاضرين معلومات داد بعداً آقاي وزير صميمانه تقاضا نمود تا، هر يک به نوبت ديدگاه خود را جهت بهبود وضعيت در قواي مسلح با وي شريک سازيم از صحبت ها، برده باري، درجه تحصيل  و حوصله مندي آقاي بهرامي و آنچه را که صادقانه به ما شريک ساخت دريافتم که آقاي طارق شاه بهرامي انتخاب مناسبي است به وزارت دفاع ملي. هم جوان است و هم آب ديده در جبهات جنگ و دفاع. دوستان ديگر که از اقشار مختلف نهاد هاي سياسي و مدني نماينده گي مي‌کردند ابراز نظر کردند، اما من و جناب جنرال يارمند سابق معين وزارت امور داخله از سياسي شدن ارودي...

ترکیه؛ کشوری که برایم شناخت‌ناپذیر شده است

2017-May-21 ||  محمد فتح‌الله گولن

هفته گذشته رييس جمهوري امريکا و رييس جمهوري ترکيه در کاخ سفيد باهم ملاقات نمودند و محور ملاقات آنها را. مبارزه در برابر داعش، آيندة سوريه و بحران مهاجرين، مسايل مشترکِ امريکا و ترکيه تشکيل مي داد. ولي، ترکيه‌اي که يک زماني در راستاي کامل ساختن دموکراسي و پايه‌گذاريِ يک باورِ معتدلِ لائيک، يک کشور اميدبخش به حساب مي‌آمد، اکنون به دست رييس جمهوري افتاده است که براي دست يافتن به اقتدارگرايي و براي آن‌که مخالفانش را به زانو درآورد، هرچه از دستش بيايد انجام مي‌دهد و ترکيه در دست چنين شخص، شناخت ناپذير شده است. غرب بايد ترکيه را براي بازگشت به سوي دموکراسي، ياري کند. ملاقات اخير و نشست کشورهاي عضو ناتو که قرار است در هفتة روان برگزار شود را بايد فرصت خوبي براي اين کار دانست. اردوغان، در پي کودتاي منفورِ 15 جولاي که در سال گذشته به وقوع پيوست، در برابر انسان...

چرا پاکستان می خواهد امریکا در افغانستان شکست بخورد؟

2017-May-20 ||  نویسنده: لارنس سیلین، دک

پاکستان، چين را به عنوان شريك، همکار و دوست استراتيژيک خود مي بيند، نه ايالات متحدة امريکا را. پاکستان همواره افغانستان را به مثابه ي يک کشور مشتري يا بازار مصرفي محصولات پاکستاني و يک ديوار حائل امنيتي در برابر نفوذ و محاصرة بالقوة اقتصادي هندوستان بر مناطق داراي منابع غني آسياي مرکزي مشاهده مي نمايد. حالا پاکستان انگيزة اقتصادي قابل توجه براي حذف کشور هاي غربي دارد تا آنان را از سرمايه گذاري و حفظ نفوذ آنان در افغانستان جلوگيري کند. پروژة مشترک پاکستان و چين که «دهليز بازرگاني چين –پاکستان» نام دارد؛ بخشي از کمربند بزرگ راه تجارتي چين است که به هدف اتصال آسيا از طريق راه هاي زميني و دريايي به مناطق اقتصادي راه اندازي شده است. دهليز بازرگاني چين –پاکستان؛ يک پروژه زيربنايي و يک ستون فقرات شبکة حمل و نقل و داد و ستد کالاهاي بازرگاني است که چين ر...

همواره قربانی های ملت را رهبران خودخوانده تاراج کرده اند

2017-May-20 ||  مهرالدین مشید

نمي دانم از کجا آغاز بايد کرد و با چه حرف هايي بايد سخن گفت؛ زيرا هر آغازي در اين کشور بي سرانجام و هر سخني در آن بي سرانجام و بدون اتمام حجت باقي مانده است. از همين رو است که هر روز در اين کشور، تاريخ تکرار مي شود، بازيکنان اش هم ناموفق تر از گذشته از آب بيرون مي شوند و هر از گاهي، آنان به گونة آدم هاي گويي تحريف شده، تکراري و خسته کننده رخ مي نمايند. از اين رو نسل هاي اين جامعه از گذشته تا امروز با مسخ و جعل تاريخ رو به رو اند. اين در حالي است که شهروندان اين کشور در هر برهه يي از تاريخ براي بدست آوردن آزادي و توسعة آگاهي و تحقق عدالت اجتماعي، قرباني هاي بزرگي را متحمل شده اند؛ اما با تأسف که اين قرباني ها در هر مقطع تاريخي به تاراج رهبران خودخوانده رفته است. مردم افغانستان تنها در چهار دهة اخير بازنده نبوده‌اند و دستآوردهاي شان پس از رويارويي هاي خونين با بزرگترين ارت...

باید حامیان تروریستان از داخل نظام تصفیه شوند!

2017-May-17 ||  صدیق الله توحیدی

چرا پرده از ماجراهاي حمله بر بيمارستان سردار محمد داوود و قول اردوي 209 شاهين برداشته نمي شود؟ هر حمله انتحاري و پيچيده اي که انجام مي شود، دولت کميسيوني را مؤظف مي کند تا مسأله را تحقيق نموده، عاملان اين گونه حوادث، به پنجه قانون سپرده شوند. اين رسم از دوران رئيس جمهور کرزي به حکومت وحدت ملي به ميراث رسيد و برخلاف توقع، هيچ گونه اقدامي مؤثري را اين کميسيون ها انجام نمي دهند. کميسيون بررسي حمله بر بيمارستان چهارصد بستر فقط اذعان کرد که گويا غفلت وظيفوي بوده و خاطيان به سارنوالي معرفي شدند اما درمورد عمال نفوذي دشمن به ويژه فردي بنام داکتر شاکر ( ناشر) توضيحات لازم ارايه نکرد.  در مورد حمله تروريستي برقول اردوي 209 شاهين نيز فقط اعلام شد که افرادي در داخل قول اردو نفوذ کرده بودند، اما نه نام آن ها افشاء شد ونه هم افرادي که تروريستان را تضمين کرده بودند بازداشت شد...

غـربی‌ها سیاسـت شـان‌را درباره خط دیورنـد به اساس واقعیت‌های تاریخ تغییر بدهند

2017-May-16 ||  عبدالحمید مبارز

نايب رييس پارلمان اروپا اخيراً گفت که «براي از بين بردن تروريزم زمان آن فرا رسيده که اشتباه تاريخي در درست کردن خط ديورند جبران و بازبيني کاملي در اين راستا براساس واقعيت‌هاي تاريخي  انجام شود.» ريچاردچارنسکي نايب رييس پارلمان اروپا با بيان اين که مرز پاکستان وافغانستان به مکاني براي تروريزم جهاني تبديل شده، گفت: نياز است تا اروپا وامريکا سياست خود را در افغانستان براي تحقق يک صلح بادوام تغيير دهند. چارنسکي گفت:پاکستان براي اين که بتواند به کنترول خود بر ديورند احاطه داشته باشد، به دخالت و بي ثباتي در اين منطقه ادامه خواهدداد. وي افزود، نياز است تا کشورهاي غربي سياست خود در قبال ديورند را رها کرده و مرز بندي در اين منطقه را بر اساس تاريخ وواقعيت ها احياء کنند و بلوچ ها و قبايل پشتون که به زور از اين منطقه اخراج شده اند مجدداً به منطقه و تحت حکومت اف...

آقای رییس جمهور! پـروژه تاپی چه شـد؟

2017-May-16 ||  احمد سعیدی

بند سلما با عشق و علاقة فراواني افتتاح شد. آغاز کار بند کمال خان در نيمروز نيز تصاويرش چوک هاي شهر کابل را پر کرده است. از پروژه کاسا 1000 که خيلي ما به آن دل بسته بوديم تا هنوز خبري نيست، گرچه افغانستان از چندي به اينسو در تلاش است  تا با توجه به کشف منابع هايدرو کاربني، خود در راستاي خودکفايي گام بردارد، اما نياز اين کشور به منابع انرژي همچنان بسيار است که ساليان زيادي را دربر خواهد گرفت. واقعيت اين است که نياز افغانستان به دريافت انرژي از خارج، از گذشته هاي دور خيلي زياد بوده است، اما اخيراً چينايي ها سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز در منطقه شمال افغانستان کرده اند که ظاهراً کم کم به سطحي مي رسد که تا حدي مشکلات محدود از گرد و نواحي خود را حل نمايد. به باور من  آن چيزي که در حال حاضر از همه مهم تر در مورد افغانستان مطرح است، طرح تاپي است که در واقع گاز ترکمنستان را ...

نداشتن مرزهای دفاعی معضلی که افغانستان را آسیب پذیر ساخته است

2017-May-15 ||  محمدعلی مهرزاد

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چه قدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه به سر مي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت و افراط‌گرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسدا...

Previous   ||   Next