اخبار

کمپاین دادخواهی برای حقوق معلمان؛ آموزگاران از کمبود معاش انتقاد دارند

صدها آموزگار روز چهارشنبه (۲۴ جدی) در همایش اعتراضی از کمبودن معاششان شکایت کردند.
شورای منتخب معلمان افغانستان در همایش اعتراضی در شهر کابل زیر نام “کمپاین دادخواهی از حقوق معلمین” از معاش کم آموزگاران شکایت کردند.
این آموزگاران که به نمایندهگی از هفت زون کشور به شمول پایتخت در اینجا گردهم آمدهاند میگویند، باوجود سرازیر شدن کمکهای زیاد، اما همچنان معاش آموزگاران بهگونهی ناچیز مانده و در طول ۱۹ سال گذشته تلاش چشمگیری برای بهبود وضعیت زندگی آنان نشدهاست.
محمد صابر مشعل رییس شورای معلمان منتخب هرات میگوید که برای آموزگاران معاش نه، بل مساعدت صورت میگیرد.
آقای مشعل گفت: “این مبلغ که دولت تحت نام معاش برای معلم صاحبها پرداخت میکند به هیچ عنوان کفاف زندهگی یک معلم را نمیکند، به همین دلیل این را ما معاش گفته نمیتوانیم بلکه مساعدت مالی است که دولت برای کارمندان خدمات ملکی به ویژه معلم صاحبها پرداخت میکند.”
به گفتهی آقای مشعل آنان خواهان پرداخت معاشی هستند که در قوانین کاری دیگر کشورها از آن تعریف شدهاست.
با این همه عبدالواسع فایض منشی شورای معلمان شهر کابل، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمکهای اهدا شده برای رشد کمی و کیفی معارف به گونهی درست به مصرف نرسیدهاست.
آقای فایض میگوید: “همه ساله از امتیازات ناچیزشان کاسته میشود و برعکس بار شانههایشان اضافهتر میگردد که این وضعیت باعث شده تا کاسهصبر معلمین لبریز گردد.”
آنان در قطعنامهی خواهان افزایش و تأمین عدالت معاش آموزگاران هستند.
در این قطعنامه آمده که سال پیش با درنظر داشت هدایت ریاستجمهوری در مورد طرح افزودی معاش آموزگاران، آنان طرح را که مشمول کرایه موتر، امتیاز تحصیلی برای آموزگاران فارغ چهارده و معاش منطقهای میشد، را به گونه غیر مستقیم پیشنهاد کرده بودند و میخواهند تا عملی شود.
از سویی هم وزارت معارف افغانستان میگوید که با ازدیاد معاش دیگر کارمندان خدمات ملکی از آموزگاران نیز افزایش خواهد کرد.
وزارت معارف در واکنش به این موضوع گفته است که این وزارت همواره پیشنهادات خود را با رهبری حکومت و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستند، شریک کرده و توقع وزارت معارف این است که اگر معاشات کارمندان خدمات ملکی افزایش پیدا میکند معلمین هم جزء آن است به مانند بقیه کارمندان خدمات ملکی معاشات اینها همافزایش پیدا کند.
بربنیاد آمارهای وزارت معارف در افغانستان اکنون بیشاز ۲۰۰ هزار آموزگار مشغول تدریس اند که ماهانه از ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۲۷هزار و ۴۰۰ افغانی معاش دریافت میکنند، حقوقی که پاسخگوی نیازمندیهای روزانهیشان نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار