سرمقاله

پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان باید بیشتر رسوا شود

2017-Jun-14  || 

حوادث تروريستي اخير در کشور به ويژه انفجار در چهارراهي زنبق سبب شد که افغانستان يک باردگر در محراق توجه جهاني قرار گيرد. پس از اين حملات، نهادهاي امنيتي کشور شبکه حقاني وسازمان استخبارات پاکستان را متهم کردند که در حملات انتحاري وانفجار دست داشتند. برخي از مسؤولان حکومتي گفتند که سازمان استخبارات پاکستان نمي خواست تانشست کابل برگزار شود به همين منظور به وسيلة  شبکه حقاني انفجار تانکر را سازماندهي کرد که در آن تعداد زيادي از افراد غير نظامي شهيد و زخمي شدند. پاکستان و شبکه حقاني اين اتهام حکومت افغانستان را رد کردند و تنش ميان دو کشور در سطح بسيار بالا کشانيده شده است. ديروز رسانه ها گزارش دادند که قرار است وزير خارجه چين به منظور بهبود روابط ميان کابل و اسلام آباد به زودي وارد کابل شود، تا زمينه يک نشست ميان افغانستان، پاکستان و چين را فراهم کند. به همين گونه وزير دفاع امريکا در کميسيون امور نظامي مجلس سنا گفت که شرايط افغانستان خرابتر شده است ووزارت دفاع به زودي، استراتيژي جديدي را به رييس جمهور دونالد ترامپ پيش خواهد کرد و هزينه بيشتر براي مبارزه برضد تروريستان در نظر گرفته خواهد شد. فکر مي شود پاکستان بيش از هر زماني ديگر زير فشار جامعه جهاني قرار گرفته است و به همين منظور است که پاکستان اکنون علاقمند نشست هاي چند جانبه شده است تا خودش را از زير اين فشارها نجات بدهد. گرچه حکومت افغانستان گفته است که اسناد مر


جلو حاتم بخشی رییس جمهور به شرکت الکوزی گرفته شد!

آیا رییس جمهور به حمایت امریکایی ها دلگرم است؟

با بندش جاده ها کابلیان به ستوه آمده اند!

بیدار باشید واشتباه نکنید!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

!نوروز؛ مظهر خلقت خداوند، پيام‎آور بهار وصلح و آشتي ملي

نوروزدروطن ما افغانستان به شواهد تاریخ هزاران  سا ل سا بقه دارد؛ قبل ازاسلام وبعد از آن با تاریخ وروحیه ملی ما گره خورده است، آریانای کهن وافغانستان امروز در تجلیل و برگزاری سال نو به حیث آغاز سال جدید طی مراسم  خاص از آن استقبا ل نموده است وهمیشه پيمان عبوديت با خداونداز يك طرف وپيوند خودرا با طبیعت زیبا به خاطر آباداني كشور تجديد ميثاق مي كنند واين مراسم شكر گزاري را زنده نگهداشته، دايماً تجدید پیمان می‌نمايند؛ و توأم با شادابی وسرسبزی طبیعت، انسانهای سرزمین ما با  نیرومندی بیشتر به فعالیت های زراعتی واقتصادی می پرداختند ،درپهلوی پیمان با طبیعت زیبای وطن با خود نیز عهد ومیثا ق جدید به خاطر آبادانی سرزمین آبایی خود و رفع كدورت‌هاي گذشته می‌بستند و به پیشگاه خداوند (ج) شکران نعمت می کردند که توانمندیهای نهفته انسانها ونباتات را که د ر زمستان به خواب فرورفته بود از خواب غفلت بیدار ساختی.

آری، این است آزمون خداوندی ود رس بزرگ و آموزنده‌ای که با چشمان بصیرت می توان رمز وراز این حکمت خلقت الهی را درک کرد، این مراسم شکر گزاری طی محافل گوناگون با بر پایی جشن ها به پیشوازبهار ، این فصل رویش وشادابی طبیعت می رفتند . فصل زمستا ن که ارتباط انسان وطن مارا توأم با خشکسالی از یک طرف وتهاجم تاریک اندیشان که در قطع ونابودی ارزش‌های والای این سرزمین به تحریک بیگانه گان مدتی مارا دچار مشکلات ساختند، همه اطراف واکنا ف بوستا ن وطن درخواب وحشت اجباری اجتماعی وطبیعی قرار گرفته بود وکرختی بر نباتات سایة شوم خودرا انداخته برای تجدید نیروی تا زه درین فصل امید تجدید قوا و آماده‌گی می‌گرفتند. ولی با دریغ ودرد که در مقا بل تحریم جشن دهقان، این طبقه صبور و مؤلد کشورکه محصولات حلال وشرعی را تولید می کردند، به دستور بیگانه گان وسوداگران مرگ مجبوربه کشت خشخاش شدند.

نوروز فصل پرالتهاب ومملو از حواد ث طبیعی واجتماعیست، همان طوری که تحول ودگرگونی درطبیعت اثرات خودرا می‌گذارد، در افکار واندیشة انسان نیز طبیعت اثرات وتحولات شگرفی به میان می آورد، چرا انسان فردا به دستآوردی می رسد که امروز رویایی در سر داشته باشد، تا تصمیمی نگیری تغییری رخ نخواهد داد! باید ما به خود آییم هرآنچه در طبیعت کشوروجود دارد هرگز وهرگز از ما بیرون نیست پس شا یسته است که هرآنچه می خواهی از خود طلب کن و به توانمندی‌های که خداوند قادر متعال در وجودت به ودیعه گذاشته از آن طلب بدار!خداوند متعال در( سوره رعد آیه دهم قرآن عظیم الشان ) می فرماید ترجمه : ( خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم  حال شان را تغییر ندهند) ازگذشته بیا موزیم و در عین حال با گذشتة خراب خود وداع کنیم! با ورهارا د ر خود ومردم خود توسط آگاهی عامه ایجاد کنیم تا فشاری که فعلاً از طریق باندهای ما فیای موادمخدر بر دهقانا ن کشور جبراً به سوی کشت نا مشروع کوکنا ر تحمیل شده، به سوی محصولات شرعی که نیازمندی های اکثریت مردم ما را مرفوع سازد جهت بدهیم، چرا دنیای ما را باورها می سازند اگر به صورت عاجل وهمه جانبه شرایط ناگوار فقر وبیکاری را توسط کمک ها ی عملی از طریق معیشت بد یل مرفوع نسازیم ، بدون شک تأثیرات تبلیغا ت کمتر خواهد شد ودشمن به کمین نشسته طبقه دهقان را به سوی کشت کوکناروتأمین منا فع خود می کشاند! درین صورت باید اذعان داشت که بدون یک تحول فکری ازیک طرف و از جانب دیگر رسیده‎گی به نیازمندی های اولیة این قشر محروم باید دربرنامه های کوتاه مدت ودرازمدت، حق اولیت داده شود، چه د رغیر آ ن این متحد کلیدی را دولت از د ست خواهد داد وسر انجام مبارزه علیه مواد مخد ر نتا یج منفی خواهد داد! هیچ تحولی در جامعة ما رخ نخواهد داد! اگرامروزما به تغییر زنده  گی دهقانا ن وبه صورت کل به حق جامعه خود تصمیم نگیریم دیگران به حق ما تصمیم می گیرند، هما ن طوری که درین سال های اخیرمردم ما را به سوی کشت خشخا ش واعتیاد کشانیدند !  درطول سا لیا ن متمادی از تا ریخ به وجود آمدن وطن، هموطنا ن ما درپهلوی روزهای مذهبی و دینی از مراسم ملی وعنعنوی خود که میراث گذشته گا ن ما بود ، خاطرات پرغرورومملو ازروحیه شادابی رابرای نسل بعدی به جا گذاشتند  ولی حیف است که آن همه روحیه پر تحرک وتعهدی که نسبت به آبادانی وطن به ما میراث مانده چشم به د یگران داشته باشیم ومیراث شوم اعتیاد به موادمخدر و فعا لیت باندهای قاچاق را به نسل بعدی مشروعیت ببخشیم.

تجلیل ازسال نو، معنی ومفهوم خاص خود را داشته که جزء زنده‎گی وپیوند نا گسستنی وفراموش نا شد نی دارد.

پیوند مردم وطن ما با طبیعت ،چه باغ وچمن وچه د شت های پهناور و دره‎های سرسبز وکوه‌های مرد خیز این د یا ر، با دریا های خروشان همه نعمات الهی اند که در اختیار مردم ما گذاشته وجزء تاریخ وفرهنگ ملی ما را تشکیل داده است، شکر این نعما ت زمانی به پیشگاه خداوند پذیرفته می شود که در پرتو عدل الهی همه اقشار مردم بدون تبعیض استفاده بهینه وقا بل دسترسی برای طبقه مستضعف کشور با شد، درین صورت است که دهقان وطن هرگز به سوی کشت کوکناروغیر مشروع نخواهد رفت.

با تأسف که تجلیل ا ز سا ل نو ونوروز با ستا ن وروز دهقان، این عنعنه پسند یده را بی خبران ازتاریخ وطن نا دیده گرفته، اتهامات بی مورد بر پیکر سنت های دیرینه این وطن وارد ساختند وبه دستور حامیا ن خود، هویت ملی وفرهنگ اصیل مارا به با زی گرفتند وسخت کوشید ند تا ما را ازین نعمت الهی که سرما یه ملی ما را تشکیل می داد محروم سازند وازین راه ما را وابسته به کشت کوکنارو( جنگ تریاک ) که در تاریخ کشورچین سابقه دارد فعلاً مشکلات ومبارزه علیه موادمخدر در افغانستان تکرارتا ریخ است که بیگانه گان از ماورای سرحدات بردهقا ن ما تحمیل کردند  !

خوشبختانه با ورها ی پرقدرت اسلامی وملی ما د سیسه های دشمنان به کمین نشسته را قدم به قدم نقش برآب ساخته امروز ما شاهد احیا وبا زسا زی ارزش های فرهنگی وملی به سوی یک افغانستان آزاد ، واحد ، سربلند وپرغرور هستیم ، این اند یشه ما را به فعالیت وحس مسؤولیت توأم با وجدان کا ری و احیای مجدد ارزش های تاریخی وفرهنگی  وبالاخره ساختن وطن ازین همه ویرا نی های مصیبت با رخصوصاً منع کشت خشخا ش واعتیا د به مواد مخد ر فرا می خواند ، با اطلاع از وظیفه ای که وزارت مبارزه علیه مواد مخد ردرپیگیری ومبارزه با این بلیه برعهده دارد تا از یک طرف مردم خودرا ازین پدیده شوم نجات بدهد واز طرف دیگر با ابراز علاقه مندی به سلامت جسمی واخلاقی ابنای بشرایجا ب می نماید که همکا ری بین المللی بر اسا س اصول واحد به سوی هدف مشترک انجام گیرد؟

جشن نوروز وروز دهقا ن با تجلیل هرچه بهتر به روحیه آزاده گی ، درهرگوشه وکنار وطن برگزار می شود. درتمام ولایت‎ها مردمان پاک سرشت یکبارد یگر مجد وآبادانی را به این سرزمین دوست داشتنی باز گردانند واجازه ندهند تا این پدیدة شوم مواد مخدر که از خارج توسط  گروپ های قاچاقبران، پول به شکل پیش پرداخت برای دهقانان  پرداخته می شود درین صورت نیروهای تنفیذ قانون در مقابل یک عمل انجام شده قرار می گیرند . اکنون که به همت آزاد زنا ن وآزاد مردان وطن ، دامنه ستم واستبداد سیاه وسرخ ونظام های زورگو برچیده شده  به پشتیبانی کشورها ی صلح  دوست جها ن وبه اطلاع از وظیفه ا ی که در پیگیری ومبارزه با این بلیه برعهده داریم ، دهقانان وطن ما برطبیعت کشور خود مسلط می شوند به جای کشت نامشروع خشخا ش که توسط د یگران بر دهقانا ن کشور تحمیل شده بود به کشت مشروع می پردازند واین لکة بد نامی را هرچه زودتراز دامان پاک هموطن به دور اندازند  .

دریا های خروشان وطن که زمانی وحشی ودر دیار غیر سرازیر بودند ، چون هموطنان ما که در دیار بیگانه سرگردان بودند آب های دریا ها ی ما به ما سر سا زش نداشتند وهنوز که هنوز است (چون آب در کوزه وما تشنه لبا ن می گردیم) ! این مقوله سایه شوم خودرا نسبت عدم توجه مسؤولان کشوربه مسا یل ملی وکلیدی وبه تأخیر انداختن کنترول آب های داخلی ودر اختیار قرارندادن آن به مردم ما موجبات بحران امروزی را بار آورده  دهقان کشور ناگزیر شده تا دها ت بی آب را رها کند ویا این که به کشت کوکنار به همکاری گروپ های مافیای پناه ببرد ! و اگرامروز دولت اقدام به اعما ر سدها روی دریاهای خروشان نکند واین سرمایه منحصر به فرد وملی را در اختیار دهقانان نگذارد فردا نه تنها دیر است، بلکه چشم داشت کشورهای که اصلاً امیدی به آب های داخلی  ما نداشتند ونباید داشته باشند آنهارا با این سازش ها ومصلحت ها ی خود که بدون شک ضعف د یپلماسی ما را نشا ن می دهد، انتظاربی مورد ووسوسه اضافی نسبت به آب های داخلی که از نظر حقوق بین الدول هیچ نوع حقی ندارند جز حسن نیت، برای نسل امروزوفردای کشورچرا مشکلات مضاعف ایجاد  کنیم؟؟.  

حالاکه وطنداران آرزو دارندکه برسرنوشت خود حاکم شوند وروز تا روز آخرین لانه های دشمن تسخیر وزمینه بازسازی مسا عد ودهقان کشور به سوی کشت وکارمشروع روان است ،بدون شک دریا های خروشان ومست با اعمار بندها رام  شوند ودر اختیار و خدمت آبادانی وطن قراربگیرند وضرب المثل  (آب رفته باز آید به جوی ) تحقق یا بد . اعمار سدهای بزرگ از جمله روی دریای هلمند ( هیرمند ) این نیل افغانستان ودریای آمو وکنر از جمله اهداف وتصامیم اولیه دولت وحدت ملي افغانستان بایدبا شد!؟ ولی با هزاران دریغ وافسوس که در گذشته وحتا امروز به این امر ملی وحیاتی کمتر توجه می شود ،عواقب این عدم توجه دولت به موضوع آب های داخلی را بدون ترد ید فرد فرد هموطن ما هرگز تحمل نخواهندکرد وشد یداً انتظار دارند تا از این نعمت الهی که به حق این مردم وسرزمین ارزانی فرموده استفاده بعمل آید.

آنانی که اوضاع وطن را از نزدیک ارزیابی نموده اند با دور اندیشی وحسن عمل نشا ن دادند که راه عبور از این همه رنج ها اعماربندها وبازسا زی به مشارکت همه اقشار وطن است ، البته هر اقدام صادقانه وملی دولت مورد حق شناسی مردم صبور وبا شهامت افغانستان قرار خواهد گرفت به شرطی که منافع مردم درعمل تحقق یابد ومردم همیشه درصحنه حضورداشته باشند وبتوانند بادولت خود همکار باشند.

دردودهه اخیر جامعه ما به دومشکل وتهاجم یعنی طبیعی واجتماعی مواجه گردید ، تجاوز اول ا ز شما ل افغانستا ن ودیگراز جنوب برکشورومردم ما ستم روا داشته اند .همزمان با تجاوزشما ل وجنوب بر کشورما خشم طبیعت نیز گاهی با سیل وگاهی با خشکسالی های پی درپی شیرازه اقتصادی واجتماعی مارا دگر گون وفقر اقتصادی را بر ما حاکم ساخت ، این حوادث ازما می طلبد تا با چشم بصیرت به تحولات اخیر تفحص وتحلیل همه جا نبه فارغ ازهرنوع  بی تفاوتی های مزمن در آبادانی کشورما دین- اسلامی وملی خودرا اداکنیم ،تا در آزمون جدیدی که خداوند(ج) درمقا بل ما گذاشته به توفیق الهی موفق و نزد مردم خود مورد شماتت قرارنگیریم ! حا ل که نظام های مستبد وزورگو پی یکدیگر سقوط کردند و جای خودرا به نظام جدید داده است درپیشگاه خداوند ومردم نیازمند وخشکیده لبا ن جامعه ما مسؤولیت های جدید ایجاد شده است که  به این اصل ومفهوم دینی چنگ بزنیم که فرموده است: انسان ها تدبیرکنند که خداوند(ج) مهر تأیید توسط تقدیر بر تدبیرشا ن بگذارد؟

البته هر اقدام نیک جمهوری وحدت ملي افغانستان مورد حق شناسی وقدر دانی مردم صبور ما قرار میگیرد؛ به شرطیکه از گفتار به عمل صادقانه پیاده شده در حیات اقتصادی واجتما عی مردم تغییر قابل لمس محسوس شود . ولی آنچه درین سال جدید ونوروز باستانی مردم ما انتظا ر دارند تأمین امنیت وایجاد تأسیسات عام المنفعه واعما ر سدهای جدید روی دریا های کشور است ، تا از یک طرف زمین های خشکیده ولا مزروع تحت کشت قراربگیرد وهموطنان آواره ما دوباره صاحب کاشانه وغله ودانه شوند واز طرف دیگرمردم که در سالیان متمادی در تاریکی کشنده قرار داشتند با اعمار سدهای جدید از برق بهره مند وازوابستگی این وآن نجا ت یابند. ازطرف دیگر، زمینه کشت وکاربرای دهقا ن بی زمین وعودت کننده گان که سالیان متمادی رنج غربت را در کشورهای غیر با خون وپوست خود محسوس و به خاطر بازگشت آبرومند روز شماری می کنند مساعد شده، از وابستگی به تجارت مواد مخدر نجا ت پیدا می کنند ، این آرزو وقتی برآورده خواهد شد که تنا سب حرف با عمل دررفع حوایج مادی ومعنوی جامعه تحقق یابد ووجدان ها به سوی تأمین منافع مردم رنج دیده وآسیب پذیر بیدارشود  ، تا ابرهای سیاه وسنگین عدم اعتماد که در بین مردم وحکومت ایجاد شده  است به همکاری یکد یگر نا بود شود وسرانجام جامعه افغانستان را  ازين بحرانات  گوناگون قدم به قدم نجات دهيم ونهايتاً از بلیه مواد مخدر واعتياد به مواد مخدر رهايي يابند.


مقاله های سیاسی

سردرگمی های گروه های جهادی و نمی دانم کاری های آنان

2017-Jun-18 ||  مهرالدین مشید

سردرگمي هاي افتضاح بار و نمي دانم کاري هاي گروه هاي پيشين جهادي به کجا خواهد انجاميد و آيا دليل اين همه ناکارايي ها و سقوط هاي پي در پي اين ها تا سرحد افتادن در پاي کابوس بي سرنوشتي ها و کم رنگ شدن نقش آنان تا سرحد رنگ باختن برخاسته از کارکرد هاي سياه و ناروايي هاي آنها است که در طول 24 سال گذشته در تاريخ پرفراز و فرود کشور از آزمون حکومتداري خوب موفقانه بيرون بدر نشدند و يا اين که غارت ها،  ناروايي ها و خيانت کاري هاي رهبران آنان در حق جهاد و مجاهدين و اسلام و مسلمين، دست به دست هم داد تا بالاخره تمامي آنان را به کلي تجريد کرده و به انزوا کشانده است. اندکي مکث کردن به دو دوره انتخابات گذشته و رفتن رهبران شماري گروه هاي جهادي در زير گيوتين آقاي کرزي و آقاي غني به وضوح نشان داد که آن ها نه تنها از لحاظ صف بندي هاي جديد توانايي هاي خوب براي بسيج مردم را از دست داده اند و اک...

بـازی بـزرگ دیگـر در راه اسـت

2017-Jun-17 ||  احمد سعیدی

12 روز پس از حادثه چهارشنبه خونين، رهبر شبکة حقاني با فرستادن نوار صوتي به صداي امريکا ادعا کرده است که اعضاي اين گروه در حملات اخير کابل دخيل نبوده اند. رهبر شبکة حقاني در اين نوار صوتي دربارة حملات روز چهارشنبه خونين، حمله بر مراسم خاک سپاري سالم ايزديار در کابل و وقوع حملة انتحاري در مسجد جامع هرات صحبت کرده و گفته است، انجام اين حمله ها، کار اين شبکه نبوده است. وي باوجود آن که مي گويد حمله هاي اخير از سوي شبکة حقاني صورت نگرفته، همچنان افزوده است که يقيناً اين کار از سوي طالبان نيز صورت نگرفته اند. گفتنيست که سراج الدين حقاني، رهبر شبکة حقاني معاون اول هبت الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان نيز مي باشد. وي در عين حال خاطر نشان ساخته است که شبکة حقاني در حمله هايي که به غيرنظاميان آسيب برسانند، اشتراک نخواهد کرد. رد انجام حمله هاي خونين از سوي شبکة حقاني در ح...

چگونه ازگزینة بدو بد تر،جامعه افغانستان را نجات دهیم؟

2017-Jun-14 ||  محمد علی مهرزاد

جامعة ما نيمي ازآن خوابيده اند وافيون شده اند ونيم ديگرکه بيدار اند درحال فرار اند. ما مي خواهيم اين خوابيده ها و افسون شده ها را بيدارکنيم.  وهم آن فراري ها را برگردانيم اين کا رساده اي نيست،  به خصوص وقتي که اين را هم در نظر بگيريم که ما آنقدرها ازنظرکميت زياد نيستيم. همان تعداد کمي که هستيم خيلي‌ها بينا و آگاه نيستيم وهمان عدة کمتري که مي مانيم بازهمة مان شهامت وقاطعيت لازم  را دارا نيستيم، وحتا محافظه کار و مصلحت کاريم؛ وهمين چند نفري که هم آگاه اند وهم دانا وهم با هوش وهم لايق وهم تجربه دار ودر عين زمان بي باک وهمچنان پاک وعاشق وطن ووطندار، اما درحاشيه قرار گرفته اند؛ اما داشتيم مرداني  چند بعدي، خوش‌نگر، دانشمند، دلير،مبارز، نترس،  بي‌اعتنا به اين آن مساحت وموقعيت،  پارسا  وتحقير کننده پول وپست وپارتي، نويسنده وسخنور، سياستمدار و جامعه...

شبح تروریسم

2017-Jun-14 ||  دکتر امیرحسین نوربخش- دب

شبحي بر جهان سايه افکنده است. شبح شوم تروريسم. ميکروب هاي سياسي و ويروس هاي اجتماعي از هر سو به مهدهاي روشنگري و تمدن بشري هجوم مي آورند. به ميراث انديشه هاي مشايي و رواقي، به دموکراسي يوناني، به پارلمانيسم انگلستان و تفکر قاره اي پروس،  به بقاياي انقلاب کبير فرانسه و به منشور حقوق بشر کوروش و آموزه هاي انساني اسلام ...ترور و وحشت امروز براي ما يک مريضي دموکراتيک است. بيماري هاي دموکراتيک معمولاً زير جلدي وارد مي شوند و به آرامي ريشه مي دوانند. آنقدر که به آساني موجبات طب و تشنج اجتماعي را فراهم مي آورند. سرگيجه و درد و التهاب حاصل از نفوذ ارتجاع و تحجر در جان جامعه ي جهاني از يک سو و واکنش هاي نژادپرستانه و راسيستي نسبت به آن با سرکار آمدن احزاب دسته راستي و محافظه کار و نيروهاي نئو نازيستي از سوي ديگر، کار را لحظه به لحظه بر شهروندان بيگناه و روشنفکران سرگشته و سياست...

شام این ملک را سحری نیست

2017-Jun-14 ||  احمد سعیدی

به ياد آوري حوادث مکرر  وتکرار داستان ها در افغانستان که جز تاريکي شب هاي سرد  زمستان و گرماي جان گداز تابستان چيزي در پي نداشته نيازي نيست، چون همه مي‌دانند افغانستان از سال ها به اين سو ميدان تمرين جنايات هولناکي از قبيل انتحار، انفجار و صد ها نوع ديگري جنايت هاي بشري ضد انساني و اسلامي بوده که قلم از نوشتن‌اش هم عاجز است وهم عار دارد ووجدان هاي بيدار از ياد و نام شان مي‌لرزند. پديده هاي نو ظهوري بنام حرکت هاي نظامي سياسي وگاهي  جنبش ها وحرکت‌هاي به ظاهر خدايي زير نام جهاد با شيوة داعشي  دروازه هاي هفتگانه جهنم را برروي سا کنان اين سر زمين گشوده اند که کاملاً از توضيح بي نياز است. اما ساز وبرگ هاي سياسي اجتماعي کشور فعلاً از طرف نهادها وحلقات مرموز براه انداخته مي‌شود  پيام  دلخراش ديگري را به گوش ها مي‌نوازد واين نسيم دلخراش بوي تعصبا...

گزینه های جدید منطقوی امریکا در افغانستان

2017-Jun-14 ||  صدیق الله توحیدی

وزير دفاع امريکا گفته است  آنها گزينه تازه برخورد با مسأله افغانستان را که معطوف به  رويکرد منطقوي است روي دست دارند که به رييس جمهور ترامپ پيشکش نمايند.  وزير دافاع امريکا توضيحات نداده است که رويکرد منطقوي سياست امريکا در قبال افغانستان چيست، اما  آنچه معلوم و مشهود است تداوم جنگ افغانستان  ناشي از مداخلات پاکستان،  ايران و روسيه بوده وحلقه مداخله گر با تماس روسيه با طالبان وهمکاري ميان آنها تکميل شده است.  ايالات متحده امريکا که از سال دوهزار ويک به اين سو مستقيم در مسايل کشور اشراف داشت وحمايت کشورهاي اروپاي غربي را نيز درپشت خويش احساس مي‌کرد حالا با يک جبهه منطقه يي در افغانستان مواجه شده است. در سال 2001 ميلادي وقتي ارتش امريکا براي اضمحلال طالبان پا به افغانستان گذاشت کشورهاي ايران، روسيه و هند وپاکستان از آن حمايت کردند و به صورت غ...

شصت هزار دلیل قاطع و چند تای دیگر چرا باید به حکمتیار اعتماد نکرد؟

2017-Jun-13 ||  فضل الرحمن رحیمی

صمد دراني داکتر جواني بود که در سال 1982 در رگبار گلوله هاي دلگي هاي ترور حزب اسلامي در پشاور به شهادت رسيد. اين نوشته را به ياد و خاطرة او اهدا مي کنم. گفته مي شود که در جنگ هاي ميان تنظيمي در کابل بيشتر از شصت هزار افغان کشته شدند و عامل اصلي اين جنگ‌ها، آقاي حکمتيار  بود. شصت هزار کشته در واقعيت شصت هزار برهان قاطع براي متهم کردن گلبدين حکمتيار مي باشد و در اينجا چند دليل ديگر نيز در اين رابطه. شاخه ي زيتون از776 سال پيش از ميلاد مسيح در تمدن يوناني نماد صلح، آشتي و حکمت تلقي مي شود. حمل شاخه يي از درخت زيتون توسط مردان آتني نشان صلح جويي و انصراف آنها از خشونت، جنگ و نمادي از آشتي بود. در مسابقه هاي ورزشي دامن کوه المپ رفتار هاي خشونت آميز و جنگ  ميان دولت شهر هاي يونان متوقف مي شدند و قهرمانان المپ را تاجي از شاخه ي زيتون به مثابه نمادي از نيرومندي و دانايي بر سر ...

نقش حکمتیار و حزب اسلامی در نا امنی‌ها ، تحولات و انکشافات اخیر، چگونه بوده است؟

2017-Jun-12 || 

گلبدين حکمتيار رهبر متواري حزب اسلامي که به دليل سهم غير قابل انکار او در جنگ هاي داخلي در   سال هاي اول دهه هفتاد خورشيدي، از سوي  برخي رسانه  و اقشار مردم  «قصاب کابل» را لقب گرفته است به تاريخ 14 ثور سال جاري بعد از  بيست سال زنده‎گي در خفا به کابل آمد. آمدن حکمتيار بعد از چند ماه گفتگو  هاي ظاهراً سياسي  که به هدف تقويه پروسه صلح انجام شد  صورت گرفت   و او فرصت يافت تا از  انزوا  نجات  يابد و دريک برنامة تشريفاتي  به کابل  بيايد  (شهري که پيکر آن هنوز هم نشانه هاي زيادي از جنگ هاي داخلي و اصابت راکت هاي دارد که حکمتيار عامل آن دانسته مي شود.) مردم و شماري  از آگاهان سياسي  را  باور  بر اين  است، آمدن حکمتيار  با  زمزمه  تقويت  پروسه  صلح  همراه  بود  يعني  با آمدن او  يک  بخش  از&nb...

Previous   ||   Next